Tải bản đầy đủ

TÌM HIỂU VÀ ĐẦU TƯ THỰC TẾ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

KHOA: QUẢN TRỊ KINH DOANH
TIỂU LUẬN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
ĐỀ TÀI
TÌM HIỂU VÀ ĐẦU TƯ THỰC TẾ TRÊN THỊ
TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
FU
GVHD: TỪ THỊ HOÀNG LAN
LỚP: 110810703
SVTH: NHÓM LUCKY
********************************************
TP. Hồ Chí Minh, tháng 02 năm 2011
Thị trường chứng khoán GVHD: TỪ THỊ HOÀNG LAN
DANH SÁCH NHÓM LUCKY
1. TRẦN THỊ AN 09218801
2. NGUYỄN THỊ THANH NHÂN 09211331
3. LÊ THỊ OANH 09219111
4. PHAN THỊ PHƯƠNG 09224821
5. NGUYỄN THỊ THƠM 09230971
6. NGUYỄN THỊ THƯƠNG 09219671
2

Thị trường chứng khoán GVHD: TỪ THỊ HOÀNG LAN
LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
3


Thị trường chứng khoán GVHD: TỪ THỊ HOÀNG LAN
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG
KHOÁN VIỆT NAM......................................................................
1.1. Khái niệm thị trường chứng khoán.
1.2. một số thuật ngữ cơ bản trong thị trường chứng khoán.
1.2.1.phương thức giao dịch.
1.2.2.nguyên tắc khớp lệnh giao dịch.
1.2.3.đơn vị giao dịch và đơn vị yết giá
1.2.4.biên độ giao động giá
1.2.5.lệnh giao dịch
1.2.6.biên lợi nhuận và lãi cơ bản trên cổ phiếu
1.2.7.điều chỉnh hồi tố
1.2.8.mức hỗ trợ và mức kháng cự
1.3. tình hình biến động thị trường chứng khoán tại TP.HCM
và Hà Nội
CHƯƠNG 2: ĐẦU TƯ THỰC TẾ TRÊN THỊ TRƯỜNG
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
2.1. Mở tài khoản giao dịch chứng khoán
2.2. Lưu ký chứng khoán
2.3. Chuyển nhượng quyền mua chứng khoán phát hành thêm.
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN
4
Thị trường chứng khoán GVHD: TỪ THỊ HOÀNG LAN
LỜI MỞ ĐẦU
Trong hoạt động đầu tư chứng khoán giới đầu tư không mấy ai
không biết đến lý thuyết thị trường hiệu quả một trong những lý
thuyết được lấy làm nền tảng và là tiên đề bất di bất dịch cho trường
phái phân tích kĩ thuật.
Thị trường chứng khoán có ảnh hưởng rất quan trọng trong
nền kinh tế nhất là trong thời kì hội nhập WTO. Nó góp phần không
nhỏ trong việc tăng trưởng kinh tế nước nhà. Giúp các doanh nghiệp
huy động nguồn vốn vào đầu tư kinh doanh đưa nền kinh phát triển
hơn cùng với các nước bạn.
Để tìm hiểu rõ hơn về thị trường chứng khoán Việt Nam, nhóm
em chọn đề tài: “Tìm hiểu và quá trình đi đầu tư thực tế TTCKVN”.
Nội dung gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam.
Chương 2: Đầu tư thực tế TTCK FPT Việt Nam.
Chương 3: Kết luận.
Bài làm của nhóm em còn nhiều thiết sót, mong cô góp ý để đề
tài làm được hoàn thiện hơn.
Nhóm em xin cảm ơn cô.
5
Thị trường chứng khoán GVHD: TỪ THỊ HOÀNG LAN
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
1.1. Khái niệm thị trường chứng khoán
Thị trường chứng khoán: là một thị trường mà ở nơi đó người ta mua
bán, chuyển nhượng, trao đổi chứng khoán
nhằm mục đích kiếm lời. Tuy nhiên, đó có thể
là TTCK tập trung hoặc phi tập trung.
 Tính tập trung ở đây là muốn nói đến
việc các giao dịch được tổ chức tập trung
theo một địa điểm vật chất.Hình thái điển
hình của TTCK tập trung là Sở giao dịch
chứng khoán ( Stock exchange). Tại Sở
giao dịch chứng khoán (SGDCK), các
giao dịch được tập trung tại một địa
điểm; các lệnh được chuyển tới sàn giao
dịch và tham gia vào quá trình ghép lệnh
để hình thành nên giá giao dịch.
 TTCK phi tập trung còn gọi là thị trường
OTC (over the counter). Trên thị trường OTC, các giao dịch được
tiến hành qua mạng lưới các công ty chứng khoán phân tán trên
khắp quốc gia và được nối với nhau bằng mạng điện tử. Giá trên
thị trường này được hình thành theo phương thức thoả thuận.
Các nguyên tắc hoạt động của TTCK:
1. Nguyên tắc cạnh tranh:
Theo nguyên tắc này, giá cả trên TTCK phản ánh quan hệ cung cầu về
chứng khoán và thể hiện tương quan cạnh tranh giữa các công ty. Trên thị
trường sơ cấp, các nhà phát hành cạnh tranh với nhau để bán chứng
khoán của mình cho các nhà đầu tư, các nhà đầu tư được tự do lựa chọn
các chứng khoán theo các mục tiêu của mình. Trên thị trường thứ cấp, các
nhà đầu tư cũng cạnh tranh tự do để tìm kiếm cho mình một lợi nhuận cao
nhất, và giá cả được hình thành theo phương thức đấu giá.
2. Nguyên tắc công bằng:
Công bằng có nghĩa là mọi người tham gia thị trường đều phải tuân thủ
những qui định chung, được bình đẳng trong việc chia sẻ thông tin và
6
Thị trường chứng khoán GVHD: TỪ THỊ HOÀNG LAN
trong việc gánh chịu các hình thức xử phạt nếu vi phạm vào những qui
định đó.
3.Nguyên tắc công khai:
Chứng khoán là loại hàng hoá trừu tượng nên TTCK phải được xây dựng
trên cơ sở hệ thống công bố thông tin tốt. Theo luật định, các tổ chức phát
hành có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin đầy đủ theo chế độ thường
xuyên và đột xuất thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Sở giao
dịch, các công ty chứng khoán và các tổ chức có liên quan.
4. Nguyên tắc trung gian:
Nguyên tắc này có nghĩa là các giao dịch chứng khoán được thực hiện
thông qua tổ chức trung gian là các công ty chứng khoán. Trên thị trường
sơ cấp, các nhà đầu tư không mua trực tiếp của nhà phát hành mà mua từ
các nhà bảo lãnh phát hành. Trên thị trường thứ cấp, thông qua các
nghiệp vụ môi giới, kinh doanh, các công ty chứng khoán mua, bán
chứng khoán giúp các khách hàng, hoặc kết nối các khách hàng với nhau
qua việc thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán trên tài khoản của
mình.
5. Nguyên tắc tập trung:
Các giao dịch chứng khoán chỉ diễn ra trên sở giao dịch và trên thị trường
OTC dưới sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước và các tổ
chức tự quản.
Các thành phần tham gia TTCK:
1.Nhà phát hành:
Là các tổ chức thực hiện huy động vốn thông qua TTCK dưới hình thức
phát hành các chứng khoán.
2.Nhà đầu tư:
Là những người thực sự mua và bán chứng khoán trên TTCK. Nhà đầu tư
có thể được chia thành 2 loại:
- Nhà đầu tư cá nhân: là những người có vốn nhàn rỗi tạm thời, tham
gia mua bán trên TTCK với mục đích kiếm lời.
- Nhà đầu tư có tổ chức: là các định chế đầu tư thường xuyên mua bán
chứng khoán với số lượng lớn trên thị trường.
Các định chế này có thể tồn tại dưới các hình thức sau: công ty đầu tư,
công ty bảo hiểm, Quỹ lương hưu, công ty tài chính, ngân hàng
thương mại và các công ty chứng khoán.
3.Các công ty chứng khoán:
7
Thị trường chứng khoán GVHD: TỪ THỊ HOÀNG LAN
Là những công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, có thể đảm
nhận một hoặc nhiều trong số các nghiệp vụ chính là môi giới, quản lý
quỹ đầu tư, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán và tự doanh.
4. Các tổ chức có liên quan đến TTCK:
- Uỷ ban chứng khoán Nhà nước: là cơ quan thuộc Chính phủ thực
hiện chức năng quản lý nhà nước đối với TTCK ở Việt nam.
- Sở giao dịch chứng khoán: là cơ quan thực hiện vận hành thị trường
và ban hành những quyết định điều chỉnh các hoạt động giao dịch
chứng khoán trên Sở phù hợp với các quy định của luật pháp và
UBCK.
- Công ty dịch vụ máy tính chứng khoán: là tổ chức phụ trợ, phục vụ
các giao dịch chứng khoán.
- Công ty đánh giá hệ số tín nhiệm: là công ty chuyên cung cấp dịch
vụ đánh giá năng lực thanh toán các khoản vốn gốc và lãi đúng thời
hạn và theo những điều khoản đã cam kết của công ty phát hành đối
với một đợt phát hành cụ thể.
1.2. Một số thuật ngữ cơ bản trong thị trường chứng khoán
1.2.1. Phương thức giao dịch
a) Phương thức khớp lệnh
Phương thức khớp lệnh bao gồm: Khớp lệnh định kỳ và khớp lệnh liên
tục.
-Khớp lệnh định kỳ: Là phương thức giao dịch được hệ thống giao dịch
thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán của
khách hàng tại một thời điểm xác định. Nguyên tắc xác định giá thực hiện
trong phương thức khớp lệnh định kỳ như sau:
+ Là mức giá thực hiện đạt được khối lượng giao dịch lớn nhất;
+ Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn điều kiện nêu trên thì mức giá trùng
hoặc gần với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn;
Phương thức khớp lệnh định kỳ được sử dụng để xác định giá mở cửa và
giá đóng cửa của chứng khoán trong phiên giao dịch.
- Khớp lệnh liên tục: Là phương thức giao dịch được hệ thống giao dịch
thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay
khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.
8
Thị trường chứng khoán GVHD: TỪ THỊ HOÀNG LAN
Nguyên tắc xác định giá thực hiện trong phương thức khớp lệnh liên tục
là mức giá của các lệnh giới hạn đối ứng đang nằm chờ trên sổ lệnh.
b) Phương thức thoả thuận
Là phương thức giao dịch trong đó các thành viên tự thoả thuận với nhau
về các điều kiện giao dịch và được đại diện giao dịch của thành viên nhập
thông tin vào hệ thống giao dịch để ghi nhận.
1.2.2. Nguyên tắc khớp lệnh giao dịch
Hệ thống giao dịch thực hiện so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng
khoán theo nguyên tắc ưu tiên về giá và thời gian như sau:
a) Ưu tiên về giá
- Lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước;
- Lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước;
b) Ưu tiên về thời gian
Trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập
vào hệ thống giao dịch trước sẽ được ưu tiên thực hiện trước.
1.2.3. Đơn vị giao dịch và đơn vị yết giá
a) Đơn vị giao dịch được quy định như sau
SGDCK TP.HCM quy định đơn vị giao dịch tối thiểu là 10 đơn vị và
bước khối lượng là 10 đơn vị.
b) Đơn vị yết giá được quy định như sau
Giao dịch theo phương thức khớp lệnh:
Mức giá Đơn vị yết giá
≤ 49.900 100 đồng
50.000 - 99.500 500 đồng
≥ 100.000 1.000 đồng
1.2.4. Biên độ dao động giá
9
Thị trường chứng khoán GVHD: TỪ THỊ HOÀNG LAN
a) Biên độ dao động giá đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư được
xác định như sau
Biên độ dao động đang áp dụng tại HOSE là 5%
• Giá trần: là mức giá cao nhất mà một loại chứng khoán có thể
được thực hiện trong phiên giao dịch.
Giá trần= Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x Biên độ dao động giá)
• Giá sàn: là mức giá thấp nhất mà một loại chứng khoán có thể
được thực hiện trong phiên giao dịch.
Giá sàn= Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu x Biên độ dao động giá)
• Giá tham chiếu
- Giá tham chiếu của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư đang giao dịch là
giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó.
- Trường hợp cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư mới được niêm yết, trong
ngày giao dịch đầu tiên, giá tham chiếu được xác định như sau:
+ Tổ chức niêm yết và tổ chức tư vấn niêm yết (nếu có) phải đưa ra mức
giá giao dịch dự kiến để làm giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu
tiên.
+ Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/-20% so với
giá giao dịch dự kiến.
+ Giá đóng cửa trong ngày giao dịch đầu tiên sẽ là giá tham chiếu cho
ngày giao dịch kế tiếp.
- Trường hợp giao dịch chứng khoán không được hưởng cổ tức và các
quyền kèm theo, giá tham chiếu tại ngày không hưởng quyền được xác
định theo nguyên tắc lấy giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất điều
chỉnh theo giá trị cổ tức được nhận hoặc giá trị các quyền kèm theo.
- Trường hợp tách hoặc gộp cổ phiếu, giá tham chiếu tại ngày giao dịch
trở lại được xác định theo nguyên tắc lấy giá đóng cửa của ngày giao dịch
trước ngày tách, gộp điều chỉnh theo tỷ lệ tách, gộp cổ phiếu.
b) Biên độ dao động giá quy định ở trên không áp dụng đối với chứng
khoán trong một số trường hợp sau
10
Thị trường chứng khoán GVHD: TỪ THỊ HOÀNG LAN
- Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư mới niêm
yết;
- Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư được giao dịch trở lại sau khi bị tạm
ngừng giao dịch trên 30 ngày;
- Các trường hợp khác theo quyết định của SGDCK TP.HCM.
1.2.5. Lệnh giao dịch
a) Lệnh giới hạn
- Là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc
tốt hơn.
- Lệnh giới hạn có hiệu lực kể từ khi lệnh được nhập vào hệ thống giao
dịch cho đến lúc kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.
b) Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (viết tắt là
ATO)
- Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa.
- Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.
c) Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (viết tắt
là ATC)
- Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa.
- Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.
1.2.6. Nội dung của lệnh giao dịch
a) Lệnh giới hạn nhập vào hệ thống giao dịch bao gồm các nội dung sau
- Lệnh mua, lệnh bán;
- Mã chứng khoán;
- Số lượng;
- Giá.
11
Thị trường chứng khoán GVHD: TỪ THỊ HOÀNG LAN
b) Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa của chứng
khoán
Nhập vào hệ thống giao dịch có nội dung như lệnh giới hạn, nhưng không
ghi mức giá mà ghi là ATO.
c) Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa của
chứng khoán
Nhập vào hệ thống giao dịch có nội dung như lệnh giới hạn, nhưng không
ghi mức giá mà ghi là ATC.
1.2.7. Biên lợi nhuận và lãi cơ bản trên cổ phiếu
• Biên lợi nhuận: là tỷ lệ được tính toán bằng cách lấy lợi nhuận
chia cho doanh thu. Chỉ số này cho biết mỗi đồng doanh thu tạo ra được
bao nhiêu đồng thu nhập. Biên lợi nhuận là một công cụ đơn giản, trực
quan và rất hiệu quả, bởi lẽ nó so sánh lợi nhuận (kết quả cuối cùng) với
doanh thu (yếu tố đầu tiên hình thành nên lợi nhuận), cả hai lại tương
xứng với nhau về thời gian. Biên lợi nhuận được biểu hiện bằng con số
phần trăm(%), ví dụ nếu biên lợi nhuận là 15%, tức là một công ty sẽ tạo
ra được 0,15 đồng thu nhập trên mỗi đồng doanh thu bán hàng.
 Có hai loại biên lợi nhuận:
- Loại thứ nhất được gọi là biên lợi nhuận sau thuế, bằng tỷ lệ phần trăm
của lợi nhuận sau thuế so với doanh thu.
- Loại thứ hai là biên lợi nhuận trước thuế, là tỷ lệ lợi nhuận trước thuế so
với doanh thu.
Những nhà phân tích và đầu tư thường nghiên cứu cả hai chỉ số này. Một
số người thích sử dụng chỉ số trước thuế hơn, vì chúng thể hiện khả năng
sinh lời thực tế hơn mà không gặp phải rắc rối vì các loại thuế.
Ý nghĩa lớn nhất của việc tìm hiểu biên lợi nhuận chính là ở chỗ "biên"
(margin). Biên sẽ đóng vai trò một vùng đệm giữa doanh thu và chi phí.
Về lý thuyết, những doanh nghiệp có biên lợi nhuận cao có thể tồn tại
vững vàng trong bối cảnh chi phí leo thang. Ngược lại, những doanh
nghiệp có biên lợi nhuận thấp chỉ có thể tăng lợi nhuận bằng cách đẩy
12

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×