Tải bản đầy đủ

Phát triển kỹ năng cá nhân 1 chuẩn bị cho một cuộc họp nhóm BÀI THU HOẠCH (EG005)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
BÀI TẬP NHÓM
MÔN: PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CÁ NHÂN 1
ĐỀ TÀI: TỔ CHỨC MỘT BUỔI HỌP NHÓM ĐẦU TIÊN
Lớp :
Nhóm :
Các thành viên nhóm :
STT Họ và tên Lớp Chức vụ
TP. …, ngày … tháng … năm …
Trang 2/12
Bài tập nhóm Môn: EG005
MỤC LỤC
PHIẾU KIỂM TRA CHUẨN BỊ CUỘC HỌP
CÔNG VIỆC NỘI DUNG

Mục tiêu cuộc họp
- Giao lưu gặp gỡ giữa các thành viên.
- Bầu nhóm phó để linh động thay thế hoặc hỗ trợ nhóm trưởng
trong một số tình huống
- Thống nhất lựa chọn phầm mềm ứng dụng và các tiện ích của

phần mềm trong việc họp nhóm online.
Nhóm …
Trang 3/12
Bài tập nhóm Môn: EG005

Chương trình họp
14h -14h05: Bắt đầu buổi họp.
Nhóm trưởng nêu chủ đề và mục tiêu họp nhóm
14h05 – 14h20: Các thành viên giới thiệu về mình
14h20-14h30: Bầu chọn nhóm phó.
14h30-15h15: Bàn về các phần mềm và phương cách trao đổi
để nâng cao hiệu quả trong việc họp nhóm online và làm bài
tập nhóm trong tương lai.
15h15 - 15h25: Giải lao
15h25 – 15h45: Ý kiến và đề xuất
15h45 – 16h00: Giao nhiệm vụ cho các thành viên.
Thư ký thông qua biên bản họp nhóm.
Nhóm trưởng kết thúc buổi họp

Thành phần
tham gia

Địa điểm phòng họp
Nhóm …
Trang 4/12
Bài tập nhóm Môn: EG005

Công tác hậu cần
 Chỗ ngồi : 14 chỗ/14 thành viên
 Bàn : 04 bàn/14 thành viên
 Ánh sáng
 Tài liệu in ấn cần phát: 14 bộ/ 14 thành viên
 Nước uống
 Máy tính: mỗi thành viên tự trang bị.
 Đường truyền Internet: wifi
 Phần mềm (dùng demo): dùng hangout (google mail)
 Tài khoản: dùng tài khoản mail của thành viên do Topica
cấp (có dạng …@student-topica.edu.vn)
 Headphone (có microphone): mỗi thành viên tự trang bị.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT


NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh
phúc
***
BIÊN BẢN HỌP
NHÓM
Buổi họp nhóm diễn ra vào lúc … giờ ngày … tháng … năm ….
Tại: …
Chúng tôi tiến hành triển khai cuộc họp nhóm lần thứ 1 giữa các thành viên thuộc
Nhóm …
I. Các thành viên tham gia:
1.
2.
3.
4
5
6
7
Nhóm …
Trang 5/12
Bài tập nhóm Môn: EG005
8
9
Vắng có thông báo:
1.
2.
3.
Vắng không lý do:
1.
2.
II. Nội dung cuộc họp:
- Giới thiệu, giao lưu, gặp gỡ giữa các thành viên nhóm.
- Bầu chọn nhóm phó, trong trường hợp nhóm trưởng không tham gia 1 số môn do được
xét miễn giảm, và trong trường hợp nhóm trưởng bảo lưu kết quả vì lý do cá nhân.
- Thống nhất lựa chọn ứng dụng và các tiện ích công nghệ thông tin vào các cuộc họp
online.
III. Diễn biến cuộc họp:
- Nhóm trưởng thông qua số lượng thành viên tham gia 9/14, chiếm 62.4%, số thành viên
vắng có lý do: 3/14, chiếm 21.4%, số thành viên vắng không lý do: 2/14, chiếm 14.2%.
Số lượng tham gia đảm bảo để bắt đầu cuộc họp.
- Nhóm trưởng triển khai nội dung chính của cuộc họp, yêu cầu buổi làm việc nhóm
hôm nay phải đi đến thống nhất bầu chọn nhóm phó và vấn đề giờ giấc để phối hợp làm
việc nhóm, đồng thời đưa ra ý kiến về thời gian họp nhóm cố định là 19h30 tối thứ 7
hàng tuần.
- Nhóm trưởng yêu cầu các thành viên thảo luận, đưa ra ý tưởng phát triển nhóm, đi
vào mục đích chính, không lan man dẫn đến mất thời gian của nhóm mà không đạt kết
quả.
- Bạn A phát tài liệu (đã chuẩn bị trước) cho các thành viên, gồm: danh sách thành viên,
phiếu đánh giá các thành viên tham gia cuộc họp, phiếu ý kiến đánh giá chất lượng cuộc
họp, hướng dẫn sử dụng tài khoản gmail trong việc họp nhóm online.
Nhóm …
Trang 6/12
Bài tập nhóm Môn: EG005
1. Giới thiệu, giao lưu, gặp gỡ giữa các thành viên nhóm.
- Nhóm trưởng nêu lý do: Vì nhóm mới thành lập, các thành viên mới gặp nhau 1 lần (tại
buổi học offline hôm khai giảng 26/10) nên mọi người chưa có điều kiện gặp gỡ. Nhóm
trưởng yêu cầu các thành viên tự giới thiệu về bản thân
Các thành viên tự giới thiệu.
2. Bầu chọn phó nhóm:
- Bạn … đưa ra ý kiến bầu bạn … làm phó nhóm, vì điều kiện công tác của bạn bên IT,
cũng hay thường xuyên online, hiện tại bạn đang sống và công tác tại …
- Bạn … đưa ra ý kiến thống nhất bạn …làm phó nhóm.
Các thành viên không có ý kiến khác.
Biểu quyết bạn … làm phó nhóm (hình thức giơ tay): 100%.
3. Thống nhất lựa chọn ứng dụng và các tiện ích công nghệ thông tin vào các cuộc
họp online.
- Nhóm trưởng đưa ra ý kiến chọn chat gmail (hangout) làm phương tiện để họp nhóm
online. Bởi vì: tài khoản gmail tất cả đã có (do bên Topica cấp), tài khoản này cũng là ID
để học tập, các thành viên không phải tạo thêm tài khoản khác, sử dụng trên nên web
(gmail) nên không cần phải cài đặt.
Ý kiến thảo luận của các thành viên nhóm:
- Bạn … thống nhất với đề xuất của nhóm trưởng, đồng thời bổ sung thêm: sử dụng tài
khoản mail, trong quá trình họp, trao đổi thông tin mọi người có thể gửi mail, tài liệu cho
nhau.
- Bạn … thống nhất đề xuất của nhóm trưởng, bổ sung thêm ưu điểm: tài khoản gmail,
hiện tại đã có trên smartphone (hangout), nên mọi người có thể trao đổi thông tin một cách
tiện lợi nhất.
- Bạn … đưa ra ý kiến, đồng ý dùng gmail (tài khoản do Topica cấp) làm công cụ họp
nhóm online, bổ sung tiện ích: khi dùng tài khoản gmail, thì mọi thông tin trao đổi, tài liệu
gửi qua lại cho nhau, nên mọi người cần thường xuyên online mail, qua đó có thể theo dõi
được thông tin do Nhà trường thông báo một cách tiện lợi nhất.
Nhóm …
Trang 7/12
Bài tập nhóm Môn: EG005
- Bạn … thống nhất với nhóm trưởng, thời gian họp nhóm online là 19h30 tối thứ 7 hàng
tuần.
Các thành viên khác không có ý kiến khác.
Biểu quyết chọn gmail làm công cụ họp nhóm online và 19h30 hàng tuần họp nhóm
online (hình thức giơ tay): 100%
- Nhóm trưởng cho các thành viên online (bằng máy tính cá nhân) sử dụng gmail
(hangout) để mọi người làm quen với ứng dụng này, thời gian tiến hành demo là 7 phút.
- Nhóm trưởng cho các bạn ý kiến thắc về ứng dụng, khó khăn trong quá trình làm việc.
Mọi người không có ý kiến.
- Nhóm trưởng cho nhóm giải lao và yêu cầu các thành viên sau thời gian giải lao, các bạn
đóng góp ý kiến mở để nhóm phát triển và làm việc hiệu quả.
4. Ý kiến mở và đề xuất.
(Sau thời gian giải lao)
- Bạn … có ý kiến về vấn đề cùng nhau thảo luận để làm bài tập nhóm và trao đổi
kiến thức. Các thành viên cần tích cực tham gia ý kiến đóng góp. Một số thành viên
do bận việc riêng không tham gia thảo luận được, sau khi nhận được email báo cáo
tình hình học tập thì phải gửi thư phản hồi cho tất cả các thành viên trong nhóm hoặc
chủ động liên lạc với nhóm trưởng hay các thành viên khác để nắm rõ tình hình.
- Bạn … đề xuất bầu ra thủ quỹ và lập quỹ nhóm để phục vụ cho hoạt động chung của
nhóm như liên hoan, thăm hỏi, du lịch, giúp đỡ các thành viên gặp khó khăn trong
nhóm…
- Nhóm trưởng tiến hành cho bầu chọn và biểu quyết chọn thủ quỹ
- Bạn … bầu chọn bạn … làm thủ quỹ.
Các bạn không có ý kiến khác.
Biểu quyết: bạn …làm thủ quỹ (hình thứ giơ tay): 100%
Nhóm …
Trang 8/12
Bài tập nhóm Môn: EG005
- Bạn … đưa ra ý kiến là sau khi nhận được bài tập nhóm từ QLHT thì nhóm trưởng
nên phân chia công việc phù hợp cho mỗi thành viên và tiến hành làm bài tập càng sớm
càng tốt để có thời gian thảo luận và chỉnh sửa, đáp ứng tốt nhất yêu cầu đề ra.
Mọi người không có ý kiến khác.
Nhóm trưởng kết luận cuộc họp.
IV. Kết luận
Sau khi thảo luận, cả nhóm cùng thống nhất:
- Bạn … là nhóm phó.
- Họp nhóm online vào 19h30 tối thứ 7 hàng tuần, dùng gmail (hangout) để họp.
- Lập quỹ nhóm và bạn … làm thủ quỹ.
- Các thành viên cần chủ động, tích cực tham gia đóng góp hơn nữa.
- Cố gắng hoàn thành công việc chung của nhóm (ví dụ như: bài tập nhóm) cũng như
công việc học tập riêng của từng cá nhân trước thời hạn.
V. Nhiệm vụ sau cuộc họp
Nhóm trưởng đưa ra các nhiệm vụ sau cuộc họp, cụ thể như sau:
- Các thành viên nộp Phiếu đánh giá thành viên tham gia cuộc họp, Phiếu ý kiến thành
viên đánh giá chất lượng cuộc họp (theo form tài liệu đã phát) cho bạn Phí Thị Nết (thư
ký) sau khi cuộc họp kết thúc.
- Bạn … (thư ký) lập Bảng tổng hợp đánh giá thành viên tham gia buổi họp, Bảng tổng
hợp ý kiến thành viên đánh giá chất lượng cuộc họp.
Nhóm trưởng tuyên bố kết thúc cuộc họp.
Buổi họp kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày.
Thư ký thông qua biên bản trước toàn thể nhóm, đồng thời sẽ gởi mail biên bản họp nhóm
cho tất cả thành viên để mọi người nắm được nội dung cuộc.
Đà Nẵng, ngày 08 tháng 11 năm 2014
THƯ KÝ
(
Đã
ký)

NHÓM TRƯỞNG
Nhóm …
Trang 9/12
Bài tập nhóm Môn: EG005
(Đã ký) …
BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP
Nhóm 1. Lớp 141132.ICD1E-IKD1E-SD1E-HD1E
Nội dung cuộc họp:
- Giao lưu gặp gỡ giữa các thành viên.
- Bầu chọn nhóm phó.
- Thống nhất lựa chọn ứng dụng và các tiện ích công nghệ thông tin vào các cuộc họp
online.
(điểm từ 1 đến 5, 5 là cao nhất, 1 là thấp nhất)
Thành viên
Đúng
giờ
Góp ý
đúng
lúc,
đúng
nội
dung
đang
bàn
Tuân thủ
lịch
trình cuộc
họp,
không
lan
man
vào việc vấn
đề khác
Tôn trọng
thành
viên
khác,
khách
quan,
không chỉ
trích

nhân
5 5 5 5
Nhóm …
Trang 10/12
Bài tập nhóm Môn: EG005
5 4 4.5 5
5 4 5 5
Vắng – không lý do: 1 điểm
5 5 5 5
5 4.5 5 5
5 4 5 5
Vắng – có lý do: 3 điểm
Vắng – không lý do: 1 điểm
5 5 4.5 5
5 5 5 5
Vắng – có lý do: 3 điểm
5 4 5 5
Vắng – có lý do: 3 điểm
NGƯỜI LẬP
BẢNG
(Đã ký)

NHÓM TRƯỞNG
(Đã ký)

BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC HỌP CỦA
CÁC THÀNH VIÊN NHÓM
Nhóm
Nội dung cuộc họp:
- Giao lưu gặp gỡ giữa các thành viên.
- Bầu chọn nhóm phó
- Thống nhất lựa chọn ứng dụng và các tiện ích công nghệ thông tin vào các cuộc họp
online.
Khoanh tròn đánh giá vào thứ tự số cho sẵn
Số 1 = không đồng ý nhất và số 5 = đồng ý nhất.
Mục đích và các mục tiêu của cuộc họp được đề cập rõ ràng. 1 2 3

5
Thời lượng cuộc họp thỏa đáng đối với tôi. 1 2
3

5
Địa điểm họp tiện lợi cho tôi. 1 2 3 4

Nhóm …
Trang 11/12
Bài tập nhóm Môn: EG005
Chúng tôi cùng chia sẻ việc đưa ra quyết định tại buổi họp này. 1 2 3

5
Tất cả các thành viên đều tham ra tích cực. 1
2

4 5
Chúng tôi đã sử dụng thời gian họp một cách hiệu quả. 1 2
3

5
Tôi hài lòng với buổi họp này. 1 2 3 4

Tôi thích buổi họp này. 1 2 3

5
NGƯỜI LẬP
BẢNG
(Đã ký)
….
NHÓM TRƯỞNG
(Đã ký)
….
ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CUỘC HỌP
Sau khi tiến hành họp nhóm lần thứ 1 và triển khai một số nội dung thảo luận về công
tác tổ chức hoạt động nhóm. Sau khi cuộc họp kết thúc chúng ta đã thu về được rất
nhiều mặt tích cực để hoàn thiện nhóm của chúng ta ngày một gắn kết phát triển hơn
nữa, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại chung ta cần khăc phục để nhóm hoàn thiện hơn
nữa. Cụ thể:
Mặt tích cực:
- Thống nhất bầu chọn bạn … là phó nhóm
- Thống nhất họp nhóm online vào 19h30 hàng tuần bằng ứng dụng chat (hangout) của
gmail.
- Lập quỹ nhóm và bầu bạn … làm thủ quỹ.
- Thành viên nhóm có điều kiện gặp gỡ, thông tin làm việc nhóm rõ ràng, minh bạch.
- Gắn kết được các thành viên trong nhóm, các thành viên đều góp được phần rất cụ thể
vào công tác phát triển nhóm.
Mặt hạn chế cần khắc phục:
- Các thành viên chưa chủ động, tích cực tham gia đóng góp.
Nhóm …
Trang 12/12
Bài tập nhóm Môn: EG005
- Một số thành viên chưa thực sự cố gắng hoàn thành công việc chung của nhóm (như
bài tập nhóm) cũng như công việc học tập riêng của từng cá nhân trước thời hạn.
Tuy rằng có mặt hạn chế nhưng qua kết quả đạt được, chúng ta có thể nhận thấy,
nhóm chúng ta đang trên đà phát triển tương đối tốt và bền vững. Hy vọng tất cả các
thành viên sẽ tiếp tục đóng góp phần sức mình vào mục tiêu chung vì sự phát triển của
nhóm chúng ta.
NHÓM TRƯỞNG
(Đã ký)

Nhóm …

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×