Tải bản đầy đủ

thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở việt nam hiện nay






 !∀
#∃∀∀
 !∀#



 !∀
#∃∀∀∃%&∋()∗+&,−./0.+)12−∗+3.43&∋(5
 ∃6 78!∀!∀9:;<= !∀#

=

 !∀#∃
%&∋()∗∃
+,−..∃/

4−>?≅&∋()4)


Α+).Β).Χ

∆∆

Ε;
 
.1Φ)> ∀∃
Γ  Η Η Ι ϑ  
<ΚΙΛ
 

 

 
 
 
.1Φ)> ∃
ΜΕΝΟΠΘΘΛΡΛΕ
ΣΚΘΤΥςΩ
 !
∀#∃%&∋()∗∃+#,%−.∃/
0123#∃%4#5∃#6/&∋()
∗∃+#,%−.∃/012
 
 78 9%4 2 :  #  3∃ ;% <; 5 ∃ # 6/ 
&∋()∗∃+#,%−.∃/012
 
5∃#6/&∋()∗∃+#,%−.∃
/012)%=(+%=(+<.3∃%
 
.1Φ)>7∃
Π Ξ ΘΘΠΘΘ
ΛΡΛΕΣΚΘΤΥ
ςΩΕΡ
 >
5?#6/&∋()∗∃+#,%−
.∃/012)≅∃2%∃2∋
 
5?5∃#6/&∋()∗∃+#
,%−.∃/012)≅∃2%∃2∋
 
.1Φ)>#∃
ΨΖΘΘ[ΖΖΠΘΘ
ΛΡΛΕΣ ΚΘΤΥ
ςΩΕΡ
 ΑΒ
!Χ29%<;;%5∃#6/&∋()∗∃+
#,%−.∃/012)≅∃2%∃2∋
 ΑΒ
!∆;#<;;%5∃#6/&∋()∗∃+
#,%−.∃/012)≅∃2%∃2∋
 
∴
 Ε
ς ∆   Η Ο  Ζ ]  [ ⊥
Ι
 !Α
ς∆∴Ζ
 !
ς∆Σ_


ΦΓΗΓΦ Φ=:2Ιϑ=ΚΛ2
Ι< Ι<;
ΧΜΓΝΟΠΘΡ Χ∋()∗∃
Μ0 Μ#ϑ0Σ
ΜΓ Μ)∗∃
Φ ?∗
ΓΠΤ 5∃#6/
Π≅Γ #,%−.
Π≅Γ #,%−.∃/
Π≅ΓΥ∆ #,%−.∃/012
≅Γ ≅−.∃/
≅ΓΥ∆ ≅−.∃/012Ε;
∀:).−α35.?β5−χΒδε5+?
≅<&+240(;−ς26%=
6&Ω<#ς9∃Ξ6ΨΖ[+6∴Κ2<;(]01=
(;⊥#∋ς2:(&2.∃?(5]3
<8Κ2=Ψ46#_∋+2&ΩΚ2
01=4Ψ6α()9(#?#_%26−ς2
≅∃2%[<0∋6_(β%∋−%Κ2Ε!=
2χ%4ςΨ#,%−.∃/012ΝΠ≅ΓΥ∆Ρ⊥
δ  ε  2 0? ≅ = Ψ # 01 = ≅∃ 2%4
Π≅ΓΥ∆6Ξ−Ζ3⊥9=(+ϑ&24
∃ ?  α 62 Φ∗  /∋4 _ &∋ Γ= _ φ2 Φ 
α7;6−%3#≅ΟΟΟϑ3γ_η;.4
<;Ψ43ι24#∋#_−ς2∋+Ν<#.01
2Ρ4−ς2#%?4<2Ψ%;/9/9[ς∗60
(;−ς2ΝςςΠ≅ΓΥ∆Ρ
Τ(;Κ2;=Ψ43⊥ςΛ2Π≅ΓΥ∆
6 ⊥ Κ4 <  2 %+ 32 #4 (β 0    ϕ κ 
Π≅ΓΥ∆<_(β0 432#%=#δ∋∃(λ0Σ#
=53⊥µ4/%∗ς9χκ
# _ % # 2 Π≅ΓΥ∆ %2 6?  = Ψ Υ /∋4
Π≅ΓΥ∆ ∋;κ <;=&∋() ∗ ∃%=#κ
#<γ##,%−.∃/3#
Φς α 0∃ 3# 2 9<;Ψ4 # 9# ∋
#_Κ2#Π≅ΓΥ∆=(+ηα0∃Ιϑ=4
α0∃−ς24α0∃#6Ωνοπα0∃ςΩΛ2
2:3#2]]θ4+α0∃#6Ω4#Π≅ΓΥ∆(λκ<;∃46#∋#_<)#6/6%=
α∃<;∃ς∃65∃&;%?%λφθΓ#
#6/4∋<+<;∃43∋3∗∃4#∋
#_Κ20(;−ς2ςΚ2Π≅ΓΥ∆ς≅
#Π≅ΓΥ∆4∃<;=&∋()∗∃Κ2#;+ε[
%=6?Κ98<∃[6⊥δ&2.φ)6λ4ς6&∋Κ2=
ΨΝ64Ιϑ4⊥4<⊥<;4%4(ςνΡ#1Ν∃14
(%4Ρ+(;∗∃ρ<2Ψ%&∋#;Ν&∋Κ2
= Ψ (# ? 2 Π≅ΓΥ∆  &∋ 6 &2  &∋ #
;σ&∋=Ψ(#?2Π≅ΓΥ∆Ρ
=0#6Ω6&2&∋()∗∃ΝΧΜΓΡ
ςΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆ςκ&∋_φ=
6/Υ1(5−%Ες∃65ι∋ΑσΑσΑΑτΝΦαΗΗΗΟ≅[
Χ∋#;&∋6&2Κ2Π(#[Χ∋()∗∃
∋92⊥∃ΡΤ/Μ)∗∃ς∃65ι∋Ασ>σΑΑτ
ΝΠ2[Χ∋#;6&2Ρ≅1∋4Γ#−%Α
&∋_ηο.ς&∋32.⊥∃4(#?
−.4∃/ )6κ∗ι#?=ςΝ7!ΑΡρο.
ς&∋) /##_−#42%2
(+−ς24(β0 #α()−ς2Ν7!Ρ
&∋_Γ#−%Α4φ=6/Υ1(5Τ/Μ)
∗∃α()#6Ω9#∋#0 ∗5?
=<;=&∋#;43∋3∗∃(#?2##_−.4
∃/32.  Ιϑ=Φ##;ϑςα∃
#6/9<;∃&∋6κ∗∗#Κ2%Φ#α&2&;
6Ω4α&2#ϑς⊥ #6/9&;6Ω
/5Ιϑ=4θ%Ξ6%+⊥#<;∃&∋#;Ζεχ
_&∋Γ=_6Εφ2α7;Ν3ς2≅ΟΟΟΡΙ1∋05#9−ς2≅∃2%4/%<;
(]01=4Ιϑ=<]ς%=#%ε
32.α&∋#;<;=&∋#;4;∗2##;4
α&2<;=#;ϕι∗2#⊥01ϑΩ
κ∃5<;∃<θ#−3ΩΙ<;=?α&2<;=&∋
#;ο=(+?%&∋#;#6Λ5&;6Ω
−ς2⊥ϑ<_#∃Ιβ6ΩΦ#υ4#1
3(β0 #,%Κ23#ϑ<]5∃Λ2 ⊥.
#&∋Κ2#;
∋ 4 # 6/  <; = &∋ ()  ∗ ∃ ς  
ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆ς2κ5∃%=#%
ϖΨ<=?%#6/ΧΜΓ∋
?4/%∗ς6εµ2(]κ40ω2)⊥
?6Λ5∋ΝιΙ<;<#∗4(;Ι#α4<−4
Λ21%?4(134∃;%ξ/4;#?=−
ς24∃/3#Ρςϑ2Ι1%?%.
&∋Κ2##;4Κ()#,%46%;)5∃
  (# ?4 1∋ < <  0 6/ Ιϑ =ν Θ + 
Π≅ΓΥ∆4∃(β0 6?∋∃2∋(δ∋∃4%?2
32#4<#&∋_#6/ο80δΤ/ΜΓΚ2≅∃
2%ΝΑΑΕΡϑ&∋_(∴θη3(β0 Π≅ΓΥ∆4υ
4#1(β0 ;0ΣΙΙ6?#,%ς<;
;%#_∗5Κ2Π≅ΓΥ∆;ς(5;/<θ
∃;δ62#;Ν=ΨΡ454Π≅ΓΥ∆
2<_(β0 50χ39Ξ23⊥23ςΖ
/∴%=%.Κ2∋4?7?=?<9
&+6Η47;Φ=(;≅∃2%ϑγ]##ηΞΧ∋
()∗∃2κ.ε%:<_Ι1%?%Ζψ>4>ζΥς47;%?∋ ,∋%?Ξ12Ω
∃655+#6/()∗∃Ζψ>4Αζ
φ;;%5∃%=#%ϖ40∃Ψ<=#
6/<;=&∋()∗∃+#,%−.∃/01
2)≅∃2%6%=∋∋3#&2Ι#ι_
Ι1∋05#&∋Ιϑ=ΚΛ24Κα=/&+
4Ι1∋05#9−ς2≅∃2%4/%<;(]01
=Π#6/&∋()∗∃+#,%−.∃/
012;κ5∃∋Κε]9−ι2
2 ς ∃&;+  # ?%ϑ 20ω24 <; ∃
&∋6κ∗κ#Κ2#;4Κ()&∋()∗∃+
#,%−.∃/0124<;;%%⊥Ιϑ= %⊥
#6Ω/6κ =Ψκ )#_
1−2{ϑ3##,%−.4∃/
012
Τ%=⊥#?Γ=≅−∃Υ12≅∃2%4/
ς4(5(5∋∴#∃%Κ2%
(%%+ς;&∋%=∃2<
Ιε⊥#&;6Ω5<;=&∋()∗∃+
≅ΓΥ∆4ϑ.η !∀#∃%&%∋(#)∗#
+∃# ,−∃.#∀#/∋0#−16%
Τ/#(Λ
:φ−δ−.∗+).?γη∗φ)>.?ι)−ϕ∋δε5+?
23435+∗6+%#
7ς% ∗6%∴6Ω6/5ω6&2
5∃ #6/ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆)≅∃2%∃
2∋ρ Ι# _ # &2 9%  ; # <; ;% (2  # 6/ 
ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆)≅∃2%κ5∃%=#∋Κ4%ϖΨ<=4⊥&2ςς64<;∃#∋
#_2&ΩΚ2Π≅ΓΥ∆Ι1∋05−#
≅∃2%4/%<;(]01=
2323−∃56+%#
795∃% ∗ς4ς#∃% (2η
01ηΠ1∗=%3#∃%5∃#6/89%
Κ25∃#6/ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆ρ6%∴2:
# ∋ + <; ;% Κ2 5 ∃ # 6/  ΧΜΓ + 
Π≅ΓΥ∆ρ4ε2%=(+<.3∃%5∃#
6/ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆)%=(+
2ηΠ1∗9%4?Κ2#6/ΧΜΓ+
Π≅ΓΥ∆ρ6%∴3&;ϑ?κ4?4</
5∃#6/ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆)≅∃2%2
&24Ψϖ∴∋1Κ2?</ς
3ηΓ#&29%Ι#;#<;;%5
∃#6/ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆)≅∃2%∃2∋
7:κ?51λ)>∗+3.µη∗?)>.?ι)−ϕ∋
4  57+κ6∃5∃#
6/ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆;α0∃6Ω6/5ω
67 8  5 7  ϖ   5 ∃ # 6/ 
ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆ι−%ΑΑτ3ςΤ/ΜΓκ<2
2∋
#:Φ/ν&%&∋()93.1Φ)>3.43)>.?ι)−ϕ∋
73438∋!9!∀ 
≅∃052α()α#6/Κ2ΚΛ2ο#
Τ[4)ΓΨΦ∗ο#6/46/9%α
<;Κ27;2+≅ΓΥ∆<;=ΧΜΓ+
Π≅ΓΥ∆)≅∃2%∃2∋7323:8 6
α()α#6/Κ2ΚΛ20∋/<∃Κ
Λ2 0∋ / 6_ (β Κ2  . ο# [ Τ 4 6/ # ς (β 0  #
α #  9η α#∃ +4α #
6⊥4α#6_(β4α#1∗4α#((#
α#υκ
[Πα#∃+κ(β0 α916?
=0#6∃ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆ρ
#6/ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆5∃#6/ΧΜΓ
+Π≅ΓΥ∆)≅∃2%%=(+
[Πα#66α#κ(β0 Ι∋
(+&#5∃α4αα!Κ26/#
χς4α23α()6Ω6/5∃
#6/ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆4#;ϑ3#&#6Ω6/
5∃#6/ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆7Ψ=0Κ2
<2ας%+&2∃Ι∋(+6Ω;%86Ω6/)α
 6 α () # # 5 ? 5 ∃ # 6/  ΧΜΓ + 
Π≅ΓΥ∆)αις22#&29%;#<;;%
5 ∃ # 6/  ΧΜΓ +  Π≅ΓΥ∆ ) ≅∃ 2% 
α!
[Πα#6_(βκ(β 0 # #5?#
6/5?5∃#6/ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆)≅∃
2%73∃ 9Κ26Ι#9%9#;##
ε5?5∃#6/ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆
3|υ%
[Πα#1∗[υκκ(β0 ;α4
αα!Κ26/#Π1∗3#∃%#6/ΧΜΓ
+Π≅ΓΥ∆45∃#6/ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆489%4=0442:Κ25∃#6/ΧΜΓ+
Π≅ΓΥ∆4#3∃<;;%5∃#6/ΧΜΓ+
Π≅ΓΥ∆ρ1∗∋1Κ25?5∃#6/
ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆)≅∃2%ρ1∗#&29%;
#<;;%5∃#6/ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆
[7+∃5∃#6/ΧΜΓ+
 Π≅ΓΥ∆ ) %= (+    4 # ; ε . (β 0 
α#α#((#1∗9ε23∃%5
∃#6/ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆ς9#0 )≅∃2%
[   Ξ5 ? 5 ∃ # 6/  ΧΜΓ + 
Π≅ΓΥ∆)≅∃2%Ζ<?∃(β0 α#1∗4#
;:(β0 α#υκ#(+6∃9%#
6/;ϑ
ο:.π)>δθ)>>θ3η2?−χΒ&∋()4)
;3430%8!9!∀
[ Τ   6/ # Ι1∋ 05 3# ∃% 5 ∃ # 6/ 
ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆ρ6%∴89%442:#
3∃<;;%5∃#6/ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆ρ
[ι#6/&+4#6/&+25∃#6/
ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆Κ2%=(+46/#ϑε2%=(+<
.3∃%ς#_2%3;+2
;3230%8##<
[Τ/#6⊥6%∴5?#6/ΧΜΓ
+Π≅ΓΥ∆41∗3&;ϑ?κ4?4
</4∋1Κ2?5∃#6/ΧΜΓ
+Π≅ΓΥ∆)≅∃2%2&2
[Τ/#6/#&29%4Ι#;#<;;%
5∃#6/ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆)≅∃2%∃2∋6:Ν)>.ρΒ&%&∋()95.σ−5?τ)−χΒ&∋()4)
Τ/#ς6%(# µ6Ω6/5ω 
5∃#6/ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆)≅∃2%466∃
9#α&2ς6&22%3;4<2#−<;#
6/ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆)≅∃2%∃2∋
Τ/#6/32.#α&24υ
Ιϑ=#0 12Ω# 6/4υ 5 ∃#6/
ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆)≅∃2%
Τ/#ς96%6∃2%3;#α_4<=4ς6
&2  ∃ . /4  4 ; 0?∋4  6  6Λ 5
≅ΓΥ∆<;=ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆
υ:∴β5−α∋&∋()4)
%)436/402% 6∃2%3;4=0
6/#Ψ%!α4Α.1Φ)>∀
ΓΗΗΙϑ
<ΚΙΛ

∀:∀:ΗΗΙϑ<Κ
}≅∃2%∃2∋4ϑς#⊥4
<=44#6/#(Λ46/−?(Λ4#6?(#∋3;
≅ΓΥ∆4ΧΜΓ45∃#6/%=(+6Λ5
9∋−,:2;<=&15
Φ+η >:?   ∀ 1 ≅  9 ;)  Α Β Χ∆Κ2
Π27−/ψ!τζ#,%∋κ∋%⊥##24ς
#_%86Ω6/υ35ω
#;/6Ω6/5ω4Κ∋
(1#6Λ50∃%?−.012#01=9(+≅∃
2%4(β[96?&2.Κ2−.0124%=(++−
ς2012
#;−.40ι6?)96??4
1+4∋∃4∋∃α4(β46ω=46/ #,%∋ςς
∃<;∃#∋3012#01=4ϖ
0ι6?)%=(+96?≅ΓΥ∆
∋ωΗ1∀∗4∗∗∀ψ!ζ#;ϖ/6Λ
5#202
ΦΗ1Υ4:?&∀9∋8∋Ε∗Φ∗∗∃8
  ≅ 7 ψ!ζ # ;  /    − # 01 2 
α#64α#((#
−#0124∃#−.012496/
 ≅∃2%
# ; ϖ ς  %=  # 9 6? − .4 :  6
Π≅ΓΥ∆#;2/



#;ΤΧΩ7<%7Γ1∀ΗΕΙ
ϑψ!ζ4%ϖ/2:Κ26ω=012
υ∋42%=6?−∃012%⊥
#;Υ∃7Γ24Κ∀ΛΕ,Ε7
Μ:Η,Ν8ΟΠΘΡ3Χ31ψΕζ#;ϖ222
:Κ2∋∋4∋?(+α?%2ς
2:Κ2≅ΓΥ∆ς
Γ=≅−∃012≅∃2%4+(#21:?∀
:;ΣΤ?∀%8Ιψτζ4#,%∋∋ς
/2:Κ2 ≅ΓΥ∆4 2 3# &# κ2:Κ2
Π≅ΓΥ∆)≅∃2%∃2∋
Γ=≅−∃012≅∃2%ΝΑΑΒΡ4<%Θ∗ΗΘ,
.8?∀∀1:;7ΥΤΤς9ΥΤΩΥψ>ζ)
1∋/3# 92:Κ2Π≅ΓΥ∆42ς6κ
∗8δΚ2Π≅ΓΥ∆
# ; ∋ω Η1 ∀∗ Ν>Ρ4  < : ; 1 Β
Μ8?&∃∗+Ξ,ϑ∗≅8?&ψ!ζ4
%)<4#;ςς2:4∗8δΚ2≅ΓΥ∆4
23#&#6Ω6/2%2∗υ35ω
9−,ΨΖ2&15
ΞΨΕ.Ε+,ΑΜΖψ!>ζ∃
&∋#;/#+∃5∃<;=
&∋#;3∃Κ23_2%22)
≅∃2%9%ς
 ΞΜ8Ε−Ε.Ζψ!Βζ#⊥α<;
#Φ⊥&+&∋#;4#υ&+66Λ
5&∋#;4;∗#/0δ4Ψ



∃#&∋_&∋#;φ=6/Υ1(5≅∃2%
−%Ε#−<;0Σ4<;0_≅∃Φ⊥φχχ
<;=#,%−.4∃/9<?.2%3;
#;+(#4Ηϑ8∗∗∃8ΕΙ)Κ
ψ>Εζ4ϑ⊥#61−%?α&2&;6ΩΜΓ4
Α−%]<ς⊥∃=6Λ5∋4?;)
&+[<θ6Ω6/35ωε4
+ε_4ϑ 1∗ 6Ω;#842:4=0
ΧΜΓ4α &; 6Ω 5 ΜΓ4 = 0&; 6Ω ΜΓ <θ
#6/
α()##5?∃+#6/4<=%#∋&;6Ω
5ΧΜΓ4#;ϑα%=(+;#α<;
θ%υ%∃∃+#6/α&;6Ω45
ΧΜΓ 9 6% − ∃ &; &; 6Ω    ΜΓ4 ε ,∋ −
)322−ς248<∃#−.0129=
/34−ς2
78<∃4#;⊥ϑ%?0?Ι%=α#05
; Τ/ ΜΓ Ν6ε ς Τ/ 2 <2 Ρ  α ()   %=
#32.4ε33∃%Τ/ΜΓ)#∃+
#6/Κ2271∋ς96⊥6/.)≅∃
2%ΧΜΓς
Φ+(#ϑς  #6%6/456/ρ
4&;6Ωρ6/(ΧΜΓρ02∃ρ;
(3[Ιϑ=;2&21%(5∃
#9Κ2ΧΜΓΦ#υ4#1?=6Λ56/
# ς9%∋⊥<υ∗ι+
(#∋



ς%# ; ∋ωφ4 ∋ω _ Φ∗4∋ω Γ∋#4
∋ωφ∗.η3∃8Ε−Ε.[∗∗∃:;ψζ
Φ+ (#; ∗ # &∋_Κ2 #6/ ≅∃ 2% 6&2 
&∋#;4ς(5+4((##&+&∋#
;%≅∃2%ϑ8(λ2%283Ω3≅∃;∗ϕκ
6%∴α<θ#&∋_0Σφ=6/0105<θ
#∗0 5φ?∃;∗#&∋_#6/4+(#
ϕςκΩ#α()#6Ω∃;&∋%=
(+ϑ8 ς9#( 5 ω#0 # 6/Υ
/∋4 +(#(λ6 6∃  ∗++κ
32.ϕ?=5ω<;=&∋
#;
 ο=(++(#∃#6/⊥6∃&+6Λ
5&∋#;ϕϑκΙ<;9  &#=/&+
Κ2≅∃2%η
Ξ∴]Ι)Κ5Κ∗∗∃8∗∀#Ζ40Φ 
Μ)∗∃0_ι+Ξ⊥_6_[[6∗[2∀Θ+564
αβ  χ[Ζ ψζ  3⊥ 3υ Φα  Γκ # 8 <∃ ≅∃
2%[ ∋ΜΛ()∗∃ΝΦαΜΠΦΡ4/#&2
.∃2∋α%?∃β4⊥∃(.4∋
+&;6Ω#&∋6&2&∋#;4Ψ#.2
%4∗(#6κ%Κ2υΜ)∗∃
∃χυ#/%θ%+%8##%4
<2Ψ%#9+#=Ψ()∗∃ς4#
6/302ϕ;Ιϑ=01(5ς
Ξ∴]−Ε.+8%∼ΖΚ2#;2%(Γ%
ψτ!ζ4(5πκΚ2Φ φ;&∋/φ;43#∃%
3α<;&∋#;ϕ0 Κ2ς48



<∃+κ656&2∃Ι<;(#
</4−4.2(Λ%.24;νΦ+(#
<2Ψ%;µ[# 92∋8;6
&2&∋#;<;=&∋#;∃ Ι<;4
<υ∗6%⊥#Ι<;
ΞΨ.Λ∃∗≅−Ε.8−Ε−ΖΚ2#;ο26∋
(ψ!Εζ3⊥3υΦακ#()∗∃2Τ
%1#ΜΝΥ5#ΦΠΟΟΡ4/#3#
∃%α<;42:ΩΛ2Κ2∃+&;6Ω/94−&;
6ΩΚ2#υ/94∃41+<;&∋)
#ς%&∋3#24(5#%(#Κ2Φ∗Κ4Φακ#
#9Κ2υΜ)∗∃ΝΟΠΡ6Λ5&;6Ω
/9&∋#;&∋6&2Φ+(#<∋α()
−Κ2&;6Ω/9#∃+δ5#&∋3#ρ
#.2#% ?=Κ2ΟΠ6Λ56&;
6Ωρ%⊥;#8Κ2&;6Ω/9&∋ρ
/#0⊥∃(+8<∃6Οχχ40
#Ι/ς2435ς2ς24δ
;3;0Λ3%ρ1∗(α6κχΚ&2
&;6Ω/9∃+65∃&∋3#ρ22
%=(+36/∃6/?=Κ2&;6Ω/9
# ∃+6 5∃3# &∋#; &∋6&2
Φ+(#∋<υ∗≅∃2%−%932∃
+&;6Ω/9&∋#;&∋6&2
9Θ8Ε%∗∗∃&8%∗∗∃
1Ν8%&5
   #  αΛ ∃  8Ε ; ϑ 8 ∗∗ ∃ Ν/ ΟΡ
ψΒΕζ4)ΦαΟΟ4ι2τΒΑ4∆ΜΜ.7ϑ



∴3#∃%5∃#6/4#0?5∃#6/48<∃∆#
((11∗#κ#0 #6/89%Κ2ςρ
#2?Κ2&##0 #6/4#0 #6/α5
  ∋ωο724#,%%∗∗∃88?&
∗∗ΛΜδ1ψζ4#;ϑ/6Ω6/
5∃#6/78<∃ι2ΕΑΕ4#;ϑ0ΑΑ2
ς5∃#6/#0 #6/η3#∃%5∃
#6/4#5∃#6/4#0 #6/ρ&∋
5∃#0 #6/ρ#<;;%5∃#6/ρ∃&;
5∃#6/)≅∃2%
71∋6Ψ 6∃⊥δ &Ω4 2<_#; 3
α<;%86Ω6/3/#3#∃%5∃#6/
#5∃#6/ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆
Υ526Ω6/5∃#6/4ϑς6/#(Λ4
6/−?(Λ5∃#6/%=(+6Λ5
 9
78<∃46/#(ΛΚ2Γο#>%∗∗∃8Ε
−Ε.Ι:;∆ψτζ4ς6&25
Κ2(
Τ/#∋ϑ223#∃%η5∃#6/&∋#
;6Ιβ(5Κ2#;σ=Ψ(#?4Κ()&∋#
;4 Κ2  (β 0  # ,%  Κ2 # α &2   ς ,%
&∋κδκ∋Κ2#&∋?%#6/
&∋()∗∃+#,%−.∃/0124;%<;
&∋6κ∗κ#Κ2#;σ=Ψ(#?4Κ()&∋
#;−.∃ /012Κ2κ5∃ %=
#:24χς&∋()∗∃+#,%−.∃



/012κ<;=4&∋/#,%Κ2=ΨΙϑ=
κ;%<;4Ω∗Κ2κ24ις##_
1−Κ2Ιϑ=κ<;=#∋4(#?−.4∃/
32.κ;∋)3∋3∗#9
#;Γο##89%Κ25∃#6/
&∋#;4ς6η∗#6/4∗Ιϑ=∗5#∗?
κ0<+61Κ#6/4#
6/4(β0 #6/#0 #6/
7Ψ46/#Κ2#;Γο# ϕϑ1∗
5?#6/&∋#;45?5∃#6/<;
=&∋#;Φ#/1∗Κ2#;∋/#
∋+<;;%αυ5∃#6/&∋#;
3⊥1∗χ#5∃#6/
Τ/#∋ϑϖ2#∋3#&2Κ2∃;%<;5
∃#6/&∋#;)≅∃2%3∃%)β2=/
∃2∋Ι<;∋;#α<;;%<;5∃#6/
&∋#;)≅∃2%
 = 0  ς Ω Λ2 2% 3;   ∗  ∃
5∃#6/ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆
98ΕΨΖ28ϑ6:2;<=&5
Φ+=ε∗8Ε8?87Κ2⊥.2ψ>ζ⊥
.2ϑς%=<:Ε−ΕΙ)Κ8ϑ8?φ
∃∀ψ>ζ<∋4∆#(ϑ/<+;6_
(β48Κ2−.∃/01245?ΧΜΓ
+−#0124%=3∃%3_71∋6<
%2∗3#&#24ς#_4ε(ς3(1
α3∗8δΚ2Π≅ΓΥ∆4&∋()4+κ
&∋()45&∋()+Π≅ΓΥ∆



Φ+≅8Ε−ΕΙ)Κ8ϑ∗]8?φ
∃∀Ι:;Κ272⊥ψΕΑζ/#;22
3#∃%489%4ΧΜΓ4&∋_Κ2#6/≅∃2%4=0
∋  Κ2∃<;∃Π≅ΓΥ∆φ∋2/5
∃#6/ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆
#,%Ζ%γ,∗∗∃8Ε−ΕΙ)Κ
8ϑ∗]8?φ∃∀Ι:;Κ2
7 2 ⊥ ψΕζ ϑ ϖ 2 5 ? # 6/  ΧΜΓ + 
Π≅ΓΥ∆)≅∃2%∃2∋(5;∃#6/
ΧΜΓ+Π≅Υ∆)≅∃2%∃2∋
+(#2∗∗∃8Ε−ΕΙ)Κ8ϑ
∗]8?φ∃∀Ι:;ψ!ζ4#;ϑ
223#∃%Π≅ΓΥ∆Τ/ΜΓ∃ρΧΜΓ+
Π≅ΓΥ∆ρ  <∋  8 9%  2 : Κ2 # 6/ + 
ΧΜΓ4#6/5?#6/4Ια4;#
∃#6/ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆}⊥
∋4#;2/∃5∃#6/ΧΜΓ+
Π≅ΓΥ∆)≅∃2%∃2∋
%?Οχχ4(%∋%=(+<µ
#&;6Ω−ς2432.=6Λ5≅ΓΥ∆4ς
ς#_η⊥.24ΦΚ_Γ=≅−∃012≅∃2%ρ
Φ]4∋)φ=≅−ς2492Υ6_ρ∋ω
Φ∗φ4≅∃)≅∃≅−ς2⊥Ν2∋6≅∃−
ς2∃/≅∃2%Ρρ∋2<;&∋Κ2 ∋ΜΛ4Μ%2χ6ρ
⊥7 _4 ∋≅∃ ) ≅∃ ≅− #01 2
Ν2∋6≅∃−ς2ΡρΠς7Πα4∆#%+1%
φ;∃<;&∋##,%1%?ν≅32.4−



#ϕ<∋4Κ∋682+4µ#=
Ψ42∋2Ψ+κ82ν
ο80δ##,%4⊥ϑ0Σ/26Λ
55∃#6/ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆4#
,%∋∗46Ψ6∃&Ω#(
   Ξ5 ∃ # 6/  ΧΜΓ +  Π≅ΓΥ∆ ) ≅∃
2%∃2∋Ζ
∀: :ΗΗΙϑ<Κ
792<_%=#α<;4ς∃+&;6Ω/9
&∋#;&∋6&24κ(5ΨΩΚ2υΜ)∗
∃ΝΟΠΡ4Φ <;&∋#;−.∃/υ0_
 Ι <; + Ψ. Λ ∃∗ ≅ −Ε  . 8 −Ε  − Κ2
ο#6∋(ψ!Εζ4⊥ϑ22#3#∃%α<;42:ΩΛ2
Κ2∃+&;6Ω/94∃41+<;&∋
)#ς%&∋3#24(5#%(#Κ2∗Κ4ακ
##9Κ2ΟΠ6Λ5∋κ#;/(1(]
7Ψ  + (# : ϖ ∴η &; 6Ω / 9 &∋ # ; 
&∋6&26%%?+≅∃2%ς
%%λ?α3#?=(#?ϑ2(52−
##,%2α∃4(5#9Κ2##%9∋
?#,%46%ς((  ⊥ε)<3|_29%
20.652. Φ⊥∃α# % θ%υ
< # ,%  %? 3ξ / (+  4  Οχχ4 ϑ # =
%? %λ  ⊥ # <; = &∋ # ;4 &∋ 6 &2  39%
&;6Ω/9ϑ6_(β
Φ+(#(λ<υ∗3ε22−%9
32∃+&;6Ω/9&∋#;&∋6&2Φ+(#



κΙ<; 3⊥3υ α  κ #ΜΓ 2 Τ
%Φ1#ΜΝΥ5#ΦΠΟΟΡ9#%ω∗
#α&2&;6Ω5ΜΓ
ο2χ6 χ4 Π6 Μ6χ ΝΨ Κ <Ρ Ι <; −%
ΑΑ!4η,Μι9∴71ϕ]8 κ
.ΚΙϑ∗≅ψ!!ζ#;ϑ/
6Λ56Ω6/ϕ3∃%)%=(+&+2ς−
# α Ψ  ≅∃ 2% φθ # 0ω ? ∃ +4  
+ (# # ; 2 2 3# ∃% 3   σ  01
2σ  υ ∋ Να Ψ  − # − ∃ 01 2σ
Π≅ΓΥ∆Ρ Π  24 # ; ς  2 : Κ2   01
2σ3(+α?Π<24#;
22#_Κ2Ξ3Ζ9<;∃χ6/#
Κ2()?)
# ; ϑ 0Σ %= (+ 6/     ΧΜΓ + 
Π≅ΓΥ∆Ν−#∋+Ρκ<;∃κ#4#;η
Φ##,%−#∃/∋+Ν#<2Ρϑκ
(2##%;%4 ;4#4#∋2
 3#4%∃ε%ιϑκ1+<#Φ#
<λ#<λ#ϕκ #
ϕ1+2∋<#Φ##,%1%?−#∋+κ
 1%  ϖ4 (] Ι4 <9 0ω  ⊥ ε  ∋ 
Οχχ%?∋+ς9κ;ι#36504#
/1%2(2ςςκΞΙΙ#6?Ζχ<
%%=ςς(#?∋∗κΝΜ206χΑΑΡ
71∋6#,%∋2;6#,%6/.ϖ4
χ(4#,%∋ς#_%86∃



ο=6∃3#ς#_2%3;ς66∃=Υ5#
≅∃2%[ ∋ΜξΜΓΥ5#%2η;8#λΤµ>4
+.?∀%∗∗∃8ΕΕ∆Κ2χ0
χ0620ψΒτζ
6∃ϑε;#3#∃%4#652.6/#∗
(#<;=#6Ω∋+σΕσΑΑΒ
6∃∋__∃;6/6
&23;−Ι1∋05∃+#6/Κ2≅∃2%
∋+6∃ϑκΦ∋2(β0 6%α()
##<=4#=Ψ#Κ96&23#)≅∃2%
(2ς4+κ∋2Κ2≅∃2%4(?;%=<##
6Φ∗Κ≅∃2%
78<∃4Ο≅Κ26∃ϑ/αΚ2=0;
6/Κ2Φ∋2φ##ςθ%__
(5#9∗(# 6/#&+2 ∋
+)≅∃2%4ς<2%Π≅ΓΥ∆
=0+6∃%⊥;#3#∃%4∋]652.
α <; 6 &2  %+ &2 ∃ 2 ΜΓ    ∋ +
Ν∀Ρ6∃∋ϕΙχ%Ι2:Κ2#ΧΜΓ∃ς4#%⊥
∃+&∋()∗∃4ι&∋<∃4ϕ
<;=%2∗<;∃+6?#&∋()∗∃<κ
#4 #66∃41%(+ς2∋
+⊥&2#(+6∃+34α()06∃4Ι<;,%#
<;1%
#;Κ2+(#ϕΙχ%Ι#652.∃?_
∗(##0 5ω)<+=η_2α8=Ψ4
&+24Ν9Ρ35&+



6∃:<4∃<;=ΜΓ3⊥;6%=;#
λΙχ%%+Κ2#Κ()∗
∋+
Μ5#9(β0 #αΜΓ;ι2//
α∗#6Λ56/#∗(#ΜΓ3#4
#&∋_#6/# α<;∃0(;−ς2/
94ε,∋20?−ς24<;Ψ20?(.α2(6κ
∗+Ψχ∋+ς6&2
 6∃ 6%∴ ##   /  ΜΓ ς 9 <υ ( 
α∗##/6/#∗(#3#
79,<_6∃∋4Φ∋2ϑ48<∃6
#6∃Ε8Θ.1Ι)Κ4%=<##κ
6/−% ΑΑ 3  8Ε 8 ≅ + ; 8# ΣΣ 8Ε  Ε
8Ι)Κ++Η∴Φ ∗ΒΘψΒ>ζ
ο⊥ ; 05 # Κ2 Φα  κ # 8 <∃ ≅∃ 2% [  ∋ Μξ 
ΜΓΝΜΠΦΡ4%=(+<<#<;6&2ΜΓ4∋
+≅∃2%4Τ/ΜΓ≅∃2%
71∋66∃∗4ςΩΛ232.ς
5∃#6/ΧΜΓ+Π≅ΓΥ∆)
2∃2∋ς
∀:7:ΣϖΛ;Θ∆Ιϑ
ι∃43#&##⊥
∋#⊥ϑ/%=(+3∗2?3#2
Κ25∃#6/%=(+6Λ5Φγ?ηϑ3#∃%
5∃#6/ι6Λ54#489%4#∋+
<;;%ρ##5?#6/6Λ5ς41∗
κ9%Κ25?5∃#6/%=(+6Λ5 

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×