Tải bản đầy đủ

GIẢI CHI TIẾT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI LẤN 1 NĂM 2013

GV: Nguyễn Tuấn Linh_HVKTQS_Hướng dẫn giải đề Chuyên Nguyễn Trãi lần 1 năm 2013 môn Vật Lý
Trang 1/10 - Mã đề 359

THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI
NĂM HỌC 2012 - 2013
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1
Thời gian làm bài 90 phútCho h = 6,625.10
-34
J.s; c = 3.10
8
m/s; e = 1,6.10
-19
C; g = 10 m/s
2


Câu 1. Con lắc lò xo gồm vật nặng 100g và lò xo nhẹ có độ cứng 40N/m. Tác dụng một ngoại lực điều hoà

cưỡng bức biên độ F
0
và tần số Hzf 4
1
 thì biên độ dao động ổn định của hệ là A
1
. Nếu giữ nguyên biên độ
F
0
và tăng tần số ngoại lực đến giá trị Hzf 5
2
 thì biên độ dao động ổn định của hệ là A
2
. So sánh A
1
và A
2

ta có:
A.
12
AA  B*.
12
AA  C.
12
AA  D. Chưa đủ dữ kiện để kết luận
HD: Câu thuộc dạng khá quen thuộc, tính tần số cộng hưởng )(
2
1
2
0
Hz
m
k
f



 => Đáp án B.
Câu 2.

Một chất điểm đang dao động với phương trình:
6 os10 ( )
x c t cm


. Tính tốc độ trung bình của chất
điểm trong 1/4 chu kì tính từ khi bắt đầu dao động và tốc độ trung bình trong nhiều chu kỳ dao động
A. 2m/s và 0 B*. 1,2m/s và 1,2m/s C. 2m/s và 1,2m/s D. 1,2m/s và 0
HD:

sm
nT
An
v
sm
T
A
v
nT
T
/2,1
4.
/2,15/1/24
4
4/1
=> Đáp án B.
Câu 3. Đặt điện áp u = U
0
cos 100πt vào hai đầu đoạn mạch điện trở thuần R nối tiếp với cuộn dây thuần
cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L = L
1
=

3
3
H thì i lệch pha
1

so với u, khi L = L
2
=

3
H thì i
lệch pha
2

so với u. Biết
1

+
2

= -

/2. Giá trị của R là
A.
3
3200

. B*. 100

. C. 50

. D.
3
3400

.
HD: Giản đồ: Hiệu điện thế hiệu dụng không đổi nên vẽ theo hiệu điện thế:

Ta có:  100.cottan
21
2
2
1
1 LL
L
L
ZZR
Z
R
R
Z


U

1R
U
1L
U
1L
U
U
2
R

1


2


MÃ ĐỀ 359

GV: Nguyễn Tuấn Linh_HVKTQS_Hướng dẫn giải đề Chuyên Nguyễn Trãi lần 1 năm 2013 môn Vật Lý
Trang 2/10 - Mã đề 359

Câu 4. Một đường dây có điện trở 4Ω dẫn một dòng điện xoay chiều một pha từ nơi sản xuất đến nơi tiêu
dùng. Điện áp hiệu dụng ở nguồn điện lúc phát ra là U = 10kV, công suất điện là 400kW. Hệ số công suất
của mạch điện là cosφ = 0,8. Có bao nhiêu phần trăm công suất bị mất mát trên đường dây do tỏa nhiệt?
A. 1,6%. B*. 2,5%. C. 6,4%. D. 10%.
HD: Phần trăm công suất bị mất do tỏa nhiệt là:
 
%5,2%100.
cos.
%100.
cos.
%100.
2
2

U
RP
P
R
U
P
P
P
d
d
d
d
hp

Câu 5. Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đặt điện áp
240 os 100 /12
u c t V
 
 
vào hai đầu đoạn mạch AB thì điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch MB là
120 2 os 100 / 6
MB
u c t V
 
 
. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM bằng
A.
120 2 .
V
B. 0. C*. 120 V. D.


120 2 1 .
V


HD : Vẽ giản đồ => VUUUUU
MBABMBABAM
120cos 2
222


=> Đáp án C.
Câu 6. Trong sóng điện từ tại mỗi điểm, dao động của điện trường so với từ trường
A*. luôn cùng pha. B. luôn ngược pha. C. luôn lệch pha
/ 2

. D. luôn lệch pha
/ 4


Câu 7. Chiếu một tia sáng trắng từ không khí vào một bản thuỷ tinh có hai mặt song song, có bề dày 5cm
với góc tới 80
0
. Biết chiết suất của thuỷ tinh với tia đỏ và tia tím là 511,1;472,1 
td
nn . Tính khoảng cách
giữa hai tia ló đỏ và tím?
A. 3,5mm B*. 0,35mm C. 2,02mm D. 2,02cm
HD:

Định luật khúc xạ cho thành phần đơn sắc tại I: (do tính chất đối xứng có tia ló // với nhau và // tia
tới).
mmirreiMNdrreMN
rni
rni
tdtd
tt
dd
35,0cos).tan.(tancos.)tan.(tan
sin.sin
sin.sin



Câu 8. Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10Hz, dao động truyền đi với vận tốc 0,4m/s trên phương Oy,
trên phương này có 2 điểm P và Q theo thứ tự đó PQ = 15cm . Cho biên độ a = 1cm và biên độ không thay
đổi khi sóng truyền. Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ 1cm thì li độ tại Q là
A*. 0 B. 2 cm C. 1cm D. - 1cm
e

i

dt
rr


d

M

N

I

I’

GV: Nguyễn Tuấn Linh_HVKTQS_Hướng dẫn giải đề Chuyên Nguyễn Trãi lần 1 năm 2013 môn Vật Lý
Trang 3/10 - Mã đề 359

HD: Bước sóng
4
3
34


 PQcm => Hai điểm P và Q dao động vuông pha với nhau => Vẽ giản đồ
suy ra ngay đáp án A.
Câu 9. Hai dao động điều hòa (1) và (2) cùng phương, cùng tần số và cùng biên độ A = 4cm. Tại một thời
điểm nào đó, dao động (1) có li độ x = 2 3cm, đang chuyển động ngược chiều dương, còn dao động (2) đi
qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lúc đó, dao động tổng hợp của hai dao động trên có li độ bao nhiêu và
đang chuyển động theo hướng nào?
A. x = 8cm và chuyển động ngược chiều dương.
B. x = 0 và chuyển động ngược chiều dương.
C. x = 4 3cm và chuyển động theo chiều dương.
D*. x = 2 3cm và chuyển động theo chiều dương.
Câu 10. Hai con lắc đơn có chiều dài l
1
& l
2
dao động nhỏ với chu kì T
1
= 0,6(s), T
2
= 0,8(s) cùng được kéo
lệch góc α
0
so với phương thẳng đứng và buông tay cho dao động. Sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì 2
con lắc lại ở trạng thái này.
A. 2(s) B. 2,5(s) C. 4,8(s) D*. 2,4(s)
HD : Câu hỏi kiểu này sẽ không xuất hiện trong đề thi TS ĐH năm 2013 vì dao động thuộc dạng cùng
phương nhưng không cùng tần số.
21
21
.
TT
TT
t


Câu 11. Đặt điện áp xoay chiều


100 2 os
u c t V


, ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB gồm
hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm biến trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần,
đoạn mạch MB chỉ có một tụ điện. Khi


100 /
rad s
 

thì điện áp hiệu dụng
AM
U
không phụ thuộc vào
giá trị của biến trở, đồng thời điện áp hiệu dụng
100
MB
U V
 . Khi đó
A*.
100 2 cos(100 / 3) ( )
AM
u t V
 
 
. B.
200cos(100 / 3) ( )
AM
u t V
 
 
.
C.
100 2cos(100 / 3) ( )
AM
u t V
 
 
. D.
100 2cos(100 / 6) ( )
AM
u t V
 
 
.
HD: Điểm M thay thế N (tương ứng chỉ số cũng thay thế)


Thay đổi tần số thì
CL
ZZ , thay đổi => điểm M thay đổi nhưng luôn ở
trên đường thẳng vuông góc với i(t) và hướng lên.
Xét đường tròn A(A, AB) (cố định) [ thể hiện sự thay đổi điện áp hai đầu
đoạn mạch theo hàm điều hòa ] cắt đường thẳng chứa điểm N tại 1 điểm
M’ => M’ cố định và AM’=AB=const. và không phụ thuộc vào R. Suy ra
M

M’.
Khi đó tam giác AMB đều và Vtu
AM
)
3
100cos(.2100



Câu 12. Đặt điện áp xoay chiều


2 os 2
u U c ft


vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở
thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Ban đầu điều chỉnh điện dung đến giá trị
GV: Nguyễn Tuấn Linh_HVKTQS_Hướng dẫn giải đề Chuyên Nguyễn Trãi lần 1 năm 2013 môn Vật Lý
Trang 4/10 - Mã đề 359

1
C
thì công suất tiêu thụ trong mạch là
1
P
, sau đó điều chỉnh điện dung đến giá trị
2
C
thì công suất tiêu thụ
trong mạch là
2 1
1,7
P P
 . Khi đó hệ số công suất của mạch đã
A. giảm 30,4%. B*. tăng 30,4 %. C. tăng 69,6 %. D. giảm 69,6%
HD: Công suất đoạn mạch xác định như sau:


PP
R
U
R
R
U
RIP
R
~coscos~
cos.

2
2
2
2






=> hệ số công suất lúc sau tăng. % tăng công suất là:
%4,3017,1
cos
coscos
cos
cos
1



Câu 13. Vận tốc lan truyền sóng điện từ
A. không phụ thuộc môi trường truyền sóng mà phụ thuộc tần số sóng.
B*. phụ thuộc môi trường truyền sóng mà không phụ thuộc tần số sóng.
C. không phụ thuộc môi trường truyền sóng và tần số sóng.
D. phụ thuộc môi trường truyền sóng và tần số sóng.
Câu 14. Điều nào sau đây là đúng khi nói về chiết suất của một môi trường?
A. Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định đối với mọi ánh sáng đơn sắc là như nhau
B.* Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định đối với mỗi ánh sáng đơn sắc khác nhau là
khác nhau
C. Với bước sóng chiếu qua môi trường trong suốt càng dài thì chiết suất của môi trường càng lớn
D. Chiết suất của các môi trường trong suốt khác nhau đối với một loại ánh sáng nhất định thì có giá
trị như nhau
Câu 15. Một âm thoa có tần số 440 Hz (phát âm la) đặt sát miệng một bình trụ đựng nước có mực nước cách
miệng bình sao cho âm thanh phát ra từ miệng bình là to nhất. Hỏi cần rót thêm vào bình một cột nước có
chiều cao tối thiểu là bao nhiêu thì âm thanh trở nên nhỏ nhất? Vận tốc truyền âm trong không khí bằng
330m/s.
A*. 18,75cm B. 17,85 cm C. 37,5 cm D. 27,5 cm
HD: Hiện tượng sóng dừng trong không khí giống như hiện tượng sóng dừng trên dây ứng với một đầu cố
định 1 (mực nước) và 1 đầu hở ( miệng ống). Vậy điều kiện xảy ra hiện tượng sóng dừng này là:

4
4
2
.dhkd
nc
18,75cm
Câu 16. Lực phục hồi để tạo ra dao động của con lắc đơn là:
A. Hợp của lực căng dây treo và thành phần trọng lực theo phương dây treo.
B. Lực căng của dây treo.
C*. Thành phần của trọng lực vuông góc với dây treo.
D. Hợp của trọng lực và lực căng của dây treo vật nặng.
Câu 17. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng m=100g và lò xo khối lượng không
đáng kể. Chọn gốc toạ độ ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng lên. Biết con lắc dao động theo phương trình:
4cos(10 /3)
x t cm

 
. Lấy g = 10m/s
2
. Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật tại thời điểm vật đã đi quãng
đường 3cm (kể từ thời điểm ban đầu) là
A*. 1,1N B. 1,6N C. 0,9N D. 2N
HD :
NlxkFmNmkcml
l
g
dh
1,1)(/10.,1010
0
2
0
0




=> Đáp án A.
GV: Nguyễn Tuấn Linh_HVKTQS_Hướng dẫn giải đề Chuyên Nguyễn Trãi lần 1 năm 2013 môn Vật Lý
Trang 5/10 - Mã đề 359


Câu 18. Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần
mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, đoạn mạch MB chỉ có một tụ điện. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá
trị hiệu dụng U và tần số không đổi thì điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là:
3 os
AM
u U c t


,


os 5 / 6
MB
u Uc t
 
 
. Hệ số công suất của mạch điện bằng
A. 0,707. B. 0,5. C*. 0,87. D. 0,25.
HD: Vẽ giản đồ vecto:

Tam giác
AMB
cân tại B nên 87,0866,0cos
6
)(
6

AMtiBAM
Câu 19. Một mạch điện xoay chiều gồm các linh kiện lý tưởng R, L, C mắc nối tiếp, điện trở R có thể thay
đổi. Khi  = 
0
thì mạch có cộng hưởng. Hỏi cần phải đặt vào mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu
dụng không đổi, có tần số góc  bằng bao nhiêu lần 
0
để điện áp U
RL
không phụ thuộc vào R?
A. 2. B. 0,5. C.
2
. D*.
1/ 2
.
HD: ( Hình vẽ cho TH tổng quát)


Ban đầu
11
1
0 LC
ZZ
LC


. Mặt khác R là biến trở nhưng khi thay
đổi tần số

thì giá trị biến trở không thay đổi!. Ta có giản đồ như sau:
Điểm N
1
(thuộc đường thẳng i(t) – Hình vẽ trên vẽ cho TH tổng quát khi

có giá trị bất kỳ) xảy ra khi tần số là
0

: Đoạn AM không đổi khi thay
đổi tần khí đó xác định được AB là cố định (do U
AB
=const).
-
1c
m

2 cm

t=0

U
C

U
A

U
R

M

B

6/5
i(t)

GV: Nguyễn Tuấn Linh_HVKTQS_Hướng dẫn giải đề Chuyên Nguyễn Trãi lần 1 năm 2013 môn Vật Lý
Trang 6/10 - Mã đề 359

Thay đổi tần số thì
CL
ZZ , thay đổi =>
Xét đường tròn A(A, AB) (cố định) cắt đường thẳng chứa điểm N tại 1 điểm N’ => N’ cố định và AN’=AB=const. và
không phụ thuộc vào R. Suy ra N

N’.
Khi ó
2/
2
1
22
1
0


LC
Z
NBMNZ
C
L

Câu 20. Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang có
dao động điện từ tự do. Ở thời điểm t, dòng điện qua cuộn dây bằng 0 thì sau đó nửa chu kì
A. điện tích trên bản tụ cực đại và giữ nguyên dấu của bản tụ như thời điểm t.
B*. dòng điện qua cuộn dây có cường độ bằng 0.
C. dòng điện qua cuộn dây có cường độ cực đại.
D. điện tích trên bản tụ bằng 0.
Câu 21. Hai nguồn sóng kết hợp S
1
, S
2
cùng biên độ và cùng pha, cách nhau 60 cm, có tần số sóng là 5Hz.
Tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Số cực đại giao thoa trên đoạn S
1
S
2
là:
A. 13 B*. 15 C. 17 D. 14
Câu 22. Chọn câu sai:
A. Các sóng vô tuyến điện, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X đều là các sóng điện
từ có bước sóng giảm dần
B. Các bức xạ có bước sóng càng ngắn thì có tính đâm xuyên càng mạnh, dễ tác dụng lên kính ảnh, dễ
làm phát quang một số chất và dễ ion hoá không khí
C.* Cách phát và thu các sóng đều giống nhau
D. Với các bức xạ có bước sóng càng dài thì càng dễ quan sát hiện tượng giao thoa
Câu 23. Trong giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha, cùng tần số f =
16Hz. Tại một điểm M trên mặt nước cách các nguồn A, B những khoảng d
1
= 30cm, d
2
= 25,5cm, sóng có
biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực AB có hai dãy cực đại khác. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt
nước.
A. 34cm/s B*. 24cm/s C. 44cm/s D. 60cm/s
Câu 24. Vật nhỏ có khối lượng 200 g trong một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 4cm. Biết
trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ có độ lớn gia tốc không nhỏ hơn
500 2
cm/s
2
là T/2. Độ cứng của
lò xo là:
A. 40N/m. B*. 50N/m. C. 30N/m. D. 20N/m.
Câu 25. Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc
0

tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Biết gia
tốc của vật ở vị trí biên gấp 8 lần gia tốc của vật ở vị trí cân bằng. Giá trị của
0


A.
.062,0 rad
B.
.375,0 rad
C.
.25,0 rad
D*.
.125,0 rad

HD: Tại biên, vận tốc vật bằng 0 nên gia tốc vật chỉ gồm thành phần gia tốc tiếp tuyến
00
2


glaa
t

Tại vị trí cân bằng, vận tốc của vật có giá trị cực đại bằng
0
0
2
0max
2
2)cos1(2glglglv 
Gia tốc của vật chỉ gồm thành phần gia tốc hướng tâm
2
0
2
max
.'

g
l
v
aa
n
 ( khi đó gia tốc tiếp tuyến tỉ lệ
thuận với li độ góc 0)(

t

nên có độ lớn bằng 0).
Theo giả thiết có: )(125,08/1 8.
0
2
00
radgg 

=> Đáp án D.
Câu 26. Trong một đoạn mạch xoay chiều có RLC mắc nối tiếp, tần số dòng điện là 50Hz. Tại một thời điểm
điện áp hai đầu cuộn cảm thuần có độ lớn bằng một nửa biện độ của nó và đang giảm dần. Sau khoảng thời
gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điện áp giữa hai bản tụ điện có độ lớn cực đại?
GV: Nguyễn Tuấn Linh_HVKTQS_Hướng dẫn giải đề Chuyên Nguyễn Trãi lần 1 năm 2013 môn Vật Lý
Trang 7/10 - Mã đề 359

A*. st
150
1
 B. st
300
1
 C. st
600
1
 D. st
100
1

Câu 27. Cho mạch điện RC với
15
R
 
. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một máy phát điện xoay chiều một
pha. Khi rô to quay với tốc độ n vòng/phút thì cường độ I
1
= 1(A). Khi rô to quay với tốc độ 2n vòng/phút thì
cường độ


2
6
I A

. Nếu ro to quay với tốc độ 3n vòng/phút thì dung kháng của tụ là:
A*.
2 5

. B.
18 5

. C.
3

. D.
5

.
HD:



52
3
5
2
2
3
644
4
2
6
6
4
2
4
1
2
2
)3(
2
222
2
2
22
2
2
2
22
1
C
nCC
C
C
C
C
C
C
Z
Z
R
Z
Z
RZR
Z
R
ZR
A
Z
R
npNBS
I
A
ZR
npNBS
I


=> Đáp án A.
Câu 28. Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần L và tụ điện C có hai bản A và B. Trong mạch
đang có dao động điện từ tự do với chu kì T, biên độ điện tích của tụ điện bằng
0
Q
. Tại thời điểm t, điện tích
bản A là
0
/ 2
A
q Q đang giảm, sau khoảng thời gian
t

nhỏ nhất thì điện tích của bản B là
0
/ 2
B
q Q . Tỉ số
/
t T

bằng
A. 1/3. B*. 1/6. C. 1. D. 1/2.
Câu 29. Trong một buổi hoà nhạc, khi dùng 10 chiếc kèn đồng thì tại chỗ của một khán giả đo được mức
cường độ âm 50dB. Hỏi phải dùng bao nhiêu chiếc kèn đồng để tại chỗ khán giả đó có mức cường độ âm là
60dB?
A. 50 B. 80 C*.100 D. 90
Câu 30. Thí nghiệm giao thoa khe Yâng với ánh sáng đơn sắc trong môi trường không khí thì đo được khoảng
vân là 3mm, nếu làm thí nghiệm đó nhưng trong nước có chiết suất 4/3 thì khoảng vân là bao nhiêu?
A. 4mm B. 0,225mm C. 0,4mm D*. 2,25mm
HD: Khoảng vân giảm đi n lần khi chuyển từ không khí vào môi trường có chiết suất n.
Ta có: mm
n
i
i 25,24/9' 
Câu 31. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sánh với khe Young với ánh sáng đơn sắc

. Khi dịch chuyển nguồn
sáng S song song với màn đến vị trí sao cho hiệu số khoảng cách từ S đến hai khe S
1
và S
2
bằng

. Khi đó tại
O của màn sẽ có:
A*. vân sáng bậc nhất dịch chuyển tới đó. B. vân tối thứ nhất dịch chuyển tới đó
C. vân sáng trung tâm D. vân tối thứ hai dịch chuyển tới đó
Câu 32. Một sợi dây AB mảnh, không giãn dài 21cm treo lơ lửng. Đầu A dao động, đầu B tự do. Tốc độ
truyền sóng trên dây là 4 m/s. Trên dây có một sóng dừng với 10 bụng sóng (không kể đầu B). Xem đầu A là
nút. Tần số dao động trên dây là:
A. 10 Hz B. 50 Hz C*. 100 Hz D. 95 Hz
Câu 33. Con lắc lò xo có độ cứng lò xo k = 50 N/m, dao động điều hoà theo phương ngang. Cứ sau 0,05 s thì
vật nặng của con lắc lại cách vị trí cân bằng một khoảng cực đại. Khối lượng của vật nặng bằng:
A*. 12,5 g. B. 50 g. C. 25 g. D. 100 g.
GV: Nguyễn Tuấn Linh_HVKTQS_Hướng dẫn giải đề Chuyên Nguyễn Trãi lần 1 năm 2013 môn Vật Lý
Trang 8/10 - Mã đề 359

Câu 34. Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình
cmtAx )6/cos(
11



cmtAx )cos(
22


. Dao động tổng hợp có phương trình
cmtx )cos(9
. Để biên độ A
2

giá trị cực đại thì A
1
có giá trị
A*. 9
3
cm. B. 7cm. C. 15
3
cm. D. 18
3
cm.
Câu 35. Lần lượt đặt vào hai đầu một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp các điện áp u
1
, u
2
, u
3
có cùng giá trị hiệu
dụng nhưng tần số khác nhau, thì cường độ dòng điện trong mạch tương ứng là i
1
=I
0
cos100t,
2 0
cos(120 2 / 3)
i I t
 
 
, i
3
= I 2cos(110t –
2 / 3

). Hệ thức nào sau đây là đúng? A*.
0
/ 2
I I
.
B.
0
/ 2
I I
. C.
0
/ 2
I I
. D.
0
/ 2
I I

HD: Tần số xảy ra hiện tượng cộng hưởng )/(5,109.
210
srad

 . Dòng )(
3
ti xảy ra tại tại số gần
giá trị cộng hưởng nên có ngay I> 2/
0
I
Câu 36. Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện
A. Êlectron bứt ra khỏi kim loại bị nung nóng.
B. Êlectron bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào.
C. Êlectron được giải phóng khỏi mối liên kết cộng hoá trị.
D*. Êlectron bật ra khỏi mặt kim loại khi bị chiếu sáng.
Câu 37. Vào cùng một thời điểm nào đó, dòng điện xoay chiều i
1
= I
o
cos(t + 
1
) và dòng điện xoay chiều i
2

= I
o
cos(t + 
2
) đều cùng có giá trị tức thời là 0,5I
o
, nhưng một dòng điện đang giảm, còn một dòng điện
đang tăng. Hai dòng điện này lệch pha nhau một góc bằng.
A.
6
5

B*.
3
2

C.
6

D.
3
4


Câu 38. Một tụ xoay có điện dung biến thiên liên tục và tỉ lệ thuận với góc quay theo hàm bậc nhất từ giá trị
C
1
= 10pF đến C
2
= 370pF tương ứng khi góc quay của các bản tụ tăng dần từ 0
0
đến 180
0
. Tụ được mắc với
một cuộn dây có L = 2
H

để tạo thành mạch chọn sóng của máy thu. Để thu được sóng điện từ có bước
sóng
18,84
m
thì phải xoay tụ từ vị trí C
1
= 10pF, ứng với góc quay bằng:
A.
0
30
B*.
0
20
C.
0
40
D.
0
60

HD: Bài toán C
X
phụ thuộc tuyến tính theo góc )(210
180
360
10 pFbaC
x


Câu 39. Âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn khác nhau về:
A. Độ cao B. Độ to C*. Âm sắc D. Cả A, B và C
Câu 40. Trong thí nghiêm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng
từ 380 nm đến 760 nm. Tại ví trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 760 nm còn có bao nhiêu
vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác
A. 8. B. 7. C*. 4. D. 3.
Câu 41. Hai nguồn kết hợp A và B trên mặt nước dao động cùng tần số Hzf 20

và cùng pha. Biết
cmAB 8

và vận tốc truyền sóng là
scmv /30

. Gọi C,D là hai điểm trên mặt nước mà theo thứ tự ABCD
là hình vuông. Không kể A và B, xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trong đoạn AB và CD?
A. 11 và 4 B. 23 và 5 C*. 11 và 5 D. 23 và 4
Câu 42. Con lắc đơn được treo trong thang máy. Gọi T là chu kì dao động của con lắc khi thang máy đứng
yên, T' là chu kì dao động của con lắc khi thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc g/10. Tỉ số
'/
T T
bằng
A. 9/11 B*. 11/10 C. 1,1 D. 11/9
GV: Nguyễn Tuấn Linh_HVKTQS_Hướng dẫn giải đề Chuyên Nguyễn Trãi lần 1 năm 2013 môn Vật Lý
Trang 9/10 - Mã đề 359

Câu 43. Một vật dao động tắt dần chậm. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị
mất đi trong một dao động toàn phần xấp xỉ bằng
A. 3%. B. 9%. C. 94%. D*. 6%.
Câu 44. Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở thuần của các cuộn dây không đáng kể. Khi hoạt
động điện áp của 2 cực của máy phát có dạng Vtu )
6
120cos(2200


 . Nối hai cực của máy phát với 2
đầu đoạn mạch MN thì thấy cường độ dòng điện có biểu thức Ati )
6
120cos(2


 . Tổng trở và công suất
tiêu thụ của đoạn mạch MN là:
A. W2150;2120 Z B. W2200;2120 Z
C. W250;2100 Z D*. W2100;2100 Z
HD:



2100
2100cos
I
U
Z
WIUP

=> Đáp án D.
Câu 45. Mạch dao động của một máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm biến thiên từ
HH


105,0

và một tụ điện có điện dung biến thiên từ pFpF 50020

. Máy thu có thể bắt được sóng
điện từ có bước sóng lớn nhất là:
A*. 133,3m. B. 233,1m. C. 332,1m. D. 466,4m.
Câu 46. Chiếu chùm sáng đơn sắc vào một tấm kim loại. Chùm sáng gồm các phôtôn có năng lượng

lớn
hơn công thoát A của kim loại, khi đó phần năng lượng dư ra (

- A) sẽ chuyển hoá thành
A. năng lượng của phôtôn khác. B. vận tốc ban đầu của êlectron.
C*. động năng ban đầu cực đại của êlectron D. nhiệt lượng.
Câu 47. Người ta dự định quấn một máy biến áp để tăng điện áp từ 3kV lên 6kV nên đã quấn cuộn sơ cấp có
1000vòng và cuộn thứ cấp có 2000vòng. Khi quấn xong thì đo được điện áp tăng từ 3kV lên 10kV, do đó
phải kiểm tra lại máy biến áp và phát hiện thấy ở cuộn sơ cấp quấn ngược n vòng. Coi máy biến áp là lí
tưởng và mạch thứ cấp để hở. Tính n?
A. 100 vòng B. 400 vòng C*. 200 vòng D. 40 vòng
HD: Giả sử ban đầu khi cuốn đúng thì có: 2
1
2
1
2

U
U
N
N

Lúc sau khi kiểm tra thấy rằng tỉ số điện áp trên không đúng và cuộn sơ cấp quấn ngược n vòng (nghĩa là
cuộn thứ cấp quấn đúng
2
N vòng). Ta có tỉ số:
Lúc này do n vòng cuốn ngược nên từ thông của n vòng cuốn ngược sinh ra sẽ có xu hướng chống lại sự
giảm từ thong trên chính cuộn sơ cấp. Ta có:
vn
U
U
nN
N
200
3
10'
2
1
2
1
2



Câu 48. Chọn mệnh đề sai:
A. Bước sóng là khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha
B.* Bước sóng là khoảng cách giữa 2 điểm trên phương truyền sóng dao động có độ lệch pha là số
nguyên lần


C. Bước sóng là quãng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kì
D. Nếu vận tốc sóng không đổi thì ta có
f
vCâu 49. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe S
1
, S
2
là 1mm, khoảng cách
từ hai khe đến màn là 2m. Chùm sáng chiếu vào khe S có hai bước sóng
1 2
0, 45 m & 0, 75 m
     
.
Khoảng cách từ vân trung tâm đến vân cùng màu gần nhất là:
GV: Nguyễn Tuấn Linh_HVKTQS_Hướng dẫn giải đề Chuyên Nguyễn Trãi lần 1 năm 2013 môn Vật Lý
Trang 10/10 - Mã đề 359

A. 2,7 mm B. 3,6 mm C*. 4,5 mm D. 5,4 mm
HD: Điều kiện tại vị trí hai vân sáng trùng nhau là:
t
t
k
k
a
D
k
a
D
kx
3
5
3
5
45,0
75,0
1
2
2
12
2
1
1


Với
Zt

. Vị trí gần vân trung tâm (t=0) nhất có mầu trùng với vân trung tâm ứng với giá trị t nhỏ nhất khi
đó có: t=1
mmix
k
k
5,45
3
5
1
2
1
Câu 50. Một kim loại có công thoát êlectrôn là A = 3,1eV. Giới hạn quang điện của kim loại đó là:
A.
0
0,36 m
  
B*.
0
0,40 m
  
C.
0
0,45 m
  
D.
0
0,60 m
  
THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI
NĂM HỌC 2012 – 2013
ĐÁP ÁN
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1
Thời gian làm bài 90 phút1B 11A 21B 31A 41C
2B 12B 22C 32C 42B
3B 13B 23B 33A 43D
4B 14B 24B 34A 44D
5C 15A 25D 35A 45A
6A 16C 26A 36D 46C
7B 17A 27A 37B 47C
8A 18C 28B 38B 48B
9D 19D 29C 39C 49C
10D 20B 30D 40C 50B
MÃ ĐỀ 359

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×