Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiệu quả công tác xử lý nợ xấu tại ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Tây Sài Gòn

i

I HC M THÀNH PH H CHÍ MINH
CHNGăTRỊNHăÀOăTOăC BIT

KHOÁ LUN TT NGHIP
NGÀNH TÀI CHÍNH ậ NGÂN HÀNGÁNHăGIÁăHIU QU CÔNG TÁC
X LÝ “N XU”ăTI
NHTMCP K THNGăVIT NAM
CHI NHÁNH TÂY SÀI GÒNSVTH: Nguyn Châu Hoàng Ánh
MSSV: 0954032038
Ngành: Tài chính ậ Ngân hàng
GVHD: PGS.TS Nguyn Minh KiuThành ph H Chí Minh ậ Nmă2013

LIăCMăN
  

Trong quá trình hc tp ti khoa Ơo To c Bit ậ trng i hc M Thành
ph H Chí Minh và thc tp ti Ngơn hƠng Thng Mi C Phn K Thng Vit
Nam ậ chi nhánh Tơy SƠi Gòn, em đư đc quý thy cô và các anh ch chuyên viên ti
đn v thc tp tn tình hng dn và to điu kin tt nht giúp em hoàn thành khoá
lun tt nghip này.
Em xin trân trng gi li cm n đn:
 Tt c các thy cô, đc bit là PGS.TS Nguyn Minh Kiu ậ Ging viên khoa
Ơo To c Bit, trng i hc M Thành ph H Chí Minh đư tn tình
truyn đt kin thc, hng dn vƠ đóng góp Ủ kin giúp em hoàn thin khoá
lun tt nghip.
 Ban giám đc, các anh ch làm vic ti Ngơn hƠng Thng Mi C Phn K
Thng Vit Nam ậ chi nhánh Tơy SƠi Gòn đư tn tình hng dn công vic
thc t và giúp em làm quen vi môi trng làm vic chuyên nghip ti đơy.
c bit, em xin t lòng cm n sơu sc đn các anh ch chuyên viên KH doanh
nghip (RM) chi nhánh Tơy SƠi Gòn đư rt nhit tình gii đáp nhng thc mc
phát sinh trong quá trình thc tp giúp em có th tip cn công vic mt cách
nhanh chóng và làm vic hiu qu. Qua đó, em đư tích lu đc rt nhiu bài
hc kinh nghim cho quá trình làm vic sau này và rèn luyn bn thân tác
phong làm vic chuyên nghip.
i
NHNăXÉTăCAăGINGăVIÊNăHNGăDN
  
ii
DANHăMCăCÁCăTăVITăTT
  

ALCO U ban qun lý tài sn N và Có
AMC Công ty qun lý tài sn
BCTC Báo cáo tài chính
CIC Trung tâm thông tin tín dng
EXCO Ban điu hành m rng
KH Khách hàng
NHNN Ngơn hƠng nhƠ nc
NHTM Ngơn hƠng thng mi
NHTMCP Ngơn hƠng thng mi c phn
TCB/Techcombank Ngân hàng TMCP K Thng Vit Nam
TCTD T chc tín dng
TSG Tây Sài Gòn
TSB Tài sn đm bo
CVKH Chuyên viên khách hàng

iii
MCăLC
  

CHNG 1: GII THIU 1
1.1. LÝ DO CHN  TÀI 1
1.2. VN  NGHIÊN CU 1
1.3. CÂU HI VÀ MC TIÊU NGHIÊN CU 2
1.3.1. Câu hi nghiên cu 2

1.3.2. Mc tiêu nghiên cu 3
1.4. PHNG PHÁP NGHIÊN CU 3
1.5. PHM VI NGHIÊN CU 3
1.6. ụ NGHA  TÀI 4
1.7. KT CU KHOÁ LUN 4
KT LUN CHNG 1 5
CHNG 2: KHO SÁT LÝ THUYT 6
2.1. TNG QUAN V RI RO TÍN DNG TI NHTM 6
2.1.1. Ri ro tín dng ti NHTM 6
2.1.2. Nguyên nhân phát sinh ri ro tín dng 6
2.1.3. nh hng ca ri ro tín dng 7
2.1.4. Qun tr ri ro tín dng ti NHTM 7
2.2. PHÂN LOI N TI NHTM VIT NAM 9
2.3. KHÁI NIM N XU 12
2.3.1. Theo quc t 12
2.3.2. Theo Vit Nam 12
2.4. LÝ LUN V QUN LÝ N XU 13
2.4.1. Nguyên tác v qun lý n xu ca U ban Basel 13
2.4.2. Các mô hình x lý n xu 14
KT LUN CHNG 2 15
CHNG 3: THC TRNG N XU VÀ HIU QU CÔNG TÁC X LÝ N
XU TI TCB - CHI NHÁNH TSG 16
iv
3.1. GII THIU CHI NHÁNH TSG 16
3.1.1. Quá trình hình thành và phát trin chi nhánh TSG 16
3.1.2. C cu t chc chi nhánh TSG 16
3.1.3. Tình hình hot đng kinh doanh chi nhánh TSG 17
3.1.4. Thun li vƠ khó khn hin ti ca chi nhánh TSG 19
3.2. THC TRNG N XU TI TCB ậ CHI NHÁNH TSG 20
3.2.1. Nguyên nhân hình thành n xu 20
3.2.2. Thc trng n xu ti chi nhánh TSG 22
3.3. ÁNH GIÁ HIU QU CÔNG TÁC X LÝ N XU TI TCB - CHI
NHÁNH TSG 30
3.3.1. Quy trình x lý n xu ti Techcombank 30
3.3.2. Phng án x lý n xu ti TCB ậ Chi nhánh TSG 32
3.3.3. ánh giá hiu qu công tác x lý n xu ti TCB ậ Chi nhánh TSG 36
3.4. KHO SÁT MÔ HÌNH X LÝ N XU  CÁC NC 37
3.4.1. Mô hình x lý n xu  M 37
3.4.2. Mô hình x lý n xu  Trung Quc 40
KT LUN CHNG 3 43
CHNG 4: KIN NGH GII PHÁP 44
4.1. NGUYÊN NHÂN HOÀN THIN CÔNG TÁC X LÝ N XU TI TCB ậ
CHI NHÁNH TSG 44
4.2. KIN NGH GII PHÁP 44
4.2.1. Kin ngh KH 44
4.2.2. Kin ngh ngân hàng 45
4.2.3. Kin ngh Chính ph 46
KT LUN CHNG 4 49
PHN KT LUN 50
TÀI LIU THAM KHO 51


v
DANHăMCăBNG
  

Bng 2.1: Quy đnh phân loi n và trích lp d phòng theo cht lng d n 10
Bng 2.2: H thng phân loi n ca mt s nc trên th gii 11
Bng 3.1: Tình hình hot đng kinh doanh chi nhánh TSG 17
Bng 3.2: Cht lng d n ti chi nhánh TSG 22
Bng 3.3: Phân tích cht lng n quá hn theo chiu ngang 24
Bng 3.4: Phân tích cht lng n quá hn theo chiu dc 25
Bng 3.5: Trích lp d phòng tín dng ti chi nhánh TSG 28
Bng 3.6: T l n xu ca Techcombank và chi nhánh TSG 29
Bng 3.7: Ni dung thc hin ca chi nhánh trong mi phng án x lý n 33
Bng 3.8: Các b phn giám sát TARP 39
Bng 3.9: Quy mô chuyn giao n xu cho các AMC giai đon 1999 ậ 2000 42

vi
DANHăMCăHỊNH
  

Hình 1.1: Kt cu khoá lun 5
Hình 3.1: S đ c cu t cc chi nhánh TSG 17
Hình 3.2: Hiu sut s dng vn ca chi nhánh TSG 18
Hình 3.3: Cht lng d n ti chi nhánh TSG 23
Hình 3.4: N xu chi nhánh TSG 25
Hình 3.5: Din bin lãi sut cho vay ti TCB 26
Hình 3.6: T l n xu ca mt s NHTM nm 2010 vƠ 2011 29
Hình 3.7: Các c quan điu tit và chc nng mi c quan (AMC Trung Quc) 41

1
CHNGă1:ăGIIăTHIU

Chng 1 trình bày cu trúc nghiên cu đ tài bao gm 7 mc nh nh sau:
mc 1 nêu lên tính cp thit cng nh lỦ do chn đ tài nghiên cu, mc 2 đ cp đn
vn đ nghiên cu, mc 3 trình bày câu hi và mc tiêu nghiên cu cn đt đc, mc
4 gii thiu phng pháp nghiên cu vn đ đc s dng trong khoá lun, mc 5 gii
hn phm vi nghiên cu đ tài, mc 6 đ cp đn Ủ ngha cng nh li ích mƠ đ tài
mang li sau khi kt thúc quá trình nghiên cu và mc 7 trình bày chi tit kt cu ca
khoá lun.

1.1. LÝ DO CHNă TÀI
Nm 2008, cuc khng hong kinh t tài chính và suy thoái kinh t toàn cu
din ra, nh hng rt ln đn nn kinh t th gii nói chung và Vit Nam nói riêng.
C th, nn kinh t Vit Nam đư phi gánh chu rt nhiu tác đng tiêu cc do các yu
t v mô mang li, dn đn hot đng sn xut kinh doanh ca các doanh nghip gp
nhiu khó khn, cùng vi công tác phòng nga ri ro tín dng cha đc chú trng
đúng mc đư mang li hu qu nng n cho nn kinh t Vit Nam đc th hin rõ nét
qua bc tranh n xu toàn h thng tài chính.
Nhn thy mc đ nh hng ca n xu lên nn kinh t Vit Nam và các
TCTD, khoá lun đc thc hin nhm tìm hiu thc trng vƠ phng án x lý n xu
đang đc áp dng, sau đó đa ra mt s nhn xét v tính hiu qu ca công tác x lý
vn đ này, t đó đ xut bin pháp cn thc hin nhm nâng cao hiu qu gii quyt
vn đ n xu trit đ. Bên cnh đó, khoá lun còn mang li tính c th và thit thc
cho đ tài khi ch tin hành phân tích thc trng n xu ti Ngân hàng TMCP K
Thng Vit Nam ậ chi nhánh Tơy SƠi Gòn, qua đó bc tranh n xu s đc phát
tho c th và chi tit đn vi ngi đc. ơy cng lƠ lỦ do mƠ khoá lun tt nghip
“ánh giá hiu qu công tác x lý “n xu” ti NHTMCP K Thng Vit Nam ậ
chi nhánh Tây Sài Gòn” đc thc hin vi mc đích tìm ra li gii cho bài toán khó
v vn đ gii quyt n xu đang din bin phc tp hin nay.

1.2. VNă NGHIÊN CU
Khoá lun tt nghip đ cp đn vn đ đư vƠ đang đc rt nhiu ngun d
lun quan tâm trong thi gian gn đơy chính là làm cách nào đ có th x lý vn đ n
xu trit đ ti NHTM Vit Nam khi mà t l n xu ti các NHTM nƠy đang có xu
hng tng mnh trong giai đon gn đơy, trong khi công tác qun lý và phòng nga
ri ro n xu ngƠy cƠng đc chú trng. Nh vy, trc khi đi sơu vƠo quá trình phơn
tích đ tƠi, ngi đc có th thy mt nghch lý đang tn ti, đi lp gia lý thuyt
đc hc ti ging đng vi vn đ thc t phát sinh, c th vi các lý thuyt đư đc
2
hc cho thy t l n xu s suy gim khi công tác qun tr và x lý n xu đc chú
trng nhng qua các s liu thng kê thc t li chng minh vn đ theo hng ngc
li.  hiu rõ nguyên nhân to nên s tng phn này, khoá lun s tin hành phân
tích nhng ni dung sau:
 u tiên, khoá lun s đ cp s lc đn c s lý thuyt liên quan đn phng
thc phân bit n, nhng ri ro mƠ NHTM thng gp nói chung và ri ro tín
dng nói riêng, trong đó có ri ro phát sinh n xu, vi mc đích cung cp kin
thc nn tng, giúp quá trình tip cn, tìm hiu và phân tích vn đ trong các
phn tip theo đc din ra thun li hn;
 Th hai, khoá lun s làm rõ nguyên nhân dn đn thc trng n xu hin ti;
 Th ba, các phng án đang đc s dng đ gii quyt vn đ n xu cng
đc phơn tích vƠ đa ra nhn xét, to nên góc nhìn c th v quá trình x lý n
xu ti đn v kinh doanh;
 Th t, nghiên cu mô hình x lý n xu đin hình ti mt s nc trên th gii,
c th nh M và Trung Quc, nhm tìm ra phng pháp phù hp có th áp dng
vào mô hình x lý n xu ti Vit Nam;
 Cui cùng, bin pháp nâng cao hiu qu công tác x lý n xu s đc đ xut,
nhm tìm ra phng hng gii quyt cho vn đ này, giúp các NHTM Vit Nam
nói chung và chi nhánh Tây Sài Gòn nói riêng có th ci thin tình trng n xu
hin ti và nâng cao hiu qu hot đng tng lai.
Mc khác, Ủ tng v vn đ nghiên cu đc đa ra trong quá trình tip xúc
công vic thc t ti đa đim thc tp là NHTMCP K Thng Vit Nam ậ chi nhánh
Tơy SƠi Gòn; do đó, phm vi nghiên cu đ tài s đc gii hn, giúp khoá lun có th
trình bày và phân tích vn đ c th vƠ chuyên sơu hn.
Tóm li vn đ mà khoá lun tt nghip hng đn chính là: ánh giá hiu
qu công tác x lý “n xu” ti NHTMCP K Thng Vit Nam ậ chi nhánh Tây
Sài Gòn.

1.3. CÂU HI VÀ MC TIÊU NGHIÊN CU
1.3.1. Câu hi nghiên cu
 tài nghiên cu đc thc hin nhm tr li các câu hi sau:
 Thc đo phơn loi n vƠ phng thc nhn bit n xu là gì?
 Nguyên nhân hình thành n xu?
 NHTMCP K Thng Vit Nam đang s dng phng án x lý n xu nào?
 Mô hình x lý n xu trên th gii nh th nào?
 LƠm cách nƠo đ gii quyt vn đ n xu trit đ ti Vit Nam?
3
1.3.2. Mc tiêu nghiên cu
Mc tiêu nghiên cu ca khoá lun tt nghip là:
 Phân tích thc trng công tác x lý n xu ti NHTMCP K Thng Vit Nam
ậ chi nhánh Tây Sài Gòn và tìm hiu các phng án gii quyt vn đ nƠy đang
đc áp dng ti đơy;
  cp vƠ đánh giá vai trò ca chi nhánh trong mi phng án x lý n xu;
 Tìm hiu mt s mô hình x lý n xu đin hình trên th gii;
 ánh giá mc đ áp dng và hiu qu các phng án x lý n xu đang đc
áp dng ti NHTMCP K Thng Vit Nam ậ chi nhánh Tây Sài Gòn;
  xut ý kin nâng cao hiu qu x lý n xu.

1.4. PHNGăPHÁPăNGHIÊNăCU
Khoá lun tt nghip s dng toàn b s liu ca NHTMCP K Thng Vit
Nam ậ chi nhánh Tơy SƠi Gòn giai đon 2010 ậ 2012 và mt s thông tin tham kho
đáng tin cy t sách giáo khoa, thông tin công b ca NHNN, báo ậ tp chí chuyên đ
ngành ngân hàng.
Phng pháp nghiên cu đc s dng trong khoá lun có s kt hp gia
phng pháp đnh tính vƠ phng pháp đnh lng. Phng pháp đnh tính đc s
dng khi tin hành phng vn chuyên sâu các anh ch chuyên viên ti đn v thc tp,
nhm tìm hiu nhng phng pháp mƠ h s dng khi gp phi d n quá hn và n
xu. Song song đó, phng pháp đnh lng cng đc tin hành thông qua thng kê,
x lý và phân tích s liu thu thp đc ti chi nhánh.
Ngoài ra, nghiên cu mô hình x lý n xu ti mt s nc đin hình cng
đc thc hin đng thi, mang li giá tr thc tin, giúp đ tƠi khách quan hn khi
tip cn vn đ và là nn tng cho nhng ý kin đ xut sau này.

1.5. PHM VI NGHIÊN CU
Do gii hn thi gian vƠ điu kin thc hin, khoá lun ch có th đ cp đn
hiu qu công tác x lý n xu da trên s liu thng kê ca NHTMCP K Thng
Vit Nam vƠ chi nhánh Tơy SƠi Gòn giai đon 2010 ậ 2012.
Bên cnh đó, khoá lun cng đ cp đn mô hình x lý n xu ti mt s nc
đin hình trên th gii nh: M và Trung Quc; sau đó, tng hp và phân tích các mô
hình này nhm rút ra kt lun v nhng thành công đt đc bên cnh nhng đim hn
ch cn đc quan tâm khi áp dng vào mô hình x lý n xu Vit Nam.

4
1.6. Ý NGHAă TÀI
Sau khi trin khai đ tài nghiên cu, nhng li ích mƠ đ tƠi đem li trc tiên
là giúp cho các cá nhân nghiên cu có th bit đc thc trng n xu ti NHTMCP
K Thng Vit Nam ậ chi nhánh Tơy SƠi Gòn cng nh nhng nh hng mà n xu
mang đn cho nn kinh t Vit Nam. ng thi, đơy cng lƠ c hi đ vn dng kin
thc đư đc hc vào quá trình phân tích vn đ thc t đang tn ti ti các NHTM
Vit Nam.
Bên cnh đó, thông qua nhng nhn xét, đánh giá chung v công tác x lý n
xu hin ti, kt hp vi quá trình phân tích mô hình x lý n xu ca mt s nc
trên th gii, khoá lun có th đ xut các bin pháp hp lý giúp ngân hàng ch đng
phòng nga nhng ri ro khin phát sinh thêm n xu và kin ngh hng gii quyt
trit đ vn đ này, không ch c cu li các khon n mƠ còn giúp ngơn hƠng tng
trng tín dng n đnh và an toàn.

1.7. KT CU KHOÁ LUN
Bên cnh phn kt lun, ni dung khoá lun tt nghip “ánh giá hiu qu
công tác x lý “n xu” ti NHTMCP K Thng Vit Nam ậ chi nhánh Tây Sài
Gòn” bao gm bn chng. Chng 1, gii thiu đ tài nghiên cu, bao gm lý do
chn đ tài; vn đ nghiên cu; câu hi nghiên cu và mc tiêu nghiên cu; phng
pháp nghiên cu; phm vi nghiên cu; Ủ ngha đ tài và kt cu khoá lun. Chng 2,
kho sát và h thng hoá các lý lun liên quan đn ri ro tín dng, phân loi n, khái
nim n xu và các ni dung liên quan đn công tác qun lý n xu trên th gii.
Chng 3, phơn tích thc trng n xu vƠ đánh giá hiu qu x lý công tác n xu ti
NHTMCP K Thng Vit Nam ậ chi nhánh Tây Sài Gòn; tìm hiu các phng án
đang đc s dng đ gii quyt vn đ này bên cnh nhng nhn đnh v vai trò ca
chi nhánh trong mi phng án áp dng; đng thi khoá lun còn tin hành kho sát
mt s mô hình x lý n xu đin hình trên th gii. Chng 4, đ xut bin pháp
nâng cao hiu qu x lý n xu ti NHTMCP K Thng Vit Nam ậ chi nhánh Tây
Sài Gòn nói riêng và các thành phn kinh t nói chung.

5
Hình 1.1: Kt cu khoá lun


KT LUNăCHNGă1
Chng 1 cung cp góc nhìn tng quan v đ tƠi cng nh nhng công vic cn
phi thc hin trong quá trình nghiên cu, giúp ngi đc có th nm bt nhng ni
dung mƠ đ tài nghiên cu s trin khai  nhng phn tip theo, da trên các khon
mc đc trình bày ti chng nƠy. Chng tip theo, khoá lun s tin hành kho sát
c s lý thuyt có liên quan đn vn đ nghiên cu, to nn tng kin thc giúp ngi
đc có th nm bt vn đ d dƠng hn.

Chng 1: Gii thiu
Chng 2: Kho sát lý thuyt
Chng 3: Thc trng n xu và đánh giá hiu qu công tác x
lý n xu ti TCB – chi nhánh TSG
Chng 4: Kin ngh gii pháp
Phn kt lun
6
CHNGă2:ăKHOăSÁTăLụăTHUYT

Chng 2 mang li kin thc tng quan v ri ro hot đng tín dng ti NHTM
và phng thc phân loi n ti NHTM Vit Nam. Bên cnh đó, khoá lun còn cung
cp c s lý thuyt quan trng, giúp ngi đc có th nm bt đc vn đ n xu d
dàng và hiu qu bao gm nhng ni dung: đnh ngha v n xu ti Vit Nam và mt
s quc gia trên th gii, c s lý lun v qun lý n trong đó có qun lý n xu theo
nguyên tc Basel.

2.1. TNG QUAN V RI RO TÍN DNG TI NHTM
2.1.1. Ri ro tín dng ti NHTM
Theo PGS.TS Nguyn Minh Kiu nhn đnh ri ro tín dng là loi ri ro phát
sinh do khách n không còn kh nng chi tr. Trong hot đng ngân hàng, ri ro tín
dng xy ra khi KH mt kh nng tr n mt khon vay nƠo đó (Nguyn Minh Kiu,
2009)
Bên cnh đó, khái nim nƠy cng đc quy đnh rõ trong Quyt đnh 493 ậ điu
2 c th nh sau:
“Ri ro tín dng trong hot đng ngân hàng ca TCTD là kh nng xy ra tn
tht trong hot đng ngân hàng ca TCTD đó do KH không thc hin hoc không có
kh nng thc hin ngha v ca mình theo cam kt” (iu 2, Quyt đnh
493/2005/Q-NHNN ngày 22/04/2005).
Nh vy, hiu theo khía cnh gin đn, ri ro tín dng phát sinh khi ngân hàng
không thu đc đy đ hay không đúng k hn khon gc vƠ lưi đư cho vay, gơy nh
hng không tt đn kt qu hot đng ca ngân hàng.
2.1.2. Nguyên nhân phát sinh ri ro tín dng
Ri ro tín dng phát sinh do nhiu nguyên nhân bao gm: nguyên nhân khách
quan và nguyên nhân ch quan; trong đó, nguyên nhơn ch quan xut phát t c hai
phía lƠ KH đi vay vƠ ngơn hƠng cp tín dng (Nguyn Minh Kiu, 2009)
Khi xem xét nguyên nhân khách quan, cn chú Ủ đn s thay đi ca các yu t
v mô nh: th trng kinh t - tài chính, chính sách qun lý ca nhƠ nc cùng vi
mt s hn ch đang tn ti trong các vn bn pháp lut khin các ch th liên quan tín
dng không th thích ng kp thi tình hình thc t và gây ra nhiu lm ln dn đn
nguy c ri ro tín dng tng cao.
Khi xem xét nguyên nhân ch quan, trc tiên khoá lun s đ cp đn ch th
đi vay. ơy lƠ đi tng mà ngân hàng tip cn trc tip và phát sinh quan h tín dng.
Mc dù, trong công tác thm đnh, nhân viên tín dng đư xem xét k lng đn tình
7
hình tài chính, th trng tiêu th, tính hiu qu ca phng án kinh doanh,ầtuy
nhiên, thc t có th phát sinh theo chiu hng tiêu cc khi mà KH còn tn ti nhng
hn ch v trình đ qun lý và kh nng s dng vn vay hiu qu. Ngoài ra, vic s
dng vn vay sai mc đích vƠ thiu thin chí tr n ca KH cng góp phn gia tng
nguy c xy ra ri ro tín dng.
Cùng vi nhng nguyên nhân phát sinh t phía KH, s l lƠ trong công tác
thm đnh, xp hng tín dng không phù hp vi tình hình thc t KH, giám sát thiu
cht ch, hn ch trình đ chuyên môn và vn đ đo đc ca nhân viên tín
dng,ầcng lƠ mt trong nhng nguyên nhân dn đn ri ro tín dng.
2.1.3. nhăhng ca ri ro tín dng
i vi ch th lƠ KH đi vay, khi ri ro tín dng xy ra, KH s phi đi đu vi
vn đ không th tr n. ng thi, h s tín dng KH s b đánh giá thp khi lch s
tín dng th hin không tt. Do đó, KH s gp nhiu khó khn trong nhng ln cp tín
dng v sau, dn đn c hi tip cn vn b b l trong khi c hi kinh doanh li
không th ch đi, gây tn tht sâu sc ti li nhun hot đng kinh doanh ca chính
KH.
i vi ngân hàng, khi ri ro tín dng xy ra, tình hình tƠi chính, thng hiu
và uy tín ca ngân hàng s b nh hng. Nu ri ro tín dng vt quá tm kim soát,
gây nh hng nghiêm trng đn hot đng kinh doanh ca ngân hàng và nim tin ca
KH, khi đó tơm lỦ hoang mang lo s ca mt s KH din ra, có th to nên làn sóng
lan truyn trong nn kinh t. ng ngha, KH không còn tin vƠo h thng ngân hàng
dn đn hƠnh đng rút tin ào t, tm ngng quan h tín dng và các hot đng liên
quan đn ngân hàng, gây nên s hong lon không ch  h thng ngân hàng mà còn
trong c nn kinh t; và nng n hn, nhiu kh nng ri ro tín dng phát sinh gây ra
tình trng khng hong kinh t ca mt s quc gia.
2.1.4. Qun tr ri ro tín dng ti NHTM
Tín dng là mt trong nhng hot đng ch yu mang li li nhun và giá tr
thng hiu đn vi ngân hàng, vì th làm th nƠo đ nâng cao hiu qu tín dng và
hn ch ti đa hu qu mà ri ro tín dng mang li là mt trong nhng quan tâm hàng
đu ca các nhà qun tr ti NHTM Vit Nam hin nay. Nhm mang li hiu qu cao
trong công tác qun tr ri ro tín dng nói chung, phòng nga ri ro phát sinh n xu
nói riêng, các NHTM cn thc hin các phng pháp sau: (Nguyn Minh Kiu, 2009)
 Xác đnh mc tiêu và thit lp chính sách tín dng
Mc tiêu ca công tác qun tr ri ro tín dng là gim t l n quá hn đn mc
thp nht có th, trong đó mc tiêu hn ch t l n xu đc đa lên hƠng đu. Vì th,
nhà qun tr cn phi thit lp chính sách tín dng phù hp vi tình hình hot đng ca
mình và gn bó cht ch vi chính sách kinh t v mô, đc bit là chính sách tin t ca
8
Ngơn hƠng Trung ng vƠ các ch tiêu kinh t khác nh lưi sut, lm phát và tc đ
tng trng GDP.
 Phân tích và thm đnh tín dng
Phân tích và thm đnh tín dng là hai khâu rt quan trng trong toàn b quy
trình cp tín dng. Nu hai khơu nƠy đc thc hin tt thì ri ro tín dng s đc
gim thiu khá nhiu, dn đn nguy c phát sinh n xu cng đc hn ch.
 Xp hng tín dng
Xp hng tín dng là k thut đánh giá ri ro tín dng do các t chc xp hng
thc hin và công b da trên các tiêu chí phn ánh uy tín tín dng ca ngi vay n.
Kt qu xp hng có th b nh hng bi các tiêu chí ch quan do ngân hàng t đt
ra, vì vy các ngân hàng cn thn trng và xem xét k lng khi đánh giá KH theo
phng thc này.
 Chm đim tín dng
Chm đim tín dng là k thut s dng các d liu nghiên cu thng kê đ
đánh giá mc đ ri ro tín dng.
 Bo đm tín dng
Bo đm tín dng hay bo đm tin vay là vic các TCTD s dng bin pháp
phòng nga ri ro, to c s kinh t vƠ pháp lỦ đ thu hi các khon n đư cho KH
vay, bao gm: th chp tài sn, cm c tài sn, bo đm t tài sn đc hình thành t
vn vay và bo đm bng hình thc bo lãnh.
 Mua bo him tín dng
Trong trng hp các KH vay vn, đc bit là KH cá nhân có nhu cu vay vn
vƠ thanh toán đnh k trong thi gian dài bng thu nhp công vic thì ngân hàng
thng cho KH vay vi điu kin KH mua bo him tín dng. Trong trng hp, KH
ri vƠo tình trng tht nghip không còn thu nhp tr n thì công ty s tr n thay, nh
vy mà ri ro tín dng ca ngơn hƠng đư đc gim đi.
 Lp qu d phòng ri ro tín dng
Qu d phòng ri ro tín dng cn thit khi TSB cha th giúp ngân hàng thu
hi đy đ ngha v tr n ca KH hoc ngơn hƠng cho vay trong điu kin không có
TSB. Khi đó, qu d phòng này s là bin pháp an toàn và đc s dng đ bù đp
và khc phc ri ro tín dng.
 Thit lp h thng theo dõi n thng xuyên
Thit lp h thng theo dõi n nhm đm bo các khon cho vay ca ngân hàng
luôn đc kim tra vƠ rƠ soát thng xuyên nhm phát hin kp thi các du hiu phát
sinh n xu và đa ra bin pháp x lý hp lý.
9
Sau khi tìm hiu v tm nh hng mà ri ro tín dng mang li, cng nh
phng thc qun tr ri ro tín dng, khoá lun s tip tc đ cp đn các thang đo
phân loi n và các khái nim n xu đang đc s dng ph bin ti Vit Nam và
mt s nc trên th gii. Bên cnh đó, khoá lun còn trình bày mt s lý lun c bn
v qun lý n xu theo nguyên tc Basel ti nhng ni dung tip theo.

2.2. PHÂN LOI N TI NHTM VIT NAM
Sau khi thc hin vic cp tín dng, các NHTM phi liên tc rà soát và kim tra
các khon cp tín dng ca mình và phân loi chúng vào các nhóm khác nhau da trên
tiêu chí v ri ro vƠ đc đim ca khon vay. Vic đánh giá các khon cho vay không
ch giúp ngơn hƠng theo dõi đc cht lng mà còn giúp h phòng nga ri ro tín
dng, đng thi trích lp các khon d phòng hp lỦ. Do đó, vic đánh giá các khon
n và sp xp chúng theo phng pháp nh th nào là hp lý hin nay đang đc
Quc hi, NHNN và các c quan ban ngƠnh liên quan xem xét, nhm tìm ra hng
thay đi cách đánh giá đang đc s dng sao cho cách đánh giá hoàn thin và phù
hp hn vi tình hình kinh t hin ti.
Hin nay, các NHTM đánh giá các khon n theo Q s 493/2005/Q-NHNN
ngày 22/04/2005 (Quyt đnh s 493), đc sa đi và b sung bng quyt đnh s
18/2007/Q-NHNN ngày 25/04/2007 (Quyt đnh s 18). Theo quyt đnh này, phân
loi n, trích lp và s dng d phòng đ phòng nga ri ro tín dng trong hot đng
ngơn hƠng đc phân loi theo cht lng d n nh sau:

10
Bngă2.1.ăQuyăđnh phân loi n và trích lp d phòng theo chtălngădăn
Nhóm
Tên nhóm
Tình trng quá hn
T l
d phòng
1
N đ
tiêu chun
 Các khon n cho vay trong hn hoc quá hn
di 10 ngày.
0%
2
N cn
chú ý
 Quá hn t 10 ngƠy đn 90 ngày; hoc
 c c cu li thi hn tr n ln th nht
(nu KH đc đánh giá lƠ đ kh nng hoƠn tr
c gc ln lãi theo thi hn đư đc c cu li
ln th nht áp dng đi vi các KH là doanh
nghip và t chc)
5%
3
N di
tiêu chun
 Quá hn t 91 ngày đn 180 ngày;
 c c cu li thi hn tr n ln th nht
ngoi tr các khon cho vay có thi hn tr n
đc c cu li đư đc phân loi vào nhóm 2
tr lên; hoc
 Các khon cho vay đc min, gim tin lãi do
KH không có kh nng thanh toán tin lãi theo
hp đng.
20%
4
N nghi
ng
 Quá hn t 181 ngƠy đn 360 ngày;
 c c cu li thi hn tr n ln th nht và
quá hn di 90 tính theo thi hn tr n đư
đc c cu li ln th nht;
 c c cu li thi hn tr n ln th hai.
50%
5
N có kh
nng mt
vn
 Quá hn trên 360 ngày;
 c c cu li thi hn tr n ln th nht và
quá hn t 90 ngày tr lên tính theo thi hn
tr n đư đc c cu li ln th nht;
 c c cu li thi hn tr n ln th hai và
đư b quá hn tính theo thi hn tr n đư đc
c cu li ln th hai;
 c c cu li thi hn tr n ln th ba; hoc
 Các khon n khoanh, hay n ch x lý
100%
Ngun: Báo cáo thng niên Techcombank 2012
Các NHTM Vit Nam trong đó có Techcombank đư vƠ đang áp dng phng
pháp phân loi trên đơy đ đánh giá, phân loi n và áp dng các bin pháp qun tr ri
ro tín dng phù hp. Bên cnh qu d phòng c th đc đ cp nh trên,
Techcombank còn trích lp và duy trì qu d phòng chung bng 0,75% tng giá tr d
n cho vay KH và các TCTD khi khon n đc phân loi t nhóm 1 đn nhóm 4.
11
Bên cnh đó, theo quyt đnh s 493, các khon cho vay đc x lý bng d
phòng khi đc phân loi vào nhóm 5 hoc khi ngi vay tuyên b phá sn hoc gii
th (đi vi trng hp KH vay là t chc hoc doanh nghip), hoc khi ngi vay
cht hoc mt tích (đi vi trng hp KH vay lƠ cá nhơn) (Báo cáo thng niên
Techcombank 2011, trang 79).
Cng theo quyt đnh trên ti điu 6 ậ khon 3, trng hp mt KH có nhiu
khon n vi các TCTD; trong đó, có mt khon n b chuyn sang nhóm n ri ro
cao hn thì TCTD bt buc phi phân loi các khon n còn li ca KH này vào nhóm
n ri ro cao hn tng ng vi mc đ ri ro.
Mc khác, điu 6 ậ khon 4 cng quy đnh rõ trng hp các khon n mà
TCTD có đ c s đ đánh giá lƠ kh nng tr n ca KH b suy gim thì TCTD có th
ch đng phân loi các khon n đó vƠo nhóm n ri ro cao hn tng ng vi mc
đ ri ro.
Mt khác, khoá lun còn tin hành kho sát mt s tiêu chun đánh giá n ca
mt s quc gia trên th gii, giúp ngi đc nhn thy s khác bit và không thng
nht trong phng pháp đánh giá vƠ phơn loi n gia các quc gia này.
Bng 2.2. H thng phân loi n ca mt s nc trên th gii
Quc gia
Tiêu chun/H thng
Hoa k
H thng đc xây dng da trên tp hp các tiêu chí khác nhau, t
kinh nghim thanh toán đn môi trng mƠ ngi vay n hot đng.
Bra-xin
H thng gm chín loi n vƠ đc xây dng da trên các yu t bao
gm yu t cht lng, yu t đnh lng liên quan đn tng khon
vay và yu t môi trng mƠ ngi vay hot đng.
Cng hoà Séc
H thng gm nm loi n vƠ đc xây dng da trên s ngày trong
n vƠ đc đánh giá cht lng khon n khi tin hành cp nht
thông tin tài chính v ngi vay.
Trung Quc
H thng gm nm loi n, da trên s ngày trong n .
Mexico
H thng gm by loi vƠ đc xây dng theo các bc nh
 Bc 1: ánh giá ngi vay n;
 Bc 2: Phân loi nhóm n;
 Bc 3: iu chnh loi n nu tài sn th chp đy đ và có th
cung cp mt s hông tin v mc đ phc hi.
Ngun: Tng hp t “Bank Loan Classification and Provisioning Practices in Selected Developed and
Emerging Countries” – World Bank (2002)
12
2.3. KHÁI NIM N XU
Hin nay, trên th gii có khá nhiu quan đim khác nhau nhn đnh v vn đ
n xu và gia các quan đim nƠy cha có s đng thun và nht trí cao. Sau đơy lƠ
mt s quan đim v n xu đang đc áp dng ph bin  mt s quc gia trên th
gii và ti Vit Nam, nhm mang đn cho ngi đc góc nhìn tng quát v khái nim
n xu.
2.3.1. Theo quc t
Chun mc k toán quc t IAS 39 đ cp đn vn đ n xu trên quan đim
ch chú trng đn kh nng hoƠn tr ca khon vay bt k yu t thi gian, khi h đnh
ngha n xu là nhng khon n quá hn trên 90 ngày và/hoc kh nng tr n nghi
ng (Chun mc k toán quc t IAS công b tháng 12 nm 1999).
Quan đim Phòng thng kê ậ Liên Hip Quc li đnh ngha n xu theo khía
cnh khác. Vi h, n xu là khon n quá hn tr lãi và/hoc gc trên 90 ngày; hoc
các khon lưi cha tr t 90 ngày tr lên đư đc nhp gc, tái cp vn hoc chm tr
theo tho thun.
Khác vi các quan đim đư trình bƠy, y ban Basel v giám sát ngân hàng nhìn
nhn n xu nh khon n b tn tht. Do đó, các khon n b coi là tn tht khi không
th thu hi li tt c các khon tin khi đn hn. Các khon tin nƠy đc ghi nhn
bng cách gim giá tr khon vay theo trích lp d phòng vƠ đc phn ánh vào báo
cáo thu nhp ca ngân hàng.
2.3.2. Theo Vit Nam
Quan đim v n xu ti Vit Nam ch yu da theo quyt đnh s
493/2005/Q-NHNN. Theo quyt đnh này ti điu 2: “N xu là các khon n nm
trong nhóm 3, 4 vƠ 5” (iu 2, Quyt đnh 493/2005/Q-NHNN ngày 22/04/2005)
(Phân loi nhóm n đư đc trình bày ti bng 2.1).
Do có quá nhiu khái nim đc s dng lƠm c s đánh giá n xu hay còn
đc gi là khon n b tn tht nên tùy vào la chn ca mi quc gia mà h s quyt
đnh cách đánh giá cng nh s dng đnh ngha nƠo lƠ phù hp. Dù vy, sau khi tng
hp nhiu quan đim, IMF đư đa ra đnh ngha chung v n xu đc ghi nhn t
đon 4.84 đn 4.85 trong quyn hng dn v Compilation Guide on Financial
Soundness Indicators (2004) nh sau:
“N xu là các khon phi tr gc và lãi quá hn t 90 ngày tr lên, hoc các
khon lưi sau khi đc vn hóa, tái cp vn, ân hn, thanh toán tr hn di 90 ngày
nhng có lỦ do chính đáng đ nghi ng v kh nng thanh toán đy đ khi ngi vay
np đn xin phá sn. Các khon n b xp vào nhóm n xu s đc gi nguyên đánh
13
giá cho đn khi khon n đc xóa hoc cho đn khi thu hi đc gc và lãi hoc
khon vay k tip đc thc hin đ chi tr cho khon vay ban đu.”

2.4. LÝ LUN V QUN LÝ N XU
2.4.1. Nguyên tác v qun lý n xu ca U ban Basel
Nhm giúp cho công tác qun lý ri ro tín dng, trong đó có qun lý n xu
đc hiu qu, đng thi đnh hng cho quá trình xây dng mô hình qun tr tín dng
hin đi, U ban Basel đư đ ra 17 nguyên tc tp trung vào: công tác xây dng môi
trng tín dng, tin trình thc hin cp tín dng và quá trình qun lỦ, đo lng, theo
dõi tín dng đc trình bày c th nh sau:
 Xây dng môi trng tín dng thích hp.
o Nguyên tc 1: Hi đng qun tr thc hin phê duyt đnh k chính sách ri
ro tín dng, xem xét và xây dng chin lc xuyên sut trong quá trình hot
đng bao gm t l n xu, mc đ chp nhn ri ro,ầ
o Nguyên tc 2: Ban giám đc có trách nhim thc hin các đnh hng mà
Hi đng qun tr phê duyt và phát trin các chính sách này, nhm phát
hin, đo lng và kim soát n xu trong mi hot đng.
o Nguyên tc 3: Ngân hàng cn xác đnh và qun lý ri ro tín dng trong mi
sn phm ca mình.
 Thc hin cp tín dng lành mnh.
o Nguyên tc 4: Ngân hàng phi hot đng trong phm vi ca các tiêu chí cp
tín dng đư đc xác đnh rõ ràng .
o Nguyên tc 5: Ngân hàng cn xây dng hn mc tín dng cho tng đi
tng KH khác nhau da trên ri ro mà khon tín dng này mang li.
o Nguyên tc 6: Ngân hàng cn có quy trình rõ ràng trong vic phê duyt các
khon tín dng cng nh sa đi, gia hn, tái c cu, tái tài tr cho các
khon tín dng hin ti.
o Nguyên tc 7: Vic cp tín dng cn đc thc hin trên c s giao dch
công bng gia các bên.
 Duy trì quá trình qun lỦ, đo lng và theo dõi tín dng phù hp.
o Nguyên tc 8: Ngân hàng cn có h thng qun lý, cp nht các danh
mc đu t có ri ro tín dng, nhm duy trì s an toàn và lành mnh cho
hot đng ngân hàng.
o Nguyên tc 9: Ngân hàng cn có h thng theo dõi điu kin ca tng
khon tín dng.
o Nguyên tc 10: Ngân hàng nên s dng và phát trin h thng xp hng
tín dng ni b, nhm qun lý ri ro tín dng. H thng này cn nht
quán vi bn cht, quy mô và mc đ phc tp ca hot đng ngân hàng.
14
o Nguyên tc 11: Ngân hàng cn xây dng h thng thông tin nhm đo
lng ri ro tín dng trong hot đng ni và ngoi bng.
o Nguyên tc 12: Ngân hàng phi có h thng theo dõi c cu và cht
lng ca toàn b danh mc đu t tín dng.
o Nguyên tc 13: Ngân hàng phi tính đn các thay đi ca các điu kin
kinh t trong tng lai khi tin hƠnh đánh giá tng khon tín dng và
mc đ ri ro mà nó mang li.
o Nguyên tc 14: Ngân hàng cn xây dng h thng cp nht quá trình
qun lý ri ro tín dng.
o Nguyên tc 15: Ngân hàng cn xây dng h thng tng cng kim soát
ni b và các hot đng khác, nhm đm bo các vi phm chính sách,
th tc và gii hn tín dng đc báo cáo kp thi đn các cp lưnh đo.
o Nguyên tc 16: Ngân hàng cn xây dng h thng khc phc sm các
khon n xu, qun lý các khon tín dng có vn đ.
o Nguyên tc 17: C quan giám sát cn yêu cu ngân hàng có h thng
phát hin, đo lng, kim soát và x lý ri ro tín dng hiu qu, tin
hƠnh đánh giá các chin lc, chính sách và th tc có liên quan đn vic
cp tín dng và qun lý danh mc đu t, xem xét vic đt ra các gii
hn đ hn ch ri ro đi vi ngân hàng (Trnh Hng Ân, 2010).
2.4.2. Các mô hình x lý n xu
Khi n xu càng tr nên nghiêm trng gây nh hng ln đn hiu qu hot
đng ca các NHTM nói riêng và nn kinh t Vit Nam nói chung, thì s can thip t
Chính ph và các NHTM liên quan trong vic tìm ra bin pháp hiu qu gii quyt vn
đ này là rt cn thit, trong đó nhim v đu tiên ca h lƠ xác đnh mô hình x lý
phù hp vi quy mô và tình trng n xu hin ti. Mc dù, mô hình x lý này có th
tn ti di nhiu hình thc khác nhau nhng nhìn chung chúng vn đc hình thành
t mt trong hai hình thc c bn sau:
2.4.2.1. Mô hình x lý n xu phi tp trung
Vi mô hình x lý n xu phi tp trung, các chi nhánh s đóng vai trò ch yu
trong công tác x lý, khi đó chi nhánh s đm nhim tt c các nhim v cn thit giúp
quá trình x lý n xu đc din ra trôi chy và hoàn thành nhanh chóng bao gm:
phân tích nguyên nhân, phân loi nhóm n, đ xut và xây dng phng án x lý n
xu hp lý, qun lý h s đư x lý và thu hi.
2.4.2.2. Mô hình x lý n xu tp trung
Trái ngc vi mô hình phi tp trung, mô hình tp trung đc hình thành da
trên vic thành lp công ty con chuyên x lý các khon n xu và nó đc tn ti di
hình thc sau:
15
 Công ty x lý n quc gia: Công ty này có trách nhim x lý tt c các khon
n xu tn ti trong nn kinh t theo l trình vƠ đnh hng ca Chính ph.
 Công ty qun lý n và khai thác tài sn trc thuc ngân hàng (AMC): Công ty
nƠy thng là công ty con ca ngơn hƠng, đc thành lp vi mc tiêu x lý các
khon n theo s u thác ca ngân hàng.

KT LUNăCHNGă2
Chng 2 tp trung gii thiu c s lý thuyt liên quan đn đ tài nghiên cu v
cách thc qun tr ri ro tín dng mƠ NHTM thng xuyên s dng vƠ phng thc
phân loi n ti Vit Nam và mt s quc gia trên th gii. Qua đó thy đc, phng
thc phân loi n gia các quc gia cha có s nht quán, các phng thc này ch
đc xây dng và áp dng ph thuc vào quyt đnh ca mi quc gia mƠ cha có s
đng nht quc t. Do đó, khi xác đnh quy mô n xu s có s khp khing khi so
sánh gia các quc gia vi nhau, gơy khó khn trong quá trình xác đnh n xu, phân
loi n xu và áp dng mt s mô hình x lý n xu đin hình trên th gii vào mô
hình Vit Nam.
Bên cnh đó, khoá lun cng không quên đ cp đn nguyên tc Basel v qun
lý n xu cùng vi các mô hình x lý n xu c bn, nhm to nên kin thc nn tng
cho nhng nhn xét và kin ngh v quá trình xây dng mô hình x lý n xu ti Vit
Nam  các phn tip theo.
16
CHNGă3:ăTHCăTRNGăNăXUă
VÀăHIUăQUăCỌNGăTÁCăXăLụăNăXUă
TIăTCBă- CHI NHÁNH TSG

Chng 3 đa ngi đc tin sơu hn vƠo thc trang n xu vƠ các phng án
đang đc áp dng đ gii quyt vn đ này ti TCB ậ chi nhánh TSG, bao gm 4 ni
dung chính sau:
 Th nht, phân tích tng quan tình hình hot đng kinh doanh ca chi nhánh
TSG cùng vi nhng thun li vƠ khó khn mƠ chi nhánh đang gp phi.
 Th hai, đ cp nguyên nhân hình thành n xu vƠ đi sơu vƠo phơn tích các
nhóm n nói chung và nhóm n xu nói riêng, nhm bc l thc trng n xu
ti TCB ậ chi nhánh TSG .
 Th ba, gii thiu quy trình x lý n, nhn xét tm quan trng và mc đ s
dng các phng án gii quyt n xu đang đc áp dng ti TCB ậ chi nhánh
TSG hin nay.
 Th t, kho sát mt s mô hình x lý n xu đin hình trên th gii.

3.1. GII THIU CHI NHÁNH TSG
3.1.1. Quá trình hình thành và phát trin chi nhánh TSG
Ngày 12/11/2008, Techcombank chính thc khai trng phòng giao dch Tây
Sài Gòn (TSG) ti đa ch 51 Hoàng Vit, Phng 4, Qun Tân Bình, Thành ph H
Chí Minh. ơy lƠ đn v th 2 sau Techcombank H Chí Minh thc hin theo mô hình
giao dch 1 ca. Vi mô hình giao dch mi này giúp tit kim thi gian và mang li s
hƠi lòng đn vi KH khi mà KH ch cn thc hin giao dch ti 1 quy vi s tin giao
dch thp hn 100 triu đng.
Trong quá trình phát trin, phòng giao dch TSG đư không ngng n lc và
hoàn thin, mang li hiu qu hot đng cao cho toàn h thng Techcombank, vì th
khi Techcombank tin hƠnh thay đi mô hình hot đng, phòng giao dch TSG đư
đc phát trin thƠnh chi nhánh đa nng TSG vi c cu t chc trình bày  phn k
tip.
3.1.2. Căcu t chc chi nhánh TSG
C cu t chc ca chi nhánh TSG tuy đn gin nhng khá cht ch, giúp cho
hot đng kinh doanh ca chi nhánh luôn din ra trôi chy và thun li. Trong đó, các
b phn không ch đc phân quyn rõ ràng, tránh s trùng lp và chng chéo trong
quá trình thc hin công vic mà còn có nhim v h tr ln nhau nhm hoàn thành tt
công vic, mang li s hài lòng cho KH và nâng cao hình nh thng hiu
Techcombank.
17
Hìnhă3.1:ăSăđ căcu t chc chi nhánh TSG
Ngun: Chi nhánh TSG
3.1.3. Tình hình hotăđng kinh doanh chi nhánh TSG
 có góc nhìn c th hn v hiu qu hot đng chi nhánh TSG, cn xem xét
vƠ phơn tích đn kt qu hot đng kinh doanh mƠ chi nhánh đt đc trong thi gian
gn đơy thông qua bng s liu chi tit sau:
Bng 3.1: Tình hình hotăđng kinh doanh chi nhánh TSG
vt: t đng
S liu
2010
2011
2012
Huy đng vn
333,2
411,4
336,9
D n tín dng
219,0
267,0
241,4
Doanh thu hot đng
33,9
58,0
42,7
Li nhun sau thu
3,1
4,8
4,5
Ngun: BCTC chi nhánh TSG
Doanh thu mang li ch yu cho chi nhánh đn t hot đng huy đng vn và
hot đng cp tín dng. Do đó, đ tìm hiu xu hng phát trin ca doanh thu hot
đng, cn tin hành phân tích kt qu hot đng ca hai nghip v này. Thông qua s
liu trên cho thy, kt qu hot đng c hai nghip v đu có chiu hng gim trong
thi gian gn đơy, sau khi đư tng mnh vào thi gian trc; trong đó, huy đng vn
gim 18,1% và cp tín dng gim gn 10%. ơy lƠ nguyên nhơn to nên tc đ tng
trng doanh thu âm 26,4% ca chi nhánh giai đon 2011 - 2012.
Nhng khó khn hin ti ca nn kinh t Vit Nam đư nh hng rt ln đn
ngành ngân hàng nói chung và chi nhánh TSG nói riêng, góp phn to nên tình hình
hot đng m đm ca các chi nhánh nm 2012. Riêng vi chi nhánh TSG, doanh thu
hot đng tng gn 70% giai đon 2010 - 2011, nhng sau đó li gim rt nhanh t 58
t đng nm 2011 ch còn 42,7 t đng nm 2012 to nên tc đ tng trng doanh
thu ơm 26,4%. Song song đó, li nhun sau thu ca chi nhánh cng gim t 4,8 t
đng còn 4,5 t đng, tng đng 6%. Mc dù, doanh thu và li nhun chi nhánh đu
GIÁMàĐCàĐIUà
HÀNH
Pààà
à
Qàà
Pààà
à
Phòng kinh doanh
Phòng khách hàng
ààà
à
Phòng khách hàng
cá nhân
Phòng/ban khác
Phòng hành chánh
à
Pààà
ààà

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x