Tải bản đầy đủ

Nghiêu cứu ảnh hưởng của các nhân tố đầu vào đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai





 !"#$
%&'()
&(*+'
&,% 
*-",./01202/
345"6%
789%:

;<=>?@A/2A

B?C?<D>EFG><HI<=FJKL?<=M?N<DOP<LQRLSGDMT<MUV<KMW<KB?
KMXDM?Y<@DZ[XM\KH]D^>M_QM`a<=Sb<cMG>MdD0eDSfR?YPF`]DKMP
KMghKi<Mf<=<=P;<M]hhMehj<k?SP<=<=M?N<DOPlLcmKnPVKHG<=FJKL?
<LQRLKHP<=KMXD0
Đồng Nai, tháng 02 năm 2012
eD=?V


?

H`aDK?N<@KB?C?<DMW<KML<MDVEo<KM_Q"0=PQp<q<LFrKg<
Ks<M M`a<= Sb<@ KHPQJ< FtK c?m< KMOD@ c?<M <=M?YE DMG KB? KHG<= [PuK nPe
KHs<MKMXDM?Y<RPg<lq<KuK<=M?Yh<LQ0
#?<=v?Rw?DVEo<Fm<nPxKM_QDBH`w<=t?MdD00000<Mf<=<=`w?
FrKHPQJ<FtKc?m<KMODnPxUePDMGKB?KHG<=KMw?=?><MdDD>GMdDli>nP>0
B?Dy<=C?<=v?Rw?DVEo<Fm<DeDDMzDM^K{DMMk?<B<=SW<FrM\
KH]@=?zhKB?KMPKMgh[uR?YPcMVG[eKlLDM?>[|<Mf<=c?<M<=M?YEMfP
TDMF}KMXDM?Y<FJKL?<=M?N<DOP<LQ0
#?<=v?Rw?U?mKo<Fm<=?>Fs<M<M~D^>KB?@<o?FrDMGKB?KMNE<?JE
K?<lLFk<=RXDF}KghKHP<=<=M?N<DOP0
">P D•<=@ Rw? KH? W< [WP [€D C?< F`]D SL<M DMG Uu E•@ <Mf<= <=`w?
Fr <PB? StQ DG< cMB< Ra< lL MmK R‚<= nP>< KWE@ Fk<= l?N< F} DG< MGL<
KML<MRPg<lq<KuK<=M?Yh<LQ0
eD=?V

??

H><=
ƒH><=hM„Us>
ƒ3w?D>EFG>< ?
ƒ3w?DeEo< ??
ƒ*„DR„D ???
ƒ><ME„DDeDcxM?YP@DeDDMfl?mKK€K l??
ƒ><ME„DDeDUV<= l???
ƒ><ME„DDeDMs<Ml…@F;KM{ C
†$‡ 2
20T<MDˆhKM?mKD^>l?YD<=M?N<DOPFJKL? 2
A0*„DK?NP<=M?N<DOP A
A020*„DK?NPK‰<=nPeK A
A0A0*„DK?NPD„KM} A
10u?K`]<=lLhMtEl?<=M?N<DOP 1
Š0k?SP<=<=M?N<DOP 1
‹0Œ<=M•>cMG>MdDlLKMXDK?p<D^>FJKL? 1
Ž20•!‡$‡ Š
2020‰<=RPg<lJDeDDB<=KHs<MFrDB<=UulJlˆ<FJ<=M?N<DOP Š
202020t??YK>E Š
2020A0HN<KMm=?a? 2/
20A0o[•RxKMPQmKD^>lˆ<FJ<=M?N<DOP 22
20A020%Me?<?YElLF‘DF?}ED^>[V<CPˆK<B<=<=M?Yh 22
20A02020%Me?<?YE 22
???
20A020A0‘DF?}E 2A
20A0A0eDRxKMPQmKR?N<nP>< 2A
20A0A0203xKMPQmK<q<=[PˆKKM’GnP?EB 2A
20A0A0A03xKMPQmKlJKq<=KH`•<=lLhMeKKH?}<<B<=<=M?Yh 2A
20A0A010?YPnPVc?<MKm 2‹
20A0A0Š0%?m<KMOD<B<=<=M?Yh 2‹
20A0A0‹0q<=[PˆKR>GFk<= 2‹
20A0A0.03xKMPQmKlJKM>QF‰?DB<=<=MYKHG<=<B<=<=M?Yh 2.
20A0A0“03xKMPQmKlJDeDQmPKuF_PlLGDoUV<KHG<=<B<=<=M?Yh 2“
20A010%mKRPg< 2”
ŽA0†•*)Ž
 AA
A020‰<=nP><lJMPQY<HV<=GE AA
A02020{KHTF{>Rx AA
A020A0?JPc?Y<KX<M?N< A1
A02010‘DF?}Ec?<MKm@CrMk?D^>MPQY<HV<=GE AŠ
A0A0M`o<=hMeh<=M?N<DOP A.
A0A020M`o<=hMehF?JPKH>@KMPKMgh[uR?YP0 A.
A0A0A0M`o<=hMehhMW<KTDM A“
A0A0A020M`o<=hMehKMu<=cNEBKV A“
A0A0A0A0M`o<=hMehK`o<=nP>< A“
A0A0A010M`o<=hMehhM~<=lˆ<lLDMPQN<=?> A–
A0A010eDDM—K?NP[vS„<=F}hMW<KTDM A–
Ž10% ! 1/
1020‰<=nP><[V<CPˆKM;K?NPD^>KMm=?a? 1/
?l
102020#PˆKCODWQM;K?NP 1/
1020A0"V<CPˆKlLCPˆKcM˜PM;K?NPKHN<KMm=?a? 1/
1020A020"V<CPˆK 1/
1020A0A0#PˆKcM˜P 11
1020A010?eUe< 1Š
1020A0Š0Mg<F{<MlJ[V<CPˆKM;K?NPKHN<KMm=?a? 1‹
102010s<MMs<MK?NPKM„M;K?NP 1.
10A0‰<=nP><[V<CPˆKM;K?NPD^>?YK>E 1–
10A020"XMs<MKML<MlLhMeKKH?}<DWQM;K?NP•?YK>E 1–
10A0A0?Y<KTDM@<q<=[PˆKlL[V<R`]<=M;K?NP•?YK>E 1”
10A010MPMGtDM@DMmU?m<M;K?NP Š/
10A0Š0#PˆKcM˜P Š2
10A0‹0?eM;K?NP Š1
10A0.0Mg<F{<MlJ[V<CPˆKlLCPˆKcM˜PM;K?NPD^>?YK>E Š‹
1010%mKRPg< Š‹
10Š0"V<CPˆKM;K?NP•MPQY<HV<=GE Š.
10‹0<MM`•<=D^>DeDQmPKuF_PlLGFm<M?YPnPV[V<CPˆKc?<M
SG><MDWQM;K?NPMPQY<HV<=GEK—<M;<=>? Š“
10‹020#WQSX<=EBMs<MM;?nPQ Š“
10‹0A0*BKV[uEbPcMVG[eK Š–
10‹010*BKVDeDU?m<FkDRghKHG<=EBMs<MM;?nP? Š”
10‹01020?Y<KTDMM;K?NPKMPMGtDM ‹/
10‹010A0MZEQmPKuKMPkDlJlu<[V<CPˆK ‹2
10‹01010MZE<MW<KuKMPkDlJ<=P;<RXDR>GFk<=lLDG<<=`w? ‹.
10‹0Š0q<=[PˆKM;K?NP ‹–
l
10‹0‹0MW<KTDMM?YPnPV[V<CPˆKc?<MSG><MDWQM;K?NPD^>Mk
=?>Fs<MKM’GKi<=Cr ‹”
10‹0.0%mKnPVEBMs<MM;?nP? .2
10‹0.020u?la?KMP<MghR>GFk<==?>Fs<M .2
10‹0.0A0u?la?R]?<MPg< .1
10‹0“0e<M=?eDMP<=lJ[V<CPˆKDWQM;K?NPD^>MPQY<HV<=GE .‹
10.0JCPˆKEkK[u=?V?hMeh<MIE<W<=D>GM?YPnPV[V<CPˆKc?<M
SG><MDWQM;K?NP0
10.020o[•CWQSX<=DeD=?V?hMeh
10.02020#PM`a<=DP<=D_PD^>KM{KH`w<=;K?NPMm=?a?
10.020A0#PM`a<==?e .“
10.02010{<MM`a<=hMeKKH?}<[V<CPˆKM;K?NPD^>?YK>E .“
10.020Š0?m<Ukc™KMPgKlLDB<=<=MYEa?DZcMV<q<=M\
KH]hMeKKH?}<[V<CPˆKM;K?NP .–
10.0A0JCPˆKDeD=?V?hMeh .”
% 34% ) “Š
0%mKRPg< “Š
0%?m<<=M{ “‹
ƒ3*%
ƒM„R„D2
ƒM„R„DA
ƒM„R„D1
l?

kš kB<=<=M?YhlLMeKKH?}<B<=KMB<
 MXDML<M<B<=<=M?YhKuK›=GGS>=H?DPRKPH>RhH>DK?D’[œ
 k<=F;<=;K?NP!PuDKm›<K’H<>K?G<>R’hh’HGEEP<?KQœ
(( <K’H<>R(>K’G•(’KPH<›"PˆK<k?MGL<œ
 ’KH’[’<Kl>RP’›?Y<=?eKMPM;?KMP_<œ
" q<=[PˆK
! ‰<=D„DV?nP><?YK>E
MPuD MPuDUVGlYKMXDlgK
?Y<%% ?Y<cMG>MdDc™KMPgK0
 ?YhMk?;K?NP?YK>E
l??

 !"#$
%&'(
)'%&'( *+'(
202 ?YPnPVc?<MKmD^>[V<CPˆKM;K?NP .
20A ?YPnPVF_PK`M;K?NP@KT<MUs<MnPW<KHN<DeDl•<=B<=
>EUklLMz!PuD<qEA//Š@KM’GnP><F?}E<=W<ML<=

201 ?YPnPV[V<CPˆKDWQM;K?NPlLEkK[uDWQKH;<=RWP<qE
cMeD<qEA//‹

20Š %mKnPVFe<M=?e<Mf<=KMPg<R]?lLcMZcMq<D^>DeDQmP
KuDMT<MKeDFk<=Fm<M?YPnPV[V<CPˆKM;K?NPKHN<DeD
l•<=KH;<=K?NPDV<`aD

A02 s<MMs<M[vS„<=FˆKD^>MPQY<HV<=GE<qEA/2/ AŠ
102> "V<R`]<=KMPMGtDM 1A
102U "V<R`]<=DeD<`aD[V<CPˆKDMT<M 1A
10A eDKM{KH`w<=<MghcM˜P 1.
101 #PˆKcM˜PM;K?NPD^>?YK>EnP>DeD<qEA//–žA//”
žA/2/
ŠA
10Š ?eUs<MnPW<nP>DeDKMe<= ŠŠ
10‹ ?Y<KTDM@<q<=[PˆK@[V<R`]<=F?JPnP>DeD<qE Š“
10.
"uEbPF?JPKH>Kt?/‹CrKMPkDMPQY<HV<=GE
Š”
10“
*BKVDeDU?m<FkDRghKHG<=EBMs<MM;?nP?
‹/
10–
!PQEBS?Y<KTDMV<MM`•<=Fm<cmKnPV@M?YPnPV[V<CPˆK
c?<MSG><MD^>Mk
‹2
10”

<MM`•<=D^>DM?hMThMW<DMP;<=Fm<cmKnPV@M?YPnPV
[V<CPˆKc?<MSG><MD^>Mk
‹A
102/

<MM`•<=D^>DM?hMThMW<FtEFm<cmKnPV@M?YPnPV[V<
CPˆKc?<MSG><MD^>Mk
‹1
1022

<MM`•<=D^>DM?hMThMW<RW<Fm<cmKnPV@M?YPnPV[V<
CPˆKc?<MSG><MD^>Mk
‹Š
l???
102A

<MM`•<=D^>DM?hMThMW<c>R?Fm<cmKnPV@M?YPnPV[V<
CPˆKc?<MSG><MD^>Mk
‹‹
1021

<MM`•<=D^>DM?hMTKMPuDUVGlYKMXDlgKFm<cmKnPV@
M?YPnPV[V<CPˆKc?<MSG><MD^>Mk
‹.
102Š

<MM`•<=D^>DM?hMTR>GFk<=Fm<cmKnPV@M?YPnPV[V<
CPˆKc?<MSG><MD^>Mk
‹“
102‹

<MM`•<=D^>c?m<KMOD<B<=<=M?YhFm<cmKnPV@M?YP
nPV[V<CPˆKc?<MSG><MD^>Mk
‹–
102.
q<=[PˆKM;K?NPD^>DeDMk=?>Fs<M
‹”
102“ e<M=?eM?YPnPVc?<MKmDWQM;K?NPKM’GKi<=Cr ‹”
102–
?Y<KTDM@<q<=[PˆKM;K?NP@DM?hMThMW<UZ<
lLc?m<KMOD
<B<=<=M?YhD^>Mk=?>Fs<MKM’GKi<=Cr
./
102”
*ODFkV<MM`•<=D^>QmPKuF_PlLGFm<KMP<MghD^>Mk
=?>Fs<M
.A
10A/
*ODFkV<MM`•<=D^>QmPKuF_PlLGFm<R]?<MPg<D^>Mk
=?>Fs<M

10A2
e<M=?ec?m<KMODc?m<KMOD<B<=<=M?YhD^>Mk[V<CPˆK
M;K?NP
–‹
, /0
 !"#$
!1'!23
)'!1'!23 *+'(
?C
A02 V<F;ML<MDMT<MMPQY<HV<=GE AA
A0A oDˆPK‰<=[V<hM˜E›œ A.
102 ;KM{ŸKHd<=CPˆKcM˜PMtKK?NPKMm=?a?<qEA/2/ 11
10A ;KM{?eMtKK?NP=?>GS{DMc Mt<KMe<=‹¡22Kt?[L<
%GDM?ƒ$<k

101 ;KM{?eMtKK?NP=?>GS{DMc Mt<KMm=?a? 1‹
10Š #PˆKcM˜PM;K?NPnP>DeDKMe<=D^>?YK>E Š1
C
456
789'!:;<=!">=:?+2"#:'(!")':@$AB=C"
?NPRLDWQ=?>l{FrF`]DU?mKFm<KiML<=<=L<<qE<>Q0=`w?K>C’E
K?NPRL¢lP>D^>DeDRGt?=?>l{£0DWQK?NPF`]DKH;<=F}RˆQMtK@DM^QmPF`]D
S•<=RLE=?>l{DMGKMODq<@DMmU?m<F;Mkh@<=GL?H>D‚<S•<=KHG<=QMdDlL
RLEM`o<=R?YP0tKK?NPDZl{D>Q<Z<=@cTDMKMTDMK?NPMZ>@DMu<=Rt<M@<B<
Ev>lLK?NPDMVQ0HG<=MtKK?NPDZDMˆKh?h’H?<@[>PcM?U{KM^QhMW<lLGCQMZ>
KtGKML<MDMˆKh?h’HG<>RDZE•?KMoEF‘DU?YKS•<=KHG<=DB<=<=MYhM>DMm
<`aDMG>lLE™hM˜E0MG<N<DWQK?NPFZ<=l>?KH‚nP><KHd<=KHG<=<J<c?<M
KmD^><M?JP<`aD@KHG<=FZ?YK>ERLEkKnPuD=?>DZS?Y<KTDM@[V<R`]<=lL
<q<=[PˆKFO<=lLGML<=F_PKHG<=[uDeDnPuD=?>[V<CPˆKM;K?NPla?[V<
R`]<=CPˆKcM˜P<qEA/2/RL22.0–.2Kˆ<0
HG<=DeDK—<M@;<=>?RLK—<MDZS?Y<KTDMK?NPRa<KMOU>0HV<=GE
RLEkKMPQY<D^>K—<M;<=>?la?S?Y<KTDMK?NP=_<20ŠŠ.M>FrFZ<==ZhEkK
hM_<cMB<=<M~lLGR`]<=K?NPCPˆKcM˜PKHG<=<qED^>K—<M0
*‘DS•M?Y<Kt?K?NP?YK>EF><=DZR]?KMmDt<MKH><M[Gla?<Mf<=
<`aD[V<CPˆKlLCPˆKcM˜PcMeDlJF?JPc?Y<DeD<MW<Ku[V<CPˆK<M`KM?N<
<M?N<`PFr?la?FˆKU>¤><ELPE¥@cMTMgPDg<<M?YKFa?@Fk˜ED>G@R`]<=E`>
<M?JP0B<=SW<?YK>ED_<D•@DM{PcMZ@M>EMdDM~?0MT<MhM^?YK>E
lLDeD<MLcMG>MdD[¦<[L<=M\KH]KHG<=F_PK`D><MKeDlLO<=S„<=cMG>MdD
c™KMPgK0eD<MLDMmU?m<lLCPˆKcM˜PRPB<DM^Fk<=E•Hk<=KM{KH`w<=@F_P
K`<MLEeQDMmU?m<M?Y<Ft?@F>St<=MGe[V<hM˜E0"G<=[V<CPˆKFrlLF><=
hMV?Fu?E‘Kla?<Mf<=H^?HGKi,SGKeDFk<=D^>U?m<F‰?cMTMgPKGL<D_P@CP
M`a<=DeDM?Y<K`]<=KMw?K?mKDXDFG><<M`Mt<Me<@RyR„KCVQH><=LQDL<=
KM`w<=CPQN<Mo<@SGKs<MKHt<=S{DMUY<M=WQMt?K?NPDy<=<=LQDL<=cMZ
2
R`w<=@SG[X=?LD\?D^><M?JPl`w<K?NP[>PKMw?=?><SL?cM>?KMeDlLSG[PQ
c?YKD^>KL?<=PQN<FˆK@<`aD@§KˆKDVFr=WQcMZcMq<DMG[V<CPˆKK?NP0"X
Kq<==?eD^>DeD<=PQN<R?YPF_PlLG›lgKK`<B<=<=M?Yhœ@=?e<MW<DB<=Kq<=@
R>GFk<=<B<=<=M?Yh<=LQDL<=KM?mPM„KV<MM`•<=cMB<=<M~Fm<[XhMeK
KH?}<UJ<lf<=D^><=L<MK?NP0
Mf<=H^?HG<NPKHN<<mPcMB<=DZU?Y<hMeh=?VEKM?}Pc{hKMw?DM€D
DM€<MgPnPVE><=Fm<DMG[V<CPˆK[…cMB<=<M~lLV<MM`•<=Et<ME…Fm<
M?YPnPVc?<MKmDWQK?NP@lslgQl?YDF?KsERw?=?V?DMGUL?KGe<‰<F{<MlLKq<=
M?YPnPVc?<MKmDMGDWQK?NPRLQNPD_PD_<KM?mK0
a?x<=M•><M`lgQ@KHN<Do[•cm KMi>lLhMeKKH?}<DeD<=M?N<DOP
KH`aD@KeD=?VFrDMd<FJKL?“Nghiêu cứu ảnh hưởng của các nhân tố đầu vào
đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Trảng Bom
tỉnh Đồng Nai”RLEFJKL?<=M?N<DOP0
*„DK?NP<=M?N<DOPD^>RPg<lq<,=ZhhM_<<W<=D>GM?YPnPV[V<CPˆK
c?<MSG><MDWQM;K?NPKHN<F{>UL<MPQY<HV<=GEK—<M;<=>?0
D8E:=")$'(!")':@$
2.1. Mục tiêu tổng quát
ZhhM_<<W<=D>GM?YPnPV[V<CPˆKc?<MSG><MDWQM;K?NPKHN<F{>UL<
MPQY<HV<=GEK—<M;<=>?
2.2. Mục tiêu cụ thể
ƒYKMu<=MZ>F`]DDo[•RxRPg<lJFe<M=?e@V<MM`•<=D^>DeD<MW<
KuF_PlLGFm<M?YPnPVM?YPnPV[V<CPˆKc?<MSG><MKHG<=<B<=<=M?Yh0
ƒe<M=?eF`]D KMXDKHt<=[V<CPˆKc?<MSG><MDWQM;K?NPKt?MPQY<
HV<=GEM?Y<<>Q0
ƒe<M=?eF`]DV<MM`•<=D^>DeDQmPKuF_PlLGFm<M?YPnPV[V<CPˆK
A
c?<MSG><MDWQM;K?NPMPQY<HV<=GE0
ƒJCPˆKEkK[u=?V?hMeh<MIE<W<=D>GM?YPnPV[V<CPˆKc?<MSG><M
DWQM;K?NP0
F8 "=GH'(2C<!IJ2"'(!")':@$
ƒu? K`]<= <=M?N< DOP, RL DeD Mk KH;<= M; K?NP@ Ft? S?Y< DMG 2“ KM{
KHˆ<@ CrKMPkDPQY<HV<=GE›SXc?m<F?JPKH>./Mk=?>Fs<MKH;<=M;
K?NPœ0
ƒMtEl?<=M?N<DOP,M—<=M?N<DOPMPQY<HV<=GE@K—<M;<=>?0
HG<=FZKghKHP<=<=M?N<DOP<Mf<=CrDZ<M?JPS?Y<KTDMM;K?NP<M`DeDCr,
"B<=H_P@"B<=M>G@WQeG@M><Ms<M@LPLE0
ƒMw?=?><<=M?N<DOP,A/2/
K8L"M$'('(!")':@$
}hM„Dl„DMGE„DK?NP<=M?N<DOP@FJKL?FrKghKHP<=<=M?N<DOP<Mf<=
lˆ<FJ[>P,
ƒs<MMs<M[V<CPˆKM;K?NPKt?MPQY<HV<=GEK—<M;<=>?0
ƒeDQmPKuF_PlLGnP><KHd<=KeDFk<=Ka?M?YPnPV[V<CPˆKc?<MSG><M
DWQM;K?NP0
ƒ<MM`•<=D^>DeDQmPKuF_PlLGFm<M?YPnPV[V<CPˆKc?<MSG><MDWQ
M;K?NP0
ƒJCPˆKEkK[u=?V?hMeh<MIE<W<=D>GM?YPnPV[V<CPˆKc?<MSG><MDWQ
M;K?NP0
N8O'(!P+Q!R+!S:2C=!T:="U':?+AB=C"
JKL?<=M?N<DOPE><=Rt?EkK[ux<=M•>lJRxKMPQmKlLKMXDK?p<DMG
<Mf<=<=`w?RLEDB<=KeDnPV<Rx<=L<M<B<=<=M?Yh@DeDKHP<=KWEcMPQm<
<B<=@DeDMk=?>Fs<MKH;<=M;K?NP
1
7
VWX656YZX
7878['(\$]'2B:^::_'(=*1'!A`:_'(% 2B2;'AB'(!")':@$
1.1.1. Tại Việt Nam
Mg<KMˆQK_EnP><KHd<=D^>M;K?NP@KHG<=<Mf<=<qEnP>DeD
Uk<=L<MR?N<nP><@DeDF{>hM`o<=KH;<=M;K?NPlLDeD<MLcMG>MdDFrKgh
KHP<=<=M?N<DOPDy<=<M`F{<MM`a<=DMGl?YDhMeKKH?}<DWQM;K?NP@F?}<Ms<M
DZEkK[uDB<=KHs<M<=M?N<DOP[>P,
"B$=*+!"#'=*I'(.!"#$a$&Q"'!=>2CQ!&'b'(<!^==*"c'D^>[V<
CPˆKM; K?NP DV <`aD SG MW< l?Y< !PQ MGtDM lL M?mK cm B<= <=M?Yh D^>
kB<=<=M?YhlLMeKKH?}<B<=KMB<KMXDM?Y<<qEA///0
W$d!RI:!<!^==*"c'2e'(=*S'(A"cJ!f=")$g'!1'!!Gh:
2C$d#'!iW$ :SGMW<l?Y<!PQMGtDMlLM?mKcmB<=<=M?YhD^>k
B<=<=M?YhlLMeKKH?}<B<=KMB<KMXDM?Y<<qEA//20
W$d !RI:! <!^= =*"c' j&' k$;= !f =")$ :& 'Gh: A>' 'bJ Dl7l SG
MW<l?Y< !PQ MGtDM lL M?mK cm B<= <=M?Yh D^> k B<= <=M?Yh lL MeK
KH?}<B<=KMB<KMXDM?Y<<qEA//10
(!")':@$:^:("&"<!^<Q!R+!S::_'('(!#2C=!m=*Gn'(Ac
<!^==*"c'2e'(!f=")$'($d)'\"#$<!E:2E:!>%">'2Ck$;=Q!o$SG?Y<
%MG>MdD%™ KMPgK E?J< >E D^> k B<= <=M?Yh lL MeK KH?}< B<= KMB<
KMXDM?Y<<qE
A//‹0
"B$ =*+ !"#' =*I'( j&' k$;= JL= j  :pd :_'( '(!"#< \p$ 'bJ =*)'
=RC'a$ :qDM¨@DLhMN@D>G[P@M;K?NP@lLF?JPœSG?Y<!PQMGtDMlLM?mK
Š
cm B<=<=M?Yh D^>kB<=<=M?YhlL MeKKH?}<B<= KMB<KMXDM?Y< <qE
A//.0
MB<= nP> DeD F?JP KH> cMVG [eK KMXD F{> DeD l•<= KH;<= M; K?NP KHd<=
F?}EKM’GMk@Cr@MPQY<jF?JPKH>KMPKMghDeD[uR?YPKMODˆhjhMW<KTDM
KL?DMT<Mžc?<MKmjhM`o<=hMehKMT<=M?YE@KMXD<=M?YEDeD=?V?hMehlJ
=?u<=lLc™KMPgKD><MKeD@DeDDB<=KHs<MKHN<FrF`>H><Mf<=cmKnPVlLcmK
RPg<DMT<M<M`[>P,
+rs^:Am'!AGH::^:2e'(=*f'(!f=")$=*S'(A"cJ
!P>Fe<M=?eM?Y<KHt<=[V<CPˆKM;K?NPDV<`aD@DeDDB<=KHs<M<=M?N<
DOPKHN<FrCeDF{<MF`]DDeDl•<=KH;<=M;K?NPKHd<=F?}EDZnPQEBRa<=;E
DZ,
•<= B<= >E Uk DZ DeD K—<M s<M M`aD@ L ({> ž y<= LP lL
;<=
>?j•<=WQ=PQN<DZDeDK—<M€DB<=@€D3€c@?>3>?j•<=
;<=UI<="B<=vP3G<=DZMz!PuDjlL
•<=€DHP<=UkDZK—<M!PV<=
H{0
HG<=FZ@l•<=B<=>EUklLWQ=PQN<RLDeDl•<=DM?m<R`]DDZ
<M?JP `PKMmlJQmPKuFˆK@<q<=[PˆK@[V<R`]<=lL=?eKML<M[Gla?DeDl•<=
cMeD0
%r !]'Am'!:t:;$(" '(!f=")$QuJ<!R'(<!i2C:!;=\GH'(
'!p'(" '(:!G+= =
?u<=M;K?NPKt??YK>ERLDeD=?u<=<Mgh<k?la?F‘DF?}E<MW<=?u<=
lBKT<M<N<DM^<=RGt?cMB<=hMG<=hMz<M`DeDnPuD=?>cMeD@E\?l•<=DM—
KH;<=hM‰U?m<EkKlL?RGt?=?u<=M;K?NPDZ•F{>hM`o<=KiRWPlTS„<M`,l•<=
€DHP<=UkDM^QmPRL=?u<=•<M3?<M@l•<=WQ=PQN<DM^QmPRL=?u<=
?NP"o<@l•<=B<=>EUkDM^QmPRL=?u<=•<M3?<MlL?NPHP<=0

!P>F?JPKH>KMXDF{>CeDF{<MF`]DU>Uk=?u<=cMehM•M]hla?l•<=
B<=>EUklLWQ=PQN<,=?u<=•<M3?<M@=?u<=$<klL=?u<=3>S>
’R><=KG’<=0
?YD<MW<=?u<=DM`>FVEUVGDMˆKR`]<=EkKE‘KSGDeDMkDMd<SWQ
R`o<DZE_EUY<MMG‘Dc©EhMeKKH?}<MG‘DDMd<DL<MeD›DL<MDMGKHe?E>PH>
MG><M`<=<q<=[PˆK=?VEEt<M[>P1Fm<Š<qEKMPMGtDMœ
:r^'!("^!"#$a$&j&'k$;=!f=")$
Kt?DeDl•<=KH;<=KT<MKHN<EkKM>DMG
Ki<=RGt?FˆKKMB<=nP>l?YDFe<M=?eDM?hMTlLKMP<MghD^>kDZ[G[e<Mla?
EkK[uDWQKH;<=cMeD@cmKnPVDWQM;K?NPRLEkKKHG<=<Mf<=DWQKH;<=DZM?YP
nPV<MˆK@D„KM},
&'(7878"#$a$&Q"'!=>:?+j&'k$;=!f=")$
o<l{KT<M,KH?YPF;<=¡M>
e'(
DllD DllN
!$
'!]<
*v'(
!$'!]<
+RAL'(("+
1'!
!$
'!]<
*v'(
!$'!]<
+RAL'(("+
A1'!
PQN<V?
HP<=Uk
AA@1/ 1A@22 –@Š‹ A1@“.
WQ=PQN< A‹@/“ 1.@Š“ 21@A2 A1@A2
B<=>EUk A“@./ Š1@‹” 21@1/ A1@Š/
%?N<?><= –@Š‹ A1@“.
Nguồn: Kết quả điều tra của “Quy hoạch phát triển sản xuất hồ tiêu cả nước đến
2010” và
“Điều tra hiện trạng sản xuất một số cây công nghiệp lâu năm trên toàn
.
quốc2005”
&'(78D8"#$a$&Aw$=G!f=")$.=9'!%1'!a$p'=*)':^:2e'(_'(
+J%L2C!iW$ :'bJDllK.=!xRa$+'A"cJ'(p'!C'(
o<l{KT<M,KH?YPF;<=¡M>
bJAw$=G l 7 D F K N y z { |
_PK`U><F_P ––@.
M?lgKK` ”@“ 2‹@. 2“@A 2“@A 2“@A 2“@A 2“@A 2“@A 2“@A 2“@A
M?R>GFk<= .@2 –@. 2A@/ 21@– 2Š@Š 2Š@/ 21@A 21@A 21@A 21@A
‰<=<=W<R`PH> 2/Š@Š AŠ@A A”@A 12@/ 12@. 12@A 1/@Š 1/@Š 1/@Š 1/@Š
q<=[PˆK›Kˆ<¡M>œ A@. 1@. Š@/ 1@“ 1@A 1@A 1@A 1@A
?eUe<›KH?YPF;<=¡Kˆ<œ 2“@‹ 2“@‹ 2“@‹ 2“@‹ 2“@‹ 2“@‹ 2“@‹ 2“@‹
=W<R`PlLG Š‹@‹ .1@/
“/@
/
.Š@– ‹.@/ ‹.@/ ‹.@/ ‹.@/
=W<R`PH‚<= ƒ2/Š@Š ƒAŠ@Š 2.@1 1A@/ 1–@Š 11@‹ A‹@. A‹@. A‹@. A‹@.
q}7l~r {.N
 77.N
"^=!C'!qAf'(•Q(r7F8|z{
Nguồn: “Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ và thị trường để phát triển
vùng tiêu trọng điểm”
=W<ML<==?VF{<MDMPc c?<MSG><MD^>DWQM;K?NPRL2/<qE@Rr?[PˆK
l>QRL2/ª@<N<la?«/.((«2/ª@FrDZcmKRPg<c?<MSG><MDWQM;K?NP
DZM?YPnPV

&'(78F8"#$a$&j&'k$;=:pd!f=")$2CJL=j :pd=*f'(\p$'bJ
Q!^:'bJDllN
o<l{KT<M,KH?YPF;<=¡M>
I'(JE: "^=*m
&'\GH'(
H"'!$]'
WQM;K?NP 1”@1Š 2–@““
WQF?JP –@“/ .@”/
WQD>G[P 2–@// 2–@”–
WQDLhMN 2.@// 2/@//
WQDM¨ 2‹@// ”@‹/
WQq<nPV 2“@‹/ 2A@‹/
WQET> 2‹@./ “@“.
Nguồn: €Điều tra hiện trạng sản xuất một số cây công nghiệp lâu năm
trên toàn quốc 2005”
Mr! '(Q)!"#'=*I'(:^:d>$= :!9'!=^:AL'(A>'j&'\GH'(.:!;=\GH'(
2C("^=!C'!j&'<!oJ!f=")$
eD DB<= KHs<MFr CeD F{<MDeD QmPKu DMT<M V<M M`•<= Fm< <q<= [PˆK@
[V<R`]<=@DMˆKR`]<=[V<hM˜ElL=?eKML<MM;K?NPD^>kU>G=;E,cMTMgP@
FˆKF>?@=?u<=@c™KMPgKKH;<=lLDMqE[ZD@[WPUY<M@R>G Fk<=@lu<@ KMP
Me?lL [oDMmU?m<@KM{KH`w<=@M\KH]cMPQm<<B<=@KM^QR]?@lLF?JPKH>
KMu<=cNEODFkcMZcMq<lLKMPg<R]?D^>DeDQmPKuV<MM`•<=<LQla?cmK
nPVD„KM}S`a?FWQ0

&'(78K8•>=a$&A^'!("^'!‚'(=!$]'\H"2CQ!ƒQ!b'
:?+:^:d>$= :!9'!=^:AL'(A>'!"#$a$&j&'k$;=!f
=")$=*)':^:2e'(=*f'(=")$:&'Gh:
o<l{KT<M›ªœ
^:d>$= •!ƒQ!b' !$]'\H" 1'!=!Gn'(
Mw?K?mK A/@Š 1Š@” Š1@A
ˆK AA@” ‹2@– A‹@1
u< ‹“@A 2–@Š A1@–
3>GFk<= A/@Š ŠA@/ 1“@.
?}PU?mKc™KMPgK A“@/ A”@‹ ŠA@1
\KH]cMPQm<<B<= 1–@2 A–@“ 12@“
M^QR]? 1A@Š 1”@1 A–@/
"WPUY<M ‹Š@‹ AA@” A2@”
MmU?m<[V<hM˜E Š/@1 2”@“ 1–@–
?eUe< Š–@Š A”@/ AA@2
Nguồn: €Điều tra hiện trạng sản xuất một số cây công nghiệp lâu năm trên toàn
quốc 2005”
%mKnPV FtKF`]DKi DeDDB<=KHs<M<=M?N<DOP<LQFrRL <Mf<=Dq<DO
nP><KHd<==?zh<=L<MML<=M;K?NP?YK>EcmKMi>[vS„<=CWQSX<=DM?m<
R`]DhMeKKH?}<
Fm<<qEA/A/@KPQ<M?N<@mối tương quan giữa các yếu tố ảnh
hưởng và hiệu quả
sản xuất của Hộ chưa được các công trình phân tích định
lượng
b
ằng mô hình kinh tế lượng
.

1.1.2. Trên thế giới
t?DeD<`aD[V<CPˆKM;K?NP@DeD<MLcMG>MdDlLc?<MKmDZ
<M?JPDB<=KHs<M<=M?N<DOPlJDWQM;K?NP@F?}<Ms<MDZ,
eDDB<=KHs<M<=M?N<DOP€^:("&"<!^<Q"cJjR^=jp$%#'!„D^>$<
k@<SG<’[?>@*>R>Q[?>@"H?3><c>KMXDM?Y<nP>DeD<qEA///žA//“j
B<=KHs<M <=M?N< DOP €… \# j† ME'( 2C Q"cJ jR^= MG \GH'( =!$ :
=*‡jp$2C%&R2#=!T:2]=:!Rj&'k$;=!f=")$„D^>*>R>Q[?>A//ŠlLH>¤?R
A//“j
eD DB<= KHs<M <=M?N< DOP €"#$ a$& j&' k$;= !f =")$„D^> DeD <`aD
KMXDM?Y<A//AžA//Šj
B<=KHs<M<=M?N<DOP€+"=*v:?+!f=")$A "2h"("&J'(!ˆRAƒ"‰
'_'(=!_'„D^>"H?3><c>A//Š
Ms<DMP<= DeD DB<= KHs<M <=M?N< DOPD^>DeD<`aD[V< CPˆK KghKHP<=
<M?JPlLGcMT>Dt<Mc™KMPgK@D‚<lJ<=M?N<DOPc?<MKmTKMo<lLDM^QmP[v
S„<=hM`o<=hMehKMu<=cNEBKVRLDMT<M0(?N<=DB<=KHs<M<=M?N<DOP€+"
=*v:?+!f=")$A "2h"("&J'(!ˆRAƒ"‰'_'(=!_':?+*"+'Q+„D^>„
=M?N< DOP %?<M KmlL MeK KH?}< B<= [V< #PˆK cM˜P D^> "H? 3><c> Fr [v
S„<=hMW<KTDMM;?nPQF}Fe<M=?eKMP<MghD^>DeDMk[V<CPˆK<B<=<=M?Yh
KiEkK[uDeDRGt?DWQDG<<PB?KH;<=DMT<M<M`,=?>[zD@Si>@DM¨@DLhMN@M;
K?NP@ D>E@ DM><M lL<=0PQ <M?N<FJKL?Dy<=DM`><=M?N< DOP F{<M R`]<=lJ
DeDQmPKuV<MM`•<=Fm<KMP<MghD^>MkKHG<=[V<CPˆKM;K?NP0
">PcM?KsEM?}P<k?SP<=D^>EkK[uDB<=KHs<MF?}<Ms<MKHG<=lL<=GL?
<`aD <M` Fr KHs<M ULQ KHN< FWQ@ FJ KL? Kgh KHP<= lLG hMW< KTDM F{<M R`]<= ƒ
hM`o<=hMehDM`>F`]D[vS„<=<M?JPKHG<=DeD<=M?N<DOPlJ[V<CPˆKM;K?NP
2/
Kt??YK>EDy<=<M`KHN<KMm=?a?<MIEU‰[P<=KMNEDo[•SfR?YPDMGDeD
DB<= KHs<M <=M?N< DOP KH`aDFZ KMB<= nP> l?YD hMW< KTDM EB Ms<M c?<M Km lJ
Eu?K`o<=nP><=?f>EkK[uQmPKuF_PlLGFm<M?YPnPV[V<CPˆKDWQK?NP0
78D8tj‰\Š=!$d>=:?+2;'AB'(!")':@$
1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của sản xuất nông nghiệp
1.2.1.1. Khái niệm
B<=<=M?YhRLnPeKHs<M[V<CPˆKR`o<=KMXD@KMXDhM˜E@KMODq<=?>[zD@
Ko@[]?lL[V<hM˜EEG<=EPu<cMeDU•?KH;<=KHdK<Mf<=DWQKH;<=DMT<MlL
DMq<<PB?=?>[zD@=?>D_E§›?<MM?‰@A//–œ0B<=<=M?YhRLEkK
<=L<Mc?<MKmnP><KHd<=KHG<=<J<c?<MKmE\?<`aD@F‘DU?YKRLKHG<=DeDKMm
cŸKH`aDFWQcM?DB<=<=M?YhDM`>hMeKKH?}<lL<B<=<=M?YhDM?mEK—KHd<=
D>GKHG<=<J<c?<MKm0GtKFk<=<B<=<=M?YhcMB<=<Mf<==€<R?J<la?DeD
QmPKuc?<MKm@CrMk?@ELD‚<=€<la?DeDQmPKuKX<M?N<0B<=<=M?YhRLKgh
M]hDeDhMW<<=L<M<M`KH;<=KHdK@DMq<<PB?@DMmU?m<<B<=[V<lLDB<=<=MY
[>PKMPMGtDM§
HG<=<B<=<=M?YhDZM>?RGt?DMT<M,KMO<MˆK@FZRL<B<=<=M?YhKMP_<
<B<=KODRLR•<MlXD[V<CPˆK<B<=<=M?YhDZF_PlLGMt<DMm@cMB<=DZ[XDo
=?a?MZ>KHG<=[V<CPˆK@[V<hM˜EF_PH>DM^QmPhM„Dl„DMGDMT<M=?>Fs<MD^>
E\?<=`w?<B<=SW<jKMOM>?@<B<=<=M?YhDMPQN<[WPRLR•<MlXD[V<CPˆK<B<=
<=M?YhF`]DDMPQN<EB<MZ>KHG<=KˆKDVDeDcMWP[V<CPˆK<B<=<=M?Yh@=;EDV
l?YD[vS„<=EeQEZDKHG<=KH;<=KHdK@DMq<<PB?@MG‘DKHG<=nPeKHs<MDMmU?m<
[V<hM˜E<B<=<=M?Yh0"V<hM˜EF_PH>DM^QmPS•<=lLGE„DFTDMKM`o<=
Et?@RLEML<=MZ>Ue<H>KHN<KM{KH`w<=M>QCPˆKcM˜P0=LQ<>Q@<B<=<=M?Yh
M?Y<Ft?l`]KH>cM~?[V<CPˆK<B<=<=M?YhKHPQJ<KMu<=@<ZcMB<=<Mf<=
KtGH>DeD[V<hM˜ER`o<=KMXD@KMXDhM˜EhM„Dl„DMGDG<<=`w?ELD‚<
22
KtGH>DeDRGt?cMeD<M`,[]?SYK@DMˆKFuK@DWQDV<M@[?<MlgKDV<M@DMˆKMZ>MdD@
R>?KtG=?u<=000
1.2.1.2. Đặc điểm
HG<=<B<=<=M?Yh@HPk<=FˆKRLK`R?YP[V<CPˆKF‘DU?YK0u?K`]<=D^>
[V<CPˆK<B<=<=M?YhRL<Mf<=DWQKH;<=lLlgK<PB?@DMz<=RL<Mf<=[?<MlgK0
HG<=[V<CPˆK<B<=<=M?Yh@[XMGtKFk<=D^>R>GFk<=lLK`R?YP[V<CPˆKDZ
KT<MKMw?l„0"V<CPˆK<B<=<=M?YhF`]DK?m<ML<MKHN<EkKF{>UL<Hk<=Ra<lL
E><=KT<McMPlXD0
1.2.2. Các lý thuyết liên quan
1.2.2.1. Lý thuyết năng suất theo qui mô
M’GRxKMPQmK<q<=[PˆKKM’GnP?EB›(GU’HK"0?<SQDclL
><?’R30(PU?<•’RS@2”””@KHTDMKi¬M{M><M`o<=@A//“œ@l?YDFGR`w<=
[V<R`]<==?>Kq<=K`o<=O<=la?[X=?>Kq<=D^>KˆKDVDeDQmPKuF_PlLGRLlˆ<
FJDuKR¬?F}KsEH>UV<DMˆKD^>nPeKHs<M[V<CPˆKKHG<=SL?Mt<0q<=[PˆKKq<=
S_<KM’GnP?EBcM?[V<R`]<=Kq<=Mo<M>?R_<KHG<=cM?DeDQmPKuF_PlLGKq<=
=ˆhFB?›3NVG3WElLDk<=[X@2”””œ0u?la?DeDCT<=M?YhDZDM?hMTKHP<=
Us<MSL?Mt<RLDuF{<MDMGS•[V<R`]<=Kq<=@cM?FZ<q<=[PˆKcMB<=F‰?KM’G
nP?EB›>l?S’==lLDk<=[X@2””‹œ0>Q<Z?DeDMcMeD@cM?Kq<==ˆhFB?[u
R`]<=QmPKu[V<CPˆKF`]D[vS„<=KMs[V<R`]<=Dy<=Kq<==ˆhFB?K`o<=O<=@
<q<=[PˆKcMB<=F‰?KM’GnP?EB›3NVG3WElLDk<=[X@2”””œ0u?la?DeDCT
<=M?YhDZDM?hMTKHP<=Us<MSL?Mt<Kq<=KM’GFL[V<R`]<=Kq<=›>l?S’==lL
Dk<=[X@2””‹œ@M>QK—RYKq<=D^>[V<R`]<=<M~Mo<K—RYKq<=D^>DeDQmPKu[V<
CPˆK@cM?FZ<q<=[PˆK=?VEKM’GnP?EB0
1.2.2.2. Lý thuyết về tăng trưởng và phát triển nông nghiệp
‹_!1'!":+*MR
2A
(?D>HSGDMGHI<==?a?Mt<D^>FˆKRLEDMGR]?<MPg<D^><=`w?[V<CPˆKDZ
CPM`a<==?VElL=?a?Mt<D^>FˆKRLEDMG<q<=[PˆKR>GFk<=<B<=<=M?YhKMˆh
›>l?S(?D>HSG@2–A1@KHTDMKi?<MM?‰@A//.œ0*BMs<MDMGKMˆQ<=P;<=uD
D^>Kq<=KH`•<=c?<MKmRLKL?<=PQN<FˆK<B<=<=M?YhjR]?<MPg<D^><=`w?[V<
CPˆKRL<=P;<=uDD^>KTDMRyQlu<F_PK`lLRLQmPKunPQmKF{<ME•Hk<=[V<
CPˆK0
‹_!1'!+**RM‹RJ+*
>HHGSƒGE>HDMGHI<=<=P;<=uDKq<=KH`•<=c?<MKmRLSGR`]<=lu<
[V<CPˆKKq<=KMNEDZF`]DKiF_PK`lLK?mKc?YED^>nPuD=?>›(GQ
>HHGSƒ-l[’QGE>H@2”Š/@KHTDMKi?<MM?‰lLDk<=[X@A//.œ0
>HHGSƒGE>HFrDM—H>HI<=lu<F_PK`DZ<=P;<=uDKiK?mKc?YE0HG<=
R•<MlXD<B<=<=M?Yh@F‘DU?YKRLFu?la?DeDMkKH;<=M;K?NP•MPQY<HV<=
GE@F}DZlu<EP>hMW<UZ<@KMPuDKHi[WP@KMPNR>GFk<=DMqE[ZDM;K?NP@Md
FrS•<=lu<KTDMRyQKHG<=c?<MSG><MF}KH><=KHV?@Fu?la?<Mf<=MkcMB<=DZ
lu<F_PK`@Md[vS„<=lu<l>QKiF{<MDMmDMT<MKMODlLhM?DMT<MKMOD0
‹_!1'!•+\MR*
%>RSGHDMGHI<=Kq<=KH`•<=c?<MKmhM„KMPkDhMeKKH?}<c™KMPgKMG‘D
KHs<MFkDB<=<=MY›%>RSGH@KHTDMKi?<MM?‰lLDk<=[X@A//.œ0*BMs<M
%>RSGHDMGKMˆQKHG<=<B<=<=M?Yh@<MˆKRL<Mf<=<`aDF><=hMeKKH?}<@D_<DMz
xhMeKKH?}<c™KMPgK@F`>hM`o<=K?Y<Do=?a?MZ>lLGD><MKeDF}Kq<=<q<=
[PˆK@M?YPnPVc?<MKm0
u?la??YK>EM?Y<<>Q@R]?KMm=?eH|lJ<MW<DB<=F><=EˆKS_<SG
KuDFkKq<=K?J<R`o<=<M><MMo<KuDFkKq<=<q<=[PˆK›=PQp<GL<=
VG@A//.œ0HG<=<=L<MM;K?NP@<MˆKRL<=L<MM;K?NPD^>K—<M;<=>?@
21
<mPDOK?mhK„D[vS„<=R>GFk<=hM‰KMB<=@cMB<=O<=S„<=c™KMPgKEa?lLG
D><MKeD@TKF`>hM`o<=K?Y<Do=?a?lLG[V<CPˆKlLDMmU?m<M;K?NPKMsHˆKcMZ
F}Kq<=<q<=[PˆK@M?YPnPVc?<MKm<=L<MML<=<LQ0
‹_!1'!$'(+'(+*Q
>HcDMGHI<=Kq<=KH`•<=c?<MKmhM„KMPkDlLGnPeKHs<MKTDMRyQlu<[V<
CPˆKlLnPeKHs<MKTDMRyQKHs<MFkDB<=<=MY0TDMRyQlu<[V<CPˆKF`]DKMXD
M?Y<EkKDeDMR?N<K„D<MwlLGMGtKFk<=F_PK`@KHG<=cM?KTDMRyQDB<=<=MY
hM„KMPkDlLGF_PK`hMeKKH?}<DG<<=`w?›"P<="><=>Hc@2””A@KHTDMKi?<M
M?‰lLDk<=[X@A//.œ0
"P<="><=>HcFrcmKMi>lLhMeKKH?}<RxKMPQmK>HHGSƒGE>H03x
KMPQmKD^>>HcFr<NPKMNEEkKF?}EEa?RLKTDMRyQDB<=<=MYhM„KMPkDlLG
F_PK`hMeKKH?}<DG<<=`w?@M>Q<Z?DeDMcMeDRLKq<=lu<DG<<=`w?
2
0
!P>EBMs<MDMGKMˆQ@KHG<=<B<=<=MYhD_<F_PK`KMWED><M@
F_PK`F}<W<=D>GKHs<MFk@K>Q<=MJD^><=`w?[V<CPˆKF}DZKM}O<=S„<=Do
=?a?MZ>lLGD><MKeD@KH;<=KHdK0
‹_!1'!p':[A"c'
H`w<=hMe?W<D‰F?}<DMGHI<=<=P;<=uDD^>Kq<=KH`•<=K•QKMPkD
lLGDeDMKMODcmKM]hM>?QmPKuF_PlLGRLlu<›%œlLR>GFk<=›3œ›R•H’S
*>H[M>RR@2–”/@KHTDMKi?<MM?‰lLDk<=[X@A//.œ0
*BMs<MDMGKMˆQDeD<`aDF><=hMeKKH?}<KM`w<=RX>DMd<DeDMKMOD
Kq<=KH`•<=KM’GDM?JPHk<=<M`RX>DMd<DB<=<=MYKMWES„<=R>GFk<=0PQ
<M?N<@DeDMKMOD<LQRt?Mt<DMml?YD<W<=D>G<q<=[PˆKR>GFk<=0GFZFu?la?
<Mf<=<B<=MkKH;<=DWQDB<=<=M?Yh@<mPDZF?JPc?Y<KMs<W<=D>GMY[u
2

u<DG<<=`w?RLDeDc™<q<=F`]DKtGH>U•?=?eGS„DlLFLGKtG@lu<DG<<=`w?RLQmPKuD^>nPeKHs<M[V<
CPˆKcmKM]hla?lu<MfPMs<MlLDeDR>GFk<=cMB<=DZc™<q<=F}KtGH>[V<hM˜E›=PQp<!PuDPQ@2””–
KHTDMKHG<=*?<D’H@2”–”œ0

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×