Tải bản đầy đủ

Quản lý dự án phần mềm xây dựng website cẩm nang ẩm thực

HỌC

VIỆN

CÔNG

NGHỆ

BƯU

CHÍNH

VIỄN

THÔNG
KHOA

CÔNG

NGHỆ


THÔNG

TIN
BÁO

CÁO

BÀI

TẬP

NHÓM
QUẢNDỰ

ÁN

PHẦN

MỀM
XÂY

DỰNG

WEBSITE

CẨM

NANG
ẨM

THỰCAmthucViet.com
Giảngviên

hướng

dẫn

: Ths.

NGUYỄN

THANH

THỦY
Lớp : D11CNPM4
Nhóm

thực

hiện : Nhóm

1


Nội,

tháng

11

năm

2014
Quảndự

án

phần

mềm

-

AmthucViet.com

20
14
MỤC

LỤC
1.

Kế hoạch tổng thể dự án

5


    




       




     






   






 ! "!  #$


%

&  ' (  

)


*  + , -, .!/

)


01 

 2



3
)

&/  



3


     




(  !  ! ! $

4


      !" #

$


%& '   ()   

$


* .5 6! 7  

8


9+ : ;   2




* ( <# =+ :2




%

* ( <# -> ,  -?  # -@





AB - C = ,






D #$ E: : = ,



*

 +    



2.

QUẢNPHẠM

VI

DỰ

ÁN

19


,  !- . !/ #

0 1 234 



3.

K Ế

HOẠCH

QU ẢNTHAY

Đ ỔI

D Ự

ÁN26


  %& '  ()  5 6    

*


( FG 9+ : 6!  7 EH FI  2





J! H ! "! EH FI




K? 1! - 


%

K? FE -E H ! "! EH FI2


)


5 !7   ()     5 6 


8


- )

9
4.

K Ế

HOẠCH

QUẢ NCHI

PHÍ

D Ự

ÁN30


     ('  

$


     '  :  





;< (;=# (;>#  ? #;@ 



5.

QUẢNTHỜI

G

IANLẬP

LỊCH

32
Nhóm

1D11CNPM4 1|

P

age
Quảndự

án

phần

mềm

-

AmthucViet.com

20
14


  A  %B 4'





(C  (D   



6.

QUẢ NNHÂN

SỰ37
*

  D ! !'#     


8
*

> ,  6 E       


8
*

   !'#      


9
*

  !F    !'#      

9
*

!'GH H 



**

 !C  # ! 0







E -<  -  6!E  E F: # -@   

%


E -<  -   + 


%
*8

 !C  %I  J # 



7.

QUẢ NGIAO

TIẾPTRUYỀ N

THÔNG46
8

 3   # 


*
8

#  ( (  # K   3 


*
8

  :  #   L   A  ;=# (  


8
8

 !C  !5M 

# 

8
8

(D  "   3



8.

QUẢ NR ỦI

RO53
9

N D  ! L  !' 



3

LM -: N =+ :E





3

LM -: N I O



3

LM -: N ; 



3%

LM -: N =P !< 


%
3

D , Q ME = ,




%
3

LM -: N =@ :


%
9

. O  #O (C 

% & '   () ! L  !'



3

; G -M -:


%
3

&  -M -:





R
3

9+ : 6! 7 -M -:



3
9

$ !L  !' # :   ;<# #   5& 


9

%B 4'  ! L  !' 


*
3%

9+ : =@ : -M -:


3%

S  , FN! T 


9.

K Ế

HOẠCH

Đ ẢM

B

Ả O

CHẤT

LƯỢNG

WEBSITE66


& (;= F# A# %& %5&



*8


& (;=  # 


*9


;<    L  %& %5& ;=  0 

*


6 E      3  ' ,  (;=# 2H34H 

8


 # 

0   3  ' ,  (;=# 4  P  


8
Nhóm

1D11CNPM4 2|

P

age
Quảndự

án

phần

mềm

-

AmthucViet.com

20
14
*

%& '  

   0  # 4 ,  (;=#


8
10.

K Ế

HOẠCH

KIỂM

THỬ73
$  


8
$  &  ('  7 %B !


8
$  ('  7 %

B Q
 8
8 9@ ' F 

1 U V WX 

)
8 9@ ' G # Y ZX-E: WX


)
8 9@ '   


)
$  &   0 %B Q


8*
8% 9@ ' F 1


)
8% 9@ ' G # 


))
8% 9@ '   


)3
8%% XE!-XX -:-E 


38
11.

QUẢ NC Ấ U

HÌNH81
Nhóm

1D11CNPM4 3|

P

age
Quảndự

án

phần

mềm

-

AmthucViet.com

2014
Công

vi

ệc Người

thực

hiện


SOW


Tôn

chỉ

dự

án


Kế

hoạch

quảndự

án
(R STU VWX


Kế

hoạch

quảnphạm

vi

dự

án


Kế

hoạch

quảnthay

đổi

dự

án


Kế

hoạch

quảnchi

phí

dự

án
YXS

Z[

Z\XS


Kế

hoạch

quảnthời

gianlập

lịch

thực
hiện
]^X

Z[

Z_`


Kế

hoạch

quảnnguồn

nhân

l

ực


Kế

hoạch

quảntruyền

thônggiao
tiếp
S\`aX

b\ cd


Kế

hoạch

quảnrủi

ro


Kế

hoạch

đảm

bảo

chất

lượng

phần

mềm
S\`aX

eU fXZ


Kế

hoạch

kiểm

thử


Kế

hoạch

quảncấu

hình
Zfg eU \`
Nhóm

1D11CNPM4 4|

P

age
Kế hoạch tổng thể dự án
-

AmthucViet.com

2014
1.

Kế hoạch tổng thể dự án
1.1.tả

dự

án:


số

dự

án
24 $
Loại

hợp

đồng
hdijk ]dUj
Khách

hàng
l Z_`
2

khách

hàng
Cấp

dự

án
#]V\m
Cấp

dự

án

Nhóm
Zng 
Phân

công
Loại

dự

án
Xoj]Xpq
Quảndự

án
Nr`

ksXS

t
juvdoj
UZV Pg

Z
sU

dwo
Danh

mục

dự
án
jxjqVmgjXo
Lĩnh

vực

kinh
doanh
Loại

ứng

dụng
2juvdoj
1.2.

Phạm

vimục

đích
1.2.1.tảlược

hệ

thống
s yX

XZzg

ir`

ksXS

xW

mZyo

o]d{X

tjuvdoj

UZV

%RXZ

Pg

ZsU

dwo Pg
ZsU

dwo

U\XS

U|m

o|o

Uc

XZbXS

oZlXS

odX

Zb\

}UZ

xW Z|m k~X qdRX •\pX o
€d

•g oZsU
BẢNG

PHÂN

CÔNG

CÔNG

VIỆC
U_p

UyU

x‚XS gdƒX xW XZdƒ\ •\„U

Sdp o]RX oZ…

Sd€d SVWd

]pO •\p XZbXS uWd

xd…o

Zp`O
|X

o†‡XSxˆX

Znp

•g

oZsUO

‰Pg ZsU

dwo‰qW XZ[m U^\ X„d

Sd‹m u
fX Un

oZRg
x„X o]d

oZeUO Zd{\ xW Ucg XZŒX ]•

ZŽX xƒ

xˆX Znp •g oZsU U_p XZbXS •\„U
Sdp o]RX oZ…
Sd€d
ZbXS

UZeU XˆXS

UZ}XZ U_p mZ^X

gƒg
• \cX

q• uWd xd…o


\cX

q•

UyU

uWd

xd…o

oZ\•U

UyU

UZ\`RX g‘U

’ZyU

XZp\O •\cX q• Uy
U

X•d

k\XS
o]pXS tjuO

qdRX ’…oO xdkjVO“UZV

mZ”m oZRg v•p inp uWd xd…o
• \cX

q• oZWXZ

xdRX


\cX

q•

oZlXS

odX

oZWXZ

xdRXO

mZrX

•\`ƒX UZV

oZWXZ xdRX o]VXS up
X •\cX o][O
UZV mZ”m UŒm XZŒo

oZlXS odX oWd ’ZVcX


Ngọc

Hoàn 5|

P

age
Tổng

quan

về

dự

án

-

AmthucViet.com

2
014
• 3–XZ q\ŒX xW

mZcX

Z—d


ZV

mZ”m

XS†˜d

k‚XS

u–XZ

q\ŒX

xW

mZcX

Z—duWd

xd…o

U™XS

XZ


U\XS

U|m
UyU

UlXS oZeU

g€dO UyU

gVk vŠ

ošXS Z‡m xW ›ˆXS xWV

UZ\`RX g‘U

kWXZ UZV
ufX ›TU
• ZeU

XˆXS

XS†˜d

k‚XS


S†˜d

k\XS

Un

oWd

’ZVcX

›ˆXS

XZŒm

Zw

oZ„XS

Un

oZ{

oZp`

›šd

oZ
lXS

odX

oWd
’ZVcX

xW

ijg

ucX

oZ„XS

’R

UyU

X•d

k\XSO

ZVfo

›•XS Un

qdRX •\p
X ›…X ZVfo
›•XS U_p Uy XZrX

o]VXS tjuvdoj
1.2.2.

Phạm

vi

dự

án
1

s

yX upV

S—g xdwU

ofV

]p mZ^X gƒgO oWd

qdw\ Z†€XS k~X v• k‘XS
O ucV

ZWXZ
xW

ucV o]– o]VXS v\„o •\y o]–XZ v• k‘XS
1

s

yX

UZœ

•\cX

q• oZWXZ xdRXO uWd

xd…o

xW UyU

UZeU

XˆXS ›• XR\
4cX mZ•g
qW mZ^X

gƒg ›†‡U ›†p qRX Xoj]Xjo v• k‘XS
1.2.3. Yêu

cầu

sản

phẩm
1

5R\

U^\ Zw oZ„XS
• ZrX

oZdwX ka v• k‘XS

›„d x€d

XS†˜d

k‚XS
• Zep

›†‡U kb qdw\ q€XO i• q• oZlXS odX XZpXZO

›• UZ}XZ iyU

U
pV
• n oZ{ XrXS

U|m xW ucV

o]– ka kWXS
• n UyU UZ†ŽXS

o]–XZ ucV gŒo ›d ’žg
• „U

›•

o]\`ƒX ocd

XZpXZ UZnXSO o†ŽXS oZ}UZ x€d XZdƒ\ qVfd
o]–XZ k\`woO
UZV mZ”m XZdƒ\ XS†˜d

k‚XS

o]\` UŒm ›—XS oZ˜d o]VXS U‚XS g
•o q‹U
1

5R\

U^\ oŸ ’ZyUZ ZWXS
• w

oZ„XS Un UZeU XˆXS

›ˆXS XZŒm

UZV XS†˜d

v•

k‘XS

’Zd
o]\` XZŒm
• Œm XZŒoO

oZp` ›šd kb qdw\ qdRX •\pX
• Z„XS

’RO i\|o

uyV UyV UZ\•X iyU
• X

oVWX oZlXS odXO ucV gŒo o„o
• n ’Zc XˆXS

mZyo

ZdwX UyU q d o]VXS mZfg

xd

UZV mZ”m
• n oZ{ uš v\XS XSZdwm x‘

’Zd

U^X


Ngọc

Hoàn 6|

P

age
Tổng

quan

về

dự

án

-

AmthucViet.com

2
014
• n ’Zc XˆXS

mZrX

•\`ƒX

UZV XS†˜d

v• k‘XS
1.2.4.

Đối

tượng

sử

dụng

hệ

thống
1 S†˜d

k‚XS 

S†˜d

•\cX o][

Zw

oZ„XS ¡ kgdXdvo]poV]¢OXS†˜d
›dƒ\ ZWXZ
Zw oZ„XS ¡Vkj]poV]¢O oZWXZ

xdRX U_p o]pXS tju

¡jguj]¢
1.2.5.

Các

giả

thi

ếtràng

buộc
1

#dc oZd…o
• %ZyUZ

ZWXS

vŠ U\XS

U|m

XZbXS

oZlXS

odXXSZdwm

x‘

o]VXS

•\y
o]–XZ mZyo

o]d{X Zw

oZ„XS  (†\ o]b

oZlXS odXO •\cX q• UyU UZ
\`RX g‘UO
•\cX

q• uWd xd…oO •\cX

q• oZWXZ

xdRXO mZrX

•\`ƒX

XS†˜d

k‚XS
• %ZyUZ

ZWXS

U\XS

U|m

oZlXS

odX

oWd

XS\`RX

gy`

o}XZ

xW

g
fXS Xoj]Xjo
›pXS v• k‘XS

ofd o]\XS org
• %ZyUZ

ZWXS

’•

XZŒX

UyU

vcX

mZ•g

¡Wd

qdw\O

mZ^X

gƒg
¢

xW

uWX
SdpV

qfd

UZV

ojpg

o]VXS

x£XSo\^X

vp\

g d

q^X

XZŒX

uW
X

SdpV

vcX
mZ•g
• 4cX mZ•g

qW g•o eXS k‘XS

o]RX SdpV kdwX 2ju
• 4cX mZ•g

qW eXS k‘XS

mZyo

o]d{X oZjV gl Z–XZ 


1

!WXS

u\•U
• Zfg

xd

U_p

ks

yX

qW

’ZlXS

oZp`

›šd

o]VXS

•\y

o]–XZ qWg
ks

yX x–
xŒ`

oZ˜d SdpX xW

’dXZ mZ}

UZV ks yX U™XS qW ’ZlXS

oZp` ›šd
• Z}p

’ZyUZ

ZWXS

’ZlXS

UZ|m

XZŒX X…\ SdpV

vcX mZ•g UZŒg
¤$

XSW`O
vcX

mZ•g

’ZlXS

›cg

ucV

UZ|o

q†‡XSO

’ZlXS

›‹XS

`R\

U^\’ZlXS
›†‡U UZ|m XZŒX
• Td

]_d

]VgYo

’¥

oZ\ŒoO

UVX XS†˜d

’ZyUZ ZWXS ’ZlXS
UZ[\ o]yUZ
XZdwg
• yU

]_d

]V

qdRX

•\pX

o€d

oZ†

xdwX

›fd

kdwX

mZ}p

uRX

ks

yX

mZcd

oZlXS
uyV o]†€U
• …\ ic` ]p q d o]VXS oZ˜d SdpX ucV o]– mZ}p uRX UlXS o` vŠ

U
Z[\ gTd UZd
mZ} ucV

o]– U™XS XZ† ošX oZ|o

kV Zw oZ„XS Sr` ]p


Ngọc

Hoàn 7|

P

age
Tổng

quan

về

dự

án

-

AmthucViet.com

2014
STT Vai

trò
Lĩnh

vực

(

Trách
nhiệm)
Họ

Tên Liên

hệ

#dyg ›„U ks
yX
4jXdV]
pXpSjgjXo
(R STU VWX
qjXSVUZVpX¦SgpdqUVg

4

$**8$*9

\cX

q• ks yX
]V§jUo pXpSj]
(R STU VWX
qjXSVUZVpX¦SgpdqUVg

4

$**8$*9

]†¨XS

XZng

oZ\Œo
jUZXdUpq

(jpkj]
YXS

Z‚`
Z\XS
oZ\`XZ\XS¦SgpdqUVg

4

]†¨XS

XZng
Zd…o

’…O xW
mZrX

o}UZ
XSZdwm

x‘
jvdSXdXS

(jpkj]O
3
]^X

Z[

Z_`
o]pXoZdoZ\`¦SgpdqUVg

4

]†¨XS

XZng
cg ucV UZ|o
q†‡XS xW

•\cX
q• U|\ Z–XZ
 pXk


S\`aX

eU
fXZ
k\UgpXS¦SgpdqUVg

4
* ]†¨XS

XZng 'mj]podVXv pXk Zfg eU \` mZpgk\UZ\`¦SgpdqUVg

• …o

oZ˜d

SdpX

ucV

o]–

X…\

Zw

oZ„XS

Un

q d

mZ}p uRX UlXS
o` vŠ

vpXS
ijg i”o ¡X…\ Un XZ\ U^\¢ XZ†XS

mZ}p o]\XS org mZcd

o]c

g
Td UZd mZ}
1.2.6.

Lịch

thực

hiện:


;€U o}XZ oZ˜d SdpX oZsU ZdwX $ o\^X


s yX ›†‡U ks ›[XZ u©o ›^\ oŸ *ª$9ª$ ›…X $ªª$


ZdRX ucX ›^\ odRX ks ›[XZ uWX SdpV

o]VXS 8

o\^X vp\ ’Zd u©o
›^\ xW mZdRX
ucX ZVWX oZdwX ks ›[XZ vp\  od…m oZjV


SrX

vyUZ ks o}XZ

8$ o]dw\
1.2.7. Đội

dự

án


Ngọc

Hoàn 8|

P

age
1.3.

Mục

tiêu

dự

án


Ngọc

Hoàn 9|

P

age
Số

liệu
Đơn

vị
Mục

tiêu


bản

để

thiết

lập

mục

tiêu
USL
Trung
bình
LSL
Z|o

q†‡XS
ZsU

oZd xW
’d{g oZ•
jvo 4
8 (Œm o]–XZ xdRX VkdXS
(R STU VWXO
YXS

Z‚`
Z\XSO

]^X

Z[
Z_`O

S\`aX
b\ cdO ]^X
ˆX

\`O

S\`aX
ˆX

fXZ
Số

liệu Đơn

vị Cam

kết Tái

cam

kết Ghi

chú
SW`

u©o ›^\ SW`ªoZyXSªXˆg ª9ª$
SW`

’…o oZ‹U SW`ªoZyXSªXˆg ªª$
Z˜d

SdpX 4„ XSW` 8$ XSW`
•d XS™

%}UZ oZ†€U o„d
›p
S†˜d * XS†˜d
 qsU qŒm ZVy ›ŽX S†˜d

XSW`
([UZ X qsU S†˜d

XSW` * XS†˜d
yUZ v• k‘XS

X qsU S†˜d

XSW` * XS†˜d
Tổng

quan

về

dự

án

-

AmthucViet.com

2014
1.3.1.

Mục

tiêu

tiêu

chuẩn
Ph


th
uộc
Ngày

dự

kiến
giao

hàng
Ghi

chú

Wd

qdw\ Z†€XS

k~X v• k‘XS

SdpV UZV ’ZyUZ
ZWXS

qW ucX UeXS ’ZlXS

mZcd

ucX gƒg
$ªª$
n oZ{ ZVWX oZWXZ
XZpXZ

ZŽX ks ’d…X

•d ks yX UZ\`RX

XSZdwm uzXS

U|m UpV
$ª$
n oZ{ ZVWX oZWXZ
XZpXZ

ZŽX ks ’d…X
4s ZWd

q£XS
U_p ’ZyUZ
ZWXS
d{g
$
Zpg

’ZcV

#N g‘U odR\ o]VXS Xˆg
$O pV

ZŽX vV x€d

ks yX o]†€U ›n
¡s yX¢

«
!£ ]œ 2kj¬ªgg N
\y o]–XZ o\rX
oZ_
Uª'u N
Zd mZ}
 qsU Zdw\
•\c
« 9$« -
Zd mZ}

v•p
UZbp
« $«
#dpV ZWXS

oŒX XŽd
%[m oZ˜d « $$«
1.5.

Kế

hoạch

quảndự

án
1.5.1.

Các

bước

quảndự

án
a.

Lập

lịch

thực

hiện

các

công

vi

ệc

của

dự

án.
1 †p ]p UyU ZVfo ›•XS o]VXS ks yX
1 4©m i…m UyU ZVfo ›•XS


Ngọc

Hoàn 10

|

P

a

g

e
Tổng

quan

về

dự

án

-

AmthucViet.com

2
014
1 ;€U

q†‡XS oZ˜d

SdpX U_p UyU

ZVfo

›•XS vpV

UZV

mZ‚ Z‡m x€d

oZ˜d

SdpX
oZsU ZdwX ks yX
1.4.

Phụ

thuộc

quan

trọng
Tổng

quan

về

dự

án

-

AmthucViet.com

2014
1 (Œm

oZWXZ

g•o

ucXS

kpXZ

vyUZ

UyU

ZVfo

›•XS

xW

oZ˜d

SdpX

oZsU

ZdwX
U‚XS x€d

XS†˜d

oZpg Sdp
b.

Quảnchi

phí

dự

án.
1 ;€U q†‡XS UZd mZ}

oZsU UZ|o ›{ mZyo

o]d{X ks yX
1 sp o]RX kpXZ

vyUZ UlXS xdwU

›{

Sdc

oZd…o UZd mZ}

UZV oŸXS
UlXS xdwU
c.

Quảnthời

gian

phát

tri

ển

dự

án.
1 Z˜d

SdpX u©o ›^\ ks yX

*ª$9ª$
1 Z˜d

SdpX ’…o oZ‹U ks yX ªª$
1 Z˜d

SdpX

g‘U

odR\

ZVWX

oZWXZ

U_p

XZng

9ª$ª$

¡o
]†€U

g•o
o\^X¢
d.

Quảnnguồn

nhân

sự

trong

dự

án.
1 (Œm ’…

ZVfUZ mZrX

UZdp UlXS xdwUO UZeU kpXZ

UZV oŸXS
oZWXZ

xdRX
1 Z\•X

u[ XS\—X

XZrX

qsU oZp`

oZ… ’Zd

ic` ]p vs U„
e.

Quảnchất

lượng

dự

án
1 \cX

q• ’Zc XˆXS

oZsU ZdwX UyU `R\ U^\ XSZdwm

x‘

U_p ks
yX
1 \cX

q•

’Zc

XˆXS

oZ}UZ

eXS

UyU

gld

o]†˜XSO XƒX ocXS U|\
Z–XZ gfXSO
gy` o}XZ XS†˜d

v• k‘XS
1 \cX

q• ’Zc XˆXS

ucV

gŒo oZlXS odX ks yX
1 (RX ’… ZVfUZ ’d{g oZ•
f.

Quảntruyền

thông
1 \cX

q• xdwU qdRX qfU Sdbp UyU oZWXZ

xdRX o]VXS XZng
1 \cX

q• o]pV ›šd oZlXS odX x€d

’ZyUZ

ZWXS
g.

Quảnrủi

rothay

đổi

trong

dự

án
1 †p ]p UyU Sdc

oZd…o ]_d ]V mZyo

vdXZ o]VXS •\y o]–XZ mZyo

o]
d{X ks yX
1 ;€U

q†‡XS

iyU

v\|o

ic`

]p ]_d

]V

UyU

x|X ›ƒUZ\`RX
glX xW XSVWd
UZ\`RX glX
1 †p ]p UyU udwX mZym

ks

mZ£XS

xW

v•p q dO oZp` oZ…

’Zd ic`

]p ]_d ]V


Ngọc

Hoàn 11

|

P

a

g

e
Tổng

quan

về

dự

án

-

AmthucViet.com

2
014
1.5.2.

Kế

hoạch

ngân

sách

dự

án:
1 SrX

vyUZ Z‡m ›—XS 9$$$$$$$ xXk
1 Zd mZ}

oZsU ZdwX ks yX

8$$$$$$$ xXk
1.5.3.

Công

cụ

lập

kế

hoạch:
1 lXS U‘ vVfX oZcV xˆX

ucX

dU]VvV¬o tV]k $
1 lXS U‘

ir` ksXS

ks

yX dU]VvV¬o ]V§jUo $O d]o\pq mp]pkdSg

x$$
1 lXS U‘ o}XZ oVyX qŒm ucXS

dU]VvV¬o HiUjq $
1 lXS U‘

o]–XZ UZd…\ oZ\`…o o]–XZ dU]VvV¬o Vtj] VdXo $
¡UlXS U‘ ›ƒ\
Un ucX •\`ƒX

U_p XZW

U\XS U|m¢
1.5.4.

Công

cụ

lập

trìnhmôi

trường

phát

tri

ển.
1 SlX XSb qŒm o]–XZ Gpxp

¡§k’ 8¢O GvmO 4j]xqjo
1 lXS U‘ qŒm o]–XZ HUqdmvjO 4•q vj]xj] $O ZVoVvZVm 4*
1.5.5.

Hỗ

trợ

từ

khách

hàng
1 %ZyUZ ZWXS Un

XZdwg x‘

mZcd

Z

o]‡

UyU

oWd

qdw\ XSZdwm x‘

UZV
XZng mZyo
o]d{X mZ^X

gƒg
1 Tm o]pV ›šd g•o o\^X g•o q^X Sdbp Zpd

uRX
1 Z„XS

XZ|o

oZlXS odX xW

`R\ U^\ Sdbp Zpd uRX
1.5.6.

Sản

phẩm

giao

cho

khách

hàng
1 w

oZ„XS tjuvdoj

Pg ZsU

dwo

›cg ucV

ZVfo

›•XSO ›^`
›_ UyU UZeU
XˆXS

XSZdwm

x‘
1 Ž v¨ kb qdw\
1 Wd

qdw\ Z†€XS

k~X
1.6.

Tôn

chỉ

dự

án


Ngọc

Hoàn 12

|

P

a

g

e
Tôn

chỉ

dự

án

-

AmthucViet.com

2
014
TÔN

CHỈ

DỰ

ÁN
I. Mô

tả

dự

án
• W     Nr` ksXS

tjuvdoj UZV ’RXZPgZsUdwo
• K,H .[ F"! 2 *ª9ª$
• K,H =+ \ 2 ªª$
• *M F"!  2 vZ\

Z_`
• 9 #G 2 8$$$$$$$ 
• S F   2 (R STU VWX
• (  !   2


ZeU

XˆXS

XSZdwm x‘
\cX

q•

oZWXZ

xdRX

upX

•\cX o][O UŒm XZŒo

xW mZrX •\`ƒX
UZV

oZWXZ
xdRX upX

•\cX

o][


Œm XZŒo

UyU UZ\`RX g‘UO uWd xd…o

xW UyU oZlXS odX qdRX •
\pX


\XS U|m UyU

oZlXS odX g€d

XZ|o•g oZsUO oZlXS odX ›
[XZ ’– UZV
UyU oZWXZ

xdRX ›ˆXS

’}


ZV mZ”m oZjV k•d oZlXS odX ›[XZ ’–


ZrX •\`ƒX

XS†˜d

k‚XS

x€d

UyU UZeU XˆXS

]dRXS


5R\ U^\ ’¥ oZ\Œo
ym eXS ›†‡U odR\ UZ\•X

U_p g•o 2juvdoj 


|\

o]‹U

’ZVp

ZTUO

UZYo

UZŠO

]•

]WXSO

ka

›dƒ\

Z†€XSO

’Zpd

oZyUO
UZœXZ v•p


#dpV kdwX oZrX oZdwX x€d

XS†˜d

k‚XSO

ka

v•

k‘XSO

ka

oZ
pV oyU


†ŽXS

oZ}UZ x€d

XZdƒ\ o]–XZ k\`wo

tju ’ZyU

XZp\


„U

›•

o]\`

UŒm

XZpXZO

UZ}XZ

iyUO

šX

›[XZO

UZV

mZ”m XZ
dƒ\ XS†˜d
k\XS

o]\` UŒm U‚XS q‹U


5R\ U^\ ’ZyU
cg ucV o}XZ Z‡m mZymO

ucX •\`ƒX


Ngọc

Hoàn 13

|

P

a

g

e
Tôn

chỉ

dự

án

-

AmthucViet.com

2014


3cV

o]–

vcX

mZ•g

o]VXS

•\y o]–XZ v•

k‘XS xW v•p q d

Zw

oZ„XS ’Zd
Un vs U„“


VWX oZWXZ

o]†€U XSW`

ªª$


  ME   2


s

yX

upV

S—g

xdwU

ofV

]p

mZ^X

gƒgO

oWd

qdw\

Z†€XS

k~X

v•

k‘XSO

ucV
ZWXZ

xW

ucV o]– o]VXS v\„o •\y o]–XZ v• k‘XS


s

yX UZœ

•\cX

q• oZWXZ

xdRXO uWd

xd…o xW

UyU UZeU XˆXS

›• XR\

ST
T
Vai

trò
Lĩnh

vực

(

Trách
nhiệm)
Họ

Tên Liên

hệ

#dyg ›„U ks yX
4jXdV] pXpSjgjXo
(R STU VWX
qjXSVUZVpX¦SgpdqUVg

4

$**8$*9

\cX

q• ks yX
]V§jUo pXpSj]
(R STU VWX
qjXSVUZVpX¦SgpdqUVg

4

$**8$*9

]†¨XS

XZng
%¥ oZ\Œo
jUZXdUpq

(jpkj]
YXS

Z‚`
Z\XS
oZ\`XZ\XS¦SgpdqUVg

4

]†¨XS

XZng
Zd…o

’…O xW
mZrX

o}UZ XSZdwm
x‘
jvdSXdXS

(jpkj]O
3
]^X

Z[

Z_`
o]pXoZdoZ\`¦SgpdqUVg

4

]†¨XS

XZng
cg ucV UZ|o
q†‡XS xW

•\cX

q•
U|\ Z–XZ
 pXk


S\`aX

eU
fXZ
k\UgpXZ¦SgpdqUVg

4
* ]†¨XS

XZng 'mj]podVXv pXk

jvo Zfg eU \` mZpgk\UZ\`¦SgpdqUV

II.

Thành

viên

đội

dự

án
Tôn

chỉ

dự

án

-

AmthucViet.com

2014


4cX mZ•g

qW mZ^X

gƒg ›†‡U ›†p qRX Xoj]Xjo v• k‘XS


&  ' ( 2


\cX

q• tjuvdoj U_p Pg

ZsU

dwo

xW XS†˜d

k‚XS

tjuvdoj
1

Wd ›Yo Zw ›dƒ\ ZWXZ

oŸ dU]VvV¬o® 2dXkVtv® N o]¨ qRX
V.

Các

giả

thi

ết


Ngọc

Hoàn 15

|

P

a

g

e
ZsU

oZd xW
’d{g oZ•
g

4
8 (Œm o]–XZ xdRX VkdXS
(R STU VWXO
YXS

Z‚`
Z\XSO

]^X

Z[
Z_`O

S\`aX
b\ cdO ]^X
ˆX

\`O
S\`aX

ˆX
fXZ
Tôn

chỉ

dự

án

-

AmthucViet.com

2014
1

%ZyUZ ZWXS vŠ

U\XS U|m XZbXS oZlXS odX xƒ

XSZdwm x‘

o]VXS •\y
o]–XZ mZyo
o]d{X

Zw oZ„XS(†\

o]b

oZlXS

odXO

•\cX

q•

UyU

UZ\`RX

g‘UO


\cX

q•

uWd
xd…oO •\cX

q• oZWXZ xdRXO

mZrX

•\`ƒX

XS†˜d

k‚XS
1

%ZyUZ

ZWXS

U\XS

U|m

oZlXS

odX

oWd

XS\`RX

gy`

o}XZ

xW

gfXS

Xoj
]Xjo

›pXS
v• k‘XS

ofd o]\XS org
1

%ZyUZ

ZWXS

’•

XZŒX

UyU

vcX

mZ•g

¡Wd

qdw\O

mZ^X

gƒg



¢

xW

u
WX

SdpV

qfd
UZV ojpg o]VXS x£XS

 o\^X

vp\ g d q^X XZŒX

uWX SdpV vcX mZ•g
1

4cX mZ•g

qW g•o eXS k‘XS

o]RX SdpV kdwX 2ju
1

4cX mZ•g

qW eXS k‘XS

mZyo

o]d{X oZjV gl Z–XZ 
VI. Nguồn

tài

nguyên


%ZyUZ

ZWXS

U\XS U|m 


\XS

U|m UZd mZ} oZsU ZdwX ks yX


ZlXS

odX XSZdwm

x‘ •\cX

q• uyX

ZWXS


yU g~\ ud{\ U^X oZd…o


S†˜d

v• k‘XS

Zw oZ„XS 


\XS

U|m UyU XZ\ U^\O gVXS g\„X ’Zd ir` ksXS

Zw oZ„XS


†p ]p UyU • ’d…X ›nXS Snm xƒ Zw oZ„XS mZ‘U

x‘
STT Sản

phẩm Ngày

bàn

giao Ghi

chú
1
yU oWd qdw\ •\cX

q• ks yX ’žg oZjV ªª$
2
• XS\—X ªª$
3
hdqj UWd ›Yo UZ†ŽXS

o]–XZ ªª$
4
†€XS

k~X v• k‘XS

UZ†ŽXS o]–XZ ªª$

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×