Tải bản đầy đủ

12 đề kiểm tra khảo sát hàm số cho lớp trung bình

BÀI KIỂM TRA TOÁN
Môn: Hình học
Thời gian: 45 phút

Họ và tên: Lớp 12A
ĐỀ 1
Cho hàm sô
3 2
y x 3x= −
1)Khảo sát và vẽ đồ thì (C) của hàm số.
2)Tìm m để phương trình
3 2
x 3x 2 m 0− + − =
có 3 nghiệm phân biệt.
BÀI LÀM


Điểm
.
BÀI KIỂM TRA TOÁN
Môn: Hình học
Thời gian: 15 phút

Họ và tên: Lớp 12A
ĐỀ 2
Cho hàm sô
3
( ) 3y f x x x= = −
.
1)Khảo sát và vẽ đồ thì (C) của hàm số.
2) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình
3
x 3x 2 m 0− + − =
BÀI LÀM
Điểm
BÀI KIỂM TRA TOÁN
Môn: Hình học
Thời gian: 15 phút

Họ và tên: Lớp 12A
ĐỀ 3
Cho hàm sô
3 2
( ) 3y f x x x= = +
.
1)Khảo sát và vẽ đồ thì (C) của hàm số.
2)Tìm m để phương trình
3 2
x 3x 2 m 0+ + − =
có 1 nghiệm phân biệt.
BÀI LÀMĐiểm
BÀI KIỂM TRA TOÁN
Môn: Hình học
Thời gian: 15 phút

Họ và tên: Lớp 12A
ĐỀ 4
Cho hàm sô
3
( ) 3y f x x x= = +
.
1)Khảo sát và vẽ đồ thì (C) của hàm số.
2)Tìm m để phương trình
3
x 3x 2 m 0+ + − =
có 2 nghiệm.
BÀI LÀM
Điểm
BÀI KIỂM TRA TOÁN
Môn: Hình học
Thời gian: 15 phút

Họ và tên: Lớp 12A
ĐỀ 5
Cho hàm sô
3
( ) 3 2y f x x x= = − −
.
1)Khảo sát và vẽ đồ thì (C) của hàm số.
2)Biện luận theo m số nghiệm của phương trình
3
x 3x m 0− − =
.
BÀI LÀM
Điểm

BÀI KIỂM TRA TOÁN
Môn: Hình học
Thời gian: 15 phút

Họ và tên: Lớp 12A
ĐỀ6
hàm sô
3
( ) 3= = − +y f x x x
.
1)Khảo sát và vẽ đồ thì (C) của hàm số.
2)Tìm m để phương trình
3
x 3x 2 m 0− + − =
có 3 nghiệm phân biệt.
3) Biện luận theo m số điểm chung của đồ thị (C) với đường thằng y = m.
4) Tìm diện tích hình phẳng giới hạn bởi ( C ) và trục hoành.
5) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ x = -2.
BÀI LÀM


Điểm
BÀI KIỂM TRA TOÁN
Môn: Hình học
Thời gian: 15 phút

Họ và tên: Lớp 12A
ĐỀ 7
hàm sô
3 2
( ) 3 2y f x x x= = + −
.
1)Khảo sát và vẽ đồ thì (C) của hàm số.
2)Tìm m để phương trình
3 2
x 3x m 0+ − =
có 3 nghiệm phân biệt.
BÀI LÀM

.

Điểm
BÀI KIỂM TRA TOÁN
Môn: Hình học
Thời gian: 15 phút

Họ và tên: Lớp 12A
ĐỀ 8
hàm sô
3 2
( ) 6 9 4y f x x x x= = + + +
.
1)Khảo sát và vẽ đồ thì (C) của hàm số.
2)Tìm m để phương trình
3 2
x 6x 9x 6 m 0+ + + − =
có 3 nghiệm phân biệt.
BÀI LÀMĐiểm
BÀI KIỂM TRA TOÁN
Môn: Hình học
Thời gian: 15 phút

Họ và tên: Lớp 12A
ĐỀ 9
hàm sô
3 2
( ) 3 6 4y f x x x x= = + + +
.
1)Khảo sát và vẽ đồ thì (C) của hàm số.
2)Tìm m để phương trình
3
x 3x 2 m 0− + − =
có 2 nghiệm phân biệt.
BÀI LÀMĐiểm
BÀI KIỂM TRA TOÁN
Môn: Hình học
Thời gian: 15 phút

Họ và tên: Lớp 12A
ĐỀ 10
hàm sô
3 2
( ) 6 9 4y f x x x x= = − + −
.
1)Khảo sát và vẽ đồ thì (C) của hàm số.
2)Tìm m để phương trình
3
x 3x 2 m 0− − − =
có 3 nghiệm phân biệt.
BÀI LÀM

.

Điểm
BÀI KIỂM TRA TOÁN
Môn: Hình học
Thời gian: 15 phút

Họ và tên: Lớp 12A
ĐỀ 11
hàm sô
3
( ) 3 2y f x x x= = − +
.
1)Khảo sát và vẽ đồ thì (C) của hàm số.
2)Tìm m để phương trình
3
x 3x 4 m 0− + − =
có 2 nghiệm.
BÀI LÀM
Điểm
BÀI KIỂM TRA TOÁN
Môn: Hình học
Thời gian: 15 phút

Họ và tên: Lớp 12A
ĐỀ 12
hàm sô
3 2
( ) 3 6 4y f x x x x= = − + −
.
1)Khảo sát và vẽ đồ thì (C) của hàm số.
2)Biện luận theo m số nghiệm của phương trình
3 2
3 6 2 0x x x m− + − − =
.
BÀI LÀM

Điểm
BÀI KIỂM TRA TOÁN
Môn: Hình học
Thời gian: 15 phút

Họ và tên: Lớp 12A
ĐỀ 13
hàm sô
3 2
( ) 3y f x x x= = − +
.
1)Khảo sát và vẽ đồ thì (C) của hàm số.
2)Biện luận theo m số nghiệm của phương trình
3 2
3 2 0x x m− + − =
.
BÀI LÀM

Điểm
BÀI KIỂM TRA TOÁN
Môn: Hình học
Thời gian: 15 phút

Họ và tên: Lớp 12A
ĐỀ 14
hàm sô
3
3y x x= − +
.
1)Khảo sát và vẽ đồ thì (C) của hàm số.
2)Biện luận theo m số nghiệm của phương trình
3
3 2 0x x m− + − =
.
BÀI LÀM

Điểm
BÀI KIỂM TRA TOÁN
Môn: Hình học
Thời gian: 15 phút

Họ và tên: Lớp 12A
ĐỀ 15
hàm sô
3 2
( ) 3y f x x x= = − −
.
1)Khảo sát và vẽ đồ thì (C) của hàm số.
2)Biện luận theo m số nghiệm của phương trình
3 2
3 2 0x x m− − + − =
.
BÀI LÀM

Điểm
BÀI KIỂM TRA TOÁN
Môn: Hình học
Thời gian: 15 phút

Họ và tên: Lớp 12A
ĐỀ 16
hàm sô
3
( ) 3y f x x x= = − −
.
1)Khảo sát và vẽ đồ thì (C) của hàm số.
2)Biện luận theo m số nghiệm của phương trình
3
3 2 0x x m− − + =
.
BÀI LÀM

Điểm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×