Tải bản đầy đủ

SKKN hệ thống hóa kiến thức - xây dựng câu hỏi ngắn phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật - sinh học 10
Sở giáo dục v Đo tạo lo Cai
Trờng THPt chuyên
***


sáng kiến kinh nghiệm

Đề tài

H THNG HO KIN THC XY DNG H
THNG CU HI NGN PHN CHUYN HO
VT CHT V NNG LNG THC VT
SINH HC 11Họ và tên:

Giáo viên giảng dạy:
Đơn vị:


NĂM HọC 2010 - 2011

1

2

PHN I - M U

I. LÝ DO CHN  TÀI
Sinh hc là môn khoa hc thc nghim có tính lý lun và thc tin cao. Mun hc
tt sinh hc, ngi hc phi nm vng bn cht Sinh hc ca các hin tng, quá trình,
vn dng đc các kin thc c bn đ gii quyt các vn đ đt ra trong thc tin. i
vi hc sinh thì phi nm vng kin thc đ tr li đúng các câu hi thi, đc bit là vn
dng đ tr li đúng câu hi thi trc nghim là mt yêu cu quan trng hin nay.
 hc sinh nm vng đc kin thc Sinh hc c bn và có kh nng tr li tt
câu hi thi trc nghim, qua nhiu nm trc tip ging dy chúng tôi nhn thy vic đi
mi phng pháp ging dy và ôn thi theo hng trc nghim hin nay là cn thit nhm
giúp cho hc sinh nm vng kin thc. Bên cnh đó, hng dn hc sinh bit cách hc
đúng đ tr li chính xác câu hi theo hng thi trc nghim cng rt cn thit. Thc t, có
hc sinh nm kin thc c bn khá tt nhng làm bài thi trc nghim đim li không cao.
Xut phát t nhng lý do trên, là giáo viên tham gia và trc tip ging dy các lp
chuyên Sinh, tham gia ging dy đi tuyn hc sinh gii môn Sinh ca tnh Lào Cai, ôn thi
tt nghip THPT.Tôi đã thu thp, tp hp tài liu và biên son thành tp bài ging cho các
phân môn dùng đ dy hc sinh ôn tp theo hng thi trc nghim, tr li câu hi ngn
góp phn giúp cho hc sinh có th tham gia các k thi đt kt qu cao. Chính vì vy tôi đi


sâu vào vic nghiên cu đ tài: "H thng hoá kin thc - Xây dng h thng câu hi
ngn phn chuyn hoá vt cht và nng lng  thc vt - Sinh hc 11 "

II. MC ÍCH, I TNG VÀ PHNG PHÁP NGHIÊN CU
1. Mc đích nghiên cu
 tài nhm trang b nhng k nng c bn nht, cn thit nht cho hc sinh
chuyên Sinh, hc sinh thi tt nghip THPT và nhng hc sinh yêu thích môn sinh hc có
nguyn vng thi khi B. Phng pháp ôn tp này còn có th đc ng dng trong phm v
nht đnh ca vic ging dy môn sinh hc nói chung theo hng đi mi trong ging dy,
hc tp và thi c hin nay.
2. i tng nghiên cu
 tài này gm các bài ging v các phân môn s dng đ ging dy và ôn tp cho
hc sinh lp11,đc bit là hc sinh các khi chuyên Sinh, hc sinh ôn thi tt nghip, ôn thi
đi hc và ôn tp kin thc chung.  tài s dng cho mi đi tng hc sinh. Tu theo
mc đ nhn thc và trình đ ngi hc mà ngi dy có th vn dng cho phù hp. 

3
tài cng góp phn nâng cao kh nng nhn thc và t hc cho hc sinh, rèn luyn t duy
khoa hc. ó chính là hng c bn nht mà đ tài nhm đt đc, và cng là mc tiêu
phát huy tính tích cc ca hc sinh trong hc tp.
 xây dng đ tài này chúng tôi đã đt và gii quyt vn đ theo 2 hng:
- Không áp dng phng pháp ôn tp mi, vn s dng cách thc ôn tp truyn thng qua
h thng ôn tp, câu hi và bài luyn tp.
- Ôn tp theo hng thi trc nghim, dùng câu hi nh nhm cng c kin thc và rèn
luyn t duy tr li câu hi trc nghim.
3. Phng pháp nghiên cu
a. Biên son ni dung
Da vào kin thc c bn và câu hi thi trc nghim đ son ni dung ôn tp phù
hp vi đi tng hc sinh. i vi câu hi trc nghim có sn ni dung kin thc phù
hp thì đc s dng chuyn thành h thng câu hi và ni dung ôn tp. i vi phn
cha có câu hi trc nghim thì son câu hi có kin thc c bn, cn nm vng kin thc
và phù hp vi tng đi tng hc sinh.
H thng kin thc ôn tp đc sp xp theo logic kin thc sách giáo khoa ph
thông hin nay. Chú trng khai thác tt kin thc trong sách giáo khoa nhm giúp hc sinh
nm tht vng kin thc. S dng hình v khi có điu kin đ hc sinh nm vng kin
thc hn. i vi hc sinh cha nm vng kin thc thì vic s dng các hình v là rt
cn thit.
b. Ging dy trên lp
Ni dung đã son đc s dng đ dy và hng dn hc sinh ôn tp theo h thng
kin thc c bn. Tu theo đi tng hc sinh đ vn dng kin thc cn trang b cho phù
hp.
i vi hc sinh đang hc thì qua mi phn, mi chng hoc ni dung cn ôn tp,
s dng câu hi  phn đó và có th thay đi cho phù hp.
c. Kim tra đánh giá
 đánh giá nhn thc toàn din ca hc sinh, cn tin hành song song hình thc
kim tra trc nghim và t lun bng các câu hi ngn.
 kim tra trc nghim khách quan đc xây dng da trên nn kin thc câu hi
ôn tp. Xây dng bng phn mm McMIX.
Kim tra t lun s dng các câu hi nh đ kim tra kin thc, va kim tra kh
nng t duy vit ca hc sinh.
Các hình thc kim tra có xây dng ma trn đ đ đánh giá đúng thc cht trình đ
hc sinh.

4PHN II- NI DUNG
CHUYN HÓA VT CHT VÀ NNG LNG  THC VT

I- TRAO I NC  THC VT
A. H THNG KIN THC TRNG TÂM
- Trao đi nc  thc vt bao gm:
+ Quá trình hp th nc  r.
+ Quá trình vn chuyn nc t r lên lá.
+ Quá trình thoát hi nc t lá ra ngoài không khí.
Ba quá trình này, trong điu kin bình thng, hot đng nhp nhàng, liên tc, liên h
khng khít vi nhau, to nên trng thái cân bng nc cn thit cho s sng ca thc vt.
1.Quá trình hp th nc  r
- Thc vt thu sinh hp th nc t môi trng xung quanh qua b mt các t bào biu bì
ca toàn cây.
- Thc vt trên cn hp th nc t đt qua b mt t bào biu bì ca r, trong đó ch yu
qua các t bào biu bì đã phát trin thành lông hút.
Quá trình hp th nc  r xy ra theo ba giai đon k tip nhau:
* Giai đon nc t đt vào lông hút
 hp th nc, t bào lông hút có ba đc đim cu to và sinh lí phù hp vi chc nng
nhn nc t đt:
- Thành t bào mng, không thm cutin
- Ch có mt không bào trung tâm ln
- Áp sut thm thu rt cao do hot đng hô hp ca r mnh
Vì vy các dng nc t do và dng nc liên kt không cht t đt đc lông hút hp th
mt cách d dàng nh s chênh lch v áp sut thm thu (t áp sut thm thu thp đn
áp sut thm thâu cao),hay nói mt cách khác,nh s chênh lch v th nc (t th nc
cao đn th nc thp).
* Giai đon nc t lông hút vào mch g(mch xilem) ca r
Sau khi vào t bào lông hút,nc chuyn vn mt chiu qua các t bào v, ni bì vào mch
g ca r do s chênh lch sc hút nc theo hng tng dn t ngoài vào trong gia các
t bào.
Có hai con đng vn chuyn nc t lông hút vào mch g:

5
- Qua thành t bào và các gian bào đn di Caspary ( Con đng vô bào - Apoplats )
- Qua phn nguyên sinh cht và không bào ( Con đng t bào - Symplats )
* Giai đon nc b đy t mch g ca r lên mch g ca thân
Nc b đy t r lên thân do mt lc đy gi là áp sut r. Có hai hin tng minh ho áp
sut r: Hin tng r nha và hin tng  git.
Úp cây trong chuông thu kín,sau mt đêm, ta s thy các git nc  ra  mép lá qua
thu khng. Nh vy mc dù không khí trong chuông thu tinh đã bão hoà hi nc,nc
vn b đy t mch g ca r lên lá và không thoát đc thành hi nên  thành các git.
2. Quá trình vn chuyn nc  thân
- c đim ca con đng vn chuyn nc t r lên lá: Nc đc chuyn t mch g
ca r lên mch g ca lá. Con đng này dài ( có th tình bng mét ) và nc vn chuyn
ch yu qua mch dn do lc đy ca r , lc hút ca lá và không b cn tr,nên nc
đc vn chuyn vi vn tc ln.
- iu kin đ nc có th vn chuyn  con đng này: ó là tính liên tc ca ct
nc,ngha là không có bt khí trong ct nc.
- C ch đm bo s vn chuyn ca ct nc: Lc c kt gia các phân t H
2
O phi ln
cùng vi lc bám ca các phân t H
2
O vi thành mch pha thng đc lc trng( trng
lng ct nc ).
3. Quá trình thoát hi nc  lá
- Con đng thoát hi nc  lá: Có hai con đng:
+ Con đng qua khí khng:
- Vn tc ln .
- c điu chnh bng vic đóng, m khí khng.
+ Con đng qua b mt lá-qua cutin :
- Vn tc nh .
- Không đc điu chnh.
4. C s khoa hc ca vic ti nc hp lý cho cây trng
- Cân bng nc và vn đ hn ca cây trng
- Ti nc hp lí cho cây trng:
- Khi nào cn ti nc ?
- Lng nc cn ti là bao nhiêu ?
- Cách ti nh th nào ?
B- H THNG CÂU HI NGN
Câu 1. Trong điu kin nào sau đây thì sc cng trng nc ( T ) tng :
A: a cây vào trong ti

6
Câu 2. Ni cui cùng nc và các cht hoà tan phi đi qua trc khi vào h thng mch
dn
A. T bào ni bì
Câu 3. Mt nhà Sinh hc đã phát hin ra rng  nhng thc vt đt bin không có kh
nng hình thành cht to vòng đai Caspari thì nhng thc vt đó :
A. không có kh nng kim tra lng nc và các cht khoáng hp th
Câu 4. Mùa hè gió mnh thng làm gy nhiu cây hn mùa đông
A. vì mùa đông cây rng lá, do nhit đ thp cây không ly đc nc
Câu 5. Dung dch trong mch rây ( floem ) gm 10 - 20% cht hoà tan . ó là cht nào
trong các cht sau đây :
A. Sacarôz
Câu 6. Th nc  c quan nào trong cây là thp nht?
A. Lá cây
Câu 7. Trong quá trình thm thu, nc luôn luôn chuyn t dung dch đn
dung dch có nng đ :
A. Nhc trng ln hn
Câu 8. Nng đ ion Canxi trong t bào là 0,3% , nng đ ion Canxi trong môi trng
ngoài là 0,1% . T bào s nhn ion Canxi theo cách nào :
A. Hp th tích cc
Câu 9. S vn chuyn các cht t nng đ cao đn nng đ thp gi là gì?
A. khuch tán
Câu 10. c đim phân bit gia s vn chuyn trong mch g và mch rây?
A. mch g chuyn vn theo hng t di lên trên,mch rây thì ngc li
Câu 11. T bào đt trong môi trng có th nc thp hn s dn đn kt qu?
A. mt nc và co nguyên sinh
Câu 12. Dung dch trong mch rây ch yu là?
A. đng
Câu 13: Ap sut thm thu  dch t bào ca các cây sau đây: bèo hoa dâu, rong đuôi chó,
bí ngô, sú vt đc sp xp t ln đn nh.
Á. sú vt > bí ngô > bèo hoa dâu > rong đuôi chó
Câu 14. Nhng đng lc giúp vn chuyn nc trong mch g?
A. Thoát hi nc, lc gn kt nc và áp sut r
7
II. S HP TH KHOÁNG VÀ TRAO I NIT  THC VT
A- H THNG KIN THC TRNG TÂM
1. S hp th các nguyên t khoáng
Các nguyên t khoáng thng đc hp th vào cây di dng ion qua h thng r là ch
yu. Có hai cách hp th các ion khoáng  r:
* Cách b đng:
- Các ion khoáng khuych tán theo s chênh lch nng đ t cao đn thp.
- Các ion khoáng hoà tan trong nc và vào r theo dòng nc.
- Các ion khoáng hút bám trên b mt các keo đt và trên b mt r trao đi vi nhau khi
có s tip xúc gia r và dung dch đt. Cách này gi là hút bám trao đi.
* Cách ch đng:
- Mang tính chn lc và ngc vi gradient nng đ nên cn thit phi có nng lng,
tc là s tham gia ca ATP và ca mt cht trung gian ,thng gi là cht mang.
- ATP và cht mang đc cung cp t quá trình trao đi cht, mà ch yu là quá trình hô
hp. Nh vy li mt ln na chúng ta thy rng:
Quá trình hp th nc và các cht khoáng đu liên quan cht ch vi quá trình hô
hp ca r.
2. Vai trò ca các nguyên t khoáng
*Vai trò ca các nguyên t đa lng:
Các nguyên t đa lng thng đóng vai trò cu trúc trong t bào, là thành phn ca các
đi phân t trong t bào (protein, lipit, axit nucleic, ). Các nguyên t đa lng còn nh
hng đn tính cht ca h thng keo trong cht nguyên sinh nh: đin tích b mt, đ
ngm nc, đ nht và đ bn vng ca h thng keo.
*Vai trò ca các nguyên t vi lng:
Các nguyên t vi lng thng là thành phn không th thiu đc hu ht các enzym.
Chúng hot hoá cho các enzym này trong các quá trình trao đi cht ca c th.
Vai trò ca các nguyên t đa lng, vi lng đc minh ho  bng sau (Bng2.1).

Nguyên t Dng hp th t đt
Vai trò
P PO
4
3-
, H
2
PO
4
-
Thành phn ca acit nucleic,ATP, cn
cho s n hoa,đu qu,phát trin h r
K K
+
Hot hoá enzim,cân bng nc,cân bng ion
S SO
4
2-
Thành phn ca mt s protein,coenzim
Ca Ca
2+
Thành phn cu trúc màng, hot hoá enzim
Mg Mg
2+
Thành phn clorophin, hot hoá enzim
Fe Fe
3+
Hot hoá enzim kh, tham gia vn chuyn e
-
,
xúc tác tng hp clorophin
Cl Cl
-
Xúc tác quang phân li nc,cân bng ion
Zn Zn
2+
Hot hóa enzim, xúc tác tng hp Auxin
Cu Cu
2+
Hot hóa enzim kh, tham gia vn chuyn e
-
Mo MoO
4
3-
Xúc tác c đnh Nit, chuyn NO
3
-
.

3. Vai trò ca nito đói vi thc vt
- R cây hp th Nit  hai dng: Nit nitrat (NO
3
-
) và Nit amôn (NH
4
+
) trong đt.
- Nit có vai trò đc bit quan trng đi vi s sinh trng, phát trin ca cây trng và do
đó nó quyt đnh nng sut và cht lng thu hoch. Nit có trong thành phn ca hu ht
các cht trong cây: protein, axit nucleic, các sc t quang hp, các hp cht d tr nng l-
ng: ADP, ATP, các cht điu hoà sinh trng.
Nh vy Nit va có vai trò cu trúc, va tham gia trong các quá trình trao đi cht và
nng lng. Nit có vai trò quyt đnh đn toàn b các quá trình sinh lý ca cây trng.
4. Quá trình c đnh nito khí quyn
Nit phân t (N
2
) có mt lng ln trong khí quyn (%) và mc dù "tm mình trong bin
khí nit" phn ln thc vt vn hoàn toàn bt lc trong vic s dng khi nit này. May
mn thay nh có Enzym Nitrogenaza và lc kh mnh (Fred-H
2
, FAD-H
2
, NAD-H
2
), mt
s vi khun sng t do và cng sinh đã thc hin đc vic kh N
2
thành dng nit cây có
th s dng đc: NH
4
+
. ó chính là quá trình c đnh nit khí quyn, thc hin bi các
nhóm vi khun t do (Azôtobacterium, Closterium, Anabaena, Nostoc, ) và các vi khun
cng sinh (Rhizobium trong nt sn r cây B u, Anabaena azolleae trong cây dng x
-Azolla: bèo hoa dâu) theo c ch sau:2H 2H 2H

N≡N NH=NH NH
2
- NH
2
2NH
3


5. Quá trình bin đi nito trong cây
* Quá trình Amôn hóa: NO
3
-


NH
4
+
- Cây hút đc t đt c hai dng nit oxy hóa (NO
3
-
) và nit kh (NH
4
+
), nhng cây ch
cn dng NH
4
+
đ hình thành các axit amin nên vic trc tiên mà cây phi làm là vic
bin đi dng NO
3
-
thành dng NH
4
+
.

8
Quá trình amôn hoá xy ra theo các bc sau đây:
NO
3
-
NO
2
-
NH
4
+
* Quá trình hình thành axit amin:
- Quá trình hô hp ca cây to ra các xêtoaxit (R-COOH), và nh quá trình trao đi nit
các xêto axit này có thêm gc NH
2
đ thành các axit amin.
- Có 4 phn ng đ hình thành các axit amin và sau đó có các phn ng chuyn amin hóa
đ hình thành 20 axit amin và t các axit amin này thc vt có th to vô vàn các protein
và các hp cht th cp khác ca thc vt.
- Sau đây là các phn ng kh amin hoá đ hình thành các axit amin:
+ xetoglutaric + NH
2
= glutamin
+ axit pyruvic + NH
2
= alanin
+ axit fumaric + NH
2
= aspartic
+ axit oxaloaxetic + NH
2
= aspartic
6. Vn đ bón phân hp lý cho cây trng.
- V lng phân bón phi cn c vào các yu tsau đây:
- Nhu cu dinh dng ca cây trng (lng cht dinh dng đ hình thành mt đn v thu
hoch).
- Kh nng cung cp cht dinh dng ca đt.
- H s s dng phân bón.
- V thi kì bón phân phi cn c vào các quá trình sinh trng ca mi loi cây trng
- V cách bón phân: bón lót (bón trc khi trng), bón thúc (bón trong quá trình sinh
trng ca cây) và có th bón phân qua đt hoc bón phân qua lá.
- Vic bón phân gì phi cn c vào vai trò ca mi loi phân bón và biu hin ca cây khi
thiu dinh dng.

B- H THNG CÂU HI NGN
Câu 15. Các nguyên t vi lng cn cho cây vi mt lng rt nh vì :
A. Chc nng chính ca chúng là hot hoá enzym
Câu 16. Phn ln các cht hu c trong cây đc to nên t :
A. CO
2
Câu 17. Quá trình c đnh Nit :
A. thc hin nh enzym nitrogenaza
Câu 18. Quá trình kh Nitrat ( NO
3
-
):
A. Thc hin ch  thc vt
Câu 19. Cho các thông tin v vai trò ca các nguyên t khoáng nh sau:

9

10
I: Nó cn thit cho vic hot hoá mt s enzym oxi hoá kh
II: Nu thiu nó mô cây s mm và kém sc chng chu
III: Nó cn cho PS II liên quan đn quá trình quang phân li nc
ó là các nguyên t khoáng nào?
A. Mn , Cl , Ca
Câu 20. Các nguyên t vi lng cn cho cây vi mt lng rt nh, vì sao?
A. Chc nng chính ca chúng là hot hoá enzym
Câu 21. Vi khun c đnh Nit trong đt có vai trò?
A. bin đi N2 thành nit amôn
Câu 22. Công thc biu th s c đnh nit t do là:
A. N
2
+ 3H
2

2 NH
3

Câu 23. Vai trò ca phôtpho đi vi thc vt là?
A. Thành phn ca axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim, cn cho n hoa, đu qu và
phát trin r.
Câu 24. Phn ln các cht khoáng đc hp th vào cây theo cách ch đng din ra theo
phng thc nào?
A. Vn chuyn t ni có nng đ thp  đt đn ni có nng đ cao  r, cn tiêu hao
nng lng
Câu 25. Vai trò ca nit đi vi thc vt?
A. Thành phn ca prôtêin, axit nuclêic
Câu 26. Vì sao sau khi bón phân, cây s khó hp th nc?
A. Vì áp sut thm thu ca đt
Câu 27. S biu hin triu chng thiu phôtpho ca cây là?
A. Lá nh có màu lc đm, màu ca thân không bình thng, sinh trng r b tiêu gim
Câu 28. S biu hin triu chng thiu kali ca cây là?
A. Lá màu vàng nht, mép lá màu đ và nhiu chm đ  mt lá
Câu 29. S biu hin triu chng thiu st ca cây là?
A. Gân lá có màu vàng và sau đó c lá có màu vàng
Câu 30. S biu hin triu chng thiu đng ca cây là?
A. Lá non có màu lc đm không bình thng
Câu 31. Vai trò ca kali đi vi thc vt là?
A. Ch yu gi cân bng nc và ion trong TB, hot hóa enzim, m khí khng
Câu 32. S biu hin triu chng thiu Clo ca cây là?
A. Lá nh có màu vàng

11
Câu 33. Thông thng đ pH ca đt khong bao nhiêu là phù hp cho vic hp th tt
phn ln các cht khoáng?
A. 6- 6,5
Câu 34. Vai trò ca magiê đi vi thc vt là?
A. Thành phn ca dip lc, hot hóa enzim
Câu 35. S biu hin triu chng thiu lu hunh ca cây là?
A. Lá mi có màu vàng, sinh trng r b tiêu gim
Câu 36. Vai trò ca clo đi vi thc vt là?
A. Duy trì cân bng ion, tham gia trong quang hp (quang phân ly nc)
Câu 37. Dung dch bón phân qua lá phi có nng đ nh th nào?
A. Nng đ các mui khoáng thp và ch bón khi tri không ma
Câu 38. Quá trình kh nitrat din ra theo s đ?
A. NO
3
-


NO
2
-


NH
4
+

Câu 39. Thc vt ch hp thu đc dng nit trong đt bng h r ?
A. Dng nitrat (NO
3
-
) và nit amôn (NH
4
+
)
Câu 40. Cách nhn bit rõ rt nht thi đim cn bón phân là?
A. Cn c vào nhng du hiu bên ngoài ca lá cây
Câu 41. c đim ca cách hp th khoáng theo kiu b đng:
A. - Các ion khoáng khuych tán theo s chênh lch nng đ t cao đn thp
- Các ion khoáng hòa tan trong nc và vào r theo dòng nc
- Các ion khoáng hút bám trên b mt keo đt và trên b mt r trao đi vi nhau khi có
s tip xúc gi r và dung dch đt.
Câu 42. Tính ch đng trong cách hp th các ion khoáng th hin?
A. - Tính thm chn lc ca màng sinh cht
- Tiêu tn nng lng
- Các ion khoáng đc vn chuyn trái vi quy lut khuych tán
Câu 43. Nng lng cn thit đ hp th các cht khoáng mt cách ch đng đc ly
ch yu t quá trình nào?
A. Quá trình hô hp
III- QUANG HP  THC VT
A- H THNG KIN THC TRNG TÂM
1. Khái nim v quang hp
a. Khái nim
- Phng trình quang hp đc vit nh sau:
nng lng ánh sáng
6 CO
2
+ 6 H
2
O C
6
H
12
O
6
+ 6 O
2

h sc t
- Khái nim: Quang hp là quá trình cây xanh hp th nng lng ánh sáng bng h sc t
ca mình và s dng nng lng này đ tng hp cht hu c (đng glucôz) t các cht
vô c (CO
2
và H
2
O).
b. Vai trò ca quá trình quang hp
- Quang hp to ra hu nh toàn b các cht hu c trên trái đt.
- Hu ht các dng nng lng s dng cho các quá trình sng ca các sinh vt trên trái
đt ( nng lng hoá hc t do - ATP) đu đc bin đi t nng lng ánh sáng mt tri
(nng lng lng t) do quá trình quang hp.
- Quang hp gi trong sch bu khí quyn: Hàng nm quá trình quang hp ca các cây
xanh trên trái đt đã hp th 600 t tn khí CO
2
và gii phóng 400 t tn khí O
2
vào khí
quyn. Nh đó t l CO
2
và O
2
trong khí quyn luôn đc gi cân bng (CO
2
: 0,03%, O
2
:
21%), đm bo cuc sng bình thng trên trái đt.
c. Bn cht hoá hc và khái nim hai pha ca quang hp:
Quang hp gm:
- Quá trình oxy hoá H
2
O nh nng lng ánh sáng. ây là giai đon gm các phn ng
cn ánh sáng, ph thuc vào ánh sáng, gi là pha sáng ca quang hp. Pha sáng hình
thành ATP, NADPH và gii phóng O
2
.
- Quá trình kh CO
2
nh ATP và NADPH do pha sáng cung cp. ây là giai đon gm
các phn ng không cn ánh sáng, nhng ph thuc vào nhit đ, gi là pha ti ca quang
hp. Pha ti hình thành các hp cht hu c, bt đu là đng glucôz.
2. B máy quang hp
a. Lá- c quan quang hp
Hình thái, cu trúc ca lá liên quan đn chc nng quang hp.
- Lá dng bn và có đc tính hng quang ngang
- Lá có mt hoc hai lp mô giu  mt trên và mt di lá ngay sát lp biu bì cha lc
lp thc hin chc nng quang hp
- Lá có lp mô khuyt vi khong gian bào ln,ni cha nguyên liu quang hp
- Lá có h thng mch dn dày đc đ dn sn phm quang hp đi các c quan khác
- Lá có h thng khí khng  c mt trên và mt di đ trao đi khí trong quá trình quang
hp.
b. Lc lp- bào quan thc hin chc nng quang hp
Cu trúc ca lc lp thích ng vi vic thc hin hai pha ca quang hp: pha sáng thc
hin trên cu trúc ht, pha ti thc hin trên th nn.

12

13
c. H sc t quang hp
- Nhóm sc t chính - clorophin.
. Clorophin a: C
55
H
72
O
5
N
4
Mg
. Clorophin b: C
55
H
70
O
6
N
4
Mg
- Nhóm sc t ph - Carotenoid
. Caroten: C
40
H
56
. Xanthophin: C
40
H
56
O
(1-6)
- Nhóm sc t ca thc vt bc thp - phycobilin:
. Phycoerythrin: C
34
H
47
N
4
O
8
. Phycoxyanin: C
34
H
42
N
4
O
9
* Vai trò ca các nhóm sc t trong quang hp:
- Nhóm Clorophin hp th ánh sáng ch yu  vùng đ và vùng xanh tím chuyn nng l-
ng thu đc t các phôton ánh sáng cho quá trình quang phân ly H
2
O và cho các phn
ng quang hóa đ hình thành ATP và NADPH
- Nhóm Carotenoit sau khi hp th ánh sáng, đã truyn nng lng thu đc di dng
hunh quang cho Clorophin.
- Nhóm Phycobilin hp th ánh sáng  vùng sóng ngn, sóng có th ti đc ni sinh sng
ca rong, rêu, to,…( di tán rng hoc di các lp nc sâu )
3. C ch quang hp
a. Pha sáng
- Trong pha này h sc t thc vt hp th nng lng ca các phôtôn ánh sáng và s dng
nng lng này cho các quá trình: quang hoá s cp, quang phân li nc và photphorin
hoá quang hoá.
- Có th tóm tt pha sáng bng các phn ng sau:
+ Phn ng kích thích chlorophin: chl + h√ = chl* = chl
ν
(chl-trng thái bình thng, chl*-trng thái kích thích, chl
ν
-trng thái bn th cp).
+ Phn ng quang phân li nc:
4 chl* + 2 H
2
O ⇔ 4chlH
+
+ 4e + O2

+ Phn ng quang hoá s cp (đc thc hin bng hai h quang hoá PSI và PSII) và
photphorin hoá quang hoá:
12H
2
O +18ADP + 18Pv + 12NADP → 18ATP + 12NADPH
2
+6O
2
b. Pha ti
- Trong pha này ATP và NADPH hình thành t pha sáng đc s dng đ kh CO
2
to ra
cht hu c đu tiên-đng glucôz. Pha ti đc thc hin bng ba chu trình  ba nhóm
thc vt khác nhau: thc vt C
3
, thc vt C
4
và thc vt CAM (vit tt t cm t
Crassulacean Acid Metabolism - trao đi acit  h Thuc bng).
- Quang hp  các nhóm thc vt C
3
, C
4
và CAM đu có mt đim chung là ging nhau 
pha sáng, chúng ch khác nhau  pha ti - tc là pha c đnh CO
2
và tên gi thc vt C
3
,
C
4
là gi theo sn phm c đnh CO
2
đu tiên, còn thc vt CAM là gi theo đi tng
thc vt có con đng c đnh CO
2
này.
* Con đng c đnh CO
2
 thc vt C
3


* Con đng c đnh CO
2
 thc vt C
4

* Con đng c đnh CO2  thc vt CAM
4. nh hng ca nhân t môi trng đn quang hp
a. Quang hp và nng đ CO2
- CO
2
trong không khí là ngun cung cp cacbon cho quang hp. Nng đ CO
2
trong
không khí quyt đnh vn tc ca quá trình quang hp.
- im bù CO
2
: Nng đ CO
2
ti thiu đ cng đ quang hp và cng đ hô hp bng
nhau.

14

15
- im bão hoà CO
2
: Nng đ CO
2
ti đa đ cng đ quang hp đt cao nht.
b. Quang hp và ánh sáng
* Cng đ ánh sáng
- im bù ánh sáng: Cng đ ánh sáng ti thiu đ cng đ quang hp và hô hp bng
nhau.
- im bão hoà ánh sáng: Cng đ ánh sáng cc đi đ cng đ quang hp đt cc đi.
* V thành phn quang ph ánh sáng:
Nu cùng mt cng đ chiu sáng thì ánh sáng đn sc màu đ s có hiu qu quang hp
ln hn ánh sáng đn sc màu xanh tím.
c. Quang hp và nhit đ
- H s nhit Q
10
đi vi pha sáng là: 1,1- 1,4,đi vi pha ti là: 2-3.
- Cng đ quang hp ph thuc rt cht ch vào nhit đ. S ph thuc gia nhit đ và
quang hp theo chiu hng nh sau: khi nhit đ tng thì cng đ quang hp tng rt
nhanh và thng đt cc đi  25 - 35
0
C ri sau đó gim mnh đn 0.
d. Quang hp và nc
- Hàm lng nc trong không khí, trong lá nh hng đn quá trình thoát hi nc,do
đó nh hng đn đ m khí khng,tc là nh hng đn tc đ hp th CO
2
vào lc lp.
- Nc nh hng đn tc đ sinh trng và kích thc ca b máy đng hoá.
- Nc nh hng đn tc đ vn chuyn các sn phm quang hp
- Hàm lng nc trong t bào nh hng đn đ hidat hoá ca cht nguyên sinh và do đó
đn điu kin làm vic ca h thng enzim quang hp
- Quá trình thoát hi nc đã điu hoà nhit đ ca lá,do đó nh hng đn quang hp
- Sau cùng nc là nguyên liu trc tip cho quang hp vi vic cung cp H
+
và e cho
phn ng sáng.
5. Quang hp và nng sut cây trng
a. Quang hp quyt đnh nng sut cây trng
Quang hp là quá trình c bn quyt đnh nng sut cây trng. Phân tích thành phn hoá
hc trong sn phm thu hoch ca cây trng ta s có các s liu sau: C: 45%, O: 42-45%,
H: 6,5% cht khô. Tng ba nguyên t này chim 90-95% khi lng cht khô. Phn còn
li: 5-10% là các nguyên t khoáng. Rõ ràng là 90-95% sn phm thu hoch ca cây ly t
CO
2
và H
2
O thông qua hot đng quang hp.
b. Các bin pháp nâng cao nng sut cây trng thông qua quang hp
ã có nhiu nghiên cu làm sáng t mi quan h gia hot đng ca b máy quang hp và
nng sut cây trng. Nhitriporovich- nhà Sinh lí thc vt ngi Nga đã đa ra biu thc nng sut
cho mi quan h này:

16
Nkt = (FCO
2
.L.Kf .Kkt)n
Nkt : nng sut kinh t-phn cht khô tích lu trong c quan kinh t
FCO
2
: kh nng quang hp gm: cng đ quang hp (mg CO
2
/dm
2
lá.gi) và hiu sut
quang hp (gam cht khô/m
2
lá.ngày).
L: din tích quang hp, gm ch s din tích lá (m
2
lá/m
2
đt) và th nng quang hp (m
2

lá.ngày).
Kf: h s hiu qu quang hp - t s gia phn cht khô còn li và tng s cht khô quang
hp đc.
Kkt: h s kinh t - t s gia s cht khô tích lu trong c quan kinh t và tng s cht
khô quang hp đc.
n: thi gian hot đng ca b máy quang hp.
T biu thc trên chúng ta thy rng: nng sut cây trng ph thuc vào các yu t sau:
- Kh nng quang hp ca ging cây trng (FCO
2
).
- Nhp điu sinh trng ca b máy quang hp (L).
- Kh nng tích lu cht khô vào c quan kinh t (Kf, Kkt).
- Thi gian hot đng ca b máy quang hp (n).
c. Trin vng ca nng sut cây trng
Trong tng lai vi s tin b ca các phng pháp chn, lai to ging mi , vi s hoàn
thin các bin pháp k thut canh tác, chc chn vic nâng cao nng sut cây trng  mt
đt nc giu ánh sáng nh nc ta s có trin vng rt to ln
B- H THNG CÂU HI NGN
Câu 44. Ý ngha ca quang hp:
A. - To ra ngun nng lng cho toàn b sinh gii
- To ra cho quá trình hô hp  đng vt
- iu hoà môi trng không khí
Câu 45. Sn phm ca quá trình quang hp là:
A. - O
2

- C
6
H
12
O
6

Câu 46.
I. Sinh vt t dng cng là sinh vt quang dng
II. Ch khong 1% tng s ánh sáng chiu xung mt đt đc s dng cho quang hp
III. Cht lng và cng đ ánh sáng thay đi theo chiu thng đng ca tán cây rng
IV. Cht lng và cng đ ánh sáng thay đi theo chiu thng đng ca ct nc
T hp đúng :
A. II , III , IV

17
Câu 47. Mt cây C
3
và mt cây C
4
đc đt trong cùng mt chuông thu tinh kín di
ánh sáng . Nng đ CO
2
thay đi th nào trong chuông :
A. Gim đn đim bù ca cây C
4

Câu 48. NADPH có vai trò gì trong quang hp?
A. Mang đin t đn pha ti
Câu 49. Thc vt chu hn mt mt lng nc ti thiu vì?
A. S dng con đng quang hp CAM
Câu 50. Trong quang hp ca thc vt C
4
có gì khác thc vt C
3
?
A. Quang hp xy ra trong điu kin nng đ CO
2
thp hn so vi thc vt C
3
Câu 51. iu phân bit chính xác nht gia PS I vi PS II?
A. Ch có PS I mi có th thc hin khi vng mt PS II
Câu 52. Da vào màu sc ca to hãy cho bit to đ, to lc, to nâu , to vàng thì to
nào có th sng  mc nc sâu nht?
A. to đ
Câu 53. Mt quá trình sinh lí xy ra trong cây sau khi đc chiu sáng bng ph ánh sáng
đy đ hoc bng ánh sáng đ . Cht nào liên quan đn quá trình sinh lí đó?
A. phytocrom
Câu 54. Cho mt s ng nghim, mt l glucôz, mt l axit pyruvic, mt l cha dch
nghin t bào, mt l cha dch nghin t bào không có các bào quan, mt l cha ti th.
Có th b trí đc bao nhiêu thí nghim v hô hp t bào :
A. 6
Câu 55. Cho mt s ng nghim, mt l glucôz, mt l axit pyruvic, mt l cha dch
nghin t bào, mt l cha dch nghin t bào không có các bào quan, mt l cha ti th.
S ng nghim có CO
2
bay ra :
A. 3
Câu 56. Con đng nào to ra APG có trong th nn ca lc lp.
A. nó đc to ra trong con đng đng phân
Câu 57. S phi hp gia PS I và PS II là đ làm gì?
A. kh NADP
+
Câu 58. Photon ca bc sóng nào giu nng lng nht?
A. xanh tím
Câu 59. Anh sáng nào ít có hiu qu nht đi vi quang hp?
A. xanh lc
Câu 60. Anh sáng nào có hiu qu nht đi vi quang hp?
A. đ

18
Câu 61. S ging nhau trong quang hp gia thc vt C
3
và C
4
?
A. thi gian c đnh CO
2

Câu 62. S khác nhau trong quang hp gia thc vt C
4
và thc vt CAM?
A. thi gian c đnh CO
2

Câu 63. Trong quang hp các nguyên t oxi ca CO
2
cui cùng s có mt  đâu.
A. glucôz và H
2
O
Câu 64. Trong quang hp  t bào nhân thc, H
+
tp trung  đâu :
A. xoang tilacoit
Câu 65. Trong mt thí nghim, mt cây đc cung cp có cha đng v Oxi 18 và
các đng v này đã có mt trong phân t glucôz. Cht cung cp là cht gì trong các cht
sau đây.
A. CO
2
Câu 66. Bn đang trng mt cây cnh to và đp. Trong kì ngh hè bn đã s sut b quên
nó trong ti, khi v bn rt ngc nhiên thy cây này vn còn sng. Bn gii thích th nào
v chuyn này.
A. trc đó  cây này nng lng đã đc tích lu di dng đng hoc tinh bt.
Trong thi gian ti, nng lng này đc gii phóng qua quá trình hô hp
Câu 67. c đim chung cho c thc vt và sinh vt nhân s quang hp?
A. đu có màng tilacoit
Câu 68. Trong mt chuyn đi chi trên mt vùng ven rng, bn gp mt cây có lá màu da
cam rt đp, bn có ý đnh đem cây này v trng.  cây sinh trng và quang hp tt
nht, bn phi s dng ánh sáng nào trong phòng trng cây ca bn :
A. xanh tim, xanh lam, xanh lc
Câu 69. Trung tâm phn ng, phc h anten, các cht chuyn e- trong màng tilacoit to
nên.
A. h quang hoá
Câu 70. Phenol đ có màu đ khi trong môi trng không có CO
2
và có màu vàng khi
trong môi trng có CO
2
. Mt chu cây nh đt cùng vi mt cc phenol đ trong ti .
iu gì s xy ra.
A. phenol t màu đ chuyn sang màu vàng do hô hp xy ra
Câu 71. Khi loi tinh bt khi lc lp thì quá trình c đnh CO
2
s đc tip tc nh th
nào  thc vt C
3
, C
4
và CAM?
A. nhóm C
3
và C
4
tip tc, nhóm CAM không
Câu 72. Khi chlorophyl b phân gii thì màu sc ca lá là màu ca nhóm sc t nào.
A. carotenoit

19
Câu 73. To xon Spirogyra đc đt trong môi trng có vi khun hiu khí, sau đó chiu
sáng vào si to qua lng kính theo s đ sau :
1 2 3 4
* ' ' ' *
* ' ' ' *
400 500 600 700 800 nm
Hi vi khun s tp trung vào vùng nào nhiu nht?
A. 1,3
Câu 74. Trong quang hp, sn phm ca pha sáng đc chuyn sang pha ti là?
A. ATP, NADPH.
Câu 75. Quang hp là quá trình:
A. Tng hp các cht hu c t các cht vô c (CO
2
, H
2
O) vi s tham gia ca ánh sáng
và dip lc.
Câu 76. Loi sc t quang hp mà c th thc vt nào cng có là
A. clorophin a.
Câu 77. Các sc t quang hp có nhim v.
A. Hp th nng lng ánh sáng.
Câu 78. Quang hp ch đc thc hin  nhóm sinh vt?
A. To, thc vt và mt s vi khun.
Câu 79. Pha sáng ca quang hp din ra  đâu?
A. Màng tilacôit ca lc lp.
Câu 80. Trong pha sáng ca quang hp nng lng ánh sáng có tác dng
A. - Kích thích đin t ca dip lc ra khi qu đo.
- Quang phân li nc to các đin t thay th các đin t ca dip lc b mt.
- Gii phóng O
2
.
Câu 81. Nc tham gia vào pha sáng quang hp vi vai trò cung cp
A. electron và hiđro.
Câu 82. Oxi đc gii phóng trong
A. Pha sáng nh quá trình phân li nc.
Câu 83. Trong quá trình quang hp, oxy đc sinh ra t
A. H
2
O.
Câu 84. Quá trình hp th nng lng ánh sáng mt tri thc hin đc nh
A. Các phân t sc t quang hp.
Câu 85. Cht khí đc thi ra trong quá trình quang hp là
A. O
2
.

20
Câu 86. Trong quang hp, sn phm ca pha sáng đc chuyn sang pha ti là
A. ATP, NADPH.
Câu 87. Sn phm to ra trong chui phn ng sáng ca quá trình quang hp là
A. ATP;
.
NADPH;

O
2
Câu 88. Pha ti ca quang hp còn đc gi là

A. Quá trình c đnh CO
2
.
Câu 89. Sn phm c đnh CO
2
đu tiên ca chu trình C
3

A. Hp cht 3 cacbon (APG).
Câu 90. Trong chu trình C
3
, cht nhn CO
2
đu tiên là
A. RiDP.
Câu 91. Cht khí cn thit cho quá trình quang hp là
A. CO
2
.
Câu 92. Sn phm to ra trong chui phn ng ti ca quá trình quang hp là
A. C
6
H
12
O
6.
Câu 93. S khác nhau c bn gia quang hp và hô hp là
A. Quang hp là quá trình tng hp, thu nng lng, tng hp còn hô hp là quá trình
phân gii, thi nng lng.

IV- HÔ HP THC VT
A- H THNG KIN THC TRNG TÂM
1. Khái nim v hô hp
a. nh ngha và phng trình hô hp
- Hô hp là quá trình oxi hoá các hp cht hu c thành CO
2
và H
2
O đng thi gii phóng
nng lng cn thit cho các hot đng sng ca c th.
- Phng trình tng quát ca quá trình hô hp đc vit nh sau:
C
6
H
12
O
6
+ O
2
å 6CO
2
+ 6H
2
O +Q (nng lng : ATP + nhit)
b. Vai trò ca quá trình hô hp
- Trc ht thông qua quá trình hô hp, nng lng hoá hc t do di dng ATP đc
gii phóng t các hp cht hu c và nng lng di dng ATP này đc s dng cho
các quá trình sng ca c th: quá trình trao đi cht, quá trình hp th và vn chuyn ch
đng các cht, quá trình vn đng sinh trng, quá trình phát quang sinh hc,…
- Trong các giai đon ca quá trình hô hp, nhiu sn phm trung gian đã đc hình thành
và các sn phm trung gian này li là đu mi (nguyên liu) ca các quá trình tng hp
nhiu cht khác trong c th.
2. C ch hô hp
C ch hô hp vi các giai đon hô hp sau:
- Con đng đng phân
- Chu trình Crép
- Chui truyn đin t và quá trình photphorin hoá
a. Giai đon phân gii đng (đng phân): xy ra  cht t bào trong điu kin ym
khí: Glucôz 2 Axit pyruvic
b. Phân gii k khí và hô hp hiu khí
- Phân gii k khí (lên men) xy ra  cht t bào cha có s tham gia ca O
2
Axit pyruvic Ru Etilic
Axit pyruvic Axit Lactic
- Hô hp hiu khí xy ra  ty th vi s có mt ca O
2
:
Chu trình Crép :
Axit pyruvic CO
2
+ H
2
O
c. Chui truyn đin t và quá trình photphorin hoá to ra 30 ATP
3. H s hô hp (RQ)
- H s hô hp- kí hiu là RQ - là t s gia s phân t CO
2
thi ra và s phân t O
2
hút
vào khi hô hp.
RQ ca nhóm hydrat cacbon bng 1
Ví d : C
6
H
12
O
6
+ 6 O
2
= 6CO
2
+ 6H
2
O
RQ = 6/6 = 1
RQ ca nhóm lipit,protein thng < 1
RQ ca nhiu acit hu c thng > 1
- Ý ngha ca h s hô hp: H s hô hp cho bit nguyên liu (bn th) đang hô hp là
nhóm cht gì và trên c s đó có th đánh giá tình trng hô hp và tình trng ca cây.
4. Nng lng hô hp
- H s s dng nng lng hô hp
- C ch hình thành ATP
5. Hô hp sáng
- Hô hp sáng là hô hp xy ra ngoài ánh sáng. Nhóm thc vt C
3
thng xy ra quá trình
hô hp này. ó là khi thc vt C
3
phi sng trong điu kin khí hu nóng m kéo dài vi
nng đ O
2
cao, cng đ ánh sáng cao, trong khi nng đ CO
2
li thp. Khi đó trong pha
cacboxi hoá ca chu trinh Canvin xy ra quá trình oxi hoá RiDP thành Axit glycolic. Axit
glycolic chính là bn th ca hô hp sáng.
- Hô hp sáng không có ý ngha v mt nng lng (không gii phóng ATP), nhng li
tiêu tn 30-50% sn phm quang hp.

21

22
6. Hô hp và các điu kin môi trng
a. Hô hp và nhit đ
- Hô hp bao gm các phn ng hoá hc vi s xúc tác ca các ezim do đó ph thuc cht
ch vào nhit đ.
- Mi quan h gia cng đ hô hp và nhit đ thng đc biu din bng đ th có đ-
ng cong mt đnh
+ Nhit đ thp nht mà cây bt đu hô hp bin thiên trong khong -10
0
C; 0
0
C tu theo
loài cây  các vùng sinh thái khác nhau.
+ Nhit đ ti u cho hô hp trong khong 35 - 40
0
C
+ Nhit đ ti đa cho hô hp trong khong 45 - 55
0
C . Trên nhit đ ti đa, b máy hô hp
s b phá hu.
b. Hô hp và hàm lng nc
- Nc va là dung môi va là môi trng cho các phn ng hoá hc xy ra. Nc còn
tham gia trc tip vào quá trình oxi hoá nguyên liu hô hp. Vì vy hàm lng nc trong
c quan, c th hô hp liên quan trc tip đn cng đ hô hp.
- Các nghiên cu cho thy:
+ Cng đ hô hp t l thun vi hàm lng nc (đ m tng đi) ca c th, c quan
hô hp.
+ Hàm lng nc trong c quan hô hp càng cao thì cng đ hô hp càng cao và ngc
li. Ht thóc, ngô phi khô có đ m khong 13 - 16% có cng đ hô hp rt thp ( mc
ti thiu).
c. Hô hp và nng đ các khí O
2
, CO
2
trong không khí
- O
2
tham gia trc tip vào vic oxi hoá các cht hu c và là cht nhn đin t cui cùng
trong chui truyn đin t đ sau đó hình thành nc trong hô hp hiu khí. Vì vy nu
nng đ O
2
trong không khí gim xung di 10% thì hô hp s b nh hng và khi gim
xung di 5% thì cây chuyn sang hô hp k khí-dng hô hp không có hiu qu nng l-
ng rt bt li cho cây trng.
- CO
2
là sn phm ca quá trình hô hp. Các phn ng đêcacbôxi hoá đ gii phóng CO
2

là các phn ng thun nghch. Nu hàm lng CO
2
cao trong môi trng s làm cho phn
ng chuyn dch theo chiu nghch và hô hp b c ch.
6. Hô hp và vn đ bo qun nông sn thc
a. Mc tiêu ca bo qun:
Gi đc đn mc ti đa s lng và cht lng ca đi tng bo qun trong sut quá
trình bo qun.
b. nh hng ca hô hp trong quá trình bo qun:

23
- Hô hp tiêu hao cht hu c ca đi tng bo qun, do đó làm gim s lng và cht
lng trong quá trình bo qun.
- Hô hp làm tng nhit đ trong môi trng bo qun, do đó làm tng cng đ hô hp
ca đi tng bo qun.
- Hô hp làm tng đ m ca đi tng bo qun, do đó làm tng cng đ hô hp ca đi
tng bo qun.
- Hô hp làm thay đi thành phn khí trong môi trng bo qun: Khi hô hp tng O
2
s
gim, CO
2
s tng và khi O
2
gim quá mc, CO
2
tng quá mc thì hô hp  đi tng bo
qun s chuyn sang dng hô hp ym khí và đi tng bo qun s b phân hu nhanh
chóng.
c.Các bin pháp bo qun:
- Bo qun khô: Bin pháp bo qun này thng s dng đ bo qun các loi ht trong
các kho ln. Trc khi đa ht vào kho, ht đc phi khô vi đ m khong 13-16% tu
theo tng loi ht.
- Bo qun lnh: Phn ln các loi thc phm, rau qu đc bo qun bng phng pháp
này. Chúng đc gi trong các kho lnh, t lnh  các ngn có nhit đ khác nhau. Ví d:
khoai tây  4, ci bp  1, cam, chanh  6
o
C
- Bo qun trong điu kin nng đ CO
2
cao: ây là bin pháp bo qun hin đi và cho
hiu qu bo qun cao. Bin pháp này thng s dng các kho kín có nng đ CO
2
cao
hoc đn gin hn là các túi polietilen. Tuy nhiên vic xác đnh nng đ CO
2
thích hp là
điu ht sc quan trng đi vi các đi tng bo qun và mc đích bo qun.
B- H THNG CÂU HI NGN
Câu 94. Các bc trong con đng đng phân?
A. - Bt đu oxi hoá Glucôz
- Hình thành mt ít ATP
- Hình thành NADH
- Phân chia Glucôz thành 2 axit Pyruvic
Câu 95. Trong chu trình Crep , 1 phân t Glucôz có th to ra?
A. 2 ATP , 6 NADH , 2 FADH
2

Câu 96. Trong quá trình hô hp nu h s hô hp > 1 hoc < 1 thì bn th hô hp không
phi là :
A. cacbohidrat
Câu 97. Pyruvat là sn phm cui cùng ca quá trình đng phân . iu khng đnh nào
di đây là đúng :
- Có nhiu nng lng trong 6 phân t CO
2
hn là trong 2 phân t pyruvat

24
- Hai phân t pyruvat cha ít nng lng hn là mt phân t glucôz
- Pyruvat d  trng thái oxi hoá hn là CO
2
- Nng lng trong 6 phân t CO
2
nhiu hn trong mt phân t glucôz
A. - Hai phân t pyruvat cha ít nng lng hn là mt phân t glucôz
Câu 98. Trong hô hp hiu khí , e- vn chuyn nh th nào?
A. Bn th > NADH > chui truyn e- > O
2
Câu 99. Hô hp ánh sáng ph thuc vào?
A. ph thuc vào cng đ ánh sáng và nng đ CO
2
Câu 100. Con đng trao đi cht nào chung cho quá trình lên men và hô hp hiu khí?
A. đng phân
Câu 101.V mi liên quan gia hô hp và dinh dng nit, tìm ý đúng trong các ý sau?
- Hô hp tng thì NH
3
cng tng
- Hô hp gim thì NH
3
cng gim
- Vic tng hay gim ca hai cht trên không liên quan vi nhau
- Hô hp tng thì NH
3
gim và ngc li
- Hô hp tng thì NH
3
gim nhng ngc li thì không đúng
A. - Hô hp tng thì NH
3
gim và ngc li
Câu 102. Nh H
2
O
2
( hidroperoxit ) trên lát ct ca c khoai tây sng và c khoai tây đã
luc chín. Bt khí O
2
s bay lên t lát khoai tây nào ?
A. t lát sng vì enzym phân gii H
2
O
2
không b phân hu
Câu 103. Trong mt thí nghim v hô hp t bào, nu bn th hô hp là đng có cha O
2

phóng x, thì sau mt thi gian hô hp, O
2
phóng x s tìm thy  hp cht nào sau đây?
A. CO
2

Câu 104. Ti th và lc lp đu tng hp? CO
2
A. Tng hp ATP
Câu 105. Vì sao chu trình Crép đc gi là mt chu trình?
A. vì hp cht Axetyl- CoA kt hp cùng mt hp cht 4 C đc phc hi  cui chu
trình
Câu 106. Mt gam cht béo trong hô hp hiu khí s to ra s ATP gp bao nhiêu ln so
vi mt gam cacbohidrat.
A. 2 ln
Câu 107. Phn ln NADH gii phóng nng lng cho chui truyn đin t là t?
A. Chu trình Creps

25
Câu 108. Khi các phân t protein đc s dng nh mt bn th hô hp t bào thì nhóm
cht nào là sn phm b loi.
A. Nhóm amin
Câu 109. Trong mt thí nghim v hô hp t bào nu bn th hô hp là đng có cha O
phóng x thì sau mt thi gian O
2
phóng x s tìm thy  hp cht nào :
A. CO
2
Câu 110. Trong cây xanh quá trình nào có th tip tc trong c 4 điu kin sau : nng , ri
rác có mây , đy mây , ma
- Tng kh nng quang hp
- Hp th nc
- Hô hp
- Thoát hi nc
- R nha và  git
A. Hô hp
Câu 111. Các nguyên t O
2
đc s dng đ to H
2
O  cui chui photphorin hoá đc
ly t?
A. O
2
không khí
Câu 112. Ti t bào, ATP ch yu đc sinh ra trong
A. chui truyn đin t
Câu 113. ATP là mt phân t quan trng trong trao đi cht vì
A. Nó có các liên kt phtphát cao nng d b phá v đ gii phóng nng lng.
Câu 114. Trong quá trình hô hp t bào, nng lng to ra  giai đon đng phân bao
gm.
A. 2 ATP; 2 NADH.
Câu 115. Trong quá trình hô hp t bào,  giai đon chu trình Crep, nguyên liu tham gia
trc tip vào chu trình là?
A. axetyl CoA.
Câu 116. Cht nhn đin t cui cùng ca chui truyn đin t trong s photphorin hoá
oxi hoá là
A. Oxi.
Câu 117. Trong quá trình hô hp t bào, t 1 phân t glucoz to ra đc
A. 32 ATP.
Câu 118. Mt phân t glucôz b oxi hoá hoàn toàn trong đng phân và chu trình Krebs,
nhng hai quá trình này ch to ra mt vài ATP. Phn nng lng còn li mà t bào thu
nhn t phân t glucôz 

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×