Tải bản đầy đủ

Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên chuyên viên chính Tuyển dụng công chức

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH X
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH X
TIỂU LUẬN
TÊN TÌNH HUỐNG:
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
Họ và tên:
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Lớp:
,tháng năm 2013
MỤC LỤC
Mục lục
,tháng năm 2013
LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm gần đây Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện tốt công
tác cải cách quản lý hành chính nhà nước, đưa đất nước sang một tầng cao mới
và hướng tới mục tiêu: Chuyển dịch nền kinh tế nước ta sang nền kinh tế thị
trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, dưới sự quản lý của nhà nước. Để đảm
bảo cho mục tiêu trên đạt hiệu quả cao đặt ra cho nền kinh tế. Đảng và Nhà
nước ta đã tiến hành hàng loạt chính sách cải cách hành chính và biện pháp lớn
trên mọi lĩnh vực.

Một trong những biện pháp có hiệu lực hiệu quả cao nhất đó là quản lý
nhà nước về cán bộ, công chức và công vụ. Trong quản lý nhân tố quyết định
cho hoạt động quản lý tiến hành thành công hay thất bại là nhân tố con người
(cán bộ, công chức). Vì vậy để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm
chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực và tận tụy với công việc phục vụ nhân
dân, trung thành với Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ngày 13 tháng 11
năm 2008, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật Cán bộ, công
chức, theo đó Luật Cán bộ, công chức quy định những điểm cơ bản về quyền,
nghĩa vụ của cán bộ công chức và người sử dụng cán bộ công chức, các tiêu
chuẩn tuyển dụng, các nguyên tắc tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công
chức. Và trong năm 2010 và năm 2011 nhiều văn bản của Trung ương hướng
dẫn Luật Cán bộ, công chức được ban hành và có hiệu lực thi hành như: Nghị
định 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 13/2010/TT-BNV
ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về
tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày
15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ.
Bản thân tôi đã được học qua lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước
chương trình chuyên viên. Với những kiến thức đã được học tập, nghiên cứu,
tôi nhận thấy một trong những tiêu chí quan trọng góp phần nâng cao năng lực
hoạt động của chính quyền các cấp là trình độ cán bộ, công chức, do đó việc
tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính cấp tỉnh và cấp huyện đều bắt
buộc phải qua thi tuyển theo nguyên tắc cạnh tranh có vai trò rất quan trọng,
đồng thời nó là một trong những vấn đề đang được sự quan tâm của dư luận xã
hội. Để hiểu rõ về vấn đề này tôi đã chọn viết tiểu luận: "Tuyển dụng công
chức".
,tháng năm 2013
Để hoàn thành tiểu luận tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu một số các quy định
của Nhà nước về hướng dẫn thi tuyển công chức như: Luật Cán bộ, công chức;
Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 13/2010/TT-BNV
ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về
tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày
15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ,…
Trong thực tế khi xử lý vụ việc nào đó sau khi đọc hồ sơ nhiều cán bộ,
công chức thường chỉ suy nghĩ ngay cách giải quyết, ít khi phân tích, tìm kiếm
nguyên nhân dẫn đến sự việc nên có việc không tìm được nguồn gốc vấn đề để
giải quyết, đưa ra kết luận hoặc hướng giải quyết không đúng với thực tế làm
cho tình trạng khiếu nại kéo dài. Thông giải quyết các vấn đề đặt ra tại tiểu
luận này, tôi hy vọng sẽ giúp bản thân và đồng nghiệp nắm vững hơn về
nghiệp vụ quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, nâng cao khả năng giải quyết
vấn đề một cách chính xác và có hệ thống.
Qua đây, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới quý Thầy,
Cô chủ nhiệm lớp, giảng dạy đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, chuyển tải những
kiến thức, kinh nghiệm quý báu giúp tôi thực hiện và hoàn thành tiểu luận này.
Những yêu cầu của tiểu luận tình huống quản lý Nhà nước không đơn
giản chỉ là việc giải quyết đơn thuần mà trong đó phải hàm chứa đầy đủ khả
năng phân tích cơ sở lý luận, các quy định; đánh giá ưu, khuyết điểm của từng
vấn đề… làm cơ sở cho việc đề xuất những kiến nghị theo từng nội dung. Do
đó, mặc dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng do thời gian ngắn, kinh nghiệm bản
thân có hạn, nên bài viết này chắc chắn còn những hạn chế nhất định, rất mong
được sự đóng góp ý kiến của Quý Thầy Cô và quý đồng nghiệp để tiểu luận
được hoàn chỉnh hơn.
Xin trân trọng cảm ơn!
Người thực hiện tiểu luận
,tháng năm 2013
PHẦN I
MÔ TẢ TÌNH HUỐNG
Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính cấp tỉnh, huyện
năm 2013, Sở Nội vụ với chức năng, nhiệm vụ được giao là thường trực Hội
đồng thi tuyển của tỉnh, đã có văn bản đề nghị các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân
dân các huyện đăng ký nhu cầu tuyển dụng và trên cơ sở nhu cầu đăng ký của
các cơ quan, đơn vị Sở Nội vụ đã tổ chức kỳ thi tuyển công chức hành chính
cấp tỉnh, huyện năm 2013 theo nguyên tắc cạnh tranh đúng theo quy định tại
Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 13/2010/TT-
BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều
về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP
ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ.
Sau khi có kết quả chính thức, đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
và ngày 24 tháng 3 năm 2013 đã tiến hành công kết quả trúng tuyển công chức
hành chính cấp tỉnh, huyện năm 2013.
Ông Nguyễn Văn A, sinh năm 1987, tốt nghiệp Đại học Luật, căn cứ
vào thông báo nhu cầu tuyển dụng của Sở Nội vụ đã đăng ký dự tuyển vào vị
trí công chức (ngạch chuyên viên) của Thanh tra huyện X (chỉ tiêu tuyển là 01
công chức). Sau khi có kết quả thi tuyển chính thức công bố, ông Nguyễn Văn
A là thí sinh có số điểm cao nhất tại vị trí dự tuyển công chức của Thanh tra
huyện X, nhận được thông báo của Sở Nội vụ, ông Nguyễn Văn A tiến hành
bổ sung các giấy tờ cần thiết theo đúng quy định (văn bằng chứng chỉ còn
thiếu, lý lịch tư pháp, …). Sau khi ông Nguyễn Văn A đã nộp hồ sơ đầy đủ
theo quy định, Sở Nội vụ đã có Quyết định tuyển dụng ông Nguyễn Văn A và
bố trí công tác tại Thanh tra huyện X.
Ngày 10 tháng 5 năm 2013, Ủy ban nhân dân huyện X có văn bản gửi
Sở Nội vụ về việc không thể bố trí công tác cho ông Nguyễn Văn A, với lý do:
trong thời gian tổ chức thi tuyển công chức, theo phân cấp quản lý của tỉnh, Ủy
ban nhân dân huyện xét đề nghị của Thanh tra huyện và Phòng Nội vụ huyện
do yêu cầu công tác đã điều động ông Nguyễn Văn B, Chủ tịch UBND xã M
về Thanh tra huyện X và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra, nên biên chế
của Thanh tra huyện X đã đủ theo chỉ tiêu được giao (7/7 biên chế).
,tháng năm 2013
Với tình huống đặt ra, Sở Nội vụ sẽ giải quyết tình huống này như thế
nào? Chấp nhận hay không chấp nhận theo ý kiến của Ủy ban nhân dân
huyện X.
PHẦN II
PHÂN TÍCH VÀ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG
I. Phân tích nguyên nhân:
Qua diễn biến trên chúng ta thấy những nguyên nhân chính dẫn đến tình
huống trên như sau:
- Nguyên nhân từ khả năng tham mưu lãnh đạo trong việc tuyển dụng,
điều động công chức theo quy định của Phòng Nội vụ huyện X còn hạn chế, ở
đây là không tham mưu Ủy ban nhân dân huyện X báo cáo kịp thời tình hình
nhân sự, chỉ tiêu biên chế hiện có tại Thanh tra huyện X;
Nguyên nhân từ ông H: ở đây là do ông H và gia đình quá vội vàng,
chưa suy nghĩ thật kỹ, chưa xem xét một cách cụ thể việc ốm đau của mình mà
đã làm đơn xin thôi việc. Lẽ ra khi ông H bị ốm, phải khám xét một cách đầy
đủ, kiên trì điều trị bệnh của mình. Nếu thấy tình hình kinh tế khó khăn thì có
thể nhờ Công đoàn của cơ quan giúp đỡ, khi khám phát hiện bệnh, ông và gia
đình cần bình tĩnh, không vì thế mà suy nghĩ bi quan, tiêu cực và nên đề nghị
với bệnh viện địa phương cho chuyển lên điều trị ở bệnh viện tuyến trên khám
xét lại, đợi có kết quả cụ thể sau đó mới có quyết định chính thức. Một điểm
nữa mà chúng ta nhận thấy là bản thân ông H chưa hiểu biết đầy đủ nội dung
của Luật Cán bộ, công chức và Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4
năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với
công chức. Cho nên đang trong thời gian luân chuyển làm đơn xin thôi việc là
chưa hợp lý. Việc xin thôi việc để hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần là
một cách nghĩ chưa thấu đáo. Nếu sau khi điều trị khỏi bệnh và tiếp tục xin
công tác thì không thể hưởng chế độ hưu trí do thâm niên đóng bảo hiểm xã
hội không đủ. Điều đáng trách ở đây nữa là ông H không dám nói sự thật sự
việc, giấu cơ quan về bệnh tật của mình để làm đơn xin thôi việc. Từ đó dẫn
tới việc cơ quan quyết định cho ông H thôi việc là chưa hợp lý, hợp tình.
- Nguyên nhân từ việc quan tâm đời sống cán bộ, công chức: bộ phận tổ
chức và Công đoàn của cơ quan chưa thực sự quan tâm đến đời sống của cán
bộ, công chức trong cơ quan, chưa tìm hiểu kỹ nguyên nhân sâu xa ẩn sau đơn
xin thôi việc của ông H, không tạo được niềm tin nơi người lao động, chưa là
,tháng năm 2013
điểm tựa về tinh thần và vật chất khi công chức, công đoàn viên gặp khó khăn
trong cuộc sống.
II. Hậu quả của việc giải quyết thôi việc đối với ông H:
Do không xem xét kĩ, điều tra xác minh đầy đủ lí do xin thôi việc của
ông H, cơ quan quản lý đã quyết định cho ông H thôi việc dẫn đến việc đưa ra
khỏi lực lượng cán bộ công chức của Nhà nước một người có trình độ, thâm
niên công tác vẫn còn khả năng cống hiến.
Trong giai đoạn hiện nay, để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước,
Đảng và Nhà nước ta xác định con người là một trong những nhân tố quan
trọng, đặc biệt nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng tốt, việc trọng dụng nhân
tài sẽ góp phần đẩy nhông quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất
nước. Quyết định cho thôi việc một người có trình độ và có thâm niên công tác
như ông H là không phù hợp với chính sách trên.
Để có được một người có trình độ đại học Nhà nước phải chi phí một
khoản tiền và công sức không nhỏ để đào tạo. Ông H là một công chức có
năng lực, giàu kinh nghiệm đang được luân chuyển để thực hiện việc bổ nhiệm
chức vụ lãnh đạo sau này, do vậy rất cần thiết phải tạo điều kiện cho ông H có
thể tiếp tục cống hiến.
Căn cứ quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 46/2010/NĐ-
CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ:
“c) Các lý do không giải quyết thôi việc:
Công chức đang trong thời gian thực hiện việc luân chuyển, biệt phái,
đang bị xem xét kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
Công chức chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết với cơ quan, tổ chức,
đơn vị khi được xét tuyển;
Công chức chưa hoàn thành việc thông toán các khoản tiền, tài sản
thuộc trách nhiệm của cá nhân đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị;
Do yêu cầu công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc chưa bố trí được
người thay thế.”
Do đó, việc cấp có thẩm quyền ra quyết định thôi việc đối với ông H là
chưa hợp lý, do ông H đang trong thời gian thực hiện luân chuyển của cấp có
thẩm quyền.
,tháng năm 2013
Đồng thời nếu huỷ bỏ quyết định thôi việc của ông H thì phải tổ chức
họp lại Ban lãnh đạo cơ quan, Ban chấp hành công đoàn để tiếp tục quyết định
nhận ông H trở lại làm việc. Như vậy trong một thời gian ngắn ở Sở Công
Thương đã có 2 cuộc họp cùng một thành phần dự họp và có 2 quyết định trái
ngược nhau đối với cùng một đối tượng. Điều này phần nào ảnh hưởng đến kỉ
cương trật tự trong cơ quan. Hơn nữa cùng với việc huỷ bỏ quyết định thôi
việc của ông H phải có quyết định thu hồi khoản tiền trợ cấp thôi việc mà Sở
Công Thương đã giải quyết cho ông H. Điều này ít nhiều gây khó khăn cho các
phòng ban chức năng. Nếu Sở Công Thương đồng thời làm thủ tục cho ông H
thôi việc rồi ngay sau đó lại ra quyết định thu nhận ông H trở lại công tác. Như
vậy thời gian công tác của ông H được tính từ khi nhận trở lại, sẽ dẫn đến khi
ông H đủ tuổi 60 cơ quan không thể giải quyết chế độ hưu trí cho ông H được.
Vì đó là trường hợp hết sức cá biệt khó giải quyết cho cơ quan.
III. CÁC PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG:
1. Mục tiêu giải quyết tình huống:
a) Mục tiêu trực tiếp:
Xem xét lại quyết định thôi việc có đúng thẩm quyền, tạo điều kiện cho
ông H tiếp tục cống hiến. Động viên cán bộ, công chức trong toàn cơ quan
cống hiến hết khả năng, tích cực lao động thực hiện quản lý có hiệu lực, hiệu
quả các hoạt động công vụ trong cơ quan, xây dựng cơ quan ngày một vững
mạnh góp phần xây dựng đất nước đạt mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta đã đề
ra “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.”
b) Mục tiêu hướng tới:
Tăng cường hiệu quả, hiệu lực của quản lý nhà nước trong việc quản lý
và sử dụng công chức trong điều kiện hiện nay.
Bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho người cán bộ công chức.
Các quyết định đưa ra không được trái với Luật Cán bộ, công chức và
với các văn bản pháp luật hiện hành.
2. Xây dựng và lựa chọn các phương án giải quyết:
Sự việc xảy ra như đã trình bày ở trên, việc giải quyết thôi việc đối với
ông H là hết sức phức tạp. Để giải quyết tình huống này, với những kiến thức
đã học tôi xin đưa ra một số phương án giải quyết sau:
,tháng năm 2013
a) Phương án 1: Không chấp nhận đơn đề nghị của ông H xin được tiếp
tục trở lại cơ quan làm việc.
Ưu điểm:
Không tạo nên những mâu thuẫn trong các quyết định của lãnh đạo Sở
Công Thương trong một thời gian ngắn với cùng một đối tượng.
Nhược điểm:
Quyết định như vậy sẽ dẫn đến việc làm mất đi trong đội ngũ cán bộ,
công chức của ngành một cán bộ có trình độ chuyên môn, có năng lực.
Quyết định không chấp nhận đơn xin tiếp tục làm việc và giải quyết thôi
việc cho ông H thì về mặt tình còn có gì đó chưa ổn, lãnh đạo chưa thật sự
quan tâm chăm lo đến đời sống cán bộ công chức. Điều này ít nhiều ảnh hưởng
tới việc động viên toàn thể cán bộ công chức của cơ quan hoàn thành nhiệm vụ
chính trị Nhà nước giao cho.
Như đã nêu ở trên Sở Công Thương quyết định cho ông H thôi việc
trong khi ông H đang thực hiện chế độ luân chuyển là không đúng với quy
định của pháp luật, mặc dù ông đã chủ động xin thôi việc và ông H đã được
giải quyết đầy đủ các chế độ trợ cấp. Và ông H có thể khiếu nại, khiếu kiện.
b) Phương án 2: Cơ quan tiếp tục chuyển hồ sơ cuả ông H lên cơ quan
Bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ thôi việc. Sau đó, Sở Công Thương
nhận chấp thuận đơn xin trở lại làm việc của ông H và bố trí cho ông được
tiếp tục làm việc.
Ưu điểm:
Không tạo nên những mâu thuẫn trong các quyết định của lãnh đạo Sở
Công Thương trong một thời gian ngắn với cùng một đối tượng.
Cơ quan vẫn có được một cán bộ có trình độ chuyên môn cao. Mặt khác
cơ quan đã giúp đỡ một con người đã từng nhiều năm gắn bó với cơ quan. Một
con người đã có nhiều kinh nghiệm, kiến thức trở lại làm việc và phục vụ cho
cơ quan góp phần xây dựng đất nước.
Nhược điểm:
Thực hiện thủ tục tiếp nhận, xếp lại lương đối với những trường hợp đặc
biệt không qua thi tuyển theo quy định của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày
,tháng năm 2013
05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ, điều này tốn thời gian vì phải xin ý kiến
của Bộ Nội vụ.
Nếu cơ quan đã quyết định cho ông H thôi việc hưởng trợ cấp một lần,
sau đó lại quyết định nhận trở lại làm việc. Như vậy ảnh hưởng đến thâm niên
công tác có đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng chế độ hưu trí. Ông H, sinh
năm 1964, hiện nay ông 48 tuổi, khi ông H công tác đóng bảo hiểm xã hội đến
năm đủ 60 tuổi, về tuổi đời của ông H là đủ theo quy định nhưng số năm đóng
bảo hiểm là chưa đủ (mới đóng được khoảng 12 - 13 năm). Theo quy định tại
Luật Bảo hiểm xã hội thì ông H không đủ điều kiện để giải quyết theo chế độ
hưu trí hàng tháng. Điều này ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của ông H.
Nếu trong lãnh đạo cơ quan không thống nhất, không giải thích rõ ràng
đầy đủ với toàn thể cán bộ công chức trong cơ quan sẽ tạo ra dư luận không tốt
làm ảnh hưởng trực tiếp tới quan hệ của người lao động với người sử dụng lao
động, ảnh hưởng tới việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Việc công nhận quyết định thôi việc đối với ông H là chưa đúng quy
định của pháp luật như đã trình bày ở phần nhược điểm của phương án 1. Và
ông H có thể khiếu nại, khiếu kiện.
c) Phương án 3: Sở Công Thương thu hồi quyết định thôi việc đối với ông
H. Đồng thời có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội đề nghị không thực hiện chế
độ trợ cấp 01 lần theo quy định (để giữ thâm niên đóng bảo hiểm xã hội
của ông H)
Ưu điểm:
Hạn chế được những mâu thuẫn trong quyết định quản lý hành chính của
lãnh đạo đơn vị. Thu hồi Quyết định hành chính không đúng quy định của
pháp luật, đảm bảo kỷ cương.
Tạo điều kiện cho ông H được tiếp tục công tác và quá trình công tác,
thâm niên đóng bảo hiểm xã hội của ông H được bảo lưu.
Động viên cho bản thân ông H làm cho toàn thể cán bộ công chức trong
cơ quan thấy lãnh đạo cơ quan giải quyết sự việc có lý, có tình, thể hiện sự
quan tâm chăm lo thực sự đến đời sống cán bộ, công chức. Đồng thời khích lệ
toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan tích cực cố gắng đem hết sức mình
để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
,tháng năm 2013
Quyết định theo phương án này là phù hợp với chủ trương chính sách của
Đảng và Nhà nước ta hiện nay về phát triển nguồn nhân lực, nhằm đẩy mạnh
sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá trong công cuộc đổi mới đất nước.
Nhược điểm:
Nếu trong Ban lãnh đạo Sở Công Thương không thống nhất quan điểm,
nhất là giữa lãnh đạo cơ quan và Công đoàn không thống nhất thì không thể
giải quyết được. Đặc biệt nếu trong lãnh đạo cơ quan không thống nhất, không
giải thích rõ ràng đầy đủ với toàn thể cán bộ công chức trong cơ quan sẽ tạo ra
dư luận không tốt làm ảnh hưởng trực tiếp tới quan hệ của người lao động với
người sử dụng lao động, ảnh hưởng tới việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị
của cơ quan.
Ngoài ra, khi thực hiện phương án này, phải truy thu lại kinh phí đã trợ
cấp thôi việc của ông H.
d) Lựa chọn phương án giải quyết:
Trên đây là 03 phương án giải quyết chế độ thôi việc đối với trường hợp
của ông H. Qua mỗi phương án đề ra chúng ta thấy có ưu điểm, nhược điểm.
Nhưng theo tôi để lựa chọn một phương án tối ưu cần phải dựa vào những yêu
cầu, mục tiêu đạt ra ban đầu, giải quyết vấn đề phải đúng quy định của pháp
luật bên cạnh là cái tình. Do đó, nếu đặt tôi ở vị trí tham mưu giải quyết tôi sẽ
chọn phương án 03 để giải quyết.
V. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện phương án đã chọn:
Để thực hiện tốt phương án 3 đã chọn, việc đầu tiên cơ quan cần phải tiến
hành là tổ chức họp với Đảng uỷ, lãnh đạo, công đoàn, bộ phận tổ chức cán bộ,
(nếu có điều kiện thì nên mời toàn thể cán bộ, công chức của cơ quan) để trao
đổi việc ra quyết định thôi việc của ông H. Phân tích nguyên nhân dẫn đến tình
huống trên để toàn thể cán bộ, công chức được rõ tránh tình trạng nghi ngờ mất
lòng tin của mọi người, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm. Cuộc họp cần
ghi biên bản rõ ràng, đầy đủ.
Trên cơ sở biên bản cuộc họp, lãnh đạo Sở chỉ đạo bộ phận tổ chức cán
bộ quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan, đồng thời tiến hành
các thủ tục cần thiết để ông H yên tâm ổn định công tác và trao đổi với ông H
thu hồi các khoản trợ cấp ông H đã nhận.
PHẦN III
,tháng năm 2013
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:
Trên đây là toàn bộ nội dung diễn biến của một trong nhiều tình huống
về vấn đề giải quyết chế độ, chính sách thôi việc đối với công chức đã và có
thể sẽ tiếp tục xảy ra trong thực tế. Qua sự việc trên Sở Công Thương có thể
rút ra một số bài học trong công tác quản lý Nhà nước về cán bộ, công chức,
nguyên nhân chính từ việc kiến thức pháp luật của các bên liên quan còn hạn
chế. Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đang phát triển theo hướng
kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước, vì
vậy rất cần thiết phải tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, kỷ cương phép
nước. Qua đó, tôi có một số kiến nghị như sau:
- Cần tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động cán bộ,
công chức trong cơ quan Nhà nước tích cực tham gia học tập tìm hiểu Luật
Cán bộ, công chức, các văn bản hướng dẫn về chế độ, chính sách của cán bộ,
công chức.
- Người cán bộ quản lý phải quan tâm sâu sát hơn nữa đối với cán bộ
công chức, tăng cường hoạt động của các đoàn thể trong cơ quan nhà nước;
- Trong thực tế khi xử lý công việc, sau khi đọc hồ sơ một số cán bộ,
công chức thường giải quyết một cách máy móc, theo các mẫu đã có sẵn, ít khi
phân tích, tìm kiếm nguyên nhân dẫn đến sự việc nên có việc không tìm được
nguồn gốc vấn đề để giải quyết, đưa ra kết luận hoặc hướng giải quyết không
đúng với thực tế. Do vậy, người làm công tác tham mưu phải phân tích, nhìn
thấy được nguyên nhân, hậu quả của vụ việc để tham mưu đúng, đủ cho lãnh
đạo để ban hành các quyết định quản lý cho phù hợp và kịp thời.
- Xã hội vận động và phát triển không ngừng, các quan hệ xã hội nảy
sinh ngày càng nhiều, trong công tác quản lý nhà nước thì khó có thể tránh
những sai sót và khuyết điểm. Bên cạnh việc hạn chế đến mức thấp nhất những
khuyết điểm đó thì chúng ta phải nghiêm túc sửa chữa khuyết điểm khi nó xảy
ra. Không che giấu cái khiếm khuyết đó như lời Bác Hồ đã dạy trong tác phẩm
Sửa đổi Lối làm việc: “Hễ thấy khuyết điểm phải kiên quyết tự sửa chữa và
giúp đồng chí mình sửa chữa. Phải như thế, Đảng mới chóng phát triển, công
việc mới chóng thành công. Nếu không kiên quyết sửa chữa khuyết điểm của
ta, thì cũng như giấu giếm tật bệnh trong mình, không dám uống thuốc, để
bệnh ngày càng nặng thêm, nguy đến tính mệnh”
Trong tiểu luận này tôi đã đưa ra một tình huống cụ thể có thể xảy ra
trong thực tế một cơ quan nhà nước. Các phương án giải quyết vấn đề của tôi
,tháng năm 2013
có thể chưa thật chặt chẽ, hợp lý. Nhưng đây là một cách nhìn nhận vấn đề của
tôi tiếp thu được từ lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên
viên chính.
Do kiến thức về quản lý Nhà nước của bản thân còn hạn chế, nhất là sự
hiểu biết sâu sắc về hệ thống văn bản pháp luật của Nhà nước đã ban hành, cho
nên những phân tích, nhận xét đánh giá của cá nhân không tránh khỏi những
thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự chỉ dẫn của Quý Thầy, Cô và đồng
nghiệp góp phần tiếp tục hoàn thiện cá nhân mình để cống hiến tốt, góp phần
sức lực nhỏ bé của mình trong sự nghiệp đổi mới của Đất nước.
Tôi xin trân trọng cảm ơn./.
,tháng năm 2013
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Luật Cán bộ, công chức;
2. Nghị định số 46/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về
3. Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về Lao động – Thương binh xã hội.
Nhà xuất bản Thống kê Hà Nội năm 1996.
4. …………………………
5. Giáo trình quản lý hành chính dùng cho lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý
Hành chính Nhà nước ngạch chuyên viên năm 2003, Học viện Hành chính
Quốc gia.
,tháng năm 2013

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×