Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 5 chương 1 bài 6 ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số

7
4
8
21
52
45
3
2
1
4
1
3
5
7
5
9
3
5
7
45

1
a) Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số
nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.
b) Muốn chia một phân số cho một phân số ta lấy phân số
thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.
Ví dụ: 2 5 2 x 5 10
7 9 7 x 9 63
x
Ví dụ: 4 3 4 8 10
5 8 5 3 63
: x
Bài 1a: Tính.
3 4
10 9
x
x
6 9
5 4
x
x
3 4
10 9
x
6 4
5 9
:
12


90


54
20
27
10
7
10
2


Bài 1a: Tính.
5 1
8 2
:
3 2
4 5
x
3 2
4 5
x
x
5 2
8 1
x
x
6

20


3

10


10
8
5
4
1
5
4
Bài 1b: Tính.
12


8

6

1

6

1


6

3
8
x 4
1
2
: 3
1
2
: 3
3 x 2

1 x 1

1 x 1


2 x 3

3

1
1

2
:
1

2
3

1
:
4 x 3

1 x 8

4 3

1 8

x
Bài 1b: Tính.
12


8

6

1

6

1


6

3
8
x 4
1
2
: 3
1
2
: 3
3 x 2

1

1
2 x 3

4 x 3

8

Bài 2: Tính (theo mẫu)
Mẫu:
9 5
10 6
x
3 x 3 x 5
5 x 2 x 3 x 2
9 x 5
10 x 6
3
4
Bài 2: Tính (theo mẫu)
3 x 2 x 5 x 4
5 x 5 x 3 x 7
6 x 20
25 x 21
8
35
5 x 8 x 2 x 7
7 x 5
40 x 14
7 x 5
16
6 21
25 20
:
40 14
7 5
x
17 51
13 26
:
17 x 2 x 13
13 x 17 x 3
17 x 26
13 x 51
2
3
Một tấm bìa
hình chữ Nhật có
chiều dài m, chiều
rộng m. Chia tấm
bìa đó thành 3 phần
bằng nhau. Tính diện
tích của mỗi phần.
1
2
1
3
Bài 3:
Diện tích hình chữ nhật:
Diện tích mỗi phần:
1
2
1
3
1
6
x = (m
2
)
1
6
:
1
6
3 =
1
18
(m
2
)
Đáp số:
1
18
(m
2
)
3 5
4 9
x
12 5
15 6
x
6 5
12
10
x
1 1
4 5
:
1 2
4 4
:
10 10
25 5
:
5
12
=
2
3
=
1
4
=
1
5
=
1
2
=
5
4
=

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×