Tải bản đầy đủ

bài giảng đại số 7 chương 1 bài 4 giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. cộng,trừ, nhân, chia số thập phân

BÀI GIẢNG TOÁN 7
BÀI 4:
BÀI 4:
GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI
GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI
CỦA SỐ HỮU TỈ.
CỦA SỐ HỮU TỈ.
CỘNG, TRỪ, NHÂN,
CỘNG, TRỪ, NHÂN,
CHIA SỐ THẬP PHÂN
CHIA SỐ THẬP PHÂN
MỤC TIÊU
MỤC TIÊU
1.
1.
HS Hiểu khái niệm gía trị tuyệt đối của một số
HS Hiểu khái niệm gía trị tuyệt đối của một số
hữu tỉ
hữu tỉ
2.
2.

Xác định được GTTĐ của một số hữu tỉ. Có kĩ
Xác định được GTTĐ của một số hữu tỉ. Có kĩ
năng cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.
năng cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.
3.
3.
Vận dụng kiến thức đã học vào bài tập.
Vận dụng kiến thức đã học vào bài tập.
KT BÀI CŨ
KT BÀI CŨ
Tìm GTTĐ của :
Tìm GTTĐ của :
=
=−
=
0
8
3
GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA SỐ
GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA SỐ
HỮU TỈ
HỮU TỈ
Cho HS hoạt động nhóm
Cho HS hoạt động nhóm
I.
I.
Giá trị tuyệt đối của một
Giá trị tuyệt đối của một
số hữu tỉ:
số hữu tỉ:


( Học tr 13/SGK )
( Học tr 13/SGK )
Tính :
Tính :

=
0 x neáu x-
0 x neáu x
x
21
5
- ;3,8 ;
5
2
nếu
nếu
Bài tập áp dụng
Bài tập áp dụng
1
8
3
2
1

43- 1.
−−+
++
5 :Tính
GV:Nhắc HS sau khi “ mở
GV:Nhắc HS sau khi “ mở
khoá “được GTTĐ thì làm
khoá “được GTTĐ thì làm
bình thường
bình thường
GV:Nhắc HS thông thường
GV:Nhắc HS thông thường
có hai đáp số “ đối dấu
có hai đáp số “ đối dấu
“nhau.
“nhau.
71x
5
2
x ;
7
3
=+
〈== 0 x voi x
:biet x Tìm 2.
BÀI GIẢNG TOÁN 7
Tiết học kết thúc
Tiết học kết thúc

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×