Tải bản đầy đủ

đảng bộ tỉnh phú thọ lãnh đạo bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa hát xoan từ năm 2000 đến năm 2011

ng b tnh Phú Th o bo tn, phát
huy giá tr di s 


Trn Thu Hng


i hc Khoa hc Xã h
Lu Chuyên ngành: Lch s ng Cng sn Vit Nam
Mã s 60 22 56
ng dn: PGS.TS. Nguyn Mnh Hà
o v: 2014

Abstract. H thng hóa nhng ch n pháp, cách thng
b tnh Phú Th c hi o, ch o v bo tn và phát huy Di sn
a tnh. Khnh s o tp trung có hiu qu cng b
tnh Phú Th. Tng kng kinh nghim t ng b tnh Phú Th
o thc hin công tác bo tn và phát huy Di s 
.

Keywords. ng b tnh; ng lo; Di sa; Hát xoan; Phú Th.Content


1. 
 . 




 , 



,  , 








 



 : 

 (Ca dao, ); 

, 


,  ( , 



,  ,  ); Âm
(, , , ), 
















, .
,  , 
















 











 , 


, .










, 


















m , 











 . 

, ,
,  . 


, 


















,  , 








.






  , 









 , 



















 - 

. , 






 ,  , 












, 











.
 , 

ng, 










 , 










 .  i ngh Ban Chp hành Trung ng ln
th 5  (1998) 























 ,
 : 










, 

 

,  , 




















 . 





 , 

, 
 ( ), 





 










.
 bo tn giá tr nh Phú Th ng h  ngh t chc
UNESCO công nht th ca th gii. Ngày 24/11/2011,
ti Hi ngh ln th 6, y ban liên chính ph v Bo tn Di s   t th ca
UNESCO t chc ti Bali - Indonesia, h - Phú Th c công nhn là Di sn
t th ca nhân loi cn bo v khn cp.
 , 













 nh, nhân dân
 , 


, 











.










 ,  :


















 , 
2000 2011, 







, 










, 


















































.
2. 

 , 

















 : Ca, ,
, . 









 1945, 


























 . 


, 







1954 



, 
, , 












.




 , 

 ,  












u âm nhc, 



, 

 (1958) 





. 
(1958) 







 Xoan, 










, , 



(





 thao và Du lch) in


















.




 

, (1976) ,
ca dao, 





, ng trong








.








 




(1979) , 


















 ,  , 



, 

, 






, 

.










 (1986) 



 







 - 





 (1997) có cu - 

, 
- 



. 
























, 






















 , 
Xoan. ,  , 






(

) .














 an, 1994, 






















 , 
















 , 












.




, 2008, 
















 , 

, 




 ,  












, , .














 , 


 , 













 . 








 ,   k tha, 


t ra. Tuy nhiên, 












: 















 , 

3. , 


3.1 Mc đch








  , 

,  ,  a


















 ,  , 




2000 2011. 



, , kin


 ,  , 




các tng l
























, 



.
3.2. Nhiê
̣
m vu
̣

 , 














.




, s ch 

, 










2000 2011.
 , 


, hn ch .
4. 


4.1. Đi tưng




























 ,
- , 



2000 2011.
4.2. Phm vi nghiên cu


: 









 , , 














, 2000 2011.


: 







2000 2011
: 









n nay.
5. , 




5.1. Cơ sở lý luận














 - Lênin, 



 m
cng Cng sn Vit Nam 









 , phát huy giá tr ca di
.
5.2. Phương pháp nghiên cu
Luc thc hi s du sau: 
, 

 c s dng ch yu trong lu. , trong lun










, 

, 



, , 





, 



5.3. Nguồn tư liệu
- Lu dng nguc khai thác t u trn,
thng kê, bao gm các Ngh quyt, Ch th, Thông báo ca t chng  a
 liu thu tra;
- Tài lic khai thác t các công trình nghiên cu liên quan (báo, t tài
khoa hc, chuyên kho);
- Ngoài ra nguc khai thác t các nhân chng lch s, qua khn
dã.
6. 








- Góp ph







 








t th ca dân tc và nhân loi;
- Góp ph







 : ,
















 ,  - 










a qu. 



, t
s nh







 , 




















.
7. 


, 

, , 






Chương 1: 



 ,   






















 

2000 2005.
Chương 2: 













 y m

, 






2006 2011.
Chương 3: Nh





.


Reference


1. 

(1996), 

, Nxb. i.
2. 

 (2005), 





 , 





 ,
Nxb. 

, .
3. 







 (1995), 











  ,
Nxb. , .
4. 







 (1998),  5 (7 - 1998) 


, 







, .
5. 







(2000), 













 , Nxb.
, .
6. 







 (2005), 













 , Nxb.
, .
7. 







 (2005), 















 , Nxb. 
, .
8. 







 (2009), 







 , 




, Nxb. . .
9. 







 Nam (2011), 













 , Nxb.
, .
10. 









 (2000),  , 

 (1968 - 2000), Nxb. 
, .
11. 









 (2008), 
















 , 

 ,  , Phú
Th.
12. 





, , , (60), tr.4-5, ngày 28-2
13. , , (62), tr.4, ngày 14-3.
14. 



 (1996), 













, 








, .
15. 







 (2000),  04 - 2000/NQ - - 








- 2000, .
16. 





















 (2009), 
179/ NQ - 











 2020
Th.
17. 







 (1986), 









 - 
, 



, 



, .
18. 







 (2000), 







- 
(4 

), Nxb. 



- 





, .
19.  -  , Nhân dân, 20309, tr.5, ngày 14 tháng 4

20. , , 49, tr. 15, ngày 18 tháng 1
21. 













 , Nhân dân, 19771, tr.1,

22. 

 (1991),









, Nxb.






, .
23. Phan Khanh (1995), 











 , Nxb. 


tin, .
24. , 



2005 - 2010 (T5/2006).
25. K yu hi tho khoa hc dân ca Xoan, Ghn th nht, ( T11/1994).
26. 







 (2001), Nxb. , .
27. 







 ( 



, 

) (2009), Nxb. , 


.
28. (1939 - 2005), Nxb. , Hà Ni.
29. , 

, Nxb. .
30.   - 

, Nxb. 

 - 


.
31. (1977), : 





.
32. i ngh nhân nng lòng vi hát Xoani cao tui, s 152, tr.4, ngày 11

33. 



 (2010), Nxb.
.
34. 









 (1997), 

 - 








, 







. 

, .
35. (1997), 






















1997 - 2000, 





.
36.  (2000), 

















 2000 -
2005, 





.
37.  (2005), 

















 2005 -
2010, 





.
38. P , 
. 





, 7.
39. (2004), , 





, 
1.
40. y ban nhân dân tnh Phú Th (1997), Quy nh s   - UBND
(19/3/1997): Sa cha, tôn to và xây d t.
41. y ban nhân dân tnh Phú Th (1999), Quy nh S -UB V/v "Ban
nh mt s v v qun lý, bo v khu di tích lch s n Hùng", Phú
Th.
42. y ban nhân dân Tnh Phú Th (2005), Ch th s 05/2005/CT- ng
công tác v sinh an toàn thc phm, v ng phòng chng dch bnh phc
v gi t - L h.
43. y ban nhân dân tnh Phú Th (2005), Ch th s 17/2005/CT - UBND v vi
ng công tác qun lý di tích, bo v c va bàn t, Phú Th.
44. y ban nhân dân tnh Phú Th (2006), Quynh s - UBND Ban hành
nh mt s m thc hiên Pháp lng, a bàn tnh Phú
Th.
45. y ban nhân dân tnh Phú Th (2006), Quy nh s - UBND v vic
p Ban qun M.
46. y ban nhân dân tnh Phú Th (2006), Quynh s  vic thành lp Ban
qun lý d án phát trin h tng Du lch - , Phú Th.
47. y ban nhân dân tnh Phú Th (2006), Quy nh s - UBND v vic
p Ban qun M.
48. y ban nhân dân tnh Phú Th (2006), Ch th S 02/2006/CT - UBND v vi
ng công tác qun lý l ha bàn t
49. y ban nhân dân tnh Phú Th (2007), Quynh s - UBND v vi
b vn b trí cho Khu du l ngun h tr có mc tiêu t ngân sách
Phú Th.
50. y ban nhân dân tnh Phú Th (2009), K hoch s 2500/KH-UBND v vi 
dng h  ngh t chc UNESCO công nhn hát Xoan Phú Th là di s
phi vt th ca nhân loi cc bo v khn c, Phú Th.
51. 

 (1994), 

, ca dao, 



, 



 , Thông
tin, 





.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×