Tải bản đầy đủ

thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở việt nam hiện nay tt




 !∀
#∃∀∀
 !∀#∃∀%&∋()∗&∃+,+∀#−
.∋/
01234545

67 89:;< 8
=>145?

≅−ΑΒΧ)∆&Ε−−ΦΓ
Η&∃ΓΙϑ−Α%Κ/&ΓΛΜϑΓ
 


;Ν;ΟΑΠΗ&)Θ



 
 


 
 


 
 


#,∋ΡΧ)∆&ΣΤΕ∃Ι−Α)∗&ΥΓΧΜ&ςΩ∀#,&ς+Η&∃ΓΙ
Η+−ΦΓΗ&∃ΓΙϑ−Α%Κ/&ΓΛΜϑΓ



Ξ−Ψ−ΒΩΓΨ∀#,−ΦΓ)∃ΓΙ/&ΓΛ∃
)∃ΓΙΗ&∃ΓΙϑ−Α%Κ/&ΓΛΜϑΓΖ[
5Οϑ&ς+−Γ∴−&]ΛΧ⊥−Γ

 !∀#∃%&∋()∗+,−./0123
4%56∃789:;3:− ;<7=%.56
>?∃)∋∗/≅≅≅2∗Α;Β)?/.Χ?/∗−∆
:Ε.;Φ.:Γ1Χ%#Φ
4Χ/?,%,ΗΦ8∃%0?Φ./ΦΦ
 !∀#
 !∀)?5ΙΧ?/3:Γ0ϑΕ.8Ι
%Χ9Α5∗<Κ −%
∃%5:ΛΧ1Χ?/∗:−∗8Ε9:Ε.;
Μ  0?  Φ Φ  % Μ  !∀ Φ .Λ  
 !∀Χ?/3:Γ0ϑΕ.8Μ?1ΝΗ
∃/4Μ,ΟΧΗ∃%+Π3.
Ε3:;./ −ΘΡΣΤ<∃!0Υ%ςΩϑΕ
.82:Ξ8Υ.//4Χ?/3:Γ?∗:−
∗804/..;%∗/ΞΞ)
Ψ29./Ψ2ΧΖ)Φ9ΛΝ%∗/
6Γ3:Γ?%Χ?/3:Γ??Γ8?63Χ?/
?[5∆8+Γ5∴2]∋5ΙΥΧ?/
ΧΚ∗]ΨΧ?/463Χ?/3:Γ?⊥01%
43:Γ?./∃_Υ3?∃]%5ΓΦ%+
2Χ;%Ψ∃]7α∋∗0ΞΜ5∴
∗2ΧΖ)Υ_Ξ+.3:ΓΜ?
:Λ∃ΓΧ?/3:Γ0ϑΕ.8Φ%:Γ0ϑ
Ε .8βΩ #1 !∀Φ.Λ5 5Ι Υ 
Λχ%ΧΓ%4∃ΓβΩ %:
%%∋48Φ∃Νδ.−0∋.Ζ.Ιε.ϑΓ
+/4./∃_Υ%:Ε%Φ2%Ψ4Λ.
3:ΓΜ?∃%?5ϑΛΥ04/:Χ=Χ9
./5∃Ψ2φγΛ1 !∀0Ξ∃/49%:
:−0∋Π:4∋∗Χ==3:;∃
∋.η∋Λ.Μ=Γ%:4>44Χ,/%
31∃)∋ι>?70?2ΑΖΒ&β:Γ0ϑΕ
.855Ι/.Ν∋%ϕΧ;Ψ4(!/Φ>?=4:Λ)−Ξ:4&/]∋=%%∃ΥΥ
1∃Γ0ϑΕ.8(
<?/?ΥΛχ/%%Χ∃
ΓΧ?/3:Γ0ϑΕ.81ϑ
∃%:Λ)=:−∗3Ψ=∆;5Ψ:Υ
%53:ΓΨ2Μ_Μ.5631−Ψ:Υ
%.,ΓΦΛ−%Χ?0Ζ∃
Γ3:Γ0ϑΕ.81)?
5ΙΥ):Μ%ΝΖ,∆%=.Φ3?1
%42%ε.Χ?/3:Γ%∃Ι8ΙΜ
?Μ0ϑΕ3:Γ0ϑΕ.81
Χ?/?+.5∴Ψ2%+.5∴∃]∃Ι/
5ΙΞ5ϑΕ.;)%/κ2∗−./

ς%5∴+4 !∋
Φ.ΛΛ∋0Υ0Υ=:.η.Μ9%−0∋/
1Φ)?3:−=Γ.=)−%Χ∋ΨΝ./
+3?∃]%ΥΧ?/3:Γ0ϑΕ.81 !∀Λ
2Γ%Β !∀#∃%#&∋(!)∗!+,∀!−.
∀/! !0∋1!.%2∃%Γ%ς−0_
1Ο_&Χϑ&∃ΓΙΩ∃_Γ&Χ⊥−Γ
3345+∗67+#!8
>Γ%ΦΞ8∃%.ηΕ=Γ∃]∃%Υε∃Λ3−
Υ∃ΓβΩ 1 !∀ϑ:λΨ
;3,%?Χ?/?0//∃ΓβΩ 1
 !∀ϑ5ΙΥ):ΜΛχ%
Χ+3ΦΦ)∃5ΕΧ?/%:Ε.;/3]Μ
 !∀./−.9Ψ:ΥΓ/Λ−%
Χ?0Ζ
33.∀567+#!8
>,ΥΞ8Φ.ΛΓ%ΦΞ0Β
Β8%∗Υ∃ΓβΩ 1
 !∀λ  8 Ο , Μ Υ   ∃ Γ βΩ  1 
 !∀λ ∃% .η  .ϕ Μ Υ   ∃ Γ βΩ  1 
 !∀λ8:−1Χ?/?Υ∃ΓβΩ 1
 !∀λγΝ.01Χ%∗∆Λ∋Υ
∃ΓβΩ 1 !∀ϑ015.Λ−Β8Ε5,4−Μ∃ΓβΩ 1
 !∀λ∃%.η∗−3?245ΙΕ4−Χ=./Υ
∃ΓβΩ 1 !∀ϑ∴3∴
χ.η:ΛΜΕ4−%Χ=Φ
Βι;3,%?Χ?/?Υ∃Γ
βΩ 1 !∀ϑ:
2Ο/Γ−)∆∃+ΦΩ∃ΓΓ&
 !∀#>15ΙΛ∋∃%Υ∃Γ
βΩ 1 !∀?Γ56∃]∃%Υε
∃%& !∀#>Γ%χΛ∋Υ∃ΓβΩ 
1 !∀∆ΘΡΡµ∗ΦςΩϑΕ.8Ω #5ΙΧ
%−:
?Οα∋β∀!∀#Ν+)α+,+Γ&
933:;&∋< 
Λ∋Υ.Λ60ϑ56∃ΜΜ_⊥ςΛΗ
55ϑ 78⊥Γ%5%∃Ε∃,6Χ?Μ
>?%%51 !∀%Χ?/βΩ 1 !∀
ϑ:
933;67
.Λ60ϑ56∃ΜΜ_:Χ∋%Μ
_:∃;0Μ.−⊥ΗςΛ∃Φ0Ξ56
 Λ ∋ Ξ , 5Β 56   1 56  ∃+ 
56∃;0568560/0%56
αΙ
χΟδΧΞΞ+Ω∗Γ&]Λ∀#,
=331#;< 
Ης))Λ∃Ψ:Υ∗Υ∃ΓβΩ 
1 !∀λ∃%.ηΟ,9∋.ϕ%Γ∗Χ?/
?Υ∃ΓβΩ 1 !∀λ
Η∆∃31−∃31%Υ∃ΓβΩ 
1   !∀ Μ  01 5 ∃ 2 .Ν .  01 Χ%  ∗
Φ.;∗?/15
=331#;!!>
Ης∃%+.9)Λ∃%.ηΥ.4∃ΓβΩ 1
 !∀8Ε∗−3?245ΙΕ4−Χ=
:Λ Μ Ε 4−./Υ ∃Γ βΩ 1 
 !∀ϑ∴3Ης∃∋3,ΓΨ=?Χ?/?Υ
∃ΓβΩ 1 !∀ϑ:
0ΟεφΛ∀!∀#Ν−γ&−Γη&]Λ∀#,
ςΦ)∃%0δΕ=Γ∃]∃%ΥεΓΥ
∃ΓβΩ 1 !∀ϑ∃%%∃,6
3 % 5 Φ ∃Λ 3  ∗?/ Χ %   Χ?  ∃ Γ
βΩ 1 !∀ϑ:
ς=∃∋∗//63%5α∋Ψ2
/Ξ/]∋∃α∋Υ∃ΓβΩ 1
 !∀ϑ
ςΦ,∃%%∃∗?//6;Χ%Φ∃Λ
3./Λ∋?4:=∃%./∃_Υ !∀
%Χ?/βΩ 1 !∀
ιΟϕ∴−&ς∀#,
/%)ϑ)∗−∃Ξ%∃∗?/∃
ν56ΣΡ−

)α5
κλλµν
οπ µ:θ
5Ο5Ο λλµνοπ
ο:2Φ+.9Λ∋=%5=
Χ %  ∃  − 0_ ∃  4 0_  ∃/4 0 :Λ ∗?/ Γ
 !∀ΓβΩ ΓΥ∃./01∃_Υ
ΗΦ+.9Λ∋∃Λ3−− !∀Μ:−
0%/∃_Υ54/,01
0Η,∃/43.Μ01%1Φ
Γ−.ϕΜ !∀55∗35Ι.ϕ
ΟΠΜ !∀ϑ:
ΗςΛ3−Υ∃Γ3:Γ?2Λ∗Ο
,ΜΥ∃Γ3:Γ?8Υ.4∃Γ
3:Γ?Υ.4Υ∃Γ3:ΓΧ?/3:Γ?χ.
:Λ)∗3Μ?Χ?/Υ∃Γ3:Γ?ϑ
./Γ∗ϑ:%ΓΨ=Χ?:?6
Χ??Χ?/Υ∃Γ3:Γ?ϑ
ΗΦ+.9ΓβΩ 1 !∀2ΓΕΟ
.5ΜΥ.4ΓβΩ 1/
%∗%∗−;5Ο1Ολλµνοπ
⊥01+.92Ψ=Χ?ϑ/%52∃%.η01=Γ∃]∃
Γ3?∃],3:Γ?%3:Γ∃Λ3Β∗.ϕ%]_
Μ13?∃],=π%1ΓΧ?3:Γϑ
Φ3:Γ∗0Υ0Μ8Μ56.9Ι.,
Μθ≅ρλ01=Γ∃]∃Γ !∀5Β∗∗−∋5∴
σ/τ.∋τ.∋α.:Γ56/
τ !∀.ϕΜ.∋τ∗−∋5∴σ/./
∴01564.;Μ&∗−∋5∴σ/(⊥01+.92
8∃.Λ−ΓβΩ 1 !∀/.:Γ
1#λ∗∃ΥΓ∃%80Χ?/∃].∋
.:Γ1λ;55=%?/∃∃Λ3−∗?Ψ:Υ
1  ∃ Μ   Γ . ∋ .:Γ 1 ./ Φ Χ/ %
 !∀λ .ϕ Μ  βΩ   Φ + 9  1 βΩ 
.Λ%∆3:Γ.ΛΧ[5Χ?/8Χ?/1∃4
βΩ Χ=Ι%9∋∃5Ε5∃%01Φ.∋
.:Γ1+301∃1∗Λ60ϑΕ∃Ψ=Χ?%
Χ?9%
>:∃%%∃.=Ε8Φ]_./Λ∋∗/Φ
%Λ∋Υ∃ΓβΩ 1 !∀ϑ5
:Φ.Λ
5Ο2Ορσθ[:τυµν
∆Λ∋∗3+.9Λ∋Λ.Λ/=:
9+.92Γ−01∗84∗ΜΥ
∃./01∃_Υ7Α4Β2Λ∗Υ∃
./∆∃_Υ9∋Ο,:−1Χ?/?λΥ
.4∃Γ∃_ΥΦ8Ε5%5Ι,ΜΥ
∃./01∃_ΥΞ,%9.:ΛΜΟ4−
⊥01+.9[2Λ.:Λ)∗3%?Χ?/?
Υ∃./01∃_Υ
:Λ5Φ+.9%/Λ∋/%Φ1Γ
Υ∃ΓβΩ 1 !∀5Φ:Λ%∃]
∃%∃;0Γ%5%∃
>,45ΙΞΛΜ∃∃%Λ∋/%00ΖΓΥ
∃ΓβΩ 1 !∀ϑ5Φ:Λ
%∃]∃%∃;0Γ%5%∃∃∗−∆Φ∃∗−3?Λ∋Μ+.9∗/Λ.Λ%−Ξ∃%.η01
=ΓΒ
1#< ? !≅!567?8.&!Α
Ηυ%Ο,Μ !∀βΩ 1 !∀
>:∃%Ε∗+Ξ,Λ∋0Ψ:Υ∗∃
Γ βΩ  1   !∀ Υ   ∃ Γ βΩ  1 
 !∀
Η760ϑ∃]∃ΜΥ∃ΓβΩ 1 !∀
Χ/ΒΟ,9∋.ϕΓ∗Χ?/?Υ∃
ΓβΩ 1 !∀λΧ%Φ.;∗?/1
.Ν .∆Λ∋∗Υ  ∃Γ βΩ 1
 !∀Μ015.Λ−
1#!!>? Β! !)8.)Χ
ΗΛ∋5,%4−Μ∃ΓβΩ 1
 !∀ϑ
Η  8   Υ .4 Υ   ∃ Γ βΩ  1 
 !∀ϑϖ/9∋Υ∃ΓβΩ 1
 !∀%∆ΦΨ;:ΛΜΥ.4Φ
Η∆860ϑ∃] ∃%ΥεΓΥ∃Γ
βΩ 1 !∀∃ΓΨ=3,%?
Χ /%  % ∗?  Χ?/ ? Υ   ∃ Γ βΩ  1 
 !∀ϑ∴

)α1
ϖ;Ζ ε 8ωξτ9τ 8
θψθ;Ζρπ9τζ
{8|}

1Ο5Οϕ9θψθ;Ζρπ9τζ
{   8|}   ϕ9 Ν9 λ ν
ξ  τ9τ 8 θ ψθ ;Ζ ρ    π 9
τζ{8|}
1Ο5Ο5Οϕ,ΓΓΙΩ∃⊥−,&+∼Ω∃Η&Ι−#−ΓΛ∃Κ⊥∋β
δ−Αϑ−ΙΧ/Γ∃∗Γ−,&+∼Ω∃Η&Ι−#−ΓΛ
3333∆Ε!∀8+Φ+Γ.Η!−.∀/! !0
ϖ/3:;ΜςΩ Β !∀∃%04/,.ΛΓ?
.:Γ1ΜΦ/ΟΚ?∗Μ,56Ψ∋Ο,/%Ψ2ΜΛ%
.;5Ι∃5.:ΓΧΚ+δ/ΟΧΚ∗
 !∀ΦΧ1Ο.56Χ?Β8.:Γ8:ΛΙ
8,%8;Χ?
3333Ι.∃%#&∋(!)∗!+,∀!−.∀/
! !0
Η>15ΙΜ3:Γ?1 !∀Χ/ΒΧ,
εΧ?956.90Φ856
.92/>ΓνΤςΩ #
ΗΓΜ0ϑΕ3:Γ?1Β
7Μ0ϑΕ3:Γ?Φ8∃]1 !∀Υ0Υ∃%
/%,5%5∴Υ% !∀Η%
Λ+Ψ2τΕ5∴Φ%,Χ−..2%00ΖΓ
∃_Υ%/ΦΜ !∀Η.ϑ%5∴4/?
7∋%/>Γ∃Μ 25Ι%
5Λ 2+ΕΥ,%,0:Μ
0ϑΕ3:Γ?1 !∀Β7+Ψ2
5∴Υ%5∴05)Λ∋
∋())∗&+)∃,)−./∀0 1 ∗23453637∀6
7839∀3:; 3<= >2?>=:∀≅= !∀<∗&+:8
ΑΒ ∀?= 7  /∀0   8= !   /∀0 1  ∗ : % Α
)∃,)−.&/∀0/∀∗Χ/∀0 83/∀0 ∗:%Α
)∃,)−.
1Ο5Ο1Οϕ,ΓΓΙΩ−γ&ΓΙ+,+∀#−∃&,&Β−&−γ&ΓΙ+,+
∀#−∃⊥Κ⊥∋βδ−Αϑ−ΙΧ/Γ∃∗Γ−,&+∼Ω∃Η&Ι−#−ΓΛ
3333Ι.! !∀#∃%#&∋(!)∗!+,∀!
−.∀/! !0
∃Γ3:Γ0ϑΕ.81
∃%α,3:ΖΨ0ΥΓ3:Γ0ϑΕ.81
/%5Χ%/Ο∆,]8
Μ%55Ι?Χ?/Χϑ0Υ5ω−Μ%5%5ΙΥ
+33:Γ%_ΞΜΜ,Φ∃Λ3
)∆ ?99∀Ε&0/∀0:ΦΓ∀ΑΒ∀?∗&+ 9Η&Ι ?
∀Εϑ>&4Κ:∆ 1 1:ΦΓ∀/∀0 82 ∗ 645=
?>ϑ>=∆ =:∀≅= !∀)∃,)−.<
& 1   Λ/∀=Μ !  ;Η/∀0∗ Χ9Ν9&+∀ ≅∀1  /∀9%99∀Ε&0∋())∗&+)∃,)−.=∗878∗Ο/∀0
&Β 999 1 1:ΦΓ∀/∀0 8= 1 ∗& 1,
+ ∗ ∆ ?Π78&?&9∀  ΑΘ≅=>& 1
)∃,)−.
3333:ϑ!7! !∀#∃%#&∋(!)∗!+,∀
!−.∀/! !0
Ρ)∀>199∀Ε&0/∀0:ΦΓ∀ΑΒ∀?∗&+ 9Η&Ι ?
∀Εϑ>#
Μ∃ΓβΩ 1 !∀∃%9∋Υ
∃ΓβΩ 1 !∀./ΦΜ,∃?
ΥΕ%=;Κ%_Ξ∃]Μ9
ΧΚ%8Υ∗+Υ%4∃ΓβΩ 
1 !∀∋∃%∗+Υ%Χ=Ι
Ρ)99∀Ε&0/∀0:ΦΓ∀ΑΒ∀?∗&+ 9Η&Ι ?
∀Εϑ>#
>: [ ∃%  9 ∋ Υ   ∃ Γ βΩ  1 
 !∀5?:03∃9Μ,Υ9Υ
_ΞΜ9ΧΚ%8Υ
ΡΣΤ999∀Ε&0/∀0:ΦΓ∀ΑΒ∀?∗&+ 9Η&Ι 
?∀Εϑ>#
7=%∃ΓβΩ 1 !∀∃%9∋Υ
∃%./ΦΜ,Υ_Ξ∃]Μ9
%8Υ
Ρ(ΚϑΥ99∀Ε&0/∀0:ΦΓ∀ΑΒ∀?∗&+ 9Η&Ι ?
∀Εϑ>#
Ω Ξ  ∃ Γ βΩ  1   !∀ [ ∃%  ./
Ε 9 ∋ Υ   ∃ % ./ Φ  Μ ,  ∃ Γ
βΩ  1   !∀0 Ξ  3:Γ   ∃] , Χ?/  
3:Γ%∃Ι8Ι∗Μ9
Ρς9ϑΥ99∀Ε&0/∀0:ΦΓ∀ΑΒ∀?∗&+ 9Η&Ι ?
∀Εϑ>#
ξΞ∃ΓβΩ 1 !∀∃%9∋Υ
∃ΓβΩ 1 !∀./Φ%5+3
63%5/ΟΧ+∋Φ3:Γα∋/Μ,
ΥΕ3:;Μ∃/ΟΥ9∋%/3:;Μ
∃ΓβΩ 1 !∀.3:−;Ξ∃
∃%0=∋::αΕ3∃ΓβΩ 1
 !∀Ξ,%/Φ1Ο1ΟΝ9θϕξ
τ9τ 8θψθ;Ζρπ9τζ{
8|}
1Ο1Ο5Ο&ΧΓΨΩ&]Λ−γ&ΓΙ+,+∀#−∃⊥Κ⊥∋βδ−Αϑ−ΙΧ/Γ∃∗Γ
−,&+∼Ω∃Η&Ι−#−ΓΛ
Υ∃Γ3:Γ0ϑΕ.81
[15Υ∃1
∗Γ?Υ.Λ3:;Μ∃<ϑ∃ψ%5[Χ
%ΓΧ?3:4∃,Γχ%Μ/5∴./
∃_ΥΧ?/βΩ 1 !∀
:ΛΥ∃ ς#ΓβΩ 1 !∀Φ
01Ο,ΟΠ0:Β
Ρ)!Τ=Υ∃Γ3:Γ0ϑΕ.81
8Ψ2..260/Υ∃
ΓβΩ 1 ∗
Ρ)!=Υ∃ΓΧ?/3:Γ0ϑΕ.81
∗+Εϕδ]∋∃ΜΨ2
/%ϕϕδ8Υ%84/∋Ψ2/
Ρ )! 7= Υ   ∃ Γ βΩ  1   !∀ ϕ Φ
ΕΟΠ/ΕΟ8Μ !∀3:;>Φ∃%8:Λ
Ι8,8.:Γ%8;Χ?Μ !∀
Ρ)!=Υ∃ΓβΩ 1 !∀∗Υ
∃ΓβΩ 1 Φϕϑ15ΙΧ?/
</ΒΦ/Ξ3λΦΕ∃]∃
λΦΧ,ελΦ4/9λΦ.∋
Χ?;#
1Ο1Ο1ΟΛΓ−Α&]Λ−γ&ΓΙ+,+∀#−∃⊥Κ⊥∋βδ−Αϑ−ΙΧ/Γ∃∗Γ−,&
+∼Ω∃Η&Ι−#−ΓΛ
Ρ#Υ∃ΓβΩ 1 !∀∃%9∋
,Χ?/βΩ 1 !∀∃%/Χ?/βΩ 1
 !∀.ϑ%Υ
Ρ#Υ∃ΓβΩ 1 !∀Φ)
/]∋∃Μ+Γ/.Μα∋Μ
Χ+∋Φ3:Γ./Ε9Χ?/Χ?/βΩ 1
 !∀λΦ)∃%%Χ?0Ζ∃%/1
−



Ρ#Υ∃ΓβΩ 1 !∀Φ)
.,∗−/∴01=%)Μ
Ρ#Υ∃ΓβΩ 1  !∀ϕΦ
):Μ_:Λ5%.:Γ14/%∗−]∋
∃ΥΜΥ5∴Ψ:ΥΧ?/α31∃%Ε.;)/
κΜ
Ρ,#Υ∃ΓβΩ 1 !∀Φ)
:.9%:Ε.;/∃Γ/Ξ∋%_/
/5∴
Ρ(∀#Υ∃ΓβΩ 1 !∀∃%?Χ?/
>Γ531−ΓΩ Φ./ΦΦ>Γ531−∃Λ3.Υ
−−βΩ 1 !∀5Ι+.%.ϑ%Υ
1Ο1Ο2Ο,&ΧΓ⊥ΓΙΣΤΕΧΤΩ−γ&ΓΙ+,+∀#−∃⊥Κ⊥∋βδ−Αϑ
−ΙΧ/Γ∃∗Γ−,&+∼Ω∃Η&Ι−#−ΓΛ
 ςΓβΩ 1 !∀5ΙΧ?/?Χϑ:−10Β
Χ?/?Γ∃]λΧ?/?Γ]∋∃Φ∃]λΧ?/?Γα
∋λ6−ζ.Ι8Ψ25Ι−∃%%
3?λ∃ΥΜΜ,%+.5∴31−∃Ι
1Ο2Οξτ9τ 8θψθ;Ζρπ
9τζ{8|}Ζ=;οπµ
:π=;ϕ

1Ο2Ο5ΟΧ%+,+∀#−ΣΤΕΥΚ⊥∋βδ−Αϑ−ΙΧ/Γ∃∗Γ−,&+∼Ω
∃Η&Ι−#−ΓΛ−ΑΕ&,&ΧΓ⊥)∗&Κ/&−∴∃βΩΥ−∋/)∗&
.Λ−3:ΓΜΕ5∴04/5Ι+∃%3:Γ
Φ∃%3:Γ3:ΓΜ?1 %∗/
ϖ/7+5<ϖ.ϖ−5∴∃%+:5Μ5
∃%%Λ7+5/Ο5∴2+Χ1Μ94
./015%ΛΜ7+59Μ5∴Φ0ψΥ
5Ι5ϑ0ΥΧ?/3:Γ?ϖ/3:;./7+5<ϖ.ϖϑ=?
5%Λϕ∃4Μ7+5%:/%.Μ5∴Φ
[0ψ5ΙΧ?/ϑ5%Λ∗155ΦΧ?/
Μ+59
∃ΓβΩ 1 !∀ϑ5{⊥|}
Χ?ΓΨ;&∗Χ=Ι∼ !∀5Ι,./β:
;∃%Χ=∗0Ξ%/5ΙΥΚΞ8∃Ι/%
4.:Γ1:3%∗+5Ι0Υ]Μ63Φ
3:Γ/Ο∃Λ3Φ



β:;[25.Χ1.5∴ΙΟΧ∗+)Ψπ
∗,?∗∗9∋,5ΙΥ,∃=:Γ%
/%4.:Γ1:37.5∴Ι%:ΦΒΩΞ
/Ο∗ΚΞ8/ΞλΩΞ&ΧΚ(./Χ=
∗1%/Μ?λυ9∋,5Ι&:
5Ι(,04/Λ1Μ?λ0Ξ,∃%Χ//Γ
0Υ∗4%0Ξ9?69∋,5Ι
Ο1;4;,+
1Ο2Ο1Ογ&ΓΙ+,+∀#−∃⊥Κ⊥∋βδ−Αϑ−ΙΧ/Γ∃∗Γ−,&+∼Ω∃
Η&Ι−#−ΓΛβΩΥ−∋/)∗&−Α−∴Γ∗Γ
Υ∃ΓβΩ 1 !∀ϑ5 %
β1 /υ{}Υ=∃%Χ?/ !∀
υΥ∃ΓβΩ 1 !∀ϑ
5ΦΓΦ∃]56ΓΨ;.η.%∋?
Ψπϑ60Ξ731Φ,χ;63Φ3:Γ
/Ο&630(Ε∋ΟΧ7∋Μ6
3Φ3:Γ∃%=π/01∃/490Ξ !∀
6Ψπ0Ξ?3:−6%∗2=π963%:Φ
Ξ=;%8∗5Ι:Λ)<=∋3:−;%/Μ63
Φ3:Γ[?;0Υ∗;
ο31%Λ>Γ5Μ,∗Υ
∃ΓβΩ 1 !∀Φ,Χ?/5Ι !∀
ϑ50ϑ4∴%/Χ?+.Χ?3:Γ !∀5∃%
Ε56%:Λ%∗+)∗]
/ΟΜΧ=∋ΜΞ%/
1Ο2Ο2ΟΥ−∋/ΣΓΗ&ΓΓΙΩ
#ι:ΥΧ?3:4∃:ΛΧΓβΩ 
./ΦΦ−;ΓβΩ 1 !∀β.9Φ?5Ι
−%0/0/ ∃Φ >Γ531−∃Λ3−
 !∀%∃Μ59%α∋Υ3:;Μ
>Γ531−ΓβΩ 1 !∀∃/4ΠΙ
Γ∗Μ31
#−∃633?∃]%5:Λ.ΓβΩ 1
 !∀%;.η.%∋3:Γ4.Μ6
3%5Φ∃Λ3./Χ?/βΩ 1 !∀
#ι:Υ1α∋Ψ23?∃],ΓβΩ Φ
%βΩ 1 !∀



#5∴Ι31−ΓΧ?/βΩ 1 !∀
,#+..;ΦΜ85∴[∃%Χ%
3]./ ςΓβΩ 1 !∀

)α2
ξτ9τ 8ξτ9τ 8
θψθ;Ζρπ9τζ{
8|}Ζψ

2Ο5Οξτ9τ 8θψθ;Ζρπ
9τζ{8|}Ζψ
2Ο5Ο5Οδ)ΧΓΨΩ&]Λ+,+∀#−∃⊥Κ⊥∋βδ−Αϑ−ΙΧ/Γ∃∗Γ−,&
+∼Ω∃Η&Ι−#−ΓΛβΓΙ−ΛΩΓΙΛ
4Κ!8%6!Λ≅+Μ∀#ΚΝΟΠΘ∀8ΝΟΠ+,
∀1ΠΡΣ+Τ+Υς+Μ8%8)Χ;
−%2∗Α;.=.η.%0Υ+.Χ?/
?Υ%Χ?/βΩ 1 Φ% !∀
Φ.Λϖ/Φ=?5∴+%5∴5/%#Φ
3:Γ5ϑΞ%−.;Φ%/∴01Φ
ΜΦ3:Γ04/ !∀%5ΙΞ5ϑ
∃Ι8=%)∆/404/Φ>:∃%Χ5.,
,0Υ−Χ5ΙΧΜ:ΛΖ −ΓβΩ 
1 !∀Ε:ΛΖ%:8∃%Γ?∃]ΕΖ
/  − Ξ Ξ , Φ  3: ; ∃Λ 3 − βΩ  1 
 !∀.η.%1=%/%
Π8:∀/∃%Ω. !%6!∀#ΝΟΠ?∃%#
!Ξ!)+ΘΘ∃%+Μ∀#ΝΟΠ+,∀1ΠΡΣΨ+Υς0%
?&Ζ+[?[&8%88!
Σµ78Μ2Χ%;;ΣνΘτ7ΗΧ?.ΛΧ
)Λ,Γχ3Ψ2Γ3:Γ?
−ΦΘΡΡβ1Χ%ςΩϑΕ.8)∋
Μ∃%:3:;ΓΧ?/βΩ 3:Γ?%3:Γ∃Λ37
Γ3:Γ?Χ/ΒΓ∗Χ?/3:Γ?λ3:Γ∃Λ
3λ43:Γ∴4Χ?/3:Γ?3:Γ∃Λ3λ
Μ0ϑΕ3:Γ?3:Γ∃Λ3λ:,/3:Γ?3:Γ∃Λ
3λ∋∗]3:Γ?3:Γ∃Λ3λα∋45
=;Ξ3:Γ?3:Γ∃Λ3



ΘΡΡβ12+3ς0αΧα001ΓΜ
ς0ϑΕ.8ΘΡΡΦ∃Υ∆%:ΡΣτΡΣτΘΡΣΡ#
>∴[2∗]∗−01;0/56∃Λ
3−Χ?/3:Γ?%.ϑ%%ΛΜ017+531
−Γ3:Γ?%3:Γ∃Λ37+5<ϖ.ϖΓΧ?/
%λ7+531−γ/ϖΓΧ?/5∴Χ,ε%
0?Ψ=Χ?α∋0Φλ7+5∀ϖσϖΓΧ?/%0?Ψ=
Χ?10/π.πΧ?Μλ7+5<.Ψϖ∃∃ϖ0
∃Λ31856.9.:Γ3φ#
∗]∗−7+5Φ2Φ)−0∋3.:3.9
31−Μ
∆ 8 4Κ! &, Κ  5 !Γ 6 ∃ !) !≅ +≅ ΝΟΠ +, ∀
1ΠΡΣ+Τ+Υ∃%+Μ!≅!?)Χ)8?+Β+.!∗.Ω?
!∗∴Υ∀8!∗!Η !∀#ΝΟΠ+,∀1ΠΡΣ
ΗΓ15ΙΜβΩ 1 !∀Β
>ΓΣν%>ΓΘΤςΩ ΘΡΡ2Φ3:;Γ15Ι%
9∋, !∀5ΙΧ?/ϖ/ΦΦνΦ15Ι
6Χ?Φ∗∃%ν∃/4Μ&9∋(, !∀
ΗΓ0Ξ !∀Β
∃%ΓβΩ 1 !∀23:;Γ0
Ξ !∀λΞ8Μ0Ξ∃%9∃Ι:∗+9∃Ι
λα∋.//Ο/%%ΛΜ6
Φ5Ι9%0Ξ%0ΞΦ./%∗+∗α.:Γ1
%/Ξ:∗+φ
Η ς Ω  [ 3: ; ∗ Ξ , Γ  .5∴ Ι 0 Ξ
 !∀∗+?.?Γ%Ψ;.5∴Ιϕ∃40ψ?.?Γ
ΗςΩ ϕ3:;%5ΙΨϖ∃%0/πΧ=Ι
∗  ∃Ι 8 ∗ − Χ= Ι  % Ψ 4  .; 8 Υ Μ
 !∀./+.5∴∗|01
ΗΓ=Γ=π !∀Β∃3:;=πχ
;63Φ3:Γ/Ο/Φ∃Λ3ΥΞ∃]
06ΨϖΨπ=πΧ?3:Γ
∆,8 !1!.+Τ]+Μ8%8&0&Λ!!Β
!⊥!)∀8∃%≅!!0.ς0%?∀?%!)ϑ!)Μ∀/Θ!)%#!,
!,!+_Η0!Κ1!.
−ΘΡΣΤ∗Α;Β%5Ψ2∃/Ψ:Υ%
.,ΓΦΛ−%Χ?0Ζ−
/Φ∃/4>:∃%80−0∋ΝΖ%Φ]_Υ∗



3.Μ%51Χ?/%:.;
Μ/Φ% !∀Φ.Λ
>ΟΧ):78Μ2Χ%;;µΘτ7ΓΨπΟ
&(%&5Ν(./∃_Υ0?
Φ,;;%:0ψΦ∃Υ∆%:ΘΘΡΣν
2Ο5Ο1ΟΥ−∋/Σς−&#+ΝΦ&∴−ΑΕ+,+∀#−∃⊥Κ⊥∋βδ−Αϑ−Ι
Χ/Γ∃∗Γ−,&+∼Ω∃Η&Ι−#−ΓΛ
4Κ!8:.Κ!&,.0!(∃%+Μ !∀#ΝΟΠ
+,∀1ΠΡΣ
ςΩ %Φ01,ΕΓ>ΓΣν
>ΓΘΤ%>ΓνΣ#∗ΓΧ?/ !∀
./)ΦΓΜ0ϑΕ3:Γ?%3:Γ∃Λ3ςΩ 
∗+Γ− 5∴ 05 )∃%ΕΜ0ϑΕ
3:Γ?
Π84Κ!&,∃%+ΜΗα !ΟΠ+.!∗Ε!∃
ΩΥ−=3%:,ϑ>,Θ>ΓΘΤ%,>ΓΘΓ1
5Ι5ΙΧ?/3:Γ%3:Γ%0?>ΓΘΤ,ΘςΩ 
3:;Βα∋∗0Ξ !∀?Ψ=Ψ∋Μ∃/49
Φ%Χ?/?Ε9.;8ΥΜ !∀
./∗Φ4,>ΓΘ9 !∀∃4∃%15Ι5ΙΧ?/
):Μ3:Γ%3:Γ%0?Χ?/Φ∃%01∴
∆8#∃%+Μ8+Η.75!Γ?)Χ)8+ΓΚ
ΝΟΠ+,∀1ΠΡΣ.Κ!∃
%∃/4=Γ55ΙΨ;.η.%5Β63%/Φ.
α∋ΥΧ?/1 !∀7 !∀%:
5ΙΧ?/5∗849Χ?/5ΙΥϖ/6−%/7
∃/49 !∀%/0ψ5ΙΧ?/3:Γ?=ΓΓ%.?
Γ8Χ?3:ΓλΧ?/3:Γ%0?ΜΜ0ϑΕβΩ 
∆,8:#∀Ε+#6∃+≅ΝΟΠ+,∀1ΠΡΠ
+Υ∃%+Μ
./<βςΓβΩ 1 !∀ϕ−013:
;Γ5∴∃5Ε !∀Γ13Ε?1%?
0φςΩ ΘΡΡ∗+Γ−5∴
05)∃%ΕΜ0ϑΕ3:Γ?χΓ−Μ0ϑΕ3:Γ
?%3:Γ∃Λ3∗



2Ο1Οξξτ9τ 8θψθ;Ζρ
  π 9 τζ {   8 |}  Ζ 
ψ

2Ο1Ο5Οδ)ΧΓΨΩ−ΑΕ−γ&ΓΙ+,+∀#−∃⊥Κ⊥∋βδ−Αϑ−Ι
Χ/Γ∃∗Γ−,&+∼Ω∃Η&Ι−#−ΓΛ
7Ε!1!β∀5<!)! !
∀#ΝΟΠ+,∀1ΠΡΣχ8+Κ!∗ΗΗ!Γ+Τ
8%8Θ<!7!∀8Η+Κ;
Γ63α∋2Μ%∃ΓβΩ 1
 !∀+3/41∗ΛΛ∋05)+Χ1
9∋ !∀
 21Ι<Φ,/%
!∃;% %Ε3χΨ:ΥΓ.9Ω7ρ+
0?Φ,Μ∃/45Β249 −λ7
Λ::Λλ ι/ β7.Πςεζα Π56λ>∴
%<
ϖ/<//ΥΥ&7+Χ1αΧ−%0?Φ
    (  /4 ΘΡΡ ΗΘΡΣΤΜ   
ΒΦ)ΘΡΡΡ+.9 !∀Μννµ?Γ !∀
25Ι+Χ1%Χ?/
715 !∀8![7!8 !Η;
∃8+Τ+Υ!)Γ8%8!∗?Η+Κ?∴Υ∀
7/?!−.∃%#Η;∃3⊥∃+Θ!Ω (+.∀#
![ 7∀8 ; ≅ 5 !Γ   ![7?  0 ∀8 Κ +δΠα ∀#
ΝΟΠ+,∀1ΠΡΣ+Υ! Υ?>8;
%:ΣτΡΣτΘΡΡµ<υ/%7+</Η+:
∃%<Φ,/%!∃;#<+%.,++<
%8<564%<7+0ΦΦΧα0<<58ε
+# 2 ∗] ∗− 756 .9 %  01 Σµτ7 >τ Ηυ 7Η
Η7Η⊥Η7{ΓΙϕ%1Ψ4βΩ /4
ΘΡΡµΗΘΡΣΡΖ∃%756.9 %Σµ#>∴63.Λ
25Χχτ%1.Υ.56
∃%<!=χ#.,∗Υϑ;56ΩΥ1Ι%
Ε633?∃]%5ϑ%ϑ;56.=Ο



ψ5:2Φ)/3?%Ε8//4 ςΓ
βΩ 1 !∀
ϖ/<//8%∃4 ;/%31ΓΥ
3:Γ0ϑΕ.8<Φ,/%!∃;2α∋%1Ια
∋ΣΣ;?/=/Χ∃%Ξ3?∃]Υ
./ % /+ %?3α ∋0Φ/
0?Ψ=56.9:8α∋3?∃],3:Γ?
%3:Γ∃Λ3
ϖ/<//4 ;<=%.56 
Β2ΦΤΤχ%12α∋ν∃;=
µ∃5ΙΧ%α∋/4;56
7:;∃8∀8![7Θ!−.∃%#+Τ+ΒΘ
≅ Ω Η +Κ? !∗  !%6 !)%#? [ ≅? !  !Ε   ! ∀#
ΝΟΠΘ∀8ΝΟΠ+,∀1ΠΡΣΘ)6
<Φ,/%!∃;2Φ)ΣΡΡΡΧ%:Λ.:Γα
Χ−Γ∃_Υ3:Γ?%3:Γ∃Λ3)−%.:Γ9
.56%;56ΓΦΧ%56.9Γ∃_Υ%:#
Γ ; 56 5Β <Ζ υ4 <9 >; <9  <− .ϖ 7%
⊥7/<Κ7)6><Λ> %%1 78
⊥ς4Ω6>;ΝΝΛβ?2Ω6ς:
∆Λ −:Λβ_ς/Λ<[Υ1/
Ξ:Λ.:ΓαΧ−∃ΓβΩ %βΩ 1 !∀
/α∋%
7!1!8 ∀8∀ 8![7ςΤΚ%6!)∀#β
∀1ΠΡΣ+Τε  Ω!+ΚΠα ∀#ΝΟΠ +,∀1ΠΡΣ
+Υ!)Γ)ΚΛ;?!ς%6∀8+Ω!∃;
∃%α∋Ψ2Γ[5Ι
.∴Τ/4ϑ.56%;56>[
:ΛΓ !∀5Ι9%+?/ϑ)−∃_Υ∆
4|∗−.ΝΛ∗Ζ−Ν%∃ε
>∴=?;56./?52.=3Ψ:
Υ−−/ΠΙ;5697−−Φ2
∆Χ55Ι9%Κ05)∗+Ξ,Χ?/%:
.; !∀Μ



2Ο1Ο1ΟδΦ&∴ΝΣς−&#+−ΑΕ−γ&ΓΙ+,+∀#−∃⊥Κ⊥∋β
δ−Αϑ−ΙΧ/Γ∃∗Γ−,&+∼Ω∃Η&Ι−#−ΓΛ
7Ε!1!0!Η !?!#.≅⊥∀Ω.(
+#Ε. Η ! ∀# ΝΟΠ +, ∀ 1ΠΡΣ  ? 6
#Η!Γ∀Ω. !∀#ΝΟΠ+,∀1ΠΡΣ
.ΛΥ−4∃Λ3−∗0Ξ0/Ο0Ε
ΖΨπ !∀ε.∗αΧ−7/4Κ&χ∃]?
ΧΛ/(1 !∀Μ%Λ∋∃:[5∴Ο
Γ00ΦΦ∗:??/850ϑΕ∃/4
9 !∀=:
74Κ!&,;∃?![7!+Β%+Ηβ∀5<
Η .ϑ !) ∃ !)ϑ Πα ∀# ΝΟΠ +, ∀ 1ΠΡΣ  +≅
1ΠΡΣ∋#+Μ;Μ&Ζ5&.5+∗?8.Ω≅!)Μ
Η1ΠΡΣ
ϖ/3:;Μ∃∗.Π8∃Ζ?
5Ι%53:;63α∋∗+5Ι∃%∗:Λ
Χ?Φ,λ !∀Φ,4Ζ89
?5ΙΧ?/:Λ.;5Γ∗5∴Υ/Ψ4&
].=Λ.Κ&/∃%% !∀(
71!8 !∀#ΝΟΠ+,∀1ΠΡΣ6∃
+≅+/<?&Ζ51ΠΗ#Η!Γ6.!ε?!ϑ!)Ω
∀Ω. !∀#ΝΟΠ+,∀1ΠΡΣ>)[≅
7!φ&,ΩΗ!ΓΗ+Κ!8 !?!≅
!?!∗&Ζ5 !∀#ΝΟΠ+,∀1ΠΡΣ
5∴04/ !∀∗+3−∃%
Μ0ϑΕΜ !∀>01∗+Χ−98∃%ΜΜ
Ω 1 !∀%204/. !∀−Ξ5Ι/
∃%0ϑΕ+!/Φ5)0Ξ∃,Χ?/3:Γ
%0?[53:Γ)%∃3:;8∗0Ξ
 !∀∗+)−Ψ=Ψ∋
2Ο1Ο2Ο&]ΛδΦ&∴−ΑΕ−γ&ΓΙ+,+∀#−∃⊥
Κ⊥∋βδ−Αϑ−ΙΧ/Γ∃∗Γ−,&+∼Ω∃Η&Ι−#−ΓΛ
7Ε!:;Ε![7+.!! !∀#ΝΟΠ+,∀
1ΠΡΣ!&∴Υ
:ϑ:ΦΓ63ζ63∃4ΦΓ=Β
χ:#Φ∋%3:Γ3?∃]%5ΓβΩ 1



 !∀5∃Υ:Λ+Μ81%:∃45
∋ϕδΜΥ−
7:;≅+.!! !+Υ8!∀8
!%+ε.7
7ΟΓ≅!Η!8ςΤΚ+,∀ !∀#ΝΟΠ+,∀
1ΠΡΣΩ≅?ϑ!8! ∃!⊥!)ΝΟΠ
7!:⊥!ςΤΚΘ∀∀ΝΟΠ+,∀1ΠΡΣ
 .
7/.:ΕΗ%φ?∗∃%#!&∃!0.∀8+Β
!;&∋∀ !Ε!?∗⊥!Πα∀#ΝΟΠ+,∀1ΠΡΣ

)α?
τ9τξτ9τ 8
θψθ;Ζρπ9τζ{
8|}Ζψ

?Ο5Ο ξτ9τ 8θψθ;Ζ
ρπ9τζ{8|}Ζ
ψ
?Ο5Ο5ΟΩ∃δΚΛΧΓΨΩΧ)Θ∀/Γ&]ΛΤ∃⊥∃ΞΛΙ−#−ΞΓ
&Ν∃Η&Ι−#−ΓΛΞΓΑΓΝ−Γ∴+−_&γ∃Ε−ΓΙ
+,+∀#−∃⊥Κ⊥∋βδ−Αϑ−ΙΧ/Γ∃∗Γ−,&+∼Ω∃Η&Ι−#−ΓΛ
<78.;2+3;3:−Γ−ΞΨ:Υ%.,
./ΦΦ=4− !∀Β&.Λ60ϑΕ9
.,:Ε.;Μ−Ξϑ.Ι
31−−Φ∃.;∗/−ΧΜ5
/%(&ι:ΥΓ%6−Χ?/.:ΓΧ∃/49
α.:ΓλΦ80ΟΧζ.Ι0Υ.,Μ+ΕΕ−
%,01(
>ΟΧ<78.;:Λ)?Μ1α/4Μ
ϑ.56;56%5∴Χ
Ψ:Υ.,3)Ν5∗:−∗83)Ν
04/Χ?/.:Γ4:%:.;/
.:Γ1Μ



∀): ;∃)∋ <7=%.56∗Φι≅2.
;3:−ΓΨ:Υ%.,Φ/5∴∋:Λ
).,ΧΓΕ=5⊥./Ξ%;3:−υΦ
ι≅Γ.∃%Β∀Ε9%:0?Φ,01=∃%−
ΦΕ−.Ξ∃ε.:Γ1λ.;Φ8Υ./+
/85ω
./01?ΥΞΓ <78.;
=401?∃Λ3−βΩ 1 !∀Β /%
1Χ?3:4∃6−80ΓΦΓ
3:Γ?%3:Γ∃Λ3ΠΙΥ31−%Υ
ε
>;5ΓΦΦ% !∀Φ.ΛΛ
.Λ)5Ι63Φ3:Γ,−%∃Χ?/?/
5∴∃13,Μ>?.ϑ%Υ+3Υ
∃ΓβΩ 1 !∀
> ∴ : ./ 3 .9 Υ   ∃ Γ βΩ  1 
 !∀[?3.00Ζ3,5∴∃1Μ>?,
α∋Υ∃ΓβΩ 1 !∀Φ3?
=ΜΛχ:ΛΖΒΩ,+ 799∀ΕΞΜ ! =
/∀8Ψ457Π99∀Ε&Ζ6[ 99 Χ45 1
∴]%756∃_Ψ:Υ=5./∴∗3ΘΡΣΣ2Γ.
?Ο5Ο1Ο&)Θ−ϑ+,+Κ⊥−ΑΕ−γ&ΓΙ+,+∀#−∃⊥Κ⊥
∋βδ−Αϑ−ΙΧ/Γ∃∗Γ−,&+∼Ω∃Η&Ι−#−ΓΛ
83:Γ./Υ∃ΓβΩ 1 !∀
ϕδΜ,.5−+.%Μ:ΛΖ3:;Μ
−%∃>∴:ΛΖ3:; −%∃?
5Ι∗;∴Ξ,Φ./Χ?5∃,α∋Υ./
13:;∃ΓβΩ 1 !∀3:;Μ
−Φ∃Υ∃]/==?3:;. −)
?5Ι/∃%+%∗+Φ∃ΥΥ
?Ο5Ο2Ο&ΛΕ−Α,&ΓΙΩ&]Λ)∗&∃&,&−&&.ΥΓ−ΑΕ
∃ΓΙ&−γ&ΓΙ+,+∀#−∃⊥Κ⊥∋βδ−Αϑ−ΙΧ/Γ∃∗Γ−,&+∼Ω∃Η&
Ι−#−ΓΛ
.Μ%5∃%?−∗−633?∃]%5Γ
 !∀0//6=κ∗/568∋



Ξλ /4Μ63Φ?ϖ/6−.η.%Χ4;
%.+?:λΦ0Υ1ΙΟψ1=.π/∃∃
/ΟΠ:π..∃Ε63
   !    ∃% α ∋ 8 .; Η Ψ2  Η Γ
Φ.∃5ΕΧ?/3:Γ∃Ι8ΓβΩ %
3:Γ∃Λ3//5∴05) !∀
?Ο5Ο?Ογ&ΓΙ+,+∀#−∃⊥Κ⊥∋βδ−Αϑ−ΙΧ/Γ∃∗Γ−,&+∼Ω
∃Η&Ι−#−ΓΛ+ΤΓΧ)∆&−Γ∴−ΕΓΙΝ∀ΓΕΦ−Ν∋,
−ΦΕΝ+∆+ΧΓ⊥ΓΙ&_−Ψ&]ΛΧς−)∗&ΝΧΜ−ΘΓΧ,+&ΠΥΓ
#+Κ/&−∴
Υ∃ΓβΩ 1 !∀∃%3.9
∋4ϕδ?5Ι.,∗/%ΖΧΦΟψ
3.9Γχ∃ΠΙΓ∗Ξ,Μ=5⊥1
:3.9Φ?∋:Λ)0:Β
)!Τ#7+:Λ.:Γ∃ΓβΩ 1 !∀
? 5Ι  5∴ 5∴ Ψ:Λ . .2 + 3 Ε 9 ∋
56  , .:Γ ? Ε   6 Χ? = Μ  ∃ Γ
βΩ 1 !∀
)!#7+.∗,.0Υ∃
Γ βΩ  1   !∀ ? 5Ι − %   Ο ψ
5∴Ψ:Λ
)!7#<?/?Ψ2/%:%Γ6+∃Λ3
−Χ?/.Ι3?∃]0Ξ.:ΓΧ !∀Κ?
Ο/63%5∴:8Μ04/%0Υ
8ΥΜα∋Ψ2%./Υ
∃ΓβΩ 1 !∀
)!#<?/?βΩ 1 !∀5ΙΧ?//%?
3:ΓΓ=%)
)!#<?/?0ΥΜ%8Υ31−./3
.9 α ∋ Υ   ∃ Γ βΩ  1   !∀ −  0Υ
568∃31−Γ3:Γ?Φ%βΩ 1
 !∀Φ.Λ



?Ο1Οτ9τξτ9τ 8θψθ;Ζ
ρπ9τζ{8|}Ζ
ψ
?Ο1Ο5ΟΓ∴+−_&γ∃Ε−ΓΙ+,+∀#−∃⊥Κ⊥∋βδ−Αϑ−Ι
Χ/Γ∃∗Γ−,&+∼Ω∃Η&Ι−#−ΓΛΝΥΓ∀#−ΞΛ%+−ΘΓ&,&Γ⊥
)∗&Κ/&−∴∃⊥Κ⊥∋βδ−Αϑ−ΙΧ/Γ∃∗Γ−,&+∼Ω∃Η&Ι−#−
ΓΛΩ)∗&ΓΙ−ΛΩ∀−∃Γ
ς−;(ΛΧΓ #−;βδ−Αϑ−ΙΝΣ∋&,&Κ+ΦΩ+,+
∀#−∀ΓΚΛΧ∴∃⊥Κ⊥∋βδ−Αϑ−ΙΧ/Γ∃∗Γ−,&+∼Ω∃Η&Ι
−#−ΓΛ
7Ν%+ΜΩϑ!−.∀/! !0
ΒΚ∃%#&∋(!)∗!∀8ς+ΜΩ.∀ΚΝΟΠΗ!γ
Ωϑ1ΠΡΣ
7Ν%+Μϑ!7Κ∃%#&∋(!)∗!+,∀!
−.∀/! !0
?Ο1Ο1ΟϕΓΙ−Ε−&&Ν&α&∴+/Γ∆+∃−&)Θ∀γ&&]Λ
&,&&αΚΛΣΤΕΧΤΩ−γ&ΓΙ+,+∀#−∃⊥Κ⊥∋βδ−Αϑ−ΙΧ/Γ∃∗Γ−,&
+∼Ω∃Η&Ι−#−ΓΛ
Υ?%:)−%ΧΞ,0Β
Η /%6−1Ι./163Χ?/? ςΓ
βΩ 1 !∀
Η>)560ϑ=∗|4/163Χ?/?
Υ∃ΓβΩ 1 !∀
Η5∴Ψ:Λ5∴+∗,..Ψ∃]Λ
%4βΩ 1 !∀
?Ο1Ο2Ο)∗&Κ⊥&ΕΥΓΙ|ΓΛΓδ&&
ΧΦΓΓΙΚ⊥∋βδ−Αϑ−ΙΧ/Γ∃∗Γ−,&+∼Ω∃Η&Ι−#−ΓΛβ
ΓΙ−ΛΩ∃ΧΓΩ∗Γ−&&∃ΕΦ−ΧΥ&]Λ−&&
4βΩ 1 !∀%5Λ33:Γ/
       ∃% ) 1   5  ∃% 6 3
:Λ+∃%α∋8.;ΗΨ2ΗΓΦ.∃5Ε
Χ?/3:Γ∃Ι8ΓβΩ %3:Γ∃Λ3/
/    5∴ 05 ) ϖ/ ς Ω   % Μ 5
7 ι 7



7)3:;.// 5∃%α∋
Χ?/.Ια∋%:ΦΞ3?∃]ΓΧΝ5Ι∆/
π0Ξ !∀,∃3|Χ?/%:.;Φ∆
 !∀<%83:;Γ3?∃]%0Ξ3|Χ?/%
:.; !∀/ 3?∃]
5Ι∆Χ?3:Γ? !∀%5Ι4/ϖ/3:;Μ
∃

>,Φ,5ΙΓ/04/ !∀ϖ/?
ΛΦ.Χ?/.ΙβΩ 1 !∀Ζ∃%.
Χ?3:Γ !∀
.

.Υ 0ψ/7Ξ
.5ϑ7Ξ<?3:Γ?<Φ,/%
!∃;/π%∃

?Ο1Ο?Ο∼ΩΦ−−Α⊥Ν+ΣΓ∴ΝΓ,Ε_&+,+∀#−∃⊥Κ⊥∋β
δ−Αϑ−ΙΧ/Γ∃∗Γ−,&+∼Ω∃Η&Ι−#−ΓΛ−/ς−#
−&∃⊥−ΠΩΚΛ−ΑΗ&]Λ−γ&ΓΙ+,+∀#−∃⊥Κ⊥∋βδ−Αϑ−ΙΧ/Γ
∃∗Γ−,&+∼Ω∃Η&Ι−#−ΓΛΩΣΤΕ−Μ∃+,−∃ΛΓ−Α
&]Λ∃Η&Ι−#−ΓΛ−ΑΕ&ΥΧΜ&,&−Υ&ΓΙ−ΛΩ
:Λ.:ΓαΧ−/Ξ∃?Χ?/?5∴
,.ΚςΩ Φ3:;ΓβΩ 1 !∀∃%,Χ?/
:∗−∆%.,Γ %/:Υ
∃ΓβΩ 1 !∀∃%0Υ∗Α;3:−Μ%5
Χ?/3:Γ/5∴./∃_Υ3:Γ?τ3:Γ
04/ !∀1∃4Χ=∋%4Χ?3:Γ?1
 !∀
?Ο1ΟχΟΓ∴+−_&.ΥΓΞΛΝ&]&/∃&ΛΕ∃ΛΓ−Α&]Λ&,&ΥΓ∃⊥Κ⊥
∋βδ−Αϑ−ΙΝ&,&ΥΓ∃Η&Ι−#−ΓΛ−ΑΕ∃ΓΙ&−γ&ΓΙ+,+
∀#−∃⊥Κ⊥∋βδ−Αϑ−ΙΧ/Γ∃∗Γ−,&+∼Ω∃Η&Ι−#−ΓΛ
7)ϑ.[Ε5∴/4Χ?/βΩ 1
 !∀Φα∋ 9∋Χ5ω∗−∋Γ
βΩ ΦβΩ 1 !∀Φ.Λ.5−/[
∃05Μ0ϑΕ%Ε5∴Φ∃Λ3
−Ξ9%1α∋Ψ2+ΓΩ Φ
Ω 1 !∀Φ.ΛΞΛ/∃Υ%:Λ
+%∃Υ%Μ?1⊥ϑ.Ε5∴Π
4/0Υ)[=1/%Ψ2%∃.Χ?/
Χ?3:Γ/∃/49 !∀



ϕ: 8

Υ∃Γ3:Γ0ϑΕ.81
∃%%Ψ0ΥΜΜ0ϑΕ3:Γ?+Ψ2
5∴Υ%5∴05)Λ∋ !∀#
%Μ63α∋Φ3:Γ5Ι−%ΠΙ:Λ)
Μ3:4∃ΓβΩ 1 !∀?Χ?/,3:Γ
%∃Ι8ΙΜΜ0ϑΕ3:Γ?Μ%Μ%5
5Ι Υ  Κ Χ?/  %  :   .; )   Μ
 !∀
∀15Υ∃ΓβΩ ΦΥ∃Γ
βΩ 1 !∀[5Ι−%5Χ19∋∃%Μ
∃%∃0Ξ∃%Ξ∃Υ
∃Γ βΩ 1  !∀ΕΟ ,Β8Ψ2 
..260/Υ∃ΓβΩ 1 ∗λϕ
δ]∋∃ΜΨ2/8Υ%84/∋Ψ2/<Λ
4ΦΥ∃ΓβΩ 1 !∀Φ01,Ο
Π/8:ΛΙ8,8.:Γ%8;Χ?Μ∃/49
 %:
ς[28Γ∗Χ?/? ςΓβΩ 1
 !∀Χ/ΒΧ?/?Γ∃]λΧ?/?Γ]∋∃
Φ∃]λΧ?/?Γα∋λ6−ζ.Ι8Ψ25Ι−∃
%%3?λ∃ΥΜΜ,%+.5∴31−
∃Ι
∆Λ∋∗ ςΓβΩ 1 !∀Φ,
.Ν.01Χ%/50ΒΣτι:ΥΧ?3:4
 ∃ :Λ Χ Γ βΩ  ./ Φ Φ − ; Γ βΩ  1 
 !∀β.9Φ?5Ι−%0/0/∃Φ
>Γ531−∃Λ3− !∀%∃Μ59%
α ∋ Υ   3: ; Μ >Γ 5 31 − Γ βΩ  1 
 !∀∃/4ΠΙΓ∗Μ31λΘτ−∃
1633?∃]%5Γ !∀%;.η.%∋
3:Γ4.Μ63ΦλΤτι:Υ1α∋Ψ2
3?∃],ΓβΩ Φ%βΩ 1 !∀λντ
5∴Ι31−ΓΧ?/βΩ 1 !∀λ%τ+.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×