Tải bản đầy đủ

TIỂU LUẬN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VẤN NẠN HỐI LỘ ĐỐI VỚI CƠ QUAN THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM



 !
"#$#%&'(
)!
*+,- ,-/
 001230
0
45*.,5*6,78
9-:;,-<=>0?@A


 !
"#$#%&'(
)!
*+,- ,-/
001230
0
45*.,5*6,78
9-:;,-<=>0?@A
!) B&''CDEF G

HI-JIK LM2IN, OPH-LQM;N,
   
!"#$%  &
' (#$)"   *
* )+"),   -
. /01)23   &-
RR
14/56777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
-S4,1@&TDU$B#$E0
789:;<7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
7 !9;=>?@A:;<777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
1.2.1 Pháp luật quy định về tội “nhận hối lộ”
1.2.2 Pháp luật quy định về tội “đưa hối lộ” '
1.2.3 Pháp luật quy định về tội “môi giới hối lộ” *
1.2.4 Các dấu hiệu của tội phạm
-S4,10VW'(&''CDU
#$#%&'(!X
7@AB>"C77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
7 @AD<=E"B>"CF)"@E9;=GH;%
HE"IJC77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777&
2.2.1 Đội Kiểm tra nội bộ &
2.2.2 Phòng Kiểm tra nội bộ K
2.2.3 Vụ Kiểm tra nội bộ 
7'L"?#?:E"B>">#;M@A@?2"@N=:;<?:@B
>"CE"O$"7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
7*=;P@NFFQE"B>">#;M)$@9
@NQR:;<777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
2.4.1 Thuận lợi 
2.4.2 Khó khăn '
-S4,1GC)#$#%
&'(!@A
'71S%E"#97777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777*
'7 #9TC@?2"@N=:;<?:@B>"C
E"O$"777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777*
@X
C
6
TY
C;NISEC??<U$V9>:"@N?9
J+%E"N2W9S%FCXYZ<@N
%$HD<9N2?7[\@V9)E"FCXYZ<G
:HV99;=C;IV"?]W+Q$
V9N2GFCFH9N+FC9)?,2G^D2
D_?`GIDWYZ<G?9J+%NN"Q
E"N27
$@)H>")aE"CG?bc#?,G?EG:d
>#;N@d?ACVJFFQJTG2e;N%+dD9@^"
WQ$V9N2G@^"FCFHV#YdFO$"9
)7^C@S@<9D<CE"[SC>=DDf>#"@A
N@g=:;<h@N$?+Q *G$dI9>#;MG9$OS22i
@")b>")a)$>9)_I@SE"9D<C7[H@_C
,Ia?ANgdT:;<?:@B>"CE"9O$"
hO2>"?E"B>">#;MW9_F9>9@A@SG
>"?G=;P@NFFQE"B>">#;M@AC@NI"?:@@d
T:;<7
7
-S4,1@&TDU$B#$E
@@-Z;,;[>-H;7\
4"G:;<FI#;N<N@?<;=ND"$U9N@
?<;=?2":;<G=:;<GI:;<7)$?"N@<
gN@"ehU
X=:;<7
X/2":;<GI:;<?2PDi23J@SG>AT
?#>CI@E"B>"G]JG?B@$R?"2B@_@S;P7
2?<F$"a=_V"G:;<?2P:dD"$
UD";$TN@T<2BJ@D"<:;<SX<=:;<G<
?2":;<@N<;NI:;<7
)$j<;=_VQKKKNk?Z?2PVl"?]GD]VQ
KmeFI?n"CN$;N:;<7o$?G9T)\g:;<hGg?2"
:;<h@Ng;NI:;<hp?2PI>"F9g=:;<h?Z
=T/A Kj<;=_V@A<=:;<7o$?G=:;<;NN
@g;POSJ@SG>ATG)C$R>")"?Z=$RVq=
AGNV#$R;PH@=dF9O2DdF(_JN$r?;N$RFI
;N<@@_;PH$Ro$%+E"23?2":;<h7
2@=GN@<g:;<hi")2C;NN@@T
9;=Gb)iN<T_V"FI_bS<@N$H
d@NJ?<E"N@S7)$N@g:;<hFI
#aN@?A<N@"ek`TN@?2":;<
@NI:;<m7
@0-Z]7*^I5*3_`,-Ma-H;7\
8
1.2.1 Pháp luật quy định về tội “nhận hối lộ”
/)Q?o@N)^TN@=:;<G/A Kj<;=_V
N>?@A<=:;<2V"
g@23N$;POSJ@SG>ATG)C$R>")"?Z=
$RVq=AGNV#$R;PH@=dF9O2DdF(_JN$9
)^")?U?CO223)?U$RO2")?U2<
<)$9)23PV"??;N$RFI;N<@@_;PH$R
o$%+E"23?2":;<G_DT\^"Q?CD#Q
"m=>#%)as
Dm/ZDYl;MFt;=@AN@NNb@Ts
m/ZDFC9@A<)$9<>?T1Su[2BNG2"
?2PY$99HNb@T7
0!T<<<)$9)23PV"?G_DT\^D#Q?C
23;QQ
"m[]Js
DmTOSJ@SG>ATs
m!T<A;+s
OmjC)vE":;<;NNV#E"N2s
?m/b:;<GV9$RO\E?$TY#$>s
om[E":;<9)^23)?U?CO2Q2B)?Us
m=>#%)aF97
9
G!T<<<)$9)23PV"?G_DT\^23;QQ
?C"2BQ
"m[E":;<9)^Q2B)?U?CO2D")Q)?Us
Dm=>#)d%)aF97
A!T<<<)$9)23PV"?G_DT\"2BQG\
$Rl_
"m[E":;<9)^D")Q)?U)i;%s
Dm=>#?RD%)aF97
b23T<bDd?#J@Sd?^<Q?CQ
QGDTA^<;+?CQ;+9)E":;<G<+
$R$ND<NV#7h
1.2.2 Pháp luật quy định về tội “đưa hối lộ”
o$ /A &K j< ;=  _ V Q  KKK  ?2P  Vl" ?]G  D] V N
Kw-w K_<?2":;<?2P>?2V"
g723N$?2":;<NE":;<9)^")?U?CO223)
?U$RO2")?U2=>#%)a$R@TA
;+G_DT\^<Q?CV9Q7
7!T<<<)$9)23PV"?G_DT\^V9Q?C
23D"Q
"m[]Js
Dm\E?$TY#$>s
m\NV#E"N2??2":;<s
10
Om!T<A;+s
?m[E":;<9)^23)?U?CO2Q2B)?Us
om=>#%)aF97
'7!T<<<)$9)23PV"?G_DT\^23D"Q
?C"2BQ
"m[E":;<9)^Q2B)?U?CO2D")Q)?Us
Dm=>#)d%)aF97
*7!T<<<)$9)23PV"?G_DT\"2BQG\

"m[E":;<9)^D")Q)?U)i;%s
Dm=>#?RD%)aF97
.723T<bDTA^<;+?CQ;+9)E":;<7
-723DxD<?2":;<NE?<F"D9$)2FD99G_?2P
$;NFI<@N?2P)#;T$ND<E"?ZO\??2":;<7
23?2":;<FIDxD<2?ZE?<F"D9$)2F
D99G_?2P)9_V@N?2P)#;T<+$R
$ND<E"?ZO\??2":;<7h
1.2.3 Pháp luật quy định về tội “môi giới hối lộ”
o$ /A K j< ;=  _  V  Q KKK  ?2P  Vl"  ?]G D] V N
Kw-w K_<I:;<?2P>?2V"
11
g723N$;NI:;<NE":;<9)^")?U?CO2
23)?U$RO2")?U2=>#%)a$R@
TA;+G_DT\^V99?CQQ7
7!T<<<)$9)23PV"?G_DT\^D"Q?C
23Q
"m[]Js
Dm\E?$TY#$>s
mjCE":;<;NNV#E"N2s
Om!T<A;+s
?m[E":;<9)^23)?U?CO2Q2B)?Us
om=>#%)aF97
'7!T<<<)$9)23PV"?G_DT\^9Q?C
23;QQ
"m[E":;<9)^Q2B)?U?CO2D")Q)?Us
Dm=>#)d%)aF97
*7!T<<<)$9)23PV"?G_DT\^23"Q
?C"2BQ
"m[E":;<9)^D")Q)?U)i;%s
Dm=>#?RD%)aF97
.723T<bDTA^<;+?CQ;+9)E":;<7
-723I:;<NE?<F"D9$)2FD99G_?2P
)9_V7
12
1.2.4 Các dấu hiệu của tội phạm
Chủ thể:[EE"<=:<;N23J@SG>AT@N?ZVl
OSJ@SG>ATE"_?=:;<72@=GJ@SG>AT;N
?AF=;P?23T<@=AGNV#$R;PH@=
dF9E"23?2":;<7
23J@So$/A j<;=_VNg;N23O$D]
GO$D+lGO$P?U$RO$<_JF9G2i;2B$R
FI2i;2BG?2P"$<I@Sd?@N>ATd
?)$FI@Sh7j%T?Gy?:2PS?2P$;N
23J@SG>ATb?2PY9?o$8$#'/A=!bG
:"eQ .D"$U
g"m[9D<GIJG@%Js
Dmzn>"G>%GI>:b)$B>"G
?B@<L?<OsVn>"GTVn>"@SGVn>"GTVn>"
%I{F|=)$B>"G?B@<[I"Os
m[9D<;Z?T$G>#;M)$O$"E"N2G9D<;Z
?T$G>#;M;N23?TO+@:E"N2TO$"s
Om23?2P"$@SGI@S>AT)$F
@SGI@S?7h
Dấu hiệu hành vi:[Vc"=)2@A@?2"@N=:;<k)C
$R>")"my"23?2":;<@N23J@SG>AT?
$RFI<N@@_;PH$Ro$%+E"23?2":
;<723J@SG>AT?Z?UM=AGNV#G;PH@=d?N
FIS<@N$@)%C?Z@"$"="2"7
=>#E"N@=:;<FI#;NOdDfD<7J;NO\
=>#2"Y#)"_N@E"23T<@}dN<T7
13
Hình thức của hối lộ[;NAGNV#$R;PH@=dF9k@NG
aGIIGN?drm72@=G)$F[I2>:C:"eE"
%P>:Y9?:;<D"$U;PH@=d@N@=d_>?
9;=E"2"pO^;Ti?:2P:;<;N@=d7
Để cấu thành tội phạmG9);PH@=dO\?:;<:#;N
")?UG)23PO2 )?U_#%<)$y?A
F2=>#%)as?ZDYl;MFt;=@AN@NNb@
Ts?ZDFC9@A<)$9<T"eG2"?2PY"9HN
b@T7
-S4,10VW'(&''CDU
#$#%&'(!
[QJ/A KG &KG Kj<;=_VQKKK?2PVl"?]GD]V
NKw-w KGFE":;<9)O2")?U@NFIW)$9
)23P>?o$;=_23@TFID)J)9_
VNDYoYxYl;MFt;=TB>"?"I9GF?B>">#;MD"$
U/<8)"<D<k[SCmG!b8)"<D<k[SCmGS
8)"<D<k]SCm7)$)23P23@TD)J)9
_V_B>">#;M;NI"7
0@;c;I-;[*MaQ45*.,-*d
14
e,-0@4_9IfQ-JQQg.Q45*.,-*d
]SC;NB>")<j<NHGJQ"
2G,j<)2ij<NH>#;MN2@A9F$#<?")$
T@#2GD"$UCGHG;H@N9F$#F9E"V9N
2kV"?a;NCms]J>#;MCo$>?E"9;=7
[SCi9pGN:)<)2Bka;N[S
Cm;N]J)<]SCGJQ]JI9
>#;MCGHG;H@N9F$#F9E"V9N2kV"?a
;NCm<T@@SE"NC)%?"DNo$>?E"
9;=7
[SCi9>=GGYZGN:)<pGN:
)<)2Bka;N[SCm;N]J)<[SCG
JQ]JI9>#;MCGHG;HG9F$#F9
E"V9N2kV"?a;NCm<T@@SE"
NC)%?"DNo$>?E"9;=7
15
00;c;I-;[*Mah\]-^,Qg.Q45*.,-*di;j>Ik.M;[QI*l,I-g]-Z]7*^Im
I:,-7;N>Q-:,-Qg.Qn,1Q-JQI-*d
2.2.1 Đội Kiểm tra nội bộ
e,-004_9IfQ-JQQg.-;QoQ-*d
o$LC?V:.*wL/X[N Kw'w E"]S)2i]
SCg/<8)"<D<k/:@y[Sc_"$@SF
)"<D<$/<8)"Cm,[S)2i[SC
I9F)"@E9;=GH;%HE"B>"CGI
JCs#>CFCTkD"$U#FCT9>C?Yl;M@AC
E"B>"C@NFCT;%>")$<D<B>"CGIJCmG:
9$;%>"?C@dNI@S@ND#$@V;%HE"B>"CG
IJC<~>AE"[S)2i[SC7h
2.2.2 Phòng Kiểm tra nội bộ
16
e,-0G4_9IfQ-JQQg.oQ-*d
o$LC?V:. wL/X[N Kw'w E"]S)2i]
SCg!b8)"<D<,[S)2i[SC]Jp?T$G)
F"I9F)"@E9;=GH;%HE"B>"
CGIJCs#>CFCTkD"$U#FCT9>C?Yl;M
@ACE"B>"C@NFCT;%>")$<D<B>"CGIJ
CmG:9$;%>"?C@dNI@S@ND#$@V;%HE"B
>"CGIJC)$T@>#;ME"[S)2i[SC7h
2.2.3 Vụ Kiểm tra nội bộ
S8)"<D<)<]SC
 ]JF)"GY9G#>C?BFCTG:9$;%>"?C@
I@SE"]JG9<B>"C9do$~>A7
 /AYdGFCD9Yl;M?:@9D<GIJC@T9;=G
<>G>CG>)_@SE"N9>"F)"<D<@N#
>CFCTG:9$7
17
 %J9Od"eE"9D<GIJC)$@
HV9G9;=G@N@SGI@S?2P"$G?AYd9D9b
^"@N:"e)$NC7
0G'*.,_;j>]-6,_H;Qg.Q45*.,5*6,78MaM;[Q_S.M2,-^,-H;7\_H;Mc;
Q45*.,I-*dQg.pq.,-,1-;[]
Xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp không đưa hối
lộ:jdJO$"N$k)$2"2$Nm$T?<V#
YdGFO$")%;Z]"?A#V?AC@N9V9E"N
2"7j%Ty>AT_9O$"#n"
@S?:@N27<C;Nn"@S>")aE"9O$"7ji;qG
I>"@<CG9O$"?Z+$@YO@N9
)?d27
n"@S<CE"9O$"FIp?B+;N
?YO?d2GNb;NCN#N@N?2P>?)d
)v)N)$j<;=$"7O$"FI?,n"
@SN_?2P$2@T9;=CD97
[9O$"";=)$@F"D9$CG[B>"C
;T?J?WV"?U=H;NT$)"VDdI?:@yO$"
b;T7$"<CS<@N$FC>#FO$"E"_7[9
O$"V"TGQ%;N)"_;TFI#<CG)$F?y
O$";NQH_#<Co$?,>?$O\FC>#
V#YdFO$"FI?2P:7z$\G23Db;TH;N
y23;"$?<)$9IHN7
N@):CNdp";T;PH$<@N9N
I7^?T$)"VDdI$?"V:@%G23;"$?<)$HO$"
):CN7dGaFIA?2PQ;2B$R?2P;PH_
%FO$"):C#7=HGaeFIADC?2Py
@NGDi@_>C?WiD";Z?T$d"$E"I7
Thoái hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống:?2"{=:;<?
2P;T>"?E"/#@NN2"7/A?9;N9B>"
C;T+$@y$T?<")9NGO}?C)dA
@S@@T9;=O$9D<C=:;<GI?U@O$"
18
1<239D<H#;N23g[+{F{;%{H{H
I@I2h7=:;<E"O$"G,O$"F""C;N<
N@;Nd?9E"<$237
[9D<#?R;PHE"OGE"YZ<;%)%C723=:;<
pn?C;PHE"9_N>%?;PH=GYZ<7=:
;<;N$]V9E"N2D"$SGN?9)"yF$#A
N,?•?2P)dA#?3FFQGDdT)$YZ<7
Không hoàn thành đúng nhiệm vụ Nhà nước, nhân dân giao phó:[9D<;N
y23"ROG?2PO2i"$NI@S7
1S?H:\;Na@?2P$NN:G";T;PH$$NO7
[9D<=:;<E"O$"J;N?Z@T%fg[IG2
h78ID?,V"G#)9G;d@I?YB@x;PH9G
;NT;PHYZ<7
Lợi dụng để thực hiện mục đích riêng:[9O$";POS@?2"@N
=:;<?yS?H)%7€v)Nd;N@a):)9
)9?:@N27aVlOS;"$?<G?d?"G%@=;r2
V"?FI)9@N2)$@D#$>#@NO)_9U
;G?AF)%7%@N$?GaFI)9?:@yTN
a?Z)"kINFHGIU2GBVi@=dG?23Y92
c777m7[9C;\?Vq;POS_)TN?FH?<O:
9C?<GBVU@$E"N27
Khó khăn trong việc quản lý:$""<B>"C;N#
UVBGV]V97[H@_@=NN2FIfHY9__V#Yd
FO$"E"9O$"7^?@>C?9HV9FC@nI
eD#2i%)a7NFC>#E"yHV9N;TFI#
>C?2P?,_)T3E"AFC7
=:;<Vq;Nd;bE"O?:@N2G@/#7
d;bVq;N<)iT;)$@)F"@N9H
V9GE)2BG?23;:E"/#@NN27
0A-*^,7r;M2i-si-=,Qg.Q45*.,5*6,78Ikq,1M;[Q]-ZI-;[,M2,1=,
Q-t,-H;7\
2.4.1 Thuận lợi
19
/#@NN2"?ZONV>";$I9?d)"
bG:"e7Q  GL:<2"?ZVl"?]=!b:
"eGo$?Gj"p?T$)2B@Ab:"e?2P
N;=O$?UH]jH2j"dN)2B/#;N)2iD"7
L:<G[HE?ZD"NAC@A!b:"e7
]SC?Z$Nd#$I2>?9OS>#;M)E)$
kL€€m)$>#;MC7/Vq;NBVi??99@E9;=C
E"23<Ckm)$@?QFMF"G<CGPCG#
CG$NC7779OSL€€;N?b^"G9GQRF
39N@@T9;=CG?U3FCFHGT$=;P?
E:9;=7L€€E"B>"CVq?2P2V"
=GIOy;CsYO%HL€€?9J%+>#;MC
)$^3F(G>#;MGJOS:I@SCsYOG
HG?99J?<)E)$G?99E9;=E"G>#;MUVB
)E)$?:@9?:2P)a?@T9;=C78CG9OS
HV92%$R9OS9D9F)"CG")"CG9V9G
D9>#;MC@N9D9@SF9)$>#;MC?:@
7
)%BVi?GB>"CVq;$T'J?<E9;=C?:
@2$TGE9;=C:s;$T GE9;=
CiJ?<)D_@N;$T'GE9;=CiJ?<d7
2.4.2 Khó khăn
:;<;NN@)dF9@N)J)9?Yl;M7/AN
N)i%FFQF:;<;%>"?C@d?A>NRG@:;NN@JYl
D_23G^;?ZN=>9i"7[9FC>#F#$V9$dG
A)23P>N9F?CB>"I>A?Z)iN>o?2P
23Od=7zD)T)by">NR@NE"?2":;<+2;N
FI79>?@A@d?A>NRo$LC?V:-*E"
E2[HEb)dTC7/$;N#)i;d$@)
J)9?:@@?2"@N=:;<7
20
[\<D#d;N:;<2N@N?2PDO2)dA
_JF9"@NHde)dF9"G%FD9@NYl;MG
=Hy;$T+2FIYl;MGd;NFN@N?2Po?=
O29_J>N9GDUO2•GDI)BG#BG$T"$G>"777@:
?")d]DC"7
_^?<_V_9>?E"""@}bA
Dd=G^9=yGF9@A:;<?CHV9Yl;M@Nd;N)9
J)$@S@=:;<?"b]"y@d?A
FC$9B>":SCVJFFQ)$@)J)9
_V9@S@:;<7/A?O}?C<;M;N#=E"YZ<
e2=?E"H9B>"N2@A"e@N
:;<NNNAG)$F9@S@G@S9YxYl<O":;<_>9
HG=HG3"+?Y2#7[9V:;:F%E"$N9
O:"$$dG^Q -?CQ G<T=:;<D?2")"
YxYlY2##@AV:@S@NV:D9$sC2Q -'*@S@&.
D9$DYxYl@A<=:;<G_Q Gp-@S@'-D9$D?2")"
YxYlkDW*G-•V:@S@N* G'.•V:D9$V$@Q -m7
-S4,1GC)#$#%
&'(!
G@oQI;N*Qg.1;6;]-Z]
:;<;N<2PJT@N;N>#E"A%7_@=G
?"$>#?d)"::;<G+?UD<#9
b^"G9@NYl;MG)$?b^";NBD#s:#
?2"G=@NI:;<G)$?G)a;N:=:;<7
G0;6;]-Z]-u,Q-dM;[Q_S.M2,-^,-H;7\_H;Mc;Q45*.,I-*dQg.pq.,-
,1-;[]
21
Để phòng ngừa và giảm bớt tình trạng đưa hối lộ, cần thực hiện hai giải pháp
cơ bản sau đây:
XMột làG?~T#9ESNHGY$9Dc)?BCYX
$s?~TYZ<$99O@SI?#DV%;X+G
%ECE"@TaG?2":;<7
€NV$9@NVl"?]GD]V9>?@AESNHo$2Y"
Dc)?BCYX$@N)?C?<dG>A)$
ANH7[CYX$dCO}?C2Pl">AG;N+:
E"?2"X=:;<7[BCNT$)"?R>AE"23$Ga>A$
"FI$G$23N"$23F97[BCYX$D<23"
#‚Ta‚??2P2i;P>A‚ThdxG‚ThO9G=H
‚ThE)2Br/;N<>#FIF97)$F?GANH
";T2"VdG>A)?GO}?CVU;d@A>A
Ty")2B@?"2BGy">#;Mo$N@No$;Z]G=
Hy"NN@NF9;N$9ESNHA+dG
)23)N@NFY9?)97)$?AF2@=G@b@nGA
NG?b:;<;NF)9Fc7_CG@Vl"?]GD]V9>?@AES
NH;N+CGC:TC@N?~;\:;<7
[+CS?~TYZ<$9O@SI?#D9;O$V%
;X+Gd;N)$9;n@C@N9$OSG?U3#Q23
")"GF)"@9~@A@AFCXF|=9%
~@Ad;2P)$;n@NGYl;M%yN@@T7
XHai làG"$=JG9@")bE"YZ<)$@%9G
?d)"@:;<7
[\@@Q239D9@AH"N2?Q23F
V$9@>A;G_<@FIC;N"$=J@N
9@")bE"YZ<)$@?d)"::;<Gd;N>o>N
9GTa7
[+#yD9?~T%)AG$:;<;N<)$
y@;NYdY"dG;NN^:;<;N9;NN?9]ƒd7
22
[+T$)")$YZ<;MFId=?2":;<GFI$@?2":;<
;N2B9?#>CI@E"_7
)$<YZ<GF23"d=9YdG992;N<VUT
?2B%GFI;%9GFI:;%9$RFIO9;%99YdG99
Y#)"Y>"_G_F?G@")bE"?T$?J?ZDV@$7[9YdG9
9F?ZN]DCG,VqdI@N$99)?T$?JGFC$
:99)?T$?JD?#$;<GD;3"DCOT7/T$?JYZ<V@$
Vq;NVC?A#$<?d)":;T9YdG997/:@:
;<e@=7C2)$YZ<23"R%^"=@O\A?
"DWdG"J@SG"@;NsO\A?‚F$"Eh9ES
NHG;NO\A?#>Cd#yI@E"_i
yBI>AG_?Z?C;,D9$?<@A<QD)+F""H
YZ<7
_@=G+#?~T@9$OS23OMJI)aGdN
9;=GD#023O@NO$"#ff?2P>AE"
_Gff?2P>?E"9;=0F9>A@Nn"@S
E"_@N:fE9>??GDcO+>o3@#G>N9GI
)a)=@NIDWYZ<)$@Q$9JYlNN7
%)A9$OS?23O9?<Qx@N+F%
>C:;T:;<7"$MJE"23O)$@P9Gd
9I@AN@=:;<E"9D<GIJ$9B>"D#$@
9;=sT$?AF$IO""9V99$T?<E"B>"
N2@N@NI@SE"9D<GIJsC;=A?23O
?=J^O@A9N@=:;<7
Phát hiện và xử lý hành vi hối lộ:
?C::;<;N?C@:#D";$TN@?2":;<GI
:;<@N=:;<7)$?Gd:E"@d?A#?2PY9?;N:
=:;<7[\@"IG=:;<;N<)$yN@?_E"
"e7[G=:;<;N>#:\@NdCE">9)_"
">A;"VlOS>A;I<9D^"DZGCFV$97
23
)$a)23PG‚=:;<h;I;N@<23J@SG>A
T?Z=<F$#AG<;PH@=d"@=d?;N"FI
;N<@<J)9G@SE"_o$%+E"23?2"7_
CG:?2P=:;<GTC?2P;$TN@NVq;NBVi?2B%?
TCN@?2":;<@NI:;<7"9F9GFFIb=
:;<_VqFIbBVi?UTN@?2":;<@NI:;<7/A?
e?Un"@@+Vl"?]9>?;%>")$9;=@A_
VG:S_VGT$?AF$9B>"JQ=;PB)$@
)J)9_Ve2FCFH23?2":;<GI:;<
E?<:9$"F"D9$N@T<7
Yl;MN@?2":;<GI:;<e+VD?)9
Yl;M)N;"G?RD+•Dc)9_V?:@23?ZD<#?2"
:;<??2Py>AG;PHP9E"a7/BVi?d)"
@yD@E":;<G+C#i)<F9@S;P@#
y;PH@=dk?AN?Z?2P>?)$=!bG:"
eQ .G2C;N?ZFI?2PFVl"?]j<;=_V
@N$Q Km7$N)"G@@,"""[I2E"%>:@A
:"e_@Yl;M:;<e+D"$>9?2P#F@27

:;<@AD#d;NV"D9>A;G<N@@T9;=@N
?T$?JGd;N@AH"23=:;<723=:;<OJF$9#;N23
fy>A;@N?Z‚D9‚>A;??;PDdH$_7N@
:;<?2P"FIS<@N$D"C:?2":;<G=:;<@N
I:;<G)$?G?2"@N=:;<?@")bo:GI:;<
24
2<dY,9GT$?AF=;PBG"$NB$N@:;<
?2P);a7
/?d)":;<G+C#_)vD#dE"D";$TN@N7
JdG^H"23?2":;<sJ"G^H"23=:;<sJD"GN@
I:;<@N23II;<7:;<G@A;ONG#2i?CJ
Q>#;MN27j‚DI)BhD;;"V"Ff9;n@7C
‚DI)Bh)iN]DC)$D<9N2G23I@T9
NF9"Vq=)@N$y+I@";T;P=dO$
‚DI)Bh";T7:;<;N2c?<e9D<GIJN2Gx$
$T?<I>AGD„$9;=@NN?T;%IDWYZ<7:;<;N
$9$T?<NH)iNBV923O7jC9E
)2BHV9iiE"N2N2B;NN@NB>"N
2NBD"B7:;<;N%;$T?<E"H>AGDC
H>ANB;NQ)S;P7:;<;N?#$;<99)?T$?J@N@Q
$97777
:;<;NN@)dF9@N)J)9?Yl;M7/AN
N)i%FFQF:;<;%>"?C@d?A>NRG@:;NN@JYl
D_23G^;?ZN=>9i"7_@=G?"$>#?d
)"::;<G+?UD<#9b^"G9@NYl;MG
)$?b^";NBD#s:#?2"G=@NI:;<G)$
?G)a;N:=:;<7
C
1. j<;=_VQKKK?Z?2PVl"?]GD]VQ K7
2. =:9$Q 7
3. z7/Q1G  7Hối lộ và những sửa đổi pháp luật cần thiết để
chống hối lộ. )23/Ta8V9N<7
http://tks.edu.vn/portal/detailtks/5984_66_0_Hoi-lo-va-nhung-sua-doi-
phap-luat-can-thiet-de-chong-hoi-lo.html?TabId=&pos =
4. )"…oD]SC http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×