Tải bản đầy đủ

hệ thống lí thuyết và bài tập chuyên đề lượng tử ánh sáng

 !







 
 !∀∀∀ !#
 !∀#∃%&∋(∋)∋ ∗+%
∃%&∋!∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
()∗+,∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

−./0123456/7/89


∀#∃%&∋ !



,

:;9;9

9<=/6>4?/6

≅Α/Β/Χ∆994Ε
≅Α//9907−/Φ≅Γ


!



−

.



/

01

2

34

5



/

6

789

:

;5

1<
=>01?


<


41Α
<


Β4
<
?Χ∆ΕΦ
Γ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗Η


,!

Ι

ϑ

/<

Κ

/<Λ

/

8;;<

ΧΛ

8;;



Α

Μ

<

ΧΛ

Ν

Ο

Π;

4∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗Θ


Ρ!



Ι<



<



Π6

Σ



Τ1



4

;

:

8

.





ΑΥ

Π1



/

01

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗Θ


ς!

Ο

Κ

Τ1

Π;



Π6<

Ω

Π6

.∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗Θ
≅Α///=ΗΙ9/6:ϑ≅!
585.Ρ,∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗,
585.ΡΡ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗Ξ

9<=Κ:Λ445Μ−>4?≅ϑ45Μ50Η

≅Α/Β/Χ∆994 
≅Α//≅Ν07−/Φ≅!


!

5

Ι<

Λ

Κ<

ϑ

/<
Ψ
<
ΖΧ[
∗∗∗

Τ1

Π∴

0]

;

Ω∗∗∗∗Θ


,!

01

8⊥

∴

_

Π;∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗Θ
≅Α///=ΗΙ9/6:ϑ≅Κ
585.Ρς∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗,ς

9<=ΕΟ≅;≅ΠΘ789Ρ?Σ:4Ι9Τ?Υς
≅Α/Β/Χ∆994ΚΓ
≅Α//9907−/Φ≅Κ 
≅Α///=ΗΙ9/6:ϑ≅Κ 
585.ΡΗ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗Ρ
=/?/89Ω9?Ξ99Ψ:Ε
585!/_5Χ5,≅≅2,≅,∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ΡΘ
 !



Ρ

α/6>4?/6Τ45Χ
Ζ[∗∴,]⊥_,Ζ[?&βχΕ&∋δ∗εδ&∋ φ(γβ+δ+η ι+βϕ%&ϕκ∃λµβκ %>∋ν φ∃?&βχΕ&∋
ο#&∋π?&9&∋%φθ∗
Κα⊥β%χ,Ζ(Ζδ]⊥_,Ζ[
2ρ&∃ #γβ
[∀=σκ %><δ&∃εδ&∋κτ+∃β∃τ+∃υ∃ϖ+ω(χ=+εω&∋

&∋ξ&∃ψ&∃ζ({&∋∋=∃>&ο#&∋π?&+|κ %>πω<=∋}ζϕ∃?&βχΕ&∋ο#&∋π?&∗
2=∃>&ο#&∋π?&+|σκ %> φπµ+βϕχ&∋ϕη&∋+|κ %>πω∗
2ρ&∃ #γβ∀∼∋=∃>&ο#&∋π?&+∃+ωβ∃∋ϖβ∃τ+∃πχΕ+({&∋β∃#ζβ χΕ&∋βΦδ&∃εδ&∋∗
Ε⊥εφ∗∴,γηιη,
2ϖβ∃#ζβ8 &∋
χΕ&∋&&∋ χΕ&∋φσ Ζ&β&∋#ζη&βΦ∃ζυ∃}&βΦ∃∆υβ∃∃ζυ∃δβ>+ω∋δβϕρ∃%φ&β%φ&δ+πρ&∃
∀φ({&∋βϕ%&∋πω φβΖ&ε[+|δ&∃εδ&∋(ρ∃∆υβ∃∃ζπχΕ+υ∃δβϕ+&∃ φβ∃{&∋ε[∗
χΕ&∋βΦ&&∋ #Ε&∋
χΕ&∋&&∋ χΕ&∋&ωβϕη&∋ν φ χΕ&∋βΦ&&∋ χΕ&∋∀φπχΕ+κτ∃?#({&∋+∃

!



9θ
ϕ%&∋πω!∃Ξ<Ξ,Η∗≅
2Ρς
∗ε∋ν φ∃{&∋ε[8 &∋∗
∃#ζβ χΕ&∋βΦδ&∃εδ&∋!#&∋+|β∃#ζβ!
5&∃εδ&∋πχΕ+β>%β∃φ&∃(+δ+∃>β∋ν φυ∃β&∗
=σδ&∃εδ&∋πψ&εξ++ωβΖ&ε[<+δ+υ∃β&π∼#∋[&∋&∃#<συ∃β&&∋&&∋ χΕ&∋({&∋
∃∗
ϕ%&∋+∃}&κ∃&∋<υ∃β&(ζ∀=β[+π+Ρ∗≅
Θ
εν+β∃ι%+δ+βεδ&∋∗
4σ Ζ&β&∋#ζη&βΦ∃ζυ∃}&βΦυ∃δβ>∃%µ+∃∆υβ∃δ&∃εδ&∋β∃+∃&∋υ∃δβϕ∃ζ∃∆υβ∃β
υ∃β&∗
8∃β&+∃β&β>βϕ%&∋βϕ>&∋β∃δ+∃#ζ&π&∋∗∃&∋+ωυ∃β&π&∋ζη&∗
ϖβ∃τ+∃πρ&∃ #γβ∀∼∋=∃>&ο#&∋π?&({&∋β∃#ζβ χΕ&∋βΦδ&∃εδ&∋
1&∃2β&∃+∃%ϕ{&∋∃?&βχΕ&∋ο#&∋π?&ϖζϕ%ε∃∆υβ∃υ∃β&+|δ&∃εδ&∋κτ+∃β∃τ+∃(
η ι+βϕ%&βϕ%&∋κ %>∗
4συ∃β&(ρ∃∆υβ∃εβϕ#ζ∼&β%φ&(&&∋ χΕ&∋+|&ω+∃%βη ι+βϕ%&∗
4#[&+∃%η ι+βϕ%&(βϕκ∃λµβκ %>υ∃ϖ+#&∋+∆υ+∃%&ωβ+&∋πβ∃ξ&∋+δ+ η&κβ∗
&∋&φζ∋ν φ91θ∗
()∃<#[&+∃%∃?&βχΕ&∋ο#&∋π?&ϖζϕβ∃&&∋ χΕ&∋+|υ∃β&δ&∃εδ&∋κτ+∃β∃τ+∃υ∃ϖ =&∃ψ&
∃%µ+({&∋+&∋β∃%δβ!


∃ζ
1
1



µβ!

 
9,θ


+∃τ&∃ φ∋=∃>&ο#&∋π?&+|κ %>∀φ∃?β∃+9,θυ∃ϖ&δ&∃πρ&∃ #γβ∀∼∋=∃>&ο#&∋π?&∗
ϕ∗κ,λιµ,Τδν_ηιη,
5&∃εδ&∋+ωβτ&∃+∃∆βεω&∋<δ&∃εδ&∋+ωβτ&∃+∃∆β∃>βδ&∃εδ&∋+ω χ&∋βτ&∃εω&∋2∃>β∗
9οπβτ&∃+∃∆β&φ%+|δ&∃εδ&∋β∃∃?&ϕβ∃δ&∃εδ&∋∀&+ω(ϖ&+∃∆βπ?&β∗
/6>4?/6Η
9θ]⊥_,ρσ%&Ζ[∗∴,]⊥_,Ζ[),
2∃∆βο#&∋& φ+∃∆β&π?&κκ∃κ∃&∋(ρ+∃#εδ&∋∀φβϕβ∃φ&∃+∃∆β&π?&β[βκ∃(ρ+∃#
δ&∃εδ&∋β∃τ+∃∃Ευ∗
2?&βχΕ&∋ο#&∋π?&βϕ%&∋!
∃κ∃&∋(ρ+∃#εδ&∋<+δ+η ι+βϕ%&βϕ%&∋+δ++∃∆βο#&∋&π∼#βϕ>&∋β∃δ η&κβ∀=+δ+&β
>&∋β&∃β∃κ∃&∋+ωη ι+βϕ%&β%+∃∆β&π?&κ∗
∃(ρ+∃#εδ&∋<συ∃β&+|δ&∃εδ&∋κτ+∃β∃τ+∃εβϕ#ζ∼&β%φ&(&&∋ χΕ&∋+|&ω+∃%β
η ι+βϕ%& η&κβ∗#&&∋ χΕ&∋φη ι+βϕ%&&∃γ&πχΕ+π| =&β∃η ι+βϕ%&πω+ωβ∃πχΕ+∋ϖυ∃ω&∋κ∃λ
[ η&κβπβϕβ∃φ&∃η ι+βϕ%&&∀φβ∃∋∀φ%ο#δβϕ&∃&π?&∗4µβκ∃δ+<κ∃η ι+βϕ%& η&κβ
9<=/6>4?/6
 !



ς
πχΕ+∋ϖυ∃ω&∋β∃&ωεπ >β σβϕ[&∋∗σβϕ[&∋&φζ+&∋β∃∋∀φ%ο#δβϕ&∃&π?&∗γζ<κ∃[
+∃∆β&ωβϕη&βϕβ∃φ&∃+∃∆β&π?&β[β∗
2?&βχΕ&∋δ&∃εδ&∋∋ϖυ∃ω&∋+δ+η ι+βϕ%& η&κβπ+∃%+∃&∋βϕβ∃φ&∃+δ+η ι+βϕ%&&π&∋β∃€
β>%ϕ+δ+ σβϕ[&∋+&∋β∃∋∀φ%ο#δβϕ&∃&π?&<∋ν φ∃?&βχΕ&∋ο#&∋π?&βϕ%&∋∗
?&βχΕ&∋ο#&∋π?&βϕ%&∋πχΕ+&∋&∋βϕ%&∋ο#&∋π?&βϕ∀φυ&ο#&∋π?&∗
Κ>⊥_,Ζ[)τ
20#&∋π?&βϕ φβπ?&βϕ φ({&∋+∃∆βο#&∋&∗ω+ω+∆#β>%∋βεΕ}ζ({&∋+∃∆βο#&∋
&∋ξ&βϕη&βπ+δ+∃π?&∗
2?&βϕ+|ο#&∋π?&βϕ+ωβ∃β∃ζπϒβ∀φη∋κ∃κ∃&∋πχΕ++∃#εδ&∋#[&∋π&∀φβϕ+
κ∃πχΕ++∃#δ&∃εδ&∋β∃τ+∃∃Ευ∗
Ε≅Ζ]⊥_,Ζ[
28&ο#&∋π?&9+&∋ν φυ&4µβϕ€θ φβ&∋#&π?&+∃>ζ({&∋&&∋ χΕ&∋δ&∃εδ&∋∗ω(&πϒ
βϕ+βυο#&∋&&∋β∃φ&∃π?&&&∋∗
2?#ε#∆β+|+δ+υ&ο#&∋π?&+∃∀φ%κ∃%ϖ&∋βϕη&χ=≅′∗
αΧ#∆βπ?&π&∋+|υ&ο#&∋π?&&{βϕ%&∋κ∃%ϖ&∋β≅<Ηπ&≅<Θ∗
2&∋&∋+|υ&ο#&∋π?&
8&ο#&∋π?&πχΕ+&∋&∋βϕ%&∋+δ+δζπ%δ&∃εδ&∋<∀?β&∃&∃}&β>%<δζβτ&∃(λβΓ∋φζ&ζ
&∋χ€βπ≤+∃β>%β∃Φβ∃φ&∃+&∋β∀φ+ϖδζ(ζ+∃>ζ({&∋υ&ο#&∋π?&∗
/6>4?Σ≅>4?
Ζ[∗∴,]⊥_,Ση]⊥_,
2∃δ&?∀∼ευ∃δβο#&∋
4βε[+∃∆β+ωκ∃ϖ&&∋∃∆υβ∃δ&∃εδ&∋+ω(χ=+εω&∋&φζπυ∃δβϕδ&∃εδ&∋+ω(χ=+εω&∋κ∃δ+∗
?&βχΕ&∋πω∋ν φ∃?&βχΕ&∋ο#&∋υ∃δβο#&∋∗∃∆β+ωκ∃ϖ&&∋υ∃δβο#&∋ φ+∃∆βυ∃δβο#&∋∗
4βπµ+πο#&βϕν&∋+|ευ∃δβο#&∋ φ&ωκ%φββ∃€∋&ε#κ∃βξβδ&∃εδ&∋κτ+∃β∃τ+∃∗
∃€∋&&φζφ&∋ξ&κ∃δ+&∃#υ∃β∃#+∀φ%+∃∆βυ∃δβο#&∋∗
#Ψ&∃ο#&∋∀φ }&ο#&∋
Χυ∃δβο#&∋+|+δ++∃∆β λ&∋∀φκ∃τ+ωπµ+π φδ&∃εδ&∋υ∃δβο#&∋(ρβξβϕ∆β&∃&∃ε#κ∃βξβ
δ&∃εδ&∋κτ+∃β∃τ+∃∗Χυ∃δβο#&∋&φζ∋ν φε∃#Ψ&∃ο#&∋∗
Χυ∃δβο#&∋+|&∃∼#+∃∆βϕξ& >+ωπµ+π φδ&∃εδ&∋υ∃δβο#&∋+ωβ∃κ%φβκ∃%ϖ&∋β∃€
∋&&φ%πωε#κ∃βξβδ&∃εδ&∋κτ+∃β∃τ+∃∗Χυ∃δβο#&∋&φζ∋ν φε }&ο#&∋∗δ++∃∆βϕξ&υ∃δβο#&∋
%>&φζ∋ν φ+δ++∃∆β }&ο#&∋∗
ΚυΖϖν_ηιη,⊥ω]⊥_,
5&∃εδ&∋∃#Ψ&∃ο#&∋+ω(χ=+εω&∋φ∃ψ&(χ=+εω&∋+|δ&∃εδ&∋κτ+∃β∃τ+∃!
ξ:Ι93∆9

∗=∃>&ο#&∋π?&!


 
 

 
 


 

(∗&∋&&∋!

 

 

 
  


+∗8∃χψ&∋βϕ&∃&εβι&!

 




 

  
 

   
∃ζ
,
≅ 
,



 

   

∃⁄! !∀ #∀∃%&∋ (
)∗+,−.−/001234−
   

   
   
   

α∗&∋ο#&∋π?&(≤%∃!
 


 
 
 
 


  
 
!Χ[ι ι+βϕ%&(βϕβϕ%&∋β∃€∋&∞β∗

(∃
&

∗ι9ϕ%&∋πω&

 φε[ι(βϕβϕ%&∋∋}ζθ
α&∋ χΕ&∋+∃υ∃%β%&!
 

  


  
!Χ[υ∃%β%&πγυ∀φ%
α&∋ε#∆β(+>+|&∋#&!
   
 
 

∗
ƒ
 φε[υ∃β&π&βϕ%&∋∋}ζ∗
 !



Η
α?#ε#∆β χΕ&∋βΦ!


αρ&∃ τπ&∋&&∋!

 

    
 
 

  

 


αΑβ∀γβ+ γυ∀∼π?&<+ωπ?&β∃++π>
4
∀φκ∃%ϖ&∋+δ+∃++π>
4
φι ι+βϕ%&+∃#ζ&π&∋
βϕ%&∋π?&βϕχ€&∋+ϖ&+ω+χ€&∋ππχΕ+βτ&∃β∃ι%+&∋β∃+!
,
 ≅  

,
  
5  1
 

α= φ∃?#π?&β∃∋&[β∀φ+β[β<∀
1
φ∀γ&β[+++π>+|ι ι+βϕ%&κ∃πγυ∀φ%&[β<∀

∀
≅4

φ∀γ&β[+(&πΖ#++π>+|ι ι+βϕ%&κ∃ϕ€+β[ββ∃!

, ,
 
, ,
 6
7  
 

&∋ χΕ&∋βΑ!
   

 

  


 

χ=+εω&∋&∃λ&∃∆β+|βΠψ&∋∃ι&!
π



 

ϕ%&∋πω
,
,

π
♦♣
, ,
6


7    φπ&∋&&∋+|ι ι+βϕ%&κ∃πγυ∀φ%π[+β[β9π[}++θ
  φ∃?#π?&β∃∋&[β∀φ+β[β
 ∀ φ∀γ&β[+ι ι+βϕ%&κ∃πγυ∀φ%π[+β[β
 ∀

 φ∀γ&β[++|ι ι+βϕ%&κ∃ϕ€+β[β9β∃χ€&∋∀

≅θ
 ♥<∗≅
2Ρ
κ∋ φκ∃[ χΕ&∋ι ι+βϕ%&∗
αδ&κτ&∃ο#♠π>%+|ι ι+βϕ%&κ∃+∃#ζ&π&∋∀=∀γ&β[+∀βϕ%&∋ββϕχ€&∋π∼#


<  9 <θ
ε&

8 
9 

Αβι ι+βϕ%&∀ϕ€κ∃λ+β[ββ∃∀∀
≅4

∃
ε& 

 9 8
9

    
 

χ#⁄!?&βχΕ&∋ο#&∋π?&ϖζϕκ∃πχΕ++∃#π&∋β∃€&∃∼#(+>β∃κ∃βτ&∃+δ+π> χΕ&∋!γ&
β[+(&πΖ#++π>∀
≅4
<∃?#π?&β∃∃≤

<π?&β∃++π>
4
<Γπ∼#πχΕ+βτ&∃&∋∀=(+>+ω

4&
9∃%µ+
4
θ∗
αδ&κτ&∃ο#♠π>%κ∃ι ι+βϕ%&ο#&∋π?&+∃#ζ&π&∋βϕ%&∋π?&βϕχ€&∋π∼#+ω
 ∗!
,

8


 !∀#∃#%&∋()∗∋∀+#,∋




!
.∗/
!
%0.
!%#,)1)23456∋∀378
0&∋β∃%δβι ι+βϕ%&κ∃λπ&∋ φς<Ηι∗∃#(+>+ω(χ=+εω&∋≅<ς
∀φ% βο#ϖ+Ζ#({&∋π&∋πµβ+δ+∀γβκ∃δ+∗τ&∃∋=∃>&ο#&∋π?&+|
π&∋∀φπ?&β∃++π>φο#ϖ+Ζ#π&∋βτ+∃πχΕ+∗
0+ω!


♥
ΘΡς
≅∗Ξ<∗Η<ς
≅∗Ρ∗≅∗Ξ,Η<Ξ

≅<,∗≅


  ♣
π≅



21Ξ<ΘΘ∗≅
2♥




:
1 ≅
ς<Ρ∗
 !



Ξ

0Κ∗&∋β∃%δβι ι+βϕ%&κ∃λκ φς<,Ηι∗∃#∀φ%ββ∆κ↔πµβ+ γυ∀∼
π?&β+∃(+>π?&βπψ&εξ+β∃β∃∆ζβ∆κ↔βτ+∃πχΕ+π?&βτ+∃++π> φ
Ρ∗τ&∃(χ=+εω&∋∀φβΖ&ε[+|+∃(+>∗
0+ω!♣
π≅
ι

Ρι
≅ 

1 


≅<,ς∗≅
2Ξ




<∗≅
ς
←∗

0Ε∗∃#+∃(+>π?&β+ωβΖ&ε[Η<Ξ∗≅
ς
←∀φ%β&∋κ %>
β∃+δ+ο#&∋ι ι+βϕ%&+ω∀γ&β[+(&πΖ#++π> φ∀≅<ς∗≅
Ξ
ε∗τ&∃+&∋β∃%δβ
ι ι+βϕ%&∀φ(χ=+εω&∋∋=∃>&ο#&∋π?&+|κ %>πω∗
0+ω!1∃2

,
∀
,

Ρ<≅ΘΘ∗≅
2♥







≅<Ξς∗≅

∗

0ϕ
∗&∋β∃%δβι ι+βϕ%&κ∃λκ %>&βϕ φ,<ςΘι∗4ββ(φ%ο#&∋π?&+ω
+ββ φ({&∋&βϕ<κ∃πχΕ++∃#εδ&∋({&∋+∃(+>+ω(χ=+εω&∋≅<ΡΞ

β∃
+∃%β&∋ο#&∋π?&+ω+χ€&∋π(ϖ%∃ φΡ

1∗τ&∃∀γ&β[+(&πΖ#++π>
+|ι ι+βϕ%&ο#&∋π?&∀φε[ι ι+βϕ%&(βϕκ∃λ+βββϕ%&∋∋}ζ∗
0
+ω!♣
π≅



21<ΗΗ∗≅
2♥
∀



:
1 ≅
,
≅<ΗΘ∗≅
Ξ
ε
&
ι


;
<
<ΘΗ∗≅
Ρ
∗


0Γ
∗∃#β(+>π?&β+ω(χ=+εω&∋

∀φ%+ββ+|ββ(φ%ο#&∋π?&∗
β+&∋β∃%δβι ι+βϕ%&+|κ %> φ+ββ φΡι∀φ+δ+ι ι+βϕ%&(ξ&ϕ∀=∀γ&
β[+(&πΖ#++π> φ∗≅
Η
ε∗Αδ+πρ&∃(χ=+εω&∋+|(+>π?&βπω∀φ+∃%(β
(+>π?&βπωβ∃#+∀&∋&φ%βϕ%&∋β∃&∋εω&∋π?&β∗
0
+ω!


,

,




≅<,Η∗≅



Μ
(+>πωβ∃#+∀&∋βΦ&∋%>∗


0
∗∃#(+>+ω(χ=+εω&∋

≅<ςΡΘ

∀φ%+ββ+|ββ(φ%ο#&∋π?&∗
βκ %> φ+ββ+|β(φ%ο#&∋π?&+ω∋=∃>&ο#&∋π?& φ


≅<Ξ,

∗
π?&δυ∃≤ φβϕ?ββη#&∋ο#&∋π?&∗
0
+ω!♣
π≅



2



<ΡΡ∗≅
2♥

 !






2


1

2≅<ΘΡ∗


0# ∃# (+ > +ω (χ=+ εω&∋ ≅<ς≅Η  ∀φ% β β∆ κ %> β∃ +δ+ ο#&∋
ι ι+βϕ%&+ω∀γ&β[+(&πΖ#++π> φ∀

∗∃ζ(+>κ∃δ++ωβΖ&ε[Ξ∗≅
ς
←β∃
∀γ&β[+(&πΖ#++π>+|+δ+ο#&∋ι ι+βϕ%& φ∀
,
,∀

∗+&∋β∃%δβι ι+βϕ%&
+|κ %>∗
0+ω!

<ς∗≅
ς
←


,
∀
,

∃

1


,
∀
,
,
ς

,
∀
,

∃
,
1
ς

,
1
Ρ
ς
,


Ρ∗≅
2♥
∗


0!∗4ββ(φ%ο#&∋π?&+ω+ββ φ({&∋ει&+ω+&∋β∃%δβι ι+βϕ%&({&∋Η<Η
ι∗∃#+∃εδ&∋πψ&εξ++ω(χ=+εω&∋≅<,≅

∀φ%+ββ+|β(φ%ο#&∋π?&
β∃β∃∆ζ+χ€&∋π&∋ο#&∋π?&(ϖ%∃ φς<Η

1∗β+&∋ε#∆β+∃(+>
φ
Ρ♣∗Αδ+πρ&∃∀γ&β[+++π>+|ι ι+βϕ%&κ∃&ω∀(ρ(γβϕκ∃λ+ββ∀φ∃?#
ε#∆β χΕ&∋βΦ∗
0+ω!♣
π≅



21<∗≅
2♥
∀



,
1
:

≅<Ξ∗≅
Ξ
ε∗
 &
ι

<
;

,<Θ∗≅
Ρ
&





Ρ∗≅
Η

♥<Ρ∗≅

≅<♥Ρ′∗


0∀∃#(+>+ω(χ=+εω&∋

≅<ς

∀φ%+ββ+|ββ(φ%ο#&∋π?&∗
β+&∋β∃%δβι ι+βϕ%&+|κ %> φ+ββ φ1,ι<π?&δυ∋&β∀φ+ββ
φ
1
Η∗τ&∃π&∋&&∋++π>+|+δ+ο#&∋ι ι+βϕ%&κ∃β=&β∗
0+ω!♣
π≅



21Θ<∗≅
2♥

♣
π
♣
π≅
↑ι↑
1
Ξ<∗≅
2♥
≅<ι∗

0
Κ4β+∃∆βυ∃δβο#&∋πχΕ+κτ+∃β∃τ+∃({&∋δ&∃εδ&∋+ω(χ=+εω&∋≅<,Ξβ∃
υ∃δβϕδ&∃εδ&∋+ω(χ=+εω&∋≅<Η,∗ϖεΦ+&∋ε#∆β+|+∃εδ&∋υ∃δβο#&∋({&∋,≅′
+&∋ε#∆β+|+∃εδ&∋κτ+∃β∃τ+∃∗ε[∋ε[υ∃β&δ&∃εδ&∋υ∃δβο#&∋∀φε[υ∃β&δ&∃
εδ&∋κτ+∃β∃τ+∃βϕ%&∋+&∋βκ∃%ϖ&∋β∃€∋& φ
 1∗
ς
Η
∗ ∗

≅
∗ ∗

Η
∗ ∗
,
Η
∗
 !



Θ
0
→ → → → → → ,
≅<, ≅<, ≅<,∗,
→ Η
 = = =
 = = =
  
  
      


 !∀#∃
%


&∋∋(∋#)∗+,−.∃/.−0
∋1!#,∋2,∋%
!ο#ϖ+Ζ#κ %>+ω(δ&κτ&∃≅+<+∃#εδ&∋δ&∃εδ&∋+ω(χ=+εω&∋,∗≅↓2<ο#ϖ+Ζ#υ∃ϖβτ+∃
π?&(%&∃η#πικ%β∃%δβϕ&∋%φ∗(β+&∋β∃%δβ1ς<Η∀
9ι(ιϕ
ρ⊥⊥,ψ/Σζ
393:∋%+56;


3%5<∋∀∋%=∋∀>?#3≅Α∋∋?Β;%Χ;;%Χ∋%#,∋356∋∀()∗∋∀
+#,∋/∆ΒΕ∗!Φ%Γ#;Η∋3:∋%.233%<#∀#∗∋Ι∋%ϑΚ
()∆;Η).23ΛΗ∋ΙΜ?>Χ3+Η)3:;%+#,∋Λ5Ν∋∀(Ο
ΠΘ+#,∋3%Ρ3ΕΣ∋()∆;Η)ΠΤΟ(ΥςΟ3Ε≅∋∀+ΩΦΠΞΟ−ΨΞ%Ζ∋∀1[35Ν∋∀3Α;+#,∋Ο
ΠΘΦ%#+#,∋3:;%+∴4∃∋+]4⊥;+#,∋3Ε5<∋∀%_3∀#=Ι4&#Φ%∋∀>α>β3Ε∗Φ%#+Ω
;∋∀;∴∗4⊥;+#,∋3Ε5<∋∀+#,∋χδ+
ΠΘΙΟ.∗/Π.ΜΨεΥεΠ%;Υ4∗.Λ∗;∋∀3%≅Α3
ΠΘΙΟΦΟ(ΥςΠ%;Υ4∗.Λ∗3%≅∗3
ΠΘ(Π8Ο
;%_φ+γ#3%≅Α3Μ]+Ν∋Μαη)∋Ο
ΙΠ!ιΟ−ΨΞ;
;Ω>?#%Γ#1[Ι>β3Ε∗Ι.42Β∋Π(ΥΙΟ

3!∀+,#∋#)4#)0%
≅{≅≅
αδ&κτ&∃ο#♠π>%+|ι ι+βϕ%&κ∃+∃#ζ&π&∋∀=∀γ&β[+∀βϕ%&∋ββϕχ€&∋π∼#


<  9 <θ
ε&

8 
9 

Αβι ι+βϕ%&∀ϕ€κ∃λ+β[ββ∃∀∀
≅4

∃
ε& 

 9 8
9
    
 

χ#⁄!?&βχΕ&∋ο#&∋π?&ϖζϕκ∃πχΕ++∃#π&∋β∃€&∃∼#(+>β∃κ∃βτ&∃+δ+π> χΕ&∋!γ&
β[+(&πΖ#++π>∀
≅4
<∃?#π?&β∃∃≤

<π?&β∃++π>
4
<Γπ∼#πχΕ+βτ&∃&∋∀=(+>+ω

4&
9∃%µ+
4
θ∗
αδ&κτ&∃ο#♠π>%κ∃ι ι+βϕ%&ο#&∋π?&+∃#ζ&π&∋βϕ%&∋π?&βϕχ€&∋π∼#+ω
 ∗!
,

8


/6>4?/6Σ|



 !



♥
∗+%
!ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ∗∗ΓΓΓΓΓ∗∗8ΓΓΓΓ∗ΓΓΓ


9}⊥
#βϕ%&∋ββϕχ€&∋<β(βπχΕ+(χ=+εω&∋+| χΕ&∋βΦ&&∋ χΕ&∋δ&∃εδ&∋9υ∃β&θ∃
({&∋

<β∃+∃βε#∆ββ#ζ?βπ[+|βϕχ€&∋βϕ%&∋ε#[βπω({&∋
 1∗+

∗  ∗+

∗  ∗∃+∗ ∗

+∗
9}⊥Κ
&∋β∃%δβι ι+βϕ%&+|βκ %> φ1<∋=∃>&ο#&∋π?& φ


∗∃+∃#∀φ%(∼µβκ
%>πω(+>+ω(χ=+εω&∋ φ




,β∃π&∋&&∋(&πΖ#++π>+|ι ι+βϕ%&ο#&∋π?&({&∋
 1∗Ρ1,∗  ∗,1∗  ∗1,∗
∗1∗
9}⊥Ε
?&βχΕ&∋ο#&∋&ϖζϕπ[∀=
 1∗κ %>∗     ∗+∃∆βπ?&∗ 
∗+∃∆β(δ&&∗    ∗+∃∆βπ?&υ∃}&∗
9}⊥ϕ
∃ν&+}#
ο,
∗∃#β+∃β∃&∋&∋%>∀φ% δκβτ+∃π?&}β∃
 1∗π?&βτ+∃}+| δκ∆βπ∗  
∗β∆κεβϕ#&∋∃%φ∀∼π?&∗

∗π?&βτ+∃+|β∆κκ∃&∋β∃ζπϒ∗ 
∗β∆κβτ+∃π?&χψ&∋∗
9}⊥Γ
&∃κ?&&φ%χ=π}ζ∃%>βπ&∋∀φ%∃?&βχΕ&∋ο#&∋π?&βϕ%&∋°
 1∗(φ%ο#&∋π?&∗ 
∗0#&∋π?&βϕ∗    
∗±&∗    ∗∃?βπ?&βϕ∗
9}⊥ 
∃ν&+}#
ο,
∗=∃>&ο#&∋π?&υ∃β∃#+∀φ%

1∗(ϖ&+∃∆βκ %> φ+β%β∗  
∗∃?#π?&β∃
1
+|β(φ%ο#&∋π?&∗
 ∗(χ=+εω&∋δ&∃εδ&∋+∃#∀φ%+β%∗
∗π?&βϕχ€&∋∋1∀φ∗
9}⊥#
∃ν&+}#βϕϖ €
∼,ο,
∗δ+∃?&βχΕ&∋ η&ο#&π&βτ&∃+∃∆β χΕ&∋βΦ+|δ&∃εδ&∋ φ
 1∗∃?&βχΕ&∋ο#&∋π?&∗  ∗ευ∃δβο#&∋+|+δ++∃∆β∗ 
 ∗∃?&βχΕ&∋βδ&εξ+δ&∃εδ&∋∗  ∗βτ&∃π}#ζη&∗
9}⊥!
 %> φ+β[β+|β(φ%ο#&∋π?&+ω∋=∃>&ο#&∋π?& φ


≅<Η

∗∃#δ&∃εδ&∋
∀φ%+β%β<+∃δ&∃εδ&∋∋}ζϕ∃?&βχΕ&∋ο#&∋π?&κ∃
 1∗ φδ&∃εδ&∋βΦ&∋%>∗   ∗ φβΑ∗
 ∗ φβ∋∗   
∗+ϖΡ(+>βϕη&∗
9}⊥∀
∋#ζη&βξ+∃%>βπ&∋+|ο#&∋π?&βϕ∀φ%∃?&βχΕ&∋&φ%°
 1∗?&βχΕ&∋ο#&∋π?&&∋%φ∗
∗?&βχΕ&∋ο#&∋π?&βϕ%&∋∗
 ∗?&βχΕ&∋ο#&∋&∗   ∗?&βχΕ&∋υ∃δβο#&∋+|+δ++∃∆βϕξ&∗
9}⊥
=∃>&ο#&∋π?&+|σκ %> φ
 1∗(χ=+εω&∋+|δ&∃εδ&∋κτ+∃β∃τ+∃+∃#∀φ%κ %>∋}ζϕ∃?&βχΕ&∋ο#&∋π?&∗
 ∗+&∋β∃%δβ+|ι ι+βϕ%&(∼µβκ %>πω∗
 ∗∃?#π?&β∃∃≤∗

∗(χ=+εω&∋∋=∃>&+|δ&∃εδ&∋κτ+∃β∃τ+∃π∋}ζϕ∃?&βχΕ&∋ο#&∋π?&π[∀=κ %>πω∗
9}⊥
γ&β[+(&πΖ#++π>+|+δ+ο#&∋ι ιβϕ%&κ∃(βκ∃λκ %>υ∃β∃#+∀φ%
1∗κ %>&∋ φ+β[β∗
∗ε[υ∃β&+∃#π&+β[ββϕ%&∋β∋}ζ∗
∗(χ=+εω&∋+|(+>β=∗
∗κ %>&∋ φ+β[β∀φ(χ=+εω&∋+|(+>β=∗
9}⊥Κ
0#&∋ι ι+βϕ%&(βϕκ∃λ(∼µβκ %>κ∃(ρ+∃#δ&∃εδ&∋<&#
1∗+χ€&∋π+|+∃εδ&∋ϕ∆β =&∗
∗(χ=+εω&∋+|δ&∃εδ&∋ϕ∆β =&∗
∗βΖ&ε[δ&∃εδ&∋ϕ∆β&∃λ∗
∗(χ=+εω&∋&∃λ∃ψ&∃ζ({&∋β∋=∃>&δ+πρ&∃∗
9}⊥Ε
∃ν&+}#βϕϖ €
∼,

ο,
!
1∗1&∃β&∃+∃%ϕ{&∋δ&∃εδ&∋∋&∃&∋∃>βϕη&∋(?β∋ν φυ∃β&∗
∗4συ∃β&(ρ∃∆υβ∃βϕ#ζ∼&∃%φ&β%φ&&&∋ χΕ&∋+|&ω+∃%βι ι+βϕ%&∗
∗δ+πρ&∃ #γβο#&∋π?&∃%φ&β%φ&υ∃∃Ευ∀=βτ&∃+∃∆βεω&∋+|δ&∃εδ&∋∗
∗∃#ζβ χΕ&∋βΦ%8 &∋π∼χ=&∋∗
 !



≅

9}⊥ϕ
ϕ%&∋+δ+βϕχ€&∋∃Ευ&φ%ε#π}ζι ι+βϕ%&πχΕ+∋ν φι ι+βϕ%&ο#&∋π?&°
 1∗ ι+βϕ%&β>%ϕβϕ%&∋+∃∆β(δ&&∗ 
∗ ι+βϕ%&ο#&∋π?& φι ι+βϕ%&βϕ%&∋≤ζπ?&β∃&∋β∃χ€&∋∗
 ∗ ι+βϕ%&(βϕβ+β[β+|β(φ%ο#&∋π?&∗
 ∗ ι+βϕ%&(βϕκ∃(ρ&#&∋&ω&∋βϕ%&∋[&∋βΑ∗
9}⊥Γ
∃ν&+}#
ο,


∃#ζβεω&∋δ&∃εδ&∋
1∗+ωβ∃∋ϖβ∃τ+∃πχΕ+πρ&∃ #γβ∀∼∋=∃>&ο#&∋π?&∗
∗+ωβ∃∋ϖβ∃τ+∃πχΕ+πρ&∃ #γβ∀∼+χ€&∋π&∋ο#&∋π?&(≤%∃%φ∗
∗
+ωβ∃∋ϖβ∃τ+∃πχΕ+πρ&∃ #γβ∀∼π&∋&&∋(&πΖ#++π>+|ι ι+βϕ%&ο#&∋π?&∗
∗κ∃&∋∋ϖβ∃τ+∃πχΕ++ϖΡπρ&∃ #γβο#&∋π?&∗
9}⊥ 
?#π?&β∃∃≤

πβϕ?ββη#∃%φ&β%φ&&∋ο#&∋π?&κ∃&∋υ∃β∃#+∀φ%
1∗βΖ&ε[+|δ&∃εδ&∋+∃#∀φ%∗
∗+&∋β∃%δβ+|ι ι+βϕ&κ∃λκ %>πω∗
∗π&∋&&∋(&πΖ#++π>+|η ι+βϕ&∗
∗+χ€&∋π+∃εδ&∋κτ+∃β∃τ+∃∗
9}⊥#
&∋ο#&∋π?&(≤%∃%φϖζϕκ∃
1∗+ω(%&∃η#η ι+βϕ&(ζϕκ∃λ+β[ββ∃+ω(∆ζ&∃η#η ι+βϕ&(ζβϕ >+β[β∗
∗+δ+ι ι+βϕ%&+ω∀γ&β[+(&πΖ#++π>π∼#∀∼&β∗
∗ε[ι ι+βϕ&(γβϕκ∃λ+β[β({&∋ε[υ∃β&δ&∃εδ&∋+∃#∀φ%+β[β∗
∗β∆β+ϖ+δ+η ι+βϕ&β∃%δβϕκ∃λ+β[ββϕ%&∋σ∋}ζπ∼#∀∼&[β∗
9}⊥!
&∋&&∋(&πΖ#++π>+|ο#&∋ι ι+βϕ%&κ∃β∃%δβϕκ∃λκ %>κ∃&∋υ∃β∃#+∀φ%
1∗(χ=+εω&∋+|δ&∃εδ&∋κτ+∃β∃τ+∃∗
∗+&∋β∃%δβ+|ι ι+βϕ%&κ∃λκ %>πω∗
∗+χ€&∋π+∃εδ&∋κτ+∃β∃τ+∃∗
∗+ϖΡπ∼#βϕη&∗ 
9}⊥∀
ϕ%&∋+∃∆β(δ&&+ω∃ %>∃>β&∋π?& φ
1∗ι ι+βϕ%&∀φ%&χψ&∋∗   ∗%&χψ&∋∀φ σβϕ[&∋&∋π?&}∗
∗ι ι+βϕ%&∀φ+δ+&}∗  ∗ι ι+βϕ%&∀φ σβϕ[&∋&∋π?&χψ&∋∗
9}⊥Κ
β%ββ(φ%ο#&∋π?&({&∋κ %>+ε%+&∋β∃%δβ,<≅ι∗∃#δ&∃εδ&∋∀φ%+β%β<+∃δ&∃
εδ&∋∋}ζϕ∃?&βχΕ&∋ο#&∋π?&κ∃
1∗ φδ&∃εδ&∋βΦ&∋%>∗   ∗ φδ&∃εδ&∋∃&∋&∋%>∗
∗ φδ&∃εδ&∋πψ&εξ+πλ∗  ∗ φδ&∃εδ&∋+ω(χ=+εω&∋

≅<ΞΡ

∗

9}⊥Κ
∃# Ζ& χΕβ+δ+(+>+ωβΖ&ε[

∀φ
,
∀φ%+β[β+|ββ(φ%ο#&∋π?&<ε#πω&∋+δ+
∃?#π?&β∃∃≤+ωπ =& Ζ& χΕβ φ

∀φ
,
πβϕ?ββη#+δ+&∋ο#&∋π?&∗{&∋ε[8 &∋+ωβ∃βτ&∃
β(#β∃+&φ%βϕ%&∋+δ+(#β∃+ε#°
 1∗∃
,
,

θ9ι


∗ ∗∃
,
,

θ9ι


∗ ∗∃
,
,

θ9ι


∗ ∗∃
,
,

θ9ι


∗ 
9}⊥ΚΚ
ϕ%&∋∃?&βχΕ&∋ο#&∋π?&<&&∋ χΕ&∋+|+δ+ι ι+βϕ%&ο#&∋π?&υ∃δβϕ
 1∗ =&∃ψ&&&∋ χΕ&∋+|υ∃β&+∃#β=∗
 ∗&∃λ∃ψ&&&∋ χΕ&∋+|υ∃β&+∃#β=∗
 ∗({&∋&&∋ χΕ&∋+|υ∃β&+∃#β=∗ 
∗β ?∀=+χ€&∋πδ&∃εδ&∋+∃#β=∗
9}⊥ΚΕ
5&∃εδ&∋πψ&εξ++ωβΖ&ε[

+∃#β=β(φ%ο#&∋π?&β∃∃?#π?&β∃∃≤ φ

∗#+∃#
δ&∃εδ&∋+ωβΖ&ε[
,
β∃∃?#π?&β∃∃≤ φ
 1∗

9
,


θ∃ι∗    ∗

9
,


θ∃ι∗ 
 ∗

9
,


θ∃ι∗    ∗

9
,


θ∃ι∗ 
9}⊥Κϕ
∃ν&+}#
ο,
∗∃∃?&βχΕ&∋ο#&∋π?&ϖζϕ<&#∋&∋#ζη&(χ=+εω&∋δ&∃εδ&∋κτ+∃β∃τ+∃
∀φβ&∋+χ€&∋πδ&∃εδ&∋<β+ω
 1∗π&∋&&∋(&πΖ#+|+δ+ο#&∋ι ι+βϕ%&β&∋ η&∗ 
∗+χ€&∋π&∋ο#&∋π?&(≤%∃φ%β&∋∗
 ∗+δ+ο#&∋ι ι+βϕ%&π&&%∀=∀γ&β[+β&∋∗ 
∗∃?#π?&β∃∃≤β&∋∗
9}⊥ΚΓ
∃ν&+}#
ο,
∗&∋β∃%δβ+|ι ι+βϕ%&+|κ %> φ
 !





1∗&&∋ χΕ&∋β[β∃#π%&∃%δ&∋#ζη&βΦκ %>∗
∗&&∋ χΕ&∋β[β∃#π(β&∋#ζη&βΦϕκ∃λκ %>∗
∗&&∋ χΕ&∋+Ζ&β∃βπ(βι ι+βϕ%&βΖ&∋&∋#ζη&βΦκ %>∗
∗&&∋ χΕ&∋+|υ∃β&+#&∋+∆υ+∃%&∋#ζη&βΦκ %>∗
9}⊥Κ 
∃ν&υ∃δβ(#
ο,
κ∃&ω∀∼υ&ο#&∋π?&∗
1∗8&ο#&∋π?& φβ&∋#&π?&βϕ%&∋πωο#&∋&&∋(&πϒβϕ+βυβ∃φ&∃π?&&&∋∗
∗8&ο#&∋π?& φβ&∋#&π?&βϕ%&∋πω&∃?β&&∋(&β∃φ&∃π?&&&∋∗
∗8&ο#&∋π?&∃%>βπ&∋βϕη&∃?&βχΕ&∋+ϖ&∋π?&β∗
∗ϖ1<<π∼#π&∋∗
9}⊥Κ#
∃δ&∃εδ&∋βϕ#ζ∼&π<+δ+ χΕ&∋βΦ&&∋ χΕ&∋
1∗κ∃&∋β∃ζπϒ<κ∃&∋υ∃β∃#+∀φ%κ∃%ϖ&∋+δ+∃&∋#&εδ&∋∃ζ∋Ζ&∗
∗β∃ζπϒ<υ∃β∃#+κ∃%ϖ&∋+δ+∃&∋#&εδ&∋∃ζ∋Ζ&∗
∗β∃ζπϒβ#Ψβ∃ι%δ&∃εδ&∋βϕ#ζ∼&βϕ%&∋βϕχ€&∋&φ%∗
∗κ∃&∋β∃ζπϒκ∃δ&∃εδ&∋βϕ#ζ∼&βϕ%&∋+∃}&κ∃&∋∗
9}⊥Κ!
∃#(+>π?&β+ωβΖ&ε[

∀φ%β∆κ %> φ(ξ&+δ+ι ι+βϕ%&ο#&∋π?&+ω∀γ&β[+(&
πΖ#++π> φ∀

∗#+∃#∀φ%β∆κ %>πω(+>π?&β+ωβΖ&ε[
,
β∃∀γ&β[++|ι ι+βϕ%&(&πΖ#
++π> φ∀
,
,∀

∗&∋β∃%δβ1+|κ %>πωβτ&∃β∃ι%

∀φ
,
β∃ι%(#β∃+ φ
 1∗

θ9Ρ
∃ς
,

  ∗

θς9Ρ

,

 ∗

θΡ9
∃ς
,

  ∗ ∗
Ρ
θς9∃
,


9}⊥Κ∀
?&βχΕ&∋ο#&∋& φ
 1∗∃?&βχΕ&∋β+∃∆βυ∃δβο#&∋κ∃(ρ+∃#({&∋+∃ι ι+βϕ%&∗
 ∗∃?&βχΕ&∋β+∃∆β(ρ&ω&∋ η&κ∃+∃#δ&∃εδ&∋∀φ%∗

∗∃?&βχΕ&∋∋ϖπ?&βϕ+|+∃∆β(δ&&κ∃+∃#δ&∃εδ&∋∀φ%∗
 ∗εβϕ#ζ∼&εω&∋δ&∃εδ&∋({&∋εΕ+δυο#&∋∗

9}⊥Ε
∃″&∋πρ&∃&φ%ε#π}ζ∀∼∃?#&∋ο#&∋π?&υ∃∃Ευ∀=βη&π%δ&+| τβ∃#ζβ+ϒπ&°
 1∗[∀=σκ %><κ∃&∋υ∃ϖδ&∃εδ&∋+ω(χ=+εω&∋&φ%+&∋∋}ζϕ∃?#&∋ο#&∋π?&∗

∗Χ[ι ι+βϕ%&ο#&∋π?&πχΕ+∋ϖυ∃ω&∋βϕ%&∋β∋}ζβ ?∀=+χ€&∋πδ&∃εδ&∋∗
 ∗&∋&&∋(&πΖ#++π>+|+δ+ι ι+βϕ%&ο#&∋π?&κ∃&∋υ∃β∃#+∀φ%+χ€&∋πδ&∃εδ&∋∗
 ∗∃&∋+ωι ι+βϕ%&&φ%πχΕ+∋ϖυ∃ω&∋&#δ&∃εδ&∋+ωβΖ&ε[&∃λ∃ψ&β∋δβϕρ&φ%πω<(∆βκ
+χ€&∋πδ&∃εδ&∋({&∋(%&∃η#∗
9}⊥Ε
&∋&&∋(&πΖ#++π>+|ο#&∋ι ι+βϕ%&κ∃&∋υ∃β∃#+∀φ%
 1∗βΖ&ε[+|δ&∃εδ&∋κτ+∃β∃τ+∃∗  
∗(ϖ&+∃∆β+|κ %>∗
 ∗(χ=+εω&∋+|δ&∃εδ&∋κτ+∃β∃τ+∃∗ 
∗+χ€&∋π+|δ&∃εδ&∋κτ+∃β∃τ+∃∗
9}⊥ΕΚ
∃+δ+υ∃β&+ω&&∋ χΕ&∋∃+∃#∀φ%ββ∆&∃9+&∋β∃%δβ φ1θ<+δ+ι ι+βϕ%&ο#&∋
π?&υ∃ω&∋ϕ+ωπ&∋&&∋++π> φ♣
%
∗#βΖ&ε[+|(+>+∃#β=β&∋∋∆υπ<β∃π&∋&&∋++
π>+|+δ+ι ι+βϕ%&ο#&∋π?& φ
 1∗♣

∃∗  ∗♣

1∗  ∗,♣

∗  ∗♣

∗
9}⊥ΕΕ
?&βχΕ&∋ο#&∋& φ∃?&βχΕ&∋
 1∗π?&βϕ+|β+∃∆β(δ&&β&∋κ∃πχΕ++∃#εδ&∋∗
 ∗π?&βϕ+|βκ %>∋ϖκ∃πχΕ++∃#εδ&∋∗

∗π?&βϕ+|β+∃∆β(δ&&∋ϖκ∃πχΕ++∃#εδ&∋∗
 ∗βϕ#ζ∼&&δ&∃εδ&∋β∃ι%+δ+εΕο#&∋#[&+%&∋β+δ+∃(∆βκ∗
9}⊥Εϕ
∃ι%πρ&∃&∋∃≥<∃?&βχΕ&∋ο#&∋π?&βϕ%&∋ φ
 1∗∃?&βχΕ&∋ο#&∋π?&ϖζϕ(η&βϕ%&∋βκ∃[κ %>∗
 ∗∃?&βχΕ&∋ο#&∋π?&ϖζϕ(η&βϕ%&∋βκ∃[π?&∗
 ∗&∋#ζη&&∃}&ε&∃ϕ∃?&βχΕ&∋ο#&∋&∗
 ∗ε∋ϖυ∃ω&∋+δ+ι ι+βϕ%& η&κβπ+∃&∋βϕβ∃φ&∃ι ι+βϕ%&&&∃€βδ+&∋+|β(+>
π?&β∗
/9Ν4Η=/Ψ:ΑΝ5
9}⊥ΕΓ∀ζ
8&ο#&∋π?& φ&∋#&π?&<βϕ%&∋πω
1∗∃ω&&∋πχΕ+(&πϒβϕ+βυβ∃φ&∃π?&&&∋∗
 !



,

∗ο#&∋&&∋πχΕ+(&πϒβϕ+βυβ∃φ&∃π?&&&∋∗
∗+ψ&&∋πχΕ+(&πϒβϕ+βυβ∃φ&∃π?&&&∋∗
∗&∃?β&&∋πχΕ+(&πϒβϕ+βυβ∃φ&∃π?&&&∋∗
9}⊥Ε ∀ζ∃&ω∀∼β∃#ζβ χΕ&∋βΦδ&∃εδ&∋<υ∃δβ(#&φ%ε#π}ζ φο,°
1∗&∋ χΕ&∋υ∃β&+φ&∋&∃λκ∃+χ€&∋π+∃δ&∃εδ&∋+φ&∋&∃λ∗

∗8∃β&+ωβ∃+∃#ζ&π&∋∃ζπ&∋ζη&βζβ∃#+∀φ%&∋#&εδ&∋+∃#ζ&π&∋∃ζπ&∋ζη&∗
∗&∋ χΕ&∋+|υ∃β&+φ&∋ =&κ∃βΖ&ε[+|δ&∃εδ&∋&∋∀=υ∃β&πω+φ&∋&∃λ∗
∗5&∃εδ&∋πχΕ+β>%(+δ+∃>β∋ν φυ∃β&∗
9}⊥Ε#!ζ
∃+ω∃?&βχΕ&∋ο#&∋π?&ϖζϕβϕ%&∋β(φ%ο#&∋π?&<υ∃δβ(#&φ%ε#π}# φ
ι_Ζ
°
1∗&∋#ζη&+∃εδ&∋κτ+∃β∃τ+∃<β∃ζπϒκ %> φ+β[ββ∃π&∋&&∋(&πΖ#++
π>+|η ι+βϕ&9η ι+βϕ%&θο#&∋π?&β∃ζπϒ∗
∗&∋#ζη&+χ€&∋π+∃εδ&∋κτ+∃β∃τ+∃∀φκ %>&∋ φ+β[β<∋ϖβΖ&ε[+|
δ&∃εδ&∋κτ+∃β∃τ+∃β∃π&∋&&∋(&πΖ#++π>+|η ι+βϕ&9η ι+βϕ%&θο#&∋π?&∋ϖ∗
∗&∋#ζη&βΖ&ε[+|δ&∃εδ&∋κτ+∃β∃τ+∃∀φκ %> φ+β[β<β&∋+χ€&∋π+∃
εδ&∋κτ+∃β∃τ+∃β∃π&∋&&∋(&πΖ#++π>+|η ι+βϕ&9η ι+βϕ%&θο#&∋π?&β&∋∗
∗&∋#ζη&+χ€&∋π+∃εδ&∋κτ+∃β∃τ+∃∀φκ %>&∋ φ+β[β<∋ϖ(χ=+εω&∋
+|δ&∃εδ&∋κτ+∃β∃τ+∃β∃π&∋&&∋(&πΖ#++π>+|η ι+βϕ&9η ι+βϕ%&θο#&∋π?&β&∋∗
9}⊥Ε#ζ
4β+∃δ&∃εδ&∋πψ&εξ+βδ+&∋ η&(∼µββκ %>∀φ φ(β+δ+η ι+βϕ&9η ι+βϕ%&θ
ϕκ∃λκ %>&φζ∗#β&∋+χ€&∋π+∃εδ&∋πω η&( Ζ&β∃
1∗π&∋&&∋(&πΖ#++π>+|η ι+βϕ&ο#&∋π?&β&∋+∃τ& Ζ&∗
∗+&∋β∃%δβ+|η ι+βϕ&∋ϖ( Ζ&∗
∗π&∋&&∋(&πΖ#++π>+|η ι+βϕ&ο#&∋π?&β&∋( Ζ&∗
∗ε[ χΕ&∋η ι+βϕ&β∃%δβϕκ∃λ(∼µβκ %>πωβϕ%&∋σ∋}ζβ&∋( Ζ&∗

9}⊥#ζ
8∃δβ(#&φ% φ
ι_Ζ
°
1∗∋#ζη&βξ+∃%>βπ&∋+|β∆β+ϖ+δ+β(φ%ο#&∋π?&π∼#βϕη&∃?&βχΕ&∋ο#&∋&∗
∗?&βϕ+|ο#&∋βϕ∋ϖ>&∃κ∃+ωδ&∃εδ&∋β∃τ+∃∃Ευ+∃#∀φ%∗
∗ωβε[β(φ%ο#&∋π?&∃%>βπ&∋κ∃πχΕ+κτ+∃β∃τ+∃({&∋δ&∃εδ&∋&∃&β∃∆ζ∗
∗ϕ%&∋υ&ο#&∋π?&<ο#&∋&&∋(&πϒβϕ+βυβ∃φ&∃π?&&&∋∗

9}⊥ !ζ∃+∃# Ζ& χΕβ∃(+>+ωβΖ&ε[ φ

<
,
9∀=

×
,
θ∀φ%βο#ϖ+Ζ#κ %>πµβ
+ γυβ∃π∼#ϖζϕ∃?&βχΕ&∋ο#&∋π?&∀=π?&β∃++π>+|+δ+ο#ϖ+Ζ# Ζ& χΕβ φ

<
,
∗
#+∃#π&∋β∃€∃(+>βϕη&∀φ%ο#ϖ+Ζ#&φζβ∃π?&β∃++π>+|&ω φ
1∗9


,
θ∗  ∗
,
55 
∗  ∗
,

  ∗

∗
9}⊥ΚΓ∀ζ
&∋β∃%δβη ι+βϕ%&+|βκ %> φ<Ξς∗≅
2♥
∗∃# Ζ& χΕβ∀φ%(∼µββ∆κ %>
&φζ+δ+(+>+ω(χ=+εω&∋ φ


≅<Θ∝<
,

≅<,∝∀φ
Ρ

≅<ΡΗ∝∗∆ζ∃Ξ<Ξ,Η∗≅
2Ρς
∗ε<+
Ρ∗≅
Θ
ε∗+>&φ%∋}ζπχΕ+∃?&βχΕ&∋ο#&∋π?&π[∀=κ %>πω°
1∗(+>9


∀φ
,

θ∗    ∗∃&∋+ω(+>&φ%βϕ%&∋((+>βϕη&∗
∗ϖ((+>9


,

∀φ
Ρ

θ∗   ∗∃+ω(+>


∗
,−.∃%/01234 56



− Κ0 Ε9 ϕ9 Γ− ? #9 !0 ∀− 0
0 Κ0 Ε9 ϕ9 Γ−  0 #0 !9 ∀0 Κ?
Κ? ΚΚ− ΚΕ0 Κϕ− ΚΓ? Κ ? Κ#? Κ!0 Κ∀9 Ε−
Ε0 ΕΚ? ΕΕ9 Εϕ0 ΕΓ− Ε 0 Ε#9 Ε#ζ0 #ζ?
!ζ9

ΚΓ∀ζ?


/6>4?/6Σ|Κ



 !



Ρ


∗+%
!ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ
ϕχ€&∋
!ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ

9}⊥
∃#(+>+ω(χ=+εω&∋

≅<ΗΗ,

∀φ%+β[βββ(φ%ο#&∋π?&<&∋ο#&∋π?&(≤%
∃%φ+ω+χ€&∋π φ
(∃
,1∗&∋ε#∆β+|&∋#&εδ&∋+∃#∀φ%+β[β φ8<,≅♣∗?#ε#∆β χΕ&∋βΦ
({&∋
1∗≅<ΞΗ≅′∗ 
∗≅<ΡΗ′∗  ∗≅<ΗΗ≅′∗  ∗≅<ς,Η′∗
9}⊥Κ
&∋ε#∆β+|&∋#&εδ&∋ φ8,<Η♣∗β&∋#&υ∃δβϕδ&∃εδ&∋+ω(χ=+εω&∋≅<Ρ

∗Χ[∃>β
υ∃β&β=+β[ββϕ%&∋βπψ&∀ρβ∃€∋&({&∋

1∗ΡΘ∗≅

∗  ∗ςΞ∗≅

∗  ∗ΗΘ∗≅

∗  ∗ΞΘ∗≅

∗
9}⊥Ε
 %> φ+β[βββ(φ%ο#&∋π?&+ω+&∋β∃%δβι ι+βϕ%& φ1,<,ι∗∃#∀φ%β
(φ%ο#&∋π?&(+>

≅<ςς

∗γ&β[+(&πΖ#++π>+|ο#&∋ι ι+βϕ%&+ω∋δβϕρ({&∋
 1∗≅<ςΞΘ∗≅
2
ε∗ ∗≅<ςΞΘ∗≅
Η
ε∗ ∗≅<ςΞΘ∗≅
Ξ
ε∗ ∗≅<ςΞΘ∗≅

ε∗
9}⊥ϕ
∃# Ζ& χΕβ,(+>+ω(χ=+εω&∋


ς≅≅&∀φ
,

≅<,Η≅

∀φ%+β[βββ(φ%ο#&∋
π?&β∃β∃∆ζ∀γ&β[+(&πΖ#++π>+|ο#&∋ι ι+βϕ%&∋∆υπ&∃#∗&∋β∃%δβ+|ι ι+βϕ%&&∃γ&∋δ
({&∋
 1∗Ρ<♥Η∗≅
2♥
ι∗ ∗Ρ<♥Η∗≅
2Ρ
∗ ∗Ρ<♥Η∗≅
2♥
∗ ∗Ρ<♥Η∗≅
2Ξ
∗
9}⊥Γ
β[β+|ββ(φ%ο#&∋π?&+ω+&∋β∃%δβι ι+βϕ%&({&∋ςι∗∃#π&0δ&∃εδ&∋+ω
(χ=+εω&∋,Ξ≅≅1

∗=∃>&ο#&∋π?&+|κ %>&∋ φ+β[β φ

1∗Ρ≅Η1

∗  ∗Η,ς1

∗  ∗ς♥Ξ♥1

∗  ∗ς≅,Θ1

∗
9}⊥ 
∃#β+∃(+>+ω(χ=+εω&∋

≅<ΗΞ

∀φ%+β[βββ(φ%ο#&∋π?&∗β
(∃

,1∗Χ[ι ι+βϕ%&ο#&∋π?&β∃%δβκ∃λ+βββϕ%&∋συ∃β φ(%&∃η#°

1∗<Η∗≅

∃>β∗∗<Η∗≅
♥
∃>β∗∗<Η∗≅
Ρ
∃>β∗ ∗<Η∗≅
Η
∃>β∗
9}⊥#
∃+∃#(+>+ωβΖ&ε[ ,<ΗΡΘ∗≅
Η
←∀φ%κ %>&∋+β[ββ(φ% ο#&∋π?&β∃+δ+
ι ι+βϕ%&(ξ&ϕπ∼#(ρ∋ >(∃?#π?&β∃∃≤

Θ∗=∃>&ο#&∋π?&+|κ %>∆ζ φ

1∗≅<ς♥Η

∗  ∗≅<Ξ♥Η

∗  ∗≅<Η♥≅

∗∗ ∗≅<ςΞΗ

∗
9}⊥!
∃#(+>πψ&εξ++ω(χ=+εω&∋

≅<,

∀φ%ββ∆κ %>+ω+&∋β∃%δβι ι+βϕ%& φ1
Ξ<Ξ,∗≅
2♥
∗ η+βϕ%&(βϕβκ %>(ζ∀φ%β∼&ββϕχ€&∋π∼#+ω+ϖ&∋βΗ∗≅

∗χ=&∋
+∃#ζ&π&∋+|ι ι+βϕ%&ο#&∋π?&∀#&∋∋ω+∀=

∗γ&β[+(&πΖ#++π>+|ο#&∋ι ι+βϕ%&(βϕ
κ∃λ+ββ φ
 1∗≅<ΘΗς∗≅
Ξ
ε∗ ∗≅<ΘΗς∗≅
Η
ε∗ ∗≅<ΞΗ∗≅
Ξ
ε∗ ∗Ξ<Η∗≅
Ξ
ε∗
9}⊥∀
∃#(+>πψ&εξ++ω(χ=+εω&∋

≅<,

∀φ%ββ∆κ %>+ω+&∋β∃%δβι ι+βϕ%& φ1
Ξ<Ξ,∗≅
2♥
∗ η+βϕ%&(βϕβκ %>(ζ∀φ%β∼&ββϕχ€&∋π∼#+ω+ϖ&∋βΗ∗≅

∗χ=&∋
+∃#ζ&π&∋+|ι ι+βϕ%&ο#&∋π?&∀#&∋∋ω+∀=

∗δ&κτ&∃ο#♠π>%+|ι ι+βϕ%&βϕ%&∋ββϕχ€&∋ φ
 1∗≅<♥+∗  ∗Ξ<Η+∗  ∗<Η+∗ 
∗♥<+∗
9}⊥
&∋ε#∆β+|&∋#&εδ&∋+ω(χ=+εω&∋≅<Ρ

 φ,<Η♣∗?#ε#∆β χΕ&∋βΦ′∗χ€&∋π
&∋ο#&∋π?&(≤%∃%φ φ
 1∗≅<Ξ1∗ 
∗Ξ1∗  ∗≅<Ξ1∗  ∗<,1∗
9}⊥
β[β+|ββ(φ%ο#&∋π?& φ({&∋∀&ϕ∗β+&∋β∃%δβ+|ι ι+βϕ%&π[∀=∀&ϕ
φ<,∗≅
2♥
∗=∃>&ο#&∋π?&+|∀&ϕ φ(%&∃η#°

1∗≅<,Ξ

∗  ∗≅<ΡΗ

∗  ∗≅<ς,Η

∗  ∗≅<ςΗ

∗
9}⊥Κ
∃#δ&∃εδ&∋+ω(χ=+εω&∋

≅<ς,

∀φ%+ββ+|ββ(φ%ο#&∋π?&β∃υ∃ϖ&∋∃?#
π?&β∃∃≤

≅<♥Ξπβϕ?ββη#&∋ο#&∋π?&∗&∋β∃%δβ+|ι ι+βϕ%&+|κ %> φ+β[β φ
 1∗<,ι∗  ∗<Ηι∗ 
∗,ι∗  ∗Ρι∗
9}⊥ Ε
4β &∋ν& π±& υ∃δβ ϕδ&∃ εδ&∋πψ& εξ++ω (χ=+ εω&∋

 ≅<Η

 ∀φ +ω+&∋ε#∆β (+> φ
Η<♥♣∗ϕ%&∋∋}ζε[υ∃β&%&∋ν&π±&υ∃δβϕ φ
 1∗Η∗≅
,≅
∗  ∗ς∗≅
,≅
∗  ∗Ρ∗≅
,≅
∗  ∗ς∗≅
♥
∗
9}⊥ϕ
∃+∃#∃δ&∃εδ&∋+ωβΖ&ε[

≅
Η
←∀φ
,
<Η∗≅
Η
←∀φ%βκ %> φ+β[β+|β
β(φ%ο#&∋π?&<&∋χ€ββ∃∆ζβε[∋+δ+π&∋&&∋(&πΖ#++π>+|+δ+ι ι+βϕ%&ο#&∋π?& φ
({&∋Ρ∗Ζ&ε[∋=∃>&+|κ %>πω φ
 1∗

≅
Η
←∗∗

<Η∗≅
Η
←∗ ∗

Η∗≅
Η
←∗ ∗

<Η∗≅
ς
←∗
 !



ς

9}⊥Γ
∃#&∋#&(+>π?&β+ω(χ=+εω&∋

≅<Η

 η&µβκ %>&∋ φ+β[β+|β(φ%
ο#&∋π?&<&∋χ€ββ∃#πχΕ++χ€&∋π&∋ο#&∋π?&(≤%∃%φ
(∃
,1<(β∃?#ε#∆β χΕ&∋βΦ
≅′∗&∋ε#∆β(+>+|&∋#&εδ&∋ φ
 1∗<♥Η♣∗  ∗ς♥<♣∗  ∗♥Η♣∗  ∗<♥Η♣∗
9}⊥ 
∃#β+∃(+>πψ&εξ++ω(χ=+εω&∋≅<,≅

∀φ%βο#ϖ+Ζ#({&∋π&∋<πµβ+ γυ∀∼
π?&∗=∃>&ο#&∋π?&+|π&∋ φ≅<Ρ≅

∗?&β∃++π>φο#ϖ+Ζ#π>βπχΕ+ε%∀=π∆β φ

1∗<Ρς∗  ∗,<≅∗  ∗Ρ<,∗  ∗ς<,Ξ∗
9}⊥#
∃+∃# Ζ& χΕβ+δ+(+>+ωβΖ&ε[

,<Ρ∗≅
Η
ε
2
∀φ
,
ς<Ρ∗≅
Η
ε
2
∀φ%ββ∆κ %>
β∃+δ+ο#&∋ι ι+βϕ%&(ξ&ϕπ∼#(ρ∋ >(+δ+∃?#π?&β∃∃≤

Ξ∀φ
,
Ξ∗{&∋ε[8 &+κ
+ω∋δβϕρ φ
 1∗Ξ<Ξ,Η∗≅
2Ρς
∗ε∗ ∗Ξ<Ξ,,∗≅
2Ρς
∗ε∗ ∗Ξ<ΞΘ∗≅
2Ρς
∗ε∗ ∗Ξ<Ξ,∗≅
2Ρς
∗ε∗
9}⊥!
=∃>&ο#&∋π?&+∃εδ&∋+ω(χ=+εω&∋

ς≅≅≅1

<(β+&∋β∃%δβ+|κ %> φ+β%
φ,ι∗?#π?&β∃∃≤+ω∋δβϕρ({&∋

1∗

<∗ ∗

∗ ∗

2<∗ ∗

<∗
9}⊥∀
ββϕ%&∋≅ε<ε[ι ι+βϕ%&π&πχΕ+&%+|β(φ%ο#&∋π?&Ρ∗≅
Ξ
∀φ∃?#ε#∆β χΕ&∋βΦ φ
ς≅′∗ε[υ∃%β%&πγυ∀φ%+β%βϕ%&∋υ∃β°
 1∗ςΗ∗≅
Ξ
∗  ∗ς<Η∗≅
Ξ
∗  ∗ςΗ∗≅
Ξ
∗  ∗ς<Η∗≅
Ξ
∗
9}⊥Κ
∃%ββ(φ%ο#&∋π?& φ({&∋κ %>+ω∋=∃>&ο#&∋π?& φ


≅<ΡΗ

∗∃#∀φ%
+β%δ&∃εδ&∋βΦ&∋%>+ω(χ=+εω&∋

≅<Ρ≅

<(β∃?#π?&β∃
1
≅≅∗γ&β[++|ι ι+βϕ%&
ο#&∋π?&κ∃π&&%({&∋
 1∗Ξ≅≅≅κε∗ ∗Ξ≅≅≅ε∗  ∗Η≅≅≅κε∗ ∗Ξ≅≅κε∗
9}⊥Κ∃#(+>+ω(χ=+ε%&∋,∗≅
Ρ
1

∀φ%ββ∆κ %><+δ+ι ι+βϕ%&(ξ&ϕ∀=π&∋
&&∋(&πΖ#++π>Ηι∗λ+δ+(+>ε#π}ζ+∃#∀φ%β∆κ %>πω<(+>&φ%∋}ζϕ
∃?&βχΕ&∋ο#&∋π?&°

1∗

≅
Ρ
1

∗ ∗

Η∗≅
Ρ
1

∗ ∗

ςΗ∗≅
Ρ
1

∗ ∗

Ξ∗≅
Ρ
1

∗ 
9}⊥ΚΚϕ%&∋β[&∋Πψ&∋∃ι&&∋χ€ββ>%ϕβ∃?#π?&β∃κ∃&∋πϒ,<∗≅
ς
∋
∃++∗ϕ%&∋υ∃β&∋χ€βππχΕ+Ξ<Ρ∗≅
Θ
ι ι+βϕ%&β=+β[β∗χ€&∋π&∋ο#&∋π?&ο#
[&∋Πψ&∋∃ι& φ

1∗Ξ<Θ1∗  ∗ΡΡΞ1∗  ∗Η≅ς1∗  ∗≅≅≅1∗
9}⊥ΚΕϕ%&∋β[&∋Πψ&∋∃ι&&∋χ€ββ>%ϕβ∃?#π?&β∃κ∃&∋πϒ,<∗≅
ς
∋
∃++∗%π&∋&&∋(&πΖ#+|ι ι+βϕ%&κ∃&∋πδ&∋κ<π&∋&&∋+|ι ι+βϕ%&κ∃π&}
++({&∋
 1∗<≅Η∗≅
ς
ι∗ ∗,<∗≅
ς
ι∗ ∗ς<,∗≅
ς
ι∗ ∗ς<ΗΞ∗≅
ς
ι∗
9}⊥Κϕ
ϕ%&∋β[&∋Πψ&∋∃ι&&∋χ€ββ%ϕβ∃?#π?&β∃κ∃&∋πϒ,<∗≅
ς
∋∃++∗
Ζ&ε[++π>φ[&∋Πψ&∋∃ι&+ωβ∃υ∃δβϕ φ
 1∗Η<≅∗≅
Θ
←∗ ∗≅<ς∗≅
Θ
←∗ ∗Η<,∗≅
Θ
←∗ ∗,≅<,Θ∗≅
Θ
←∗
9}⊥ΚΓ
4β[&∋ϕψ&∋∃ι&υ∃δβϕ(+>+ω(χ=+εω&∋&∋ξ&&∃∆β φΞ∗≅
2
∗?#π?&β∃++π>∋
∃+++|[&∋ φ
 1∗,κ∗  ∗,<κ∗  ∗Ρ<Ρκ∗  ∗ΡΡκ∗
9}⊥Κ 
∃+∃#(+>+ω(χ=+εω&∋

∀φ%(∼µββκ %>β∃∃?#π?&β∃∃≤ φς<Θ9θ∗#
+∃τ&∃µβκ %> πωπχΕ++∃# ({&∋ β (+> +ω (χ=+εω&∋ =& ∋∆υπ β∃ ∃?# π?& β∃∃≤ φ
<Ξ9θ∗∃πω∋=∃>&ο#&∋π?& φ
 1∗Ρ

∗ ∗ς

∗  ∗Ξ

∗ ∗Θ

∗
9}⊥Κ#
∼µββκ %>+ω∋=∃>&ο#&∋π?& φΞ≅≅&πχΕ++∃#({&∋δ&∃εδ&∋+ω(χ=+εω&∋
ςΘ≅&β∃+δ+ι ι+βϕ%&ο#&∋π?&(ξ&ϕ+ω∀γ&β[+(&πΖ#++π> φ∀9εθ∗&∋(∼µβπωευ∃δβϕ
+δ+ι ι+βϕ%&ο#&∋π?&+ω∀γ&β[+(&πΖ#++π> φ,∀9εθ<&#πχΕ++∃#({&∋δ&∃εδ&∋+ω(χ=+εω&∋

1∗Ρ≅≅&∗  ∗ΡΞ≅&∗  ∗ΡΘς&∗  ∗ς≅≅∗
9}⊥Κ!
5&∃εδ&∋+ω(χ=+εω&∋ς≅≅≅1

+∃#∀φ%κ %>+ω+&∋β∃%δβ<ΘΘι∗&∋&&∋(&πΖ#++
π>+|+δ+ι ι+βϕ%&ο#&∋π?& φ

1∗<♥Ξ∗≅
2♥
∗∗,<Η∗≅
2,
∗∗♥<Ξ∗≅
2♥
∗∗♥<Ξ∗≅
2,
∗
9}⊥Κ∀
Ζ&ε[ =&&∃∆β+|(+>Α%[&∋Πψ&∋∃ι&υ∃δβϕ φΞ∗≅
Θ
←∗?#π?&β∃∋π[+β[β∀φ
+β[β φ
 1∗,κ∗  ∗Θκ∗  ∗,Ηκ∗  ∗Ρ≅κ∗
 !



Η

9}⊥Ε
?#π?&β∃∋π[+β[β∀φ+β[β+|β[&∋βΠψ&∋∃ι& φ,ςκ∗#(λο#π&∋&&∋+|
ι +βϕϕ%&(βϕκ∃λ+β[ββ∃(χ=+εω&∋&∋∆&&∃∆β%[&∋βΠψ&∋∃ι&&φζυ∃δβϕ φ
 1∗Η<,υ∗  ∗Η,υ∗  ∗,<Θυ∗  ∗Ρ,υ∗
9}⊥Ε
&∋β∃%δβι ι+βϕ%&+|π&∋ φς<ςι∗∃+∃#(+>+ω(χ=+εω&∋

∀φ%ο#ϖ+Ζ#({&∋π&∋
πµβ+δ+∃ ∀=+δ+∀γβκ∃δ+β∃β∃∆ζο#ϖ+Ζ#βτ+∃π?&π&π?&β∃++π> φΡ<,Η∗χ=+εω&∋

({&∋
 1∗<Ξ


∗  ∗<,Ξ


∗  ∗Ξ&∗  ∗,Ξ&∗
9}⊥ΕΚ
&∋β∃%δβ+|ι ι+βϕ%&κ∃λ(∼µβ&∃({&∋Ρ<ςΗι∗ϖζϕ∃?&βχΕ&∋ο#&∋π?&&∃∆β
β∃βυ∃ϖ+∃#∀φ%(∼µβ&∃δ&∃εδ&∋+ω(χ=+εω&∋β∃%ϖ≤&!
 1∗

×≅<,Ξ


∗ ∗


≅<ΡΞ


∗ ∗

ΡΞ


∗  ∗

≅<ΡΞ


∗
9}⊥ΕΕΛ&∋Πψ&∋∃ι&υ∃δβϕβΑ+ω(χ=+εω&∋&∃λ&∃∆β
&

Η1

κ∃∃?#π?&β∃πµβ∀φ%∃
+++|[&∋ φ,∗β&∋,+|βΠψ&∋∃ι&<&∋χ€β+∃%∃?#π?&β∃∋∃
++β∃ζπϒβ χΕ&∋ φ


Η≅≅∗χ=+εω&∋&∃λ&∃∆β+|βΑ +πω({&∋
 1∗≅1

∗  ∗ς1

∗  ∗Ρ1

∗  ∗Η1

∗
9}⊥Εϕ∃#(+>+ω(χ=+εω&∋ΗΡΡ& η&β∆κ %>+ω+&∋β∃%δβ1Ρ∗≅
2♥
∗#&∋φ&
+∃ξ&βδ+∃ϕβ+∃∃∂υ+δ+ι ι+βϕ%&ο#&∋π?&∀φ+∃%(ζ∀φ%ββϕχ€&∋β∃ι%υ∃χψ&∋∀#&∋
∋ω+ ∀= πχ€&∋ +ϖ &∋ β∗ β (δ& κτ&∃ ++ π> +| ο#♠ π>% +| +δ+ ι ι+βϕ%& ο#&∋ π?& φ
,,<Η∗ =&+ϖ&∋β+|ββϕχ€&∋ φ
 1∗,<Η∗≅

∗  ∗<≅∗≅

∗  ∗<≅∗≅

∗  ∗,<Η∗≅

∗
9}⊥ΕΓ
4β&∋#&υ∃δβδ&∃εδ&∋πψ&εξ++ω(χ=+εω&∋

≅<ςΗ

+∃#∀φ%+β[β+|ββ(φ%ο#&∋
π?&∗&∋β∃%δβ+|κ %> φ+β[β1,<,Ηι∗γ&β[+++π>+|+δ+ο#&∋ι ι+βϕ%&(γβϕκ∃λ
+β[β φ
1∗ς,∗≅
Η
ε∗ ∗ς,<∗≅
Η
ε∗ ∗ς<,∗≅
Η
ε∗ ∗≅<ς,∗≅
Η
ε∗
9}⊥Ε 
χ=+εω&∋&∃λ&∃∆β+|+δ+βΑπχΕ+υ∃δβϕ(+δ+ι ι+βϕ%&β&∋β[+ο#∃?#π?&β∃βϕ%&∋
[&∋Πψ&∋∃ι&β• ?β∃#γ&∀=
 1∗  ∗  ∗
,
∗   ∗  ∗  ∗∗
9}⊥Ε#
∃ν&+}#βϕϖ €
ο,
∗=∃>&ο#&∋π?&+|βϕ φ≅<Η

∗&∋β∃%δβ+| =&∃ψ&+|
βϕ φ<ς Ζ&∗=∃>&ο#&∋π?&+|κ φ
1∗≅<

∗  ∗≅<ΡΞ

∗  ∗≅<♥

∗  ∗≅<ΞΡ

∗
9}⊥Ε!
∃ν& +}# βϕϖ €
ο,
∗∃ +∃# δ&∃ εδ&∋+ω (χ=+ εω&∋≅<Ρ

 η& β∆κ %>∃?&βχΕ&∋
ο#&∋π?&ϖζϕ∗βϕ?ββη#∃%φ&β%φ&&∋ο#&∋π?&υ∃ϖπµβ∃?#π?&β∃∃≤

<ς∗χ=+
εω&∋∋=∃>&ο#&∋π?&+|κ %>&φζ φ
1∗≅<ΗΡ

∗  ∗≅<ΞΗΡ

∗  ∗≅<ΗΗΡ

∗  ∗≅<ςΗΡ

∗
9}⊥Ε∀
Ζ& χΕβ+∃#∃(+>+ω(χ=+εω&∋
ς≅Η<≅
<
ςΡΞ<≅
,∀φ%(∼µβ+|ββ∆
κ %>∀φπ%∃?#π?&β∃∃≤βχψ&∋&∋
∃
<Η
∃,
≅<♥Ρ∗&∋β∃%δβ+|κ %>πω({&∋
 1∗♥<,ι∗  ∗<♥,∗ 
∗<♥,ι∗  ∗,<♥ι∗
9}⊥ϕ
∃#(+>+ω(χ=+εω&∋≅<ΡΗ


∀φ%βκ %><+δ+ι ι+βϕ%&ο#&∋π?&(ξ&ϕπ∼#(ρ∋
>(β∃?#π?&β∃∃≤∗∃β∃ζ+∃(+>+ω(χ=+εω&∋∋ϖ≅<≅Η


β∃∃?#π?&β∃∃≤β&∋
β∃η≅<Η♥∗?&βτ+∃+|ι ι+βϕ%&ο#&∋π?&+ωπ =&({&∋
 1∗<Ξ≅≅∗≅
♥
∗ ∗<Ξ≅≅∗≅
2♥
∗ ∗<Ξ,≅∗≅
2♥
∗ ∗<Ξ≅ς∗≅
2♥
∗
9}⊥ϕ
∃+∃#β+∃δ&∃εδ&∋∀φ%βκ %>β∃+ω∃?&βχΕ&∋ο#&∋π?&ϖζϕ∗#&∋
∃?#π?&β∃∃≤({&∋Ρβ∃+δ+ι ι+βϕ%&ο#&∋π?&(ρ∋ >κ∃&∋(ζε&∋&%βπχΕ+∗∃%(β∋=
∃>&ο#&∋π?&+|κ %>πω({&∋≅<Η


∗Ζ&ε[+|+∃εδ&∋+∃#β=κ %>({&∋

1∗Ρ<,ςΗ∗≅
ς
←∗ ∗Ρ<,ςΗ∗≅
Η
←∗ ∗,<,ςΗ∗≅
ς
←∗ ∗ς<,ςΗ∗≅
ς
←∗
9}⊥ϕΚ!ζ
∃+∃# Ζ& χΕβ∃(+>+ωβΖ&ε[ φ

<
,
9∀=

×
,
θ∀φ%βο#ϖ+Ζ#κ %>πµβ+ γυ
β∃π∼#ϖζϕ∃?&βχΕ&∋ο#&∋π?&∀=π?&β∃++π>+|+δ+ο#ϖ+Ζ# Ζ& χΕβ φ

<
,
∗#+∃#
π&∋β∃€∃(+>βϕη&∀φ%ο#ϖ+Ζ#&φζβ∃π?&β∃++π>+|&ω φ
1∗9


,
θ∗ ∗
,
55 
∗  ∗
,
∗ ∗

∗
9}⊥ϕΕ∀ζ
&∋β∃%δβη ι+βϕ%&+|βκ %> φ<Ξς∗≅
2♥
∗∃# Ζ& χΕβ∀φ%(∼µββ∆κ %>
&φζ+δ+(+>+ω(χ=+εω&∋ φ


≅<Θ∝<
,

≅<,∝∀φ
Ρ

≅<ΡΗ∝∗∆ζ∃Ξ<Ξ,Η∗≅
2Ρς
∗ε<+
Ρ∗≅
Θ
ε∗+>&φ%∋}ζπχΕ+∃?&βχΕ&∋ο#&∋π?&π[∀=κ %>πω°
 !



Ξ

1∗(+>9


∀φ
,

θ∗  ∗∃&∋+ω(+>&φ%βϕ%&∋((+>βϕη&∗
∗ϖ((+>9


,

∀φ
Ρ

θ∗  ∗∃+ω(+>


∗
9}⊥ϕϕ#ζ
?#π?& β∃ ∋&[β ∀φ +β[β +|β[&∋ Πψ&∋∃ι& φ Θ<Ηκ∗ βπ =&π?&βτ+∃
η ι+βϕ&9η ι+βϕ%&θ<∀γ&β[+δ&∃εδ&∋βϕ%&∋+∃}&κ∃&∋∀φ∃{&∋ε[8 &∋ Ζ& χΕβ φ<Ξ∗≅
2♥

<Ρ∗≅
Θ

ε∀φ
Ξ<Ξ,Η∗≅
2Ρς

∗ε∗λο#π&∋&&∋(&πΖ#+|η ι+βϕ&∗χ=+εω&∋&∃λ&∃∆β+|βΠψ&∋∃ι&%[&∋υ∃δβϕ
φ
1∗≅<ςΞ,Η∗≅
2♥

∗ ∗≅<ΗΞ,Η∗≅
2≅

∗ ∗≅<ΞΞ,Η∗≅
2♥

∗ ∗≅<ΞΞ,Η∗≅
2≅

∗
9}⊥ϕΓ!ζ
?#π?&β∃∋&[β∀φ+β[β+|β[&∋Πψ&∋∃ι& φ,Ηκ∗%∀γ&β[+(&πΖ#+|
+∃ η ι+βϕ&9η ι+βϕ%&θ υ∃δβ ϕβ +β[β ({&∋κ∃&∋∗ β ∃{&∋ε[8 &∋


>
∗≅∗Ξ,Η<Ξ
Ρς


<π?&βτ+∃
&∋#ζη&β[({&∋<Ξ∗≅
2♥
9θ∗Ζ&ε[ =&&∃∆β+|βΠψ&∋∃ι&%[&∋&φζ+ωβ∃υ∃δβϕ φ
1∗Ξ≅<ΡΘ≅∗≅
Θ
9←θ∗ ∗Ξ<≅ΡΘ∗≅
Η
9←θ∗ ∗Ξ≅<ΡΘ≅∗≅
Η
9←θ∗∗Ξ<≅ΡΘ∗≅
Θ
9←θ∗
9}⊥ϕ 
4β[&∋βΑυ∃δβϕ(+>+ω(χ=+εω&∋&∃λ&∃∆β φ≅<Η1

<+χ€&∋π&∋π?&ο#[&∋ φ
≅1∗∋χ€β φ&∋#π[+ββ({&∋β&∋&χ=++∃ϖζο#π[+ββφ&∃?βπ +ϕκ∃λπ[
+ββ =& ∃ψ& &∃?β π + ∀φ% φ ς≅

∗ ∃% &∃?β #&∋ ϕη&∋ +| κ %> φ π[ } ++ φ  
ς,≅≅9
θ∗κ∋
∗ϕ%&∋βυ∃βκ∃[ χΕ&∋&χ=++∃ϖζο#π[+ββ({&∋
1∗≅<ΘΘκ∋∗  ∗≅<≅ΘΘ∋∗ 
∗≅<≅ΘΘκ∋∗  ∗≅<ΘΘκ∋∗



789:∀; <=5> ?2≅>Α4ΒΧ%

Β?∆8ΕΦΓΗ9Ι
;ϑ∆∀/ΑΚΛ&−Λ
9}⊥ϕ#
&∋ χΕ&∋υ∃β&βΑ({&∋
 1∗Ρ<♥Η∗≅
2Ρ
∗ ∗Ρ<♥Η∗≅
2ς
∗ ∗Ρ<♥Η∗≅
2Η
∗ ∗Ρ<♥Η∗≅
2Ξ
∗
9}⊥ϕ!
?#π?&β∃πµβ∀φ%∋∃+++|[&∋βΑ({&∋

1∗,<ςΘς∗≅
ς
∗ ∗,<ςΘς∗≅
Η
∗∗,<ςΘς∗≅
Ξ
∗∗,<ΗΘς∗≅
ς
∗
9}⊥ϕ∀
γ&β[++|ι ι+βϕ%&κ∃πγυ∀φ%π[+ββ({&∋
 1∗♥<ΞΗ∗≅

ε∗ ∗Ξ<ΡΗ∗≅

ε∗ ∗♥<ΡΗ∗≅
Ξ
ε∗ ∗♥<ΡΗ∗≅

ε∗
9}⊥Γ
Χ[ι ι+βϕ%&πγυ∀φ%π[+βββϕ%&∋υ∃β({&∋
 1∗Ρ<Η∗≅
Η
∗  ∗Ρ<Η∗≅

∗  ∗Ρ<Η∗≅
Θ
∗  ∗ΡΡ<Η∗≅

∗ 

,Μ1+ΝΝ?Ο3ΠΘΒ3

ϑ?Ο20?∆6

ΙΡ≅

− Κ? Ε9 ϕ9 Γ? ? #? !? ∀0 −
? Κ9 Ε0 ϕ0 Γ−  − #0 !? ∀9 Κ?
Κ? ΚΚ? ΚΕ− Κϕ? ΚΓ? Κ − Κ#? Κ!? Κ∀9 Ε−
Ε9 ΕΚ− ΕΕ− Εϕ9 ΕΓ9 Ε 0 Ε#− Ε!0 Ε∀9 ϕ0
ϕ? ϕΚ9 ϕΕ? ϕϕ0 ϕΓ0 ϕ 9 ϕ#9 ϕ!? ϕ∀0 Γ−


∗+%+≅
!ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓϕχ€&∋!8ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ


:Λ445Μ−Η
%ΣΤ;
_Ζ∋χ
∋#ζη&βΦ+∃β&β>&∃&∋βϕ>&∋β∃δ+ω&&∋ χΕ&∋∃%φ&β%φ&δ+πρ&∃∋ν φβϕ>&∋β∃δ
&∋∗÷βϕ>&∋β∃δ&∋&∋#ζη&βΦκ∃&∋(+>&&∋ χΕ&∋∗
Ζ∋χΚ
∋#ζη&βΦβ∃δβ∃δ+ω+&&∋ χΕ&∋


+%
∃ψ&κ∃+∃#ζ&∀∼βϕ>&∋β∃δ&∋+ω+&&∋ χΕ&∋


β∃∆υ∃ψ&
9<=Κ:Λ445Μ−>4?≅ϑ45Μ50Η
∃
&
∃
&
&∃γ&υ∃β&

υ∃δβυ∃β&



&



&
 !





ε∋ϖυ∃ω&∋β&&∋ χΕ&∋
   


  


   
∀φ&∋χΕ+ >∗
[]⊥
÷&∃&∋βϕ>&∋β∃δ&∋+δ+ι ι+βϕ%&βϕ%&∋&∋#ζη&βΦ+∃+∃#ζ&π&∋βϕη&ο#♠π>%+ω(δ&
κτ&∃∃%φ&β%φ&δ+πρ&∃∋ν φο#♠π>%&∋!
 
 
 

    
 
∗
?≅ΑΒ∃/∋Χ∆Ε1Φ0ΕΓΗΙ&ϑΚϑΛΗΜ3Ν
Ε6Ο∆ΕΓΗΙ&4Π0Ε,ΛΘ4ΡΕ
Θ
≅


Ο∗
=∃/∋ΛΟΣϑΚΤΥ<ΗςΕΙ&≅<Ω−Ι&Ξ44
Η)
Κ,∗∴,τ)δ,ηΖρ,
  

   

  

Ε−∗(ιµ,   

 
 
  
 

 
 

∃ζ!


  
 
 
  
      !∀#∃%&∋
 
  
 

ϕ>⊥_,,⊥ε∋γΖ)
δ+ι ι+βϕ%&βϕ>&∋β∃δκτ+∃β∃τ+∃β&β>κ∃%ϖ&∋
(
&η&∋ϖυ∃ω&∋&&∋ χΕ&∋χ=>&∋υ∃β&πβϕ∀∼+δ+
βϕ>&∋β∃δ+ω+&&∋ χΕ&∋β∃∆υ∃ψ&∗
∗≤ζζ&!δ+ι ι+βϕ%&+∃#ζ&ββϕ>&∋β∃δ+ω+
&&∋ χΕ&∋+%∃ψ&∀∼βϕ>&∋β∃δ+ω+&&∋ χΕ&∋&∋
∀=ο#♠π>%9β∃#+∀&∋βΦ&∋%>θ∗
(∗≤ζ ιϕ!δ+ι ι+βϕ%&+∃#ζ&ββϕ>&∋β∃δ+ω+
&&∋ χΕ&∋+%∃ψ&∀∼βϕ>&∋β∃δ+ω+&&∋ χΕ&∋&∋
∀=ο#♠π>%9β∃#+∀&∋βΦ&∋%>∀φ∀&∋&∃&β∃∆ζθ∗
+∗≤ζ8ε+∃ι&!δ+ι ι+βϕ%&+∃#ζ&ββϕ>&∋β∃δ+ω+
&&∋ χΕ&∋+%∃ψ&∀∼βϕ>&∋β∃δ+ω+&&∋ χΕ&∋&∋
∀=ο#♠π>%49β∃#+∀&∋∃&∋&∋%>θ∗
∃⁄!χ=+εω&∋+φ&∋&∋ξ&&&∋ χΕ&∋+φ&∋ =&∗
ΨΑ>+∃φ&∃∆β

κ∃ι+∃#ζ&β
 >+∃&∋ξ&&∃∆β

κ∃ι+∃#ζ&β∗
2≤ζ&ι!4βυ∃Ζ&&{βϕ%&∋∀&∋βΦ&∋%><βυ∃Ζ&&{βϕ%&∋∀&∋δ&∃εδ&∋&∃&β∃∆ζ
&∋∀=ι+∃#ζ&βο#♠π>%(η&&∋%φ∀∼ο#♠π>%
&∋δ&∃εδ&∋&∃&β∃∆ζ+ως∀>+∃!
>+∃πλ

&∋∀=ι!4>+∃ 

&∋∀=ι!
>+∃+∃φ

&∋∀=ι!;>+∃βτ

&∋∀=ι!8
ΨΑ>+∃φ&∃∆β
4
9>+∃πλ

θ
 >+∃&∋ξ&&∃∆β

κ∃ι+∃#ζ&β∗
2≤ζ8ει&!{βϕ%&∋∀&∋∃&∋&∋%>
&∋∀=ι+∃#ζ&βο#♠π>%(η&&∋%φ∀∼ο#♠π>%4
ΨΑ>+∃φ&∃∆β
4
κ∃ι+∃#ζ&β4∗
 >+∃&∋ξ&&∃∆β
4
κ∃ι+∃#ζ&β4∗
4[ η&∃?∋+δ+(χ=+εω&∋∀φβΖ&ε[+|+δ+∀>+∃ο#&∋υ∃ϒ+|&∋#ζη&β∃πϕ!

     
  
  
 
∀φ
Ρ

,


9&∃χ+&∋∀+βψθ

&

4


;

8
&ι
8ει&








&
&,
&Ρ
&ς
&Η
&Ξ
 !



Θ


ϕΤκ!λµ!ν!;%)Φο!3Η∋1[ΟΟΟπΙςθρ 
σΟ
0ζ
%βρ&Ζν_)),,⊥ε∋γΖ)∼Ζ)⊥εϖ,)∋]⊥
δΒµη∼λ)Γ2ΕΤ
?Κ2∀ ι−Κ2∀#ι9ϕ2Ε!∀ ι0Κ2∀Γι
_;∋?Β4⊥;3τ∋%+#,∋+Ω∋∀Μ∗#3Ευ4⊥;%5∃∋∀3ϖ.Ο
3∗;Ω.ΟΜΨεΥς∋ΠΦΟΙΨεΚΥς∋ΨεΠΘΜΠΙΟ;ω∋ΦΥ.Ος∋ΚΜ∃#ς∋Π∋ΨεΟς≅
+∃χ=&∋β}≠∗∃β∗∀↓,ϕ2υ∃Ζ&+ψ∃ν+ =υ≅<
+βχψ&∋βδ+π?&2≠πκ∗ ο∗ο, ϕ↓,2υ∃Ζ&β≥&∃π?&∃ν+ =υ

κ∃ι+∃#ζ&π&∋ο#&∃∃>β&∃}& +∃ββ≥&∃π?& #&∃χ=&∋∀∼β} +&φζ +β≥&∃π?&πω&∋∀βϕ
+∃χ=&∋β}∗
β+ω!∗∀↓,Π&9κ∗ι↓,θΠ&↓,∀ι∗+&9κ∗Π&θ∀=Π&&↓,∗Π%9 φ(δ&κτ&∃ο#♠π>%%β∃&θ
∀φκ♥∗≅↓♥

ε ϕΤκϕ Εξ Π−!ψζΨ≅Οκ{λΛ?#π||ς ςθρ
 ςΤκκ}ζΟ
ςΤκκ}ζΠΘ∋Π∼ΟΛ∋∀%,3%;ΜΠΙΟ;ω∋ΦΥ.Ος∋ΚΠΘΜ

εθς 

0
Κ∃η ι+βϕ%&ο#♠π>%&∋β∃&β∃&&∋ χΕ&∋+|&∋#ζη&βΦ∃πϕπχΕ+δ+
πρ&∃ ( +&∋ β∃+ 
&
 
,
Ρ<Ξ


 9ιθ 9∀= &  < ,< Ρ<Γθ∗ ∃ η ι+βϕ%& βϕ%&∋ &∋#ζη& βΦ ∃πϕ
+∃#ζ&βο#♠π>%&∋&Ρ∀∼ο#♠π>%&∋&β∃&∋#ζη&βΦυ∃δβϕυ∃β&+ω(χ=+εω&∋

∗
∃η ι+βϕ%&+∃#ζ&βο#♠π>%&∋&Η∀∼ο#♠π>%&∋&,β∃&∋#ζη&βΦυ∃δβϕυ∃β&+ω
(χ=+εω&∋
,
∗4[ η&∃?∋∃(χ=+εω&∋

∀φ
,
 φ
 1∗,
,
,Θ

∗ ∗
,
Η

∗ ∗Θ♥
,
Θ≅≅

∗ ∗
,
ς

∗

0
,


,
, ,
,

Ρ<Ξ 
Ρ
Θ♥
Θ≅≅
 
Ρ<Ξ
Η ,



 
  
 

 

 

 

  
 

 

ηη9
0ΚΚϕ%&∋&∋#ζη&βΦ∃πϕ<(δ&κτ&∃% φϕ

Η<Ρ∗≅
2
∗÷ββϕ>&∋β∃δκτ+∃β∃τ+∃
+|&∋#ζη&βΦ∃πϕ<η ι+βϕ%&+∃#ζ&π&∋βϕη&ο#♠π>%&∋+ω(δ&κτ&∃ φϕ,<,∗≅
2≅
∗0#♠
π>%πω+ωβη&∋ν φο#♠π>%&∋
 1∗∗ ∗;∗ ∗∗ ∗4∗
 !



♥

0
≅
, ,


,<,∗≅
ς ,
Η<Ρ∗≅

    
     
∋]⊥δ&
0Ε∗χ=+εω&∋+|∀>+∃ο#&∋υ∃ϒπΖ#βη&βϕ%&∋≤ζ& φ

,,&<+|
∃∀>+∃

∀φ

βϕ%&∋≤ζ&ι Ζ& χΕβ φ

ΞΗΞ&∀φ
,
ςΘΞ&∗≤ζβτ&∃
(χ=+εω&∋+|∀>+∃ο#&∋υ∃ϒβ∃∃βϕ%&∋≤ζ&∀φ∀>+∃πΖ#βη&βϕ%&∋≤ζ
8ει&∗
≡≈
0+ω!
Ρ



Ρ
2


Ρ
2
,

,
2






Ρ

≅
≅
≅Ρ&

ςΡ



ς
2
Ρ

ς
2
,

,
2
Ρ

,


2





ςΡ

,
,
ΘΗ&∗
0ϕϕ%&∋ο#&∋υ∃ϒ∀>+∃+|&∋#ζη&βΦ∃πϕ<∀>+∃&∋∀=(χ=+εω&∋φ&∃∆β
βϕ%&∋≤ζ& φ


≅<,Ξ

∀φ∀>+∃&∋∀=ε+∃#ζ&+|ι ι+βϕ%&βο#♠
π>%4∀∼ο#♠π>%+ω(χ=+εω&∋

,
≅<≅,Ξ

∗≤ζβτ&∃(χ=+εω&∋φ&∃∆β

Ρ

βϕ%&∋≤ζ&ι∗
0+ω!
Ρ



4
2


4
2



2


,


2





Ρ

,
,
≅<ΞΗΞΞ

∗

0Γ∗δ++&&∋ χΕ&∋+|&∋#ζη&βΦ∃πϕβϕ>&∋β∃δ&∋πχΕ+δ+πρ&∃({&∋
+&∋β∃+!
&
2
,
Ρ<Ξ

ι∀=& φε[&∋#ζη&&&∋∀=++ψ(ϖ&&,<Ρ<Γ
&∋∀=+δ++κτ+∃β∃τ+∃<4<Γ
 θτ&∃&&∋ χΕ&∋9πψ&∀ρ#&θπ&∃%δ+|&∋#ζη&βΦ∃πϕ∗
 (θτ&∃ϕβ(χ=+εω&∋+|∀>+∃πλ

βϕ%&∋≤ζ&ι∗
0Ε
∗θ%&∃ω&∋#ζη&βΦ∃πϕβ∃υ∃ϖ+#&∋+∆υ+∃%&ωβ&&∋ χΕ&∋π
ι ι+βϕ%&&∃ϖζβο#♠π>%9&θϕκ∃λ[ η&κβ∀=∃>β&∃}&9&
θ∗
  %πω


2

≅292
♥
,
Ρ<Ξ∗<Ξ∗≅


θ,<Ξ∗≅
2♥
∗
 (θ+ω!
Ρ,



Ρ

,
2
♥
,
Ρ<Ξ∗<Ξ∗≅
Ρ

292
♥
,
Ρ<Ξ∗<Ξ∗≅
,

θ
 

Ρ,

♥
≅∗Ξ<∗Ξ<Ρ∗Η
ΡΞ


≅∗ΞΗΘ∗≅

∗


0 ∃η ι+βϕ%&ο#♠π>%&∋β∃&β∃&&∋ χΕ&∋+|&∋#ζη&βΦ∃πϕπχΕ+βτ&∃
β∃ι%+&∋β∃+
&
2
,
Ρ<Ξ

9ιθ9&<,<Ρ<Γθ∗τ&∃(χ=+εω&∋+|(+>%&∋#ζη&
βΦ∃πϕυ∃δβϕκ∃η ι+βϕ%&βϕ%&∋&∋#ζη&βΦ∃πϕ+∃#ζ&βο#♠π>%&∋&Ρε&∋
ο#♠π>%&∋&,∗
 !



,≅

0+ω!
Ρ
2
,
Ρ<Ξ
Ρ
ι2<Ηι
,
2
,
Ρ<Ξ
,
ι2Ρ<ς≅≅ι
 
Ρ
2
,

Ρ,




Ρ,





Ξ<ΗΞ∗≅
2
≅<ΞΗΞ

∗


0# &∋ χΕ&∋ +| +δ+ βϕ>&∋ β∃δ &∋ βϕ%&∋ &∋#ζη& βΦ ∃πϕ Ζ& χΕβ φ



2Ρ<Ξ≅ι

2Ρ<ς≅ι
4
2<Ηι

2≅<ΘΗι
;
2≅<Ηςι∗≤ζβ
(χ=+εω&∋+|+δ+(+>βΦ&∋%>%&∋#ζη&βΦ∃πϕυ∃δβϕ∗
0
+ω!







≅<,Θ∗≅



4

6



≅<≅,∗≅






6=



≅<≅♥ς∗≅


;





≅<≅♥Η∗≅

∗

0!β(χ=+εω&∋+|∃∀>+∃πΖ#βη&βϕ%&∋≤ζ&+|&∋#ζη&βΦ∃πϕ φ


≅<,,

∀φ

,
≅Ρ<Ρ&∗β+&&∋ χΕ&∋βϕ>&∋β∃δκτ+∃β∃τ+∃β∃
∃ φ2<Ηι∗(χ=+εω&∋+|∀>+∃

βϕ%&∋ο#&∋υ∃ϒ&∃&β∃∆ζ+|&∋#ζη&βΦ
∃πϕ<+&&∋ χΕ&∋+|βϕ>&∋β∃δ+ψ(ϖ&∀φβϕ>&∋β∃δκτ+∃β∃τ+∃β∃&∃∆β∗
0+ω!




4
2


4
2

29

2

θ
,
Ψ


2

Ψ








,
,
ΨΨ
ΨΨ
≅<ΞΡ♥

∗
,
Ψ



4




2
4
2
,
Ψ


2Ρ<Ηςι
 





Ψ


2Ρ<ΡΞι∗

0∀
∃η ι+βϕ%&ο#♠π>%&∋β∃&β∃&&∋ χΕ&∋+|&∋#ζη&βΦ∃πϕπχΕ+δ+
πρ&∃(+&∋β∃+
&

,
Ρ<Ξ


9ιθ9∀=&<,<Ρ<Γθ∗∃η ι+βϕ%&βϕ%&∋&∋#ζη&βΦ
∃πϕ+∃#ζ&βο#♠π>%&∋&Ρ∀∼ο#♠π>%&∋&β∃&∋#ζη&βΦυ∃δβϕ
υ∃β&+ω(χ=+εω&∋

∗∃η ι+βϕ%&+∃#ζ&βο#♠π>%&∋&Η∀∼ο#♠π>%&∋
&,β∃&∋#ζη&βΦυ∃δβϕυ∃β&+ω(χ=+εω&∋
,
∗[ η&∃?∋∃(χ=+
εω&∋

∀φ
,
∗
0+ω!



2Ρ<Ξ9
,

Ρ
2θΡ<Ξ∗
Θ


,


2Ρ<Ξ9
, ,
 
Η ,

θΡ<Ξ∗
,
≅≅



,


Θ∗≅≅∗
♥∗,


Θ≅≅
Θ♥


∗



 !



,

∗+%
!ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ
ϕχ€&∋
!ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ

9}⊥
∃ι ι+βϕ%&βϕ%&∋&∋#ζη&βΦ∃πϕββϕ%&∋+δ++&&∋ χΕ&∋+%4<<;<Γ&∃ϖζ∀∼+
+ω&&∋ χΕ&∋<β∃&∋#ζη&βΦ∃πϕυ∃δβϕ+δ+∀>+∃(+>β∃#+ζ
 1∗ζ&∗
 ∗ ιϕ∗  ∗8ε+∃ι&∗  ∗ϕ+κιββ∗
9}⊥Κ
4#[&ο#&∋υ∃ϒ∀>+∃+|&∋#ζη&βΦ∃πϕ+∃υ∃δβϕΡ∀>+∃β∃υ∃ϖκτ+∃β∃τ+∃&∋#ζη&βΦ∃πϕ
π&+&&∋ χΕ&∋∗

1∗4∗   ∗∗   ∗;∗   ∗8∗
9}⊥Ε
∋#ζη&βΦ∃πϕ+∃#ζ&ββϕ>&∋β∃δ+ψ(ϖ& η&βϕ>&∋β∃δ&∋φι ι+βϕ%&+∃#ζ&π&∋βϕη&ο#♠
π>%;∗τ&∃ε[∀>+∃ο#&∋υ∃ϒφ&∋#ζη&βΦ+ωβ∃υ∃δβϕκ∃+∃#ζ&∀∼+δ+βϕ>&∋β∃δ+ω&&∋ χΕ&∋
β∃∆υ∃ψ&∗

1∗∀>+∃∗  ∗Ρ∀>+∃∗  ∗Ξ∀>+∃∗  ∗≅∀>+∃∗
9}⊥ϕ
Αβ&∋#ζη&βΦ∃πϕ&∃γ&&&∋ χΕ&∋κτ+∃β∃τ+∃<ι ι+βϕ%&+∃#ζ& η&ο#♠π>%<κ∃ι ι+βϕ%&βϕ∀∼
+δ+ο#♠π>%(η&βϕ%&∋ευ∃δβϕβ[π

1∗Ρυ∃β&∗  ∗ςυ∃β&∗  ∗Ηυ∃β&∗  ∗Ξυ∃β&∗
9}⊥Γ
ϕ%&∋ο#&∋υ∃ϒ∃πϕ(+>πΖ#βη&βϕ%&∋≤ζ ιϕ+ω

1∗φ# ∗  ∗φ#+∃φ∗  ∗φ#βτ∗  ∗φ#πλ∗
9}⊥ 
ϕ%&∋ο#&∋υ∃ϒ∀>+∃+|∃ϕ<≤ζζ&πχΕ+∃&∃β∃φ&∃&∋∀=ε+∃#ζ&+|ι ι+βϕ%&β
ο#♠π>%&∋%φ∀∼
1∗ο#≥π>% ∗ ∗ο#≥π>%∗  ∗ο#♠π>%4∗∗ο#≥π>%∗
9}⊥#
∋#ζη&βΦ∃πϕβϕ>&∋β∃δ+ψ(ϖ&πχΕ+κτ+∃β∃τ+∃+ω(δ&κτ&∃ο#♠π>%β&∋ η&♥ Ζ&∗δ++∃#ζ&
€+ωβ∃ϖζϕ φ
 1∗β4∀∼∗  ∗β4∀∼∗  ∗β∀φ∗  ∗ϖ1<<π∼#π&∋∗
9}⊥!
∋χ€∀γ&&∋β∃#ζβ χΕ&∋βΦπ∋ϖβ∃τ+∃ο#&∋υ∃ϒ∀>+∃+|&∋#ζη&βΦπϕ% φ
1∗&εβι&∗  ∗8 &+κ∗ 
∗%∃ϕ∗  ∗ιϕ%∋ ι∗
9}⊥∀
∃%βΖ&ε[+|∃∀>+∃ο#&∋υ∃ϒπΖ#βη&βϕ%&∋≤ζζ& φ


,
∗Ζ&ε[+|∀>+∃ο#&∋υ∃ϒ
πΖ#βη&βϕ%&∋≤ζ ιϕ9

 θπχΕ+δ+πρ&∃(
 1∗

 


,
∗∗

 

2
,
∗ ∗

 
,


∗∗
,


∗
9}⊥
δ+∀>+∃βϕ%&∋≤ζ8ε+∃ι&β∃#+∀&∋&φ%βϕ%&∋β∃&∋εω&∋π?&β°

1∗&∋∃&∋&∋%>∗   ∗&∋βΦ&∋%>∗
 ∗&∋δ&∃εδ&∋&∃&β∃∆ζ∗  ∗&∋δ&∃εδ&∋&∃&β∃∆ζ∀φβΦ&∋%>∗
9}⊥
δ+∀>+∃ο#&∋υ∃ϒβϕ%&∋≤ζζ&β∃#+∀&∋&φ%°
 1∗&∋∃&∋&∋%>∗  
∗&∋βΦ&∋%>∗
 ∗&∋δ&∃εδ&∋&∃&β∃∆ζ∗  ∗4β∀&∋δ&∃εδ&∋&∃&β∃∆ζ∀φβΦ&∋%>∗
9}⊥Κ
ω∀∼εβ>%β∃φ&∃ο#&∋υ∃ϒ∀>+∃+|∃πϕ?&∃π∼&φ%ε#π}ζ
∼,ο,

 1∗≤ζζ&β∃#+∀&∋∃&∋&∋%>∗ 
∗≤ζ ιϕβ∃#+∀&∋βΦ&∋%>∀φ∀&∋δ&∃εδ&∋κ∃ϖκ&∗
 ∗≤ζ8ε+∃ι&β∃#+∀&∋∃&∋&∋%>∗  
∗≤ζζ&β∃#+∀&∋βΦ&∋%>∗
9}⊥Ε
4#&∋#ζη&βΦ%∃ϕκ∃δ+#&∋#ζη&βΦΠ#β∃ιϕυ∃%ϕπ&φ%°
1∗

4∃&∃&∋#ζη&βΦ+ω∃>β&∃}&∗
∗

&∃>&∋ο#♠π>%+|+δ+η ι+βϕ&∗
∗

#β∃++| +∃β∋∃>β&∃}&∀φη ι+βϕ&∗
∗

ϕ>&∋β∃δ+ω&&∋ χΕ&∋ϒ&πρ&∃∗
9}⊥ϕ
∃ν&+}#βϕϖ €
ο,
∗∃η ι+βϕ&βϕ%&∋&∋#ζη&βΦ∃πϕ+∃#ζ&βο#≥π>%4∀∼ο#≥π>%β∃
1∗

&∋#ζη&βΦυ∃δβϕυ∃β&+ω&&∋ χΕ&∋




4
∗
∗

&∋#ζη&βΦυ∃δβυ∃β&+ωβΖ&ε[


4

∗
∗

&∋#ζη&βΦυ∃δβϕβ∀>+∃υ∃ϒβ∃#+≤ζ ιϕ∗
:Λ445Μ−Τ>4?≅ϑ45Μ50Η




 !



,,

∗

&∋#ζη&βΦυ∃δβϕβ∀>+∃υ∃ϒ+ω(χ=+εω&∋&∋ξ&&∃∆ββϕ%&∋≤ζ ιϕ∗
9}⊥Γ
δ+∀>+∃ο#&∋υ∃ϒβϕ%&∋≤ζ&β∃#+∀&∋&φ%ε#π}ζ°
 1∗∀#&∋∃&∋&∋%>∗    ∗∀&∋δ&∃εδ&∋&∃&β∃∆ζ∗

∗∀&∋βΦ&∋%>∗    ∗∀&∋∃&∋&∋%>∀φ∀&∋δ&∃εδ&∋&∃&β∃∆ζ∗
9}⊥ 
∃ι ι+βϕ%&βϕ%&∋&∋#ζη&βΦ∃πϕ(ρκτ+∃β∃τ+∃ η&+4+ωβ∃β∃#πχΕ++δ+(+>υ∃δβϕ
 1∗+∃β∃#+ζ&∗  
∗β∃#++ϖ≤ζ&∀φ&ι∗
 ∗β∃#++ϖ≤ζ&∀φ8ει&∗  ∗+∃β∃#+≤ζ&ι∗
9}⊥#
∃%(∀>+∃+ω(χ=+εω&∋φ&∃∆ββϕ%&∋(≤ζο#&∋υ∃ϒ+|∃πϕ φ


≅<,Ξ

9&θ<


≅<ΞΗΞΡ

9&ιθ∀φ
8

<ΘΗ

98ει&θ∗Χ[∀>+∃κ∃δ++ωβ∃βπχΕ+(χ=+εω&∋ φ

1∗∃∀>+∃∗  ∗(∀>+∃∗  ∗([&∀>+∃∗  ∗εδ#∀>+∃∗
9}⊥!
χ=+εω&∋φ&∃∆ββϕ%&∋≤ζ ιϕ+|ο#&∋υ∃ϒπϕ φ
1∗≅<ΞΞ∗  ∗Ξ<ΗΞ&∗  ∗ΞΗ<Ξ&∗ 
∗ΞΗΞ&∗
9}⊥∀
∃%(χ=+εω&∋+|([&∀>+∃βϕ%&∋≤ζ ιϕ!


≅<ΞΗΞ




≅<ςΘΞ

∗


≅<ςΡς




≅<ς≅

∗≤ζδ+πρ&∃(χ=+εω&∋+|(+>ο#&∋υ∃ϒ∀>+∃+|∃πϕ&∋∀=ε+∃#ζ&+|
ι ι+βϕ%&βο#≥π>%∀∼ο#≥π>%4∗

1∗<ΘΗ

∗  ∗<,ΗΗ

∗  ∗<ΗςΗ

∗  ∗≅<Θς≅

∗ 
9}⊥Κ
∃%(δ&κτ&∃ο#♠π>%%∃ϕβ∃&∃∆β φ≅<ΗΡ1

∗δ&κτ&∃ο#♠π>%%∃ϕβ∃Η φ

1∗<Ρ,Η&∗  ∗Ρ<,Η&∗  ∗,Ρ∗Η&∗  ∗,ΡΗ&∗
9}⊥Κ
ϕ%&∋ο#&∋υ∃ϒ+|&∋#ζη&βΦ∃πϕ<(χ=+εω&∋+|∃∀>+∃πλ∀φ  Ζ& χΕβ φ≅<ΞΗΞ

∀φ
≅<ςΘΞ

∗χ=+εω&∋+|∀>+∃πΖ#βη&βϕ%&∋ζ8ε+∃ι& φ
 1∗≅Ρ<♥&∗ 
∗ΘΗ<ς&∗  ∗ΘΗ<Ξ&∗  ∗♥<Η&∗
9}⊥ΚΚ
∃∃πϕ%βϕ>&∋β∃δ+ψ(ϖ&πχΕ+κτ+∃β∃τ+∃+∃#ζ& η&βϕ>&∋β∃δ+ω(δ&κτ&∃ο#♠π>%β&∋ η&♥
Ζ&∗∃+∃#ζ&€∀∼++ψ(ϖ&β∃υ∃δβϕ(χ=+εω&∋+|(+>+ω&&∋ χΕ&∋ =&&∃∆β φ

1∗≅<≅Ρ

∗  ∗≅<,≅Ρ

∗  ∗≅<Ρ

∗  ∗≅<,Ρ

∗
9}⊥ΚΕ
∀γ&β[++|ι ι+βϕ%&βϕ%&∋&∋#ζη&βΦ∃πϕκ∃ι ι+βϕ%&+∃#ζ&π&∋βϕη&ο#♠π>%+ω(δ&
κτ&∃ϕ

Η<Ρ∗≅
2
∗

1∗,<♥∗≅
Ξ
ε∗ ∗,<♥∗≅

ε∗ ∗ς<ΡΘ∗♥
Ξ
ε∗ ∗,<♥∗≅
Η
ε∗
9}⊥Κϕ
4βι ι+βϕ%&+ωπ&∋&&∋,<ςιπ&∀+∃>∀=&∋#ζη&βΦ∃πϕπ&∋ζη&<βϕ>&∋β∃δ+ψ(ϖ&∗
Χ#∀+∃>&∋#ζη&βΦ∃πϕ∀& π&∋ ζη&&∃χ&∋ +∃#ζ& η&+ κτ+∃β∃τ+∃ πΖ#βη&∗&∋&&∋+|
η ι+βϕ&+& > φ
 1∗≅<,ι∗ 
∗,<,ι∗  ∗<,ι∗  ∗<♥ι∗
9}⊥ ΚΓ
&∋ χΕ&∋+Ζ& β∃β β[β∃# π(βι ι+βϕ%& ϕ κ∃λ &∋#ζη& βΦ ∃πϕ β βϕ>&∋β∃δ +ψ(ϖ& φ
Ρ<Ξι∗χ=+εω&∋&∋ξ&&∃∆β+|∀>+∃ο#&∋υ∃ϒ≤ζζ&({&∋

1∗≅<≅,

∗∗≅<≅♥Ρ

∗∗≅∗≅♥ΘΗ

∗∗≅<≅≅Η

∗
9}⊥Κ 
∃&∋#ζη&βΦ∃πϕβϕ>&∋β∃δ+ψ(ϖ&πχΕ+ϕν({&∋δ&∃εδ&∋πψ&εξ+∀φυ∃δβϕΞ∀>+∃ο#&∋
υ∃ϒ∗&∋ χΕ&∋+|υ∃β&ϕνβ=&∋#ζη&βΦ φ

1∗≅<ΘΗι∗  ∗,<Ηι∗  ∗Ρ<ςι∗  ∗<Ηι∗
9}⊥Κ#
χ=+εω&∋φ&∃∆ββϕ%&∋≤ζ ιϕ({&∋≅<ΞΗ≅≅

∗χ=+εω&∋φ&∃∆ββϕ%&∋≤ζζ&({&∋
≅<,,≅

∗χ=+εω&∋φβ∃∃βϕ%&∋≤ζζ&({&∋

1∗≅<≅,

∗∗≅<≅

∗∗≅<≅Η,Θ

∗∗≅<,

∗
9}⊥Κ!
ϕ%&∋ο#&∋υ∃ϒ∀>+∃+|&∋#ζη&βΦ∃πϕ<∀>+∃&∋∀=(χ=+εω&∋φ&∃∆ββϕ%&∋≤ζζ& φ
≅<,Ξ

∗>+∃ &∋∀= ε+∃#ζ& +| ι ι+βϕ%&βο#≥π>% 4∀∼ ο#≥ π>%+ω (χ=+εω&∋≅<≅,Ξ

∗
χ=+εω&∋φ&∃∆ββϕ%&∋≤ζ ιϕ φ
 1∗≅<,ς≅

∗∗≅<ΞΘΞ≅

∗∗≅<ΞΗΞΞ

∗∗≅<,ςΞ

∗
9}⊥ Κ∀
∃% (χ=+ εω&∋ +| ([& ∀>+∃ βϕ%&∋ ≤ζ  ιϕ!


  ≅<ΞΗΞΡ




  ≅<ςΘΞ

∗


 
≅<ςΡς≅




 ≅<ς≅,

∗ χ=+ εω&∋+| ∀>+∃ο#&∋ υ∃ϒ β∃ &∃∆β βϕ%&∋ ≤ζ8ε+∃ι&  ∀&∋∃&∋
&∋%> φ
 1∗<≅♥Ρ♥

∗∗<,Θ

∗∗<ςΘς

∗∗<Θςς

∗
9}⊥Ε
∃%(β&&∋ χΕ&∋+Ζ&β∃ββ[β∃#π(βπ?&βΦϕκ∃λ&∋#ζη&βΦ∃πϕββϕ>&∋β∃δ+ψ(ϖ&
φΡ<Ξι∗∃%(β∃{&∋ε[8 &+κ φ∃Ξ<Ξ,Η∗≅
2Ρς
9∗εθ<+Ρ∗≅
Θ
9εθ∗χ=+εω&∋&∋ξ&&∃∆β+|∀>+∃
ο#&∋υ∃ϒβϕ%&∋≤ζ8ει& φ
 !

  1∗
&8

≅<Ξ,,

∗  ∗
&8

≅<Θ,,

∗
 
∗
&8

≅<,,

∗  ∗
&8

≅<♥,,

∗
9}⊥ Ε
χ=+ εω&∋ +| ο#&∋ υ∃ϒ ∀>+∃ ο#&∋ υ∃ϒ &∋#ζη& βΦ ∃πϕ πχΕ+ βτ&∃ β∃ι% +&∋ β∃+  


 
Π

9
,,
&
θ∀=Π

<≅♥∗≅

9
2
θ∗χ=+εω&∋+|∀>+∃β∃∃βϕ%&∋≤ζ ιϕ φ

1∗≅<ςΘΞ


∗  ∗≅<ΗΘ


∗  ∗≅<ΗΘΞ


∗  ∗≅<ΘΞΘ


∗
9}⊥ΕΚ
4+&&∋ χΕ&∋+|+δ+ο#♠π>%&∋+|&∋#ζη&βΦ∃πϕ Ζ& χΕβββϕ%&∋ϕ&∋%φ φ!

2
Ρ<Ξι
,
2Ρ<ςι
Ρ
2<Ηι
ς
2≅<ΘΗι∗∋#ζη&βΦβϕ>&∋β∃δ+ψ(ϖ&+ωκ∃ϖ&&∋∃∆υβ∃+δ+
υ∃β&+ω&&∋ χΕ&∋&φ%χ=π}ζ<π&∃ϖζ η&ββϕ%&∋+δ++βϕη&°
 1∗,<,ι∗  ∗≅<,ι∗  ∗Ρ<ςι∗  ∗<♥ι∗ 
9}⊥ΕΕ
ϕ%&∋ο#&∋υ∃ϒ∀>+∃+|&∋#ζη&βΦ∃πϕ<∀>+∃&∋∀=(χ=+εω&∋φ&∃∆ββϕ%&∋≤ζ& φ
≅<,Ξ

∗ >+∃&∋ ∀= ε+∃#ζ&+| ι ι+βϕ%&βο#≥ π>%4∀∼ο#≥π>% +ω(χ=+εω&∋ ≅<≅,Ξ

∗
χ=+εω&∋φ&∃∆ββϕ%&∋≤ζ&ι φ
1∗≅<,ς≅

∗∗≅<ΞΘΞ≅

∗∗≅<ΞΗΞΞ

∗∗≅<,ςΞ

∗
9}⊥Εϕ
≤ζδ+πρ&∃βϕ>&∋β∃δκτ+∃β∃τ+∃+%&∃∆β+|+δ+&∋#ζη&βΦ∃πϕβϕ%&∋βϕχ€&∋∃Ευ&∋χ€β+∃
β∃#πχΕ+Ξ∀>+∃ο#&∋υ∃ϒυ∃δβ>+|&∋#ζη&βΦ∃πϕ∗
 1∗ϕ>&∋β∃δ∗ ∗ϕ>&∋β∃δ4∗ ∗ϕ>&∋β∃δ∗ ∗ϕ>&∋β∃δ;∗
9}⊥ΕΓ
χ=+εω&∋&∋∀=([&∀>+∃ο#&∋υ∃ϒ+|&∋#ζη&βΦ∃πϕ φ∀>+∃βτ!≅<ς≅,


∀>+∃+∃φ!
≅<ςΡς≅


∀>+∃ !≅<ςΘΞ


∀φ∀>+∃πλ!≅<ΞΗΞΡ


∗[&∀>+∃&φζ&∋∀=ε+∃#ζ&+|ι ι+βϕ%&
βϕ%&∋&∋#ζη&βΦ∃πϕβ+δ+ο#♠π>%4<<;∀φ8∀∼ο#♠π>%∗λ∀>+∃ &∋∀=ε+∃#ζ&&φ%°
 1∗Χ+∃#ζ&4∀∼∗
 ∗Χ+∃#ζ&∀∼∗
 ∗Χ+∃#ζ&;∀∼∗  ∗Χ+∃#ζ&8∀∼∗
9}⊥Ε 
Αβ(+&&∋ χΕ&∋

×

×
4
+|&∋#ζη&βΦ∃πϕ∗∃%(β




4


∗Αβ(
∀>+∃ο#&∋υ∃ϒ9(δ&∃εδ&∋πψ&εξ+θ&∋∀=(ε+∃#ζ&+&&∋ χΕ&∋&∃χε#!
>+∃


&∋∀=ε+∃#ζ&β

∗>+∃
4

&∋∀=ε+∃#ζ&β
4




∗>+∃
4

&∋∀=
ε+∃#ζ&β
4




∗≤ζ+∃ν&+δ+∃εξυυ
ο,
!
 1∗


×
4

×
4

∗ ∗



4


4

∗ ∗
4

×


×
4

∗ ∗
4





4

∗ 
9}⊥Ε#
4β&∋#ζη&βΦ+ωβ∃(+>βυ∃β&+ω&&∋ χΕ&∋∃9 φβΖ&ε[<∃ φ∃{&∋ε[υ &∋θβ∃&ω
κ∃&∋β∃∃∆υβ∃β&&∋ χΕ&∋+ω∋δβϕρ({&∋!
 1∗,∃∗ ∗ς∃∗ ∗∃,∗  ∗Ρ∃∗
9}⊥Ε!
δ&κτ&∃ο#♠π>%%β∃&∃∆β φϕ

Η<Ρ∗≅
2
∗∃%(βκ∃[ χΕ&∋+|ι ι+βϕ%& φ♥<∗≅
2
Ρ
κ∋<π?&βτ+∃ι ι+βϕ%& φ2ι2<Ξ∗≅
2♥
<κ♥∗≅

9κ∋
,

,
θ∗&∋&&∋+|ι ιι+βϕ%&βϕη&ο#♠π>%%
β∃&∃β({&∋
 1∗Ρ<Ξ∗  ∗Ρ<Ξι∗  ∗Ρ<Ξ4ι∗  ∗,<,ι∗
9}⊥Ε∀
∋#ζη&βΦ∃πϕ∋β∃>β&∃}&∀φβι ι+βϕ%&ο#ζ#&∋ο#&∃∃>β&∃}&&φζ∗δ&κτ&∃ο#♠
π>%&∋β∃&∃∆β φϕ

Η<Ρ∗≅
2
∗ϕη&ο#♠π>%&∋β∃&∃∆βι ι+βϕ%&ο#ζ∀=βΖ&ε[({&∋
 1∗Ξ<Ξ∗≅

∀&∋ε∗ ∗<Ξ∗≅
Η
∀&∋ε∗ ∗Ξ<Ξ∗≅
Η
∀&∋ε∗ ∗Η<Η∗≅
,
∀&∋ε∗
9}⊥ϕ
 ι+βϕ%&βϕ%&∋&∋#ζη&βΦ∃πϕ+∃#ζ&β+&&∋ χΕ&∋β∃Ρ∀∼+&&∋ χΕ&∋β∃&∃∆β∗Ζ&
ε[φυ∃β&υ∃δβϕ({&∋!
 1∗♥<,,∗≅
Η
←∗ ∗,<♥,∗≅
ς
←∗ ∗,<,♥∗≅
Η
←∗ ∗,<♥,∗≅
Η
←∗
9}⊥ϕ
∃κτ+∃β∃τ+∃&∋#ζη&βΦ∃πϕ%βϕ>&∋β∃δ+ψ(ϖ&<(δ&κτ&∃ο#♠π>%&∋+|ι ι+βϕ%&β&∋ η&♥
Ζ&∗χ=+εω&∋+|+δ+(+>φ&∋#ζη&βΦ∃πϕ+ωβ∃υ∃δβϕε#πω φ
 1∗≅<ςΡς


≅<,


≅<ΞΗ


∗ ∗≅<≅Ρ


≅<ςΘΞ


≅<ΞΗ


∗

∗≅<≅Ρ


≅<,


≅<ΞΗ


∗ ∗≅<≅Ρ


≅<,


≅<ς≅


∗
9}⊥ϕΚ
∃&∋β&&φ%π}ζ φ
≅
κ∃&ω∀∼+δ+ο#♠π>%&∋°
 1∗0#♠π>%+ω(δ&κτ&∃ϕ

&∋∀=+&&∋ χΕ&∋β∃∆υ&∃∆β∗
 ∗0#♠π>%4+ω(δ&κτ&∃♥ϕ

∗

∗0#♠π>%;+ω(δ&κτ&∃ΡΞϕ

∗
 ∗∃&∋+ωο#♠π>%&φ%+ω(δ&κτ&∃Θϕ

∗
9}⊥ϕΕ
ϕ%&∋&∋#ζη&βΦ∃πϕ<(&πΖ#ι ι+βϕ%&π&∋&{ο#♠π>%9&θ<&#&ω&∃ϖζ η&ο#♠π>%
9&,θβ∃&ωπ≤∃∆υβ∃βυ∃β&+ω&&∋ χΕ&∋ φ
 !

 1∗


,


∗ ∗

,9
,


θ∗ ∗


,


∗ ∗

ς9
,


θ∗
9}⊥ϕϕ
&∃β∃χ€&∋<&∋#ζη&βΦ #&βϕ>&∋β∃δ&∋ε%+∃%&&∋ χΕ&∋+|&ω+ω∋δβϕρ
 1∗+%&∃∆β∗ 
∗β∃∆υ&∃∆β∗  ∗({&∋κ∃&∋∗ ∗(∆βκ∗
9}⊥ϕΓ#ζ
∃%!ι<Ξ∗≅
2♥
∃Ξ<Ξ,Η∗≅
2Ρς
∗ε+Ρ∗≅
Θ
ε∗∃η ι+βϕ&9η ι+βϕ%&θβϕ%&∋&∋#ζη&
βΦ∃πϕ+∃#ζ&βοζπ>%&∋+ω&&∋ χΕ&∋

2≅<ΘΗι…ε&∋ο#≥π>%&∋+ω&&∋ χΕ&∋
&
2Ρ<Ξ≅
ι…β∃&∋#ζη&βΦυ∃δβ(+>π?&β+ω(χ=+εω&∋
1∗≅<≅♥ς

∗ ∗≅<ςΡς≅

∗ ∗≅<ςΘΞ≅

∗ ∗≅<ΞΗΞΡ

∗
9}⊥ϕ !ζ
ϕ%&∋ο#&∋υ∃ϒ+|&∋#ζη&βΦ∃πϕ<&#(β(χ=+εω&∋φ&∃∆β+|∀>+∃ο#&∋υ∃ϒβϕ%&∋
≤ζ& φ

∀φ(χ=+εω&∋+|∀>+∃κ∼∀=&ωβϕ%&∋≤ζ&φζ φ
,
β∃(χ=+εω&∋

+|∀>+∃ο#&∋υ∃ϒ


βϕ%&∋≤ζ&ι φ
1∗


,∗  ∗
,
,
∗  ∗


,∗  ∗
,
,
∗
9}⊥ϕ#!ζ
ϕ%&∋&∋#ζη&βΦ∃πϕ<(δ&κτ&∃% φϕ

Η<Ρ∗≅
2
9θ∗δ&κτ&∃ο#♠π>%&∋ φ
1∗ς<∗≅
2
9θ∗ ∗,<,∗≅
2
9θ∗ ∗Θς<Θ∗≅
2
9θ∗ ∗Ρ,<Η∗≅
2
9θ∗
9}⊥ϕ!∀ζ
∋#ζη&βΦ∃πββϕ>&∋β∃δ+ψ(ϖ&+ω+&&∋ χΕ&∋({&∋2Ρ<Ξι∗+∃#ζ& η&βϕ>&∋
β∃δ&∋+ω+&&∋ χΕ&∋2Ρ<ςιβ∃&∋#ζη&βΦ∃πϕυ∃ϖ∃∆υβ∃βυ∃β&+ω&&∋ χΕ&∋
1∗≅<,ι∗  ∗2≅<,ι∗  ∗ι∗  ∗ςι∗
9}⊥ϕ∀∀ζ
4βπδ&∋#ζη&βΦ∃πϕπ&∋βϕ>&∋β∃δκτ+∃β∃τ+∃φη ι+βϕ%&+∃#ζ&π&∋βϕη&ο#♠π>%
&∋∗∃η ι+βϕ%&+∃#ζ&∀∼+δ+ο#♠π>%&∋(η&βϕ%&∋β∃ο#&∋υ∃ϒ∀>+∃υ∃δβ>+|πδ&∋#ζη&βΦ
πω+ω(%&∃η#∀>+∃°
1∗Ρ∗   ∗∗  
∗Ξ∗   ∗ς∗
9}⊥Γ∀ζ
[∀=&∋#ζη&βΦ∃πϕ<κ∃η ι+βϕ%&+∃#ζ&βο#♠π>%4∀∼ο#♠π>%β∃&∋#ζη&βΦυ∃δβϕ
υ∃β&+ω(χ=+εω&∋≅<≅,Ξ∝∗∆ζ∃Ξ<Ξ,Η∗≅
2Ρς
∗ε<ι<Ξ∗≅
2♥
∀φ+Ρ∗≅
Θ
ε∗&∋ χΕ&∋+|
υ∃β&&φζ({&∋
1∗<,ι∗  ∗<,ι∗ 
∗,<ι∗  ∗,ι∗

,#Υ;?23Σς>ςΩΞ4
Ψ;?23ΓςςΩΞΩ>6


− Κ? Ε0 ϕ0 Γ0 ? #0 !9 ∀9 ?
− Κ? Ε0 ϕ9 Γ9  − #− !0 ∀? Κ?
Κ− ΚΚ? ΚΕ? Κϕ− ΚΓ− Κ − Κ#? Κ!9 Κ∀0 Ε−
Ε? ΕΚ− ΕΕ9 Εϕ9 ΕΓ− Ε 9 Ε#9 Ε!− Ε∀9 ϕ0
ϕ9 ϕΚ9 ϕΕ? ϕϕ− ϕΓ? ϕ − ϕ#9 ϕ!? ϕ∀9 Γ9
         
9<=ΕΟ≅;≅ΠΘ789Ρ?Σ:4Ι9Τ?Υς
 !


∗4Π∀≅∀
∆υβ∃δ&∃εδ&∋ φ∃?&βχΕ&∋βϕχ€&∋∀γβ+∃∆β φ∋ϖ+χ€&∋π+|+∃εδ&∋βϕ#ζ∼&ο#&ω∗
∗ρ&∃ #γβ∀∼∃∆υβ∃δ&∃εδ&∋!
χ€&∋π+|+∃εδ&∋πψ&εξ+κ∃βϕ#ζ∼&βϕχ€&∋∃∆υβ∃<∋ϖβ∃ι%πρ&∃ #γβ∃φ+|πφ
πχ€&∋βϕ#ζ∼&βεδ&∋!

  
∗
ϕ%&∋πω!        
       
      
  !∀ # ∃% &∋ &  (# ∀() ∃∗) !∀
#
 % ∃+ + , &− &∋ ∃∗) !∀ #
 ∃%  ) &∋ !∀ #  &./ ) ( #

(∗∆υβ∃ ν+ !
γββϕ%&∋ε#[β9∀γβκ∃&∋φ#θ φ∀γβκ∃&∋∃∆υβ∃δ&∃εδ&∋βϕ%&∋∼&&∃&β∃∆ζ+|ο#&∋υ∃ϒ∗
γβ+ωφ#πι& φ∀γβ∃∆υβ∃∃%φ&β%φ&δ&∃εδ&∋βϕ%&∋∼&&∃&β∃∆ζ+|ο#&∋υ∃ϒ∗
γββϕ%&∋ε#[β+ωφ# φ∀γβ∃∆υβ∃ ν+ δ&∃εδ&∋βϕ%&∋∼&&∃&β∃∆ζ+|ο#&∋υ∃ϒ∗
&Ζϑ=5[∀≅∴]+.∀≅∀
δ+∀γβ+ωβ∃∃∆υβ∃ ν+ βε[δ&∃εδ&∋πψ&εξ+<&∃χ∀γζ+δ+∀γβ+&∋+ωβ∃υ∃ϖ&>9βδ&εξ+θ
βε[δ&∃εδ&∋πψ&εξ+∗?&βχΕ&∋πωπχΕ+∋ν φυ∃ϖ&>9βδ&εξ+θ ν+ δ&∃εδ&∋∗
∃⁄!#β[ο#ζβπρ&∃π&∀?+∃∆υβ∃<υ∃ϖ&>9βδ&εξ+θδ&∃εδ&∋πω φ(χ=+εω&∋+|δ&∃εδ&∋∗

∋∗Γ?Ο∀Η
⊥.∀Η
ωβε[+∃∆ββ∃ϕξ&< λ&∋<κ∃τκ∃∃∆υβ∃β&&∋ χΕ&∋χ=>&∋&φ%πωβ∃+ω
κ∃ϖ&&∋υ∃δβϕβ(+>π?&β∗#(+>πω+ω(χ=+εω&∋&{βϕ%&∋∋=∃>&+|δ&∃εδ&∋&∃&
β∃∆ζβ∃πχΕ+∋ν φευ∃δβο#&∋∗
υΖϖ
4σ+∃∆βυ∃δβο#&∋+ωβο#&∋υ∃ϒπµ+βϕχ&∋ϕη&∋+∃%&ω∗
Χ#κ∃&∋&∋κτ+∃β∃τ+∃<ευ∃δβο#&∋+|βε[+∃∆β+&πχΕ+#ζβϕβϕ%&∋βκ∃%ϖ&∋β∃€∋&&φ%
πω
∃€∋&υ∃δβο#&∋ φκ∃%ϖ&∋β∃€∋&κβ +&∋&∋κτ+∃β∃τ+∃+∃%π& +&∋&∋υ∃δβο#&∋!
∃€∋&υ∃δβο#&∋+ωβ∃κ%φβ




π&∀φ&∋φζ∗
?&βχΕ&∋υ∃δβο#&∋ φ∃?&βχΕ&∋κ∃∀γβ∃∆υβ∃δ&∃εδ&∋κτ+∃β∃τ+∃+ω(χ=+εω&∋&φζπυ∃δβϕ
δ&∃εδ&∋+ω(χ=+εω&∋κ∃δ+∗
Μ∀Ε5∀Η
#Ψ&∃ο#&∋ φευ∃δβο#&∋+ωβ∃€∋&&∋ξ&χ=

(


<β∃χ€&∋ϖζϕ∀=+∃∆β λ&∋∀φκ∃τ∗
}&ο#&∋ φευ∃δβο#&∋+ωβ∃€∋&φβϕη&

(


<β∃χ€&∋ϖζϕ∀=+∃∆βϕξ&∗
?≅ΑΒ[%,
 
 
( 
 
  
,ς&∴344∃]34)
)∗ ⊥_+[Κ34!5&∃εδ&∋υ∃δβο#&∋+ω(χ=+εω&∋&∃λ∃ψ&(χ=+εω&∋δ&∃εδ&∋κτ+∃
β∃τ+∃!
   
  
, 0 , 0
∗
ϕ_ι)
_Ν
ειϕ+ωβτ&∃πψ&εξ++%∗ε ?+∃


!




∗
ειϕ φ+∃εδ&∋κβ∃Ευ<+δ+υ∃%β%&βϕ%&∋+∃εδ&∋+ω+&∋βΖ&ε[∀φ+&∋υ∃∗
ειϕ φ+∃εδ&∋ε%&∋ε%&∋<+ωβτ&∃πρ&∃∃χ=&∋+%∗
ειϕ+ω+χ€&∋π =&
 
) ∗+,

∗
9ηδΖ_ι)
ειϕ∃&∋&∋ν+<ειϕβ∃|ζβ&∃υ∃&η%π<εϕικ∃τιι<ειϕ

12
<ειϕ
(δ&&<Γ
∆,ρ,
ϕ%&∋β∃&∋β& η& >+!+δυο#&∋<∀β#ζ&πρ&∃∀ρ<Γ
ϕ%&∋ζ∃ν+! φ%ϒ<+∃βε[(?&∃&∋%φ&∃€βδ+&∋&∃?β<Γ
ϕ%&∋πΖ#πν+π≥!<<<Γ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×