Tải bản đầy đủ

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Chợ LớnTRNG I HC M TP. H CHÍ MINH
CHNG TRỊNH ÀO TO C BIT

KHÓA LUN TT NGHIP I HC
NGÀNH NGÂN HÀNG

 TÀI
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NH HNG
N M RNG TÍN DNG I VI
DOANH NGHIP VA VÀ NH TI
NGÂN HÀNG TMCP U T & PHỄT TRIN
VIT NAM CHI NHÁNH CH LN
SVTH : TRN NGC PHNG THO
Lp : TN10DB2
Khóa hc : 2010 ậ 2014

GVHD : TS. NGUYN CHệ C


Tp. H Chí Minh, tháng 04 ậ 2014
Khóa lun tt nghip đi hc

i
SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO

LI CM N

c s chp thun ca Chng trình đƠo to đc bit trng i hc M TP HCM
vƠ Ban lưnh đo ca Ngơn hƠng TMCP u t vƠ phát trin Vit Nam BIDV, em đư
có mt cái nhìn rng hn v tình hình tín dng đi vi Doanh nghip va vƠ nh, các
phòng ban chc nng cng nh môi trng lƠm vic trong ngơn hƠng. Dù thi gian
thc tp có hn nhng nh s giúp đ ca lưnh đo ngơn hƠng, các cô chú, anh ch đư
giúp em m rng kin thc đư hc vƠ hiu rõ hn các qui trình, nghip v tín dng
thc tin. iu nƠy giúp ích rt nhiu cho khóa lun cng nh công vic ca em trong
tng lai.
Qua đơy em xin bƠy t lòng cm n sơu sc đn giáo viên hng dn ca mình - thy
Nguyn Chí c.Thy đư tn tình hng dn, đa ra nhng li khuyên vƠ s gi Ủ đ
em có th hòan thƠnh tt khóa lun nƠy.
Tip theo, em xin cm n các cô chú, anh ch đang công tác ti Ngơn hƠng T&PT
VN ậ Chi nhánh Ch Ln đư giúp đ em rt nhiu trong sut quá trình thc tp, to c
hi cho em tip xúc các nghip v thc tin vƠ cung cp s các liu cn thit đ em
hòan thƠnh tt bƠi báo cáo nƠy.
Cui cùng, em xin cm n gia đình, các giáo viên ging dy, nhng ngi bn vƠ
nhng anh ch hc vic ti Chi nhánh Ch Ln đư giúp đ em trong quá trình thc tp
và hòan thành bài báo cáo này.
Trn Ngc Phng Tho

Khóa lun tt nghip đi hc

ii
SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO
MC LC
LI CM N i
MC LC ii
DANH MC T VIT TT vi
DANH MC BNG BIU vii
DANH MC  TH viii
LI M U ix
CHNG 1 : TÍN DNG NGỂN HÀNG I VI DOANH NGHIP VA VÀ
NH 1
1.1. C S LÝ LUN V DOANH NGHIP VA VÀ NH 1
1.1.1. Khái nim ca doanh nghip va và nh 1
1.1.2. c đim ca doanh nghip va và nh 3
1.2. TM QUAN TRNG CA TÍN DNG NGỂN HÀNG I VI DOANH
NGHIP VA VÀ NH 5
1.3. CÁC NHÂN T NH HNG N M RNG TÍN DNG NGÂN HÀNG
I VI CÁC DOANH NGHIP VA VÀ NH 7
1.3.1. Nhân t t NhƠ nc 7
1.3.2. Nhân t t DNVVN 8
1.3.3. Nhân t t ngân hàng 9
1.4. S CN THIT CA VIC M RNG TÍN DNG NGỂN HÀNG I VI
DOANH NGHIP VA VÀ NH 14
CHNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NH HNG N M RNG
TÍN DNG I VI DOANH NGHIP VA VÀ NH TI NGÂN HÀNG
TMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM CN CH LN 18
2.1. TNG QUAN V NGỂN HÀNG TMCP U T & PHÁT TRIN VIT
NAM ậ CHI NHÁNH CH LN 18
2.1.1. Quá trình hình thành và phát trin 18
2.1.1.1. S lc v Ngơn hƠng TMCP u t & Phát trin Vit Nam 18
2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát trin ca BIDV Chi nhánh Ch Ln 20
2.1.2. Phân tích tình hình hot đng kinh doanh ti BIDV CN Ch Ln 2011 ậ
2013 20
Khóa lun tt nghip đi hc

iii
SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO
2.1.2.1. Hot đng tín dng ti BIDV CN Ch Ln giai đon 2011 ậ 2013 21
2.1.2.2. Kt qu hot đng kinh doanh ca Chi nhánh giai đon 2011 ậ 2013 23
2.2. THC TRNG M RNG TÍN DNG I VI DOANH NGHIP VA
VÀ NH TI BIDV CN CH LN 24
2.2.1. S lng DNVVN có quan h tín dng vi BIDV CN Ch Ln 24
2.2.2. D n tín dng đi vi DNVVN 25
2.2.3. Thc trng n quá hn ti BIDV Chi nhánh Ch Ln 26
2.3.PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NH HNG N M RNG TÍN DNG
I VI DNVVN TI NH U T & PHÁT TRIN VIT NAM ậ CN CH
LN 27
2.3.1. T phía NhƠ nc 27
2.3.1.1. Phng pháp nghiên cu 27
2.3.1.2. Tin hành phân tích 28
2.3.2. T phía DNVVN 30
2.3.2.1. Phng pháp nghiên cu 30
2.3.2.2. Tin hành phân tích 31
2.3.3. T phía BIDV CN Ch Ln 34
2.3.3.1. Phng pháp nghiên cu 34
2.3.3.2. Tin hành phân tích 34
2.4. ÁNH GIÁ MC  HÀI LÒNG CA KHÁCH HÀNG DNVVN KHI S
DNG DCH V TÍN DNG TI BIDV CHI NHÁNH CH LN 37
2.4.1. Mô hình nghiên cu 37
2.4.2. Phng pháp thu thp s liu 39
2.4.2.1. Ngun d liu 39
2.4.2.2. Phng pháp nghiên cu 39
2.4.3. Phng pháp phơn tích s liu 39
2.4.3.1. Phng pháp kim đnh thang đo 41
2.4.3.2. Phng pháp phân tích nhân t EFA 42
2.4.4. Tin hƠnh phng pháp phơn tích nhơn t 43
2.4.4.1. Phân tích nhân t EFA 43
Khóa lun tt nghip đi hc

iv
SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO
2.4.4.2. Tin hành tìm h s CRONBACHằS ANPHA cho tng nhân t mi  trên 44
2.4.4.3. t tên cho các nhân t 48
2.4.4.4. Tin hành phân tích nhân t (EFA) 50
2.4.5. Kt qu nghiên cu 51
2.5. ÁNH GIÁ THC TRNG M RNG TÍN DNG DNVVN TI BIDV
CN CH LN 52
2.5.1. Thun li 52
2.5.2. Khó khn 53
CHNG 3: KIN NGH NHM M RNG TÍN DNG I VI DOANH
NGHIP VA VÀ NH TI NGỂN HÀNG TMCP U T & PHÁT TRIN
VIT NAM ậ CHI NHÁNH CH LN 66
3.1. KIN NGH I VI NHÀ NC 66
3.1.1. Cn đa ra phng án c th v tái cu trúc nn kinh t nói chung và h
thng ngân hàng nói ring đ t đó nhanh chóng hoƠn thin, n đnh và phát trin
nn kinh t đt nc 66
3.1.2. Xây dng mt h thng thông tin c s d liu thng nht v DNVVN 66
3.1.3.NhƠ nc cn có nhng đ án c th h tr cho nhng DNVVN vt qua
khó khn hin ti 67
3.1.4. NhƠ nc cn to mt h thng thông tin, th trng vic làm, th trng
giao thng tin cy và n đnh cho các doanh nghip xut nhp khu trong nc 67
3.2. KIN NGH I VI DNVVN 68
3.2.1. DNVVN cn trang b nhng kin thc v lut doanh nghip, các quy đnh
ca ngân hàng 68
3.2.2. DNVVN cn gia tng tính chuyên nghip và s hp tác đi vi ngân hàng
khi tip cn tín dng 68
3.2.3. DNVVN cn tìm hiu k thông tin v đi tác, các phng án vƠ hp đng
kinh t ký kt 69
3.2.4. DNVVN cn mnh dn có nhng thay đi theo hng tích cc đ thc hin
đúng tinh thn  án tái ca cu nn kinh t mà Chính ph va qua đa ra 69
3.3. KIN NGH I VI BIDV CH LN 69
Khóa lun tt nghip đi hc

v
SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO
3.3.1. BIDV nói chung và BIDV Ch Ln nói riêng cn có nhng bui hi tho
chuyên đ đ tip tc nơng cao trình đ chuyên môn, đnh hng rõ tâm lý và tinh
thn làm vic ca CBTD 69
3.3.2. BIDV CN Ch Ln cn phi m rng, đa dng hóa các khách hƠng đc cp tín
dng da trên đnh hng phát trin các lnh vc ngành ngh ca NhƠ nc 70
3.3.3. BIDV CN Ch Ln cn có nhng phng thc tìm kim khách hàng mi
hiu qu 70
3.3.4. BIDV CN Ch Ln cn tng cng hot đng t vn cho khách hàng 71
3.3.5. BIDV CN Ch Ln cn linh hot trong vic cp tín dng có bo đm bng
tài sn và trong vic la chn tài sn đm bo khi cp tín dng 71
3.3.6. BIDV CN Ch Ln cn thc hin đúng quy trình cp tín dng t đó nơng
cao công tác thm đnh trc khi cp tín dng, tng cng kim tra trong và sau
khi cp tín dng 72
3.3.7. BIDV CN Ch Ln cn có nhng bin pháp lƠm gia tng hn na mc đ
hài lòng ca khách hàng DNVVN khi s dng dch v tín dng ca ngân hàng 72
3.4. KIN NGH PHÁT TRIN NGHIÊN CU 74
3.4.1. Nhng hn ch ca khóa lun 74
3.4.2.Kin ngh nghiên cu 74
PH LC 79

Khóa lun tt nghip đi hc

vi
SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO
DANH MC T VIT TT
T vit tt
Nguyên ngha
BLTD
Bo lưnh tín dng
CBTD
Cán b tín dng
DNNN
Doanh nghip nhƠ nc
DNVVN
Doanh nghip va vƠ nh
BIDV-CN Ch
Ln
Ngơn hƠng thng mi c phn u t vƠ Phát trin Vit Nam ậ
Chi nhánh Ch Ln
KHDN
Khách hàng doanh nghip
KHDNVVN
Khách hàng doanh nghip va và nh
NHNN
Ngân hàng nhƠ nc
NHTM
Ngơn hƠng thng mi
TCTD
T chc tín dng
Techcombank
Ngơn hƠng thng mi c phn K thng Vit Nam
TMCP
Thng mi c phn
TSB
Tài sn đm bo
Vietinbank
Ngơn hƠng thng mi c phn Công thng Vit NamKhóa lun tt nghip đi hc

vii
SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO
DANH MC BNG BIU
Bng 1.1: Phân loi quy mô DNVVN theo ngành ngh  Hàn Quc
Bng 1.2: Phân loi quy mô DNVVN  Thái Lan và EU
Bng 1.3: Phân loi quy mô DNVVN  Vit Nam
Bng 1.4: ICOR theo tng khu vc kinh t giai đon 2000 ậ 2010 (theo giá so sánh
1994)
Bng 1.5: ICOR toàn xã hi theo các giai đon
Bng 2.1: S liu v d n tín dng theo thành phn kinh t ti Chi nhánh giai
đon 11/2011 ậ 10/2013:
Bng 2.2: Kt qu hot đng kinh doanh ti Chi nhánh giai đon 2011 ậ 2013
Bng 2.3: Thng kê s lng DNVVN có quan h tín dng vi Chi nhánh giai đon
2011 - 2013
Bng 2.4: S liu v d n tín dng đi vi DNVVN ti Chi nhánh
giai đon 2011-2013
Bng 2.5: S liu v d n tín dng đi vi DNVVN theo nhóm n ti Chi nhánh giai
đon 2011 ậ 2013
Bng 2.6: T l (%) mc đ u tiên nhng tiêu chí khi xem xét cp tín dng cho các
DNVVN ca các CBTDDN theo kho sát ti 3 Chi nhánh NH
Bng 2.7: Mc đ thang đo ca bng cơu hi điu tra
Bng 2.8 : Mư hóa các thang đo
Bng 2.9 : Quy trình phân tích d liu
Bng 2.10: Phân tích nhân t khám phá
Bng 2.11: H s Cronbach’s Alpha ca nhân t th nht
Bng 2.12: H s Cronbach’s Alpha ca nhân t th hai
Bng 2.13: H s Cronbach’s Alpha ca nhân t th ba
Bng 2.14: H s Cronbach’s Alpha ca nhân t th t
Bng 2.15: H s Cronbach’s Alpha ca nhân t th nm
Bng 2.16: H s Cronbach’s Alpha ca bin ph thuc ắMc đ hƠi lòngẰ
Khóa lun tt nghip đi hc

viii
SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO
DANH MC  TH
Hình 2.1: Thng kê ngành ngân hàng Vit Nam nm 2012
Hình 2.2: Biu đ th hin d n tín dng ti BIDV CN Ch Ln giai đon 2011 ậ
2013
Hình 2.3: D n tín dng đi vi DNVVN ti Chi nhánh giai đon 2011 ậ 2013
Hình 2.4: Biu đ đánh giá tinh hình kinh t VN hin ti ca các chuyên gia
Hình 2.5: Biu đ đánh giá đnh hng các chính sách ca NhƠ nc trong vic h tr
DNVVN tip cn vn ngân hàng trong thi gian ti ca các chuyên gia
Hình 2.6: Biu đ nhu cu tín dng ca DNVVN trong tng lai
Hình 2.7: Biu đ th hin s đánh giá t nhng CBTD ca BIDV Ch Ln,
Techcombank và Vietinbank v tính chuyên nghip và s hp tác ca DNVVN đi
vi ngân hàng khi tip cn tín dng
Hình 2.8: Biu đ so sánh đánh giá các bc sau gii ngân trong quy trình cp tín dng
ca các CBTDDN t 3 Chi nhánh ngơn hƠng đc kho sát

Khóa lun tt nghip đi hc

ix
SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO
LI M U
1. Tính cp thit ca đ tài
Doanh nghip va vƠ nh lƠ mt loi hình doanh nghip không nhng thích hp
đi vi nn kinh t ca nhng nc công nghip phát trin mƠ nó còn đc bit thích
hp vi nn kinh t ca nhng nc đang phát trin.  nc ta trc đơy, vic phát
trin các DNVVN cng đư đc quan tơm nhng vn cha có chính sách rõ rƠng vƠ
đúng đn đ phát trin t Chính ph. Nhn thy đc thiu sót đó, thì va qua, Chính
ph đư đa ra k hoch phát trin đi vi các DNVVN giai đon 2011-2015 đ tng
bc nơng cao v th cnh tranh, khng đnh vai trò ca mình, t đó đóng góp quan
trng hn đi vi nn kinh t xư hi ca đt nc.
Theo thng kê  Vit Nam, các DNVVN chim ti 97% trên tng s các doanh
nghip trong c nc, đóng góp hn 40% GDP vƠ thu hút mt lc lng lao đng
đáng k, to nhiu vic lƠm, góp phn chuyn dch c cu kinh t, khai thác đc
nhng tim nng sn có trong dơn c. S phát trin ca DNVVN s to ra mt trong
nhng bc đi vng chc giúp Vit Nam tin gn hn vi k hoch tr thƠnh mt
nc công nghip hóa hin đi hóa giai đon 2020 ậ 2030.
Mc dù vy, DNVVN cng gp không ít khó khn trong quá trình hot đng
kinh doanh ca mình, đc bit lƠ thiu vn đ m rng đu t chiu sơu. Khi các
doanh nghip nƠy cn vn h thng huy đng t cá nhơn, các doanh nghip khác; gia
đình, bn bè vƠ mt ngun rt quan trng na đó lƠ ngơn hƠng thng mi. Xut phát
t đng li ch trng đa dng hoá các thƠnh phn kinh t, nhu cu vn cp bách ca
các doanh nghip, cnh tranh chim lnh th trng vƠ th phn ngơn hƠng TMCP u
t vƠ Phát trin Vit Nam Chi nhánh Ch Ln đư tp trung u tiên cp tín dng cho
khách hƠng DNVVN. Nhng vi mt Chi nhánh mi thƠnh lp t 11/2011, hot đng
tín dng ca Chi nhánh nói chung vƠ hot đng tín dng đi vi DNVVN nói riêng
cng còn nhiu mt hn ch nh cha đáp ng đ nhu cu vn vay, mi gii quyt
đc nhu cu vn trong ngn hn lƠ ch yu, hình thc tín dng nghèo nƠn, cha khai
thác ht đc nhng li th vƠ tim nng ca ngơn hƠng hin có.
Nhn thc đc vai trò quan trng ca hot đng tín dng ca ngơn hƠng đi
vi các DNVVN, cng nh qua quá trình thc tp và kho sát thc t tình hình cp tín
dng đi vi DNVVN ti ngân hàng TMCP u t vƠ Phát trin Vit Nam CN Ch
Ln trong thi gian qua, em đư quyt đnh chn đ tài: ắPHỂN TệCH CỄC NHỂN
T NH HNG N M RNG TÍN DNG I VI DOANH NGHIP
VA VÀ NH TI NGÂN HÀNG TMCP U T VÀ PHỄT TRIN VIT
NAM ậ CHI NHÁNH CH LNẰ.
2. Mc đích nghiên cu
Khóa lun tt nghip đi hc

x
SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO
Mc đích nghiên cu ca khóa lun lƠ phơn tích các nhơn t nh hng ti m
rng tín dng đi vi DNVVN ti ngơn hƠng TMCP u t vƠ Phát trin Vit Nam
CN Ch Ln trên c s có so sánh vi hai ngơn hƠng mnh trên đa bƠn đó lƠ
VietinBank ậ Chi Nhánh 6 và Chi nhánh Techcombank Ch Ln đ tìm ra nhng tác
đng trên khía cnh đnh tính vƠ đnh lng. T nhng kt lun rút ra t phơn tích
thng kê mô t vƠ kt qu ca mô hình, tác gi hy vng khóa lun s có nhng đóng
góp tích cc trong nghiên cu vƠ t đó đ ra các chính sách, gii pháp đ m rng tín
dng đi vi DNVVN ti ngơn hƠng TMCP u t vƠ Phát trin Vit Nam CN Ch
Ln nói riêng vƠ h thng NHTM  Vit Nam nói chung.
3. i tng nghiên cu
Khóa lun tp trung nghiên cu các vn đ lỦ lun vƠ thc tin liên quan đn
hot đng m rng tín dng đi vi DNVVN ti ngơn hƠng TMCP u t vƠ Phát
trin Vit Nam Chi nhánh Ch Ln.
4. Phm vi nghiên cu
Các d liu s dng đ phơn tích, đánh giá thc trng, khóa lun ch gii hn
trong khong thi gian t 11/2011 đn 10/2013.
5. Phng pháp nghiên cu
 Phng pháp thng kê mô t - gii thích, so sánh - đi chiu, phơn tích - tng
hp, thng kê vƠ s dng mô hình kinh t lng trên phn mm SPSS phiên bn 16.0.
 Phng pháp kho sát, phng vn các chuyên gia.
 Phng pháp tp hp vƠ x lỦ thông tin đa cp h, thông qua vic thu thp
thông tin t nhiu ngun (sách báo, tp chí, internet, đn nhng tƠi liu thc t đư ghi
chép đc).
 Phng pháp quan sát thc đa: qua quá trình thc tp tìm hiu tín dng doanh
nghip ti Phòng Qun tr tín dng ca Ngân hàng TMCP u t vƠ Phát trin Vit
Nam Chi nhánh Ch Ln.
6. Kt cu ca khóa lun
Vi nhng đnh hng đư đc nêu ra nh trên, khóa lun có kt cu bao gm 3
chng:
 Chng 1: Tín dng ngơn hƠng đi vi doanh nghip va vƠ nh.
 Chng 2: Phơn tích các nhơn t nh hng đn m rng tín dng đi vi
doanh nghip va vƠ nh ti ngơn hƠng TMCP TMCP u t vƠ Phát trin Vit Nam
Chi nhánh Ch Ln.
Khóa lun tt nghip đi hc

xi
SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO
 Chng 3: Kin ngh đ m rng tín dng đi vi doanh nghip va vƠ nh ti
ngân hàng TMCP u t vƠ Phát trin Vit Nam Chi nhánh Ch Ln.
7. Hn ch ca khóa lun
 Nghiên cu phân tích các nhân t đng t khía cnh chuyên gia, DNVVN ti
chi nhánh ch dng li  phng pháp thng kê mô t, so sánh gii thích, mƠ cha
đa ra đc mô hình chy kinh t lng đ cho thy đc s tng quan tác đng và
mc đ nh hng ca các nhân t trong mô hình.
 Nghiên cu v đánh giá s hài lòng ca khách hàng DNVVN khi s dng dch
v tín dng ca BIDV CN Ch Ln có mt s mt hn ch v s lng mu kho sát
vƠ cha tìm hiu s hài lòng ca khách hàng DNVVN khi s dng dch v tín dng
ca ngân hàng trong mi liên h vi thi gian s dng, gii tính ngi ca DNVVN
tip cn ngơn hƠng, đa ch, lnh vc ngành ngh, nhu cu tín dng ca DNVVN trong
tng lai.
8. Kin ngh nghiên cu
 Ngoài s dng phng pháp thng kê mô t, so sánh gii thích truyn thng,
nhng bài nghiên cu sau nên đa ra mt mô hình cho thy s tác đng ca các nhân
t t NhƠ nc, DNVVN và ngân hàng liên quan ti vic m rng tín dng đi vi
DNVVN ca ngân hàng nghiên cu.
 Cn tng mu quan sát trong các bài nghiên cu tip theo đ tng tính chính xác
hn na cho kt qu đa ra.


Khóa lun tt nghip đi hc

1
SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO
CHNG 1
TÍN DNG NGỂN HÀNG I VI DOANH
NGHIP VA VÀ NH
1.1. C S LÝ LUN V DOANH NGHIP VA VÀ NH
1.1.1. Khái nim ca doanh nghip va và nh
Có nhiu đnh ngha cho DNVVN, đa dng t quc gia nƠy đn quc gia khác cng
nh khác nhau trong các lnh vc ngành ngh khác nhau trong xã hi. Các tiêu chí
thông thng đ xác đnh DNVVN ti các quc gia trên th gii là s lao đng, tng
tài sn ròng, doanh thu và tng vn đu t.
Vi nhng tiêu chí trên thì các quc gia trên th gii li có nhng con s xác đnh
riêng nh:
i vi Hàn Quc: là mt nc công nghip tr, đt đc nhiu thành công nh phát
trin các DNVVN. Hàn Quc đư sm có nhng đo lut c bn v quy đnh hot đng
kinh doanh ca các DNVVN. Theo đó, ngoƠi nhng tiêu chí đc đ cp trên h còn
đa ra nhng tiêu chí da vào các nhóm ngành ngh đc biu th di bng sau:
Bng 1.1: Phân loi quy mô DNVVN theo ngành ngh  Hàn Quc
Ngành
Doanh nghip va
Doanh nghip nh
Lao đng
(ngi)
TƠi sn
Nhân công (ngi)
Công nghip sn xut
<= 300
<= 80 t won
<= 50
Công nghip vn ti
<= 300
Không có tiêu chun
<= 50
Công nghip xơy dng
<= 300
Không có tiêu chun
<= 30
Thng mi vƠ dch v
<= 20
Không có tiêu chun
<= 10
(Ngun: Moon-Soo Kang, 2002)
i vi Thái Lan và Liên minh Châu Âu (EU) thì ch quan tơm đn tiêu thc lao đng
mƠ không quan tơm đn các tiêu thc khác cng nh ngƠnh ngh kinh t.
Khóa lun tt nghip đi hc

2
SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO

Bng 1.2: Phân loi quy mô DNVVN  Thái Lan và EU
Phơn loi
Lao đng (ngi)
Thái Lan
EU
Doanh nghip vi mô
<= 10
Doanh nghip nh
<= 50
<= 50
Doanh nghip va
<= 200
<= 250
(Ngun: Shambhu Ghatak, 2012)
 các nc khác nh Philippines thì h li ch yu ly tiêu thc lao đng và giá tr tài
sn c
đnh. Indonesia thì ly tiêu thc vn bình quân trên mt lao đng. Trung Quc
ly tiêu thc tng vn đu t. M thì ly tiêu thc lao đng, giá tr doanh thu tiêu th
riêng phân theo các ngành ngh kinh doanh trong nn kinh t.
 Vit Nam, vic phân loi doanh nghip va, nh và siêu nh (vi mô) li đc tùy
thuc vào tng thi k theo giai đon phát trin ca đt nc. Nhng nhìn chung s
phân loi đó vn đc da trên hai tiêu thc, đó lƠ tng vn đu t vƠ lao đng vi
tiêu thc tng vn đu t đc u tiên xem xét đu tiên. Trc đơy, NhƠ nc ta cng
đư tng ban hƠnh công vn s 681/CP ậ KTN ngày 20/6/1998 và ngh đnh s
90/2001/N ậ CP ngày 23/11/2001 ca Th tng Chính ph vi các bc thang tiêu
thc ngƠy cƠng đc nơng cao đ phù hp vi s phát trin kinh t ca đt nc. Và
đn nm 2009, Chính ph đư ban hƠnh ngh đnh s 56/2009/N-CP sa đi và b
sung đi vi công vn vƠ ngh đnh trc v tr giúp phát trin DNVVN.
Trong ngh đnh nƠy, DNVVN lƠ c s kinh doanh đư đng kỦ kinh doanh theo quy
đnh ca pháp lut, đc chia thành ba cp: va, nh và siêu nh theo tiêu thc tng
vn đu t vƠ lao đng. Vic phân loi này c th nh sau:
Khóa lun tt nghip đi hc

3
SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO
Bng 1.3: Phân loi quy mô DNVVN  Vit Nam
Quy mô


Khu vc
Doanh
nghip
siêu nh
Doanh nghip nh
Doanh nghip va
S lao
đng
(ngi)
Tng
ngun
vn
(t đng)
S lao
đng
(ngi)
Tng
ngun vn
(t đng)
S lao đng
(ngi)
Nông, lâm nghip và
thy sn
<= 10
<= 20
<= 200
<= 100
<= 300
Công nghip và xây
dng
<= 10
<= 20
<= 200
<= 100
<= 300
Thng mi và dch
v
<= 10
<= 10
<= 50
<= 50
<= 100
(Ngun: Chính ph (2009), ngh đnh s 56/2009/N-CP)
Tùy theo tính cht, mc tiêu, tình hình kinh t xã hi c th ca các ngƠnh vƠ đa
phng mƠ c quan ch th phân loi các DNVVN da vào các tiêu chí trên cho phù
hp.
1.1.2. c đim ca doanh nghip va và nh
Do s khác nhau v ngun nhân lc vƠ đc đim môi trng kinh t ca các nc trên
th gii, cho nên cùng là mt DNVVN, nhng đc đim ca nhng doanh nghip này
ngoài nhng đc trng chung cng có nhng đc trng riêng khi đc hình thành ti
Vit Nam. Có th chia đc đim ca nhng doanh nghip nƠy theo hng mang li li
th và bt li cho doanh nghip c th nh sau:
 c đim mang li li th cho doanh nghip va và nh:
- Do quy mô nh cho nên DNVVN có tính nng đng cao, linh hot, t do, sáng
to trong kinh doanh. Nhng doanh nghip này rt d bt kp xu th th trng và khi
gp khó khn rt d chuyn hng phù hp, đáp ng nhu cu th trng hn vì nhu
cu vn ít và thu hi vn nhanh.
- Các DNVVN có b máy qun lý gn nh vì th các quyt đnh có th đc đa
ra mt cách nhanh chóng, không phi tri qua quá nhiu giai đon, trình duyt nhiu
khâu gây mt nhiu thi gian và gim thiu chi phí qun lý doanh nghip.
Khóa lun tt nghip đi hc

4
SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO
- Các DNVVN có t sut đu t trên lao đng thp hn nhiu so vi doanh
nghip ln vì vy hiu sut to công n vic lƠm cho ngi dân t quy mô doanh
nghip này là rt cao.
- Do quy mô nh, đôi khi lƠm n manh mún cho nên khi nhng doanh nghip này
trì tr, thua l dn ti phá sn thì cng nh hng rt ít hoc không gây khng hong
đn nn kinh t xã hi và cùng vi đó cng không gơy ra s đ
v dây truyn cho các
ngành ngh khác trong nn kinh t.
 c đim gây nên bt li cho doanh nghip va và nh:
- C s vt cht k thut, trình đ thit b yu kém, lc hu, kh nng thay đi,
đu t khoa hc công ngh vào quá trình sn xut còn hn ch. ơy lƠ chính lƠ đc
trng ca các DNVVN  Vit Nam vƠ chính điu nƠy đư lƠm gim nng sut lao đng
ca các doanh nghip này.

- Các DNVVN thiu thông tin th trng c đu vào ln đu ra nh th trng
vn, th trng nguyên vt liu, th trng tiêu th, th trng thit b công ngh, chính
sách qun lỦ, quy đnh ca NhƠ nc,ầlƠm cho doanh nghip không nm bt đc
nhu cu vƠ xu hng phát trin thc t, dn đn không nm bt đc c hi kinh
doanh, tuân th pháp lut không cao, không tit gim ti đa chi phí nguyên vt liu sn
xut vƠ cng nh không tìm đc đu ra tiêu th n đnh, tin cy.
- Kh nng qun lý ca các DNVVN còn hn ch. Hu ht nhng ngi qun lý
ca nhng doanh nghip nƠy cng chính lƠ ch s hu ca doanh nghip này. H hu
nh đu t theo bn nng vƠ kinh nghim vn sng sn có ch cha qua trng lp
đƠo to qun lý bài bn nào. Trong quá trình hot đng h có th còn đm nhim nhiu
vai trò khác nhau làm cho s chuyên môn hóa trong vic qun lý ca h không cao. T
đó dn đn thiu s nghiên cu sn phm, th trng, tm nhìn dài hn còn hn ch
làm cho hiu qu hot đng ca doanh nghip cha nh mong đi.
- Trình đ chuyên môn, tay ngh ca lao đng trong các DNVVN còn thp. Theo
bài nghiên cu ắc đim môi trng kinh doanh ca DNVVN  Vit Nam nm
2011Ằ ca CIEM, DoE, ILSSA và UNU ậ WIDER (2012) v giáo dc đƠo to, điu
kin vic lƠm vƠ phng pháp tuyn dng cho thy ắ17% tng s doanh nghip gp
khó khn trong vic tuyn dng vi mc k nng phù hp và 70% ca s doanh
nghip này cho bit nguyên nhân chính là thiu lao đng trình đ vi k nng cn
thitẰ. Bài nghiên cu cng ch ra rng ch có 19% lao đng  các DNVVN là có bng
đi hc, và ch có 8% s lao đng đc tuyn mi đc qua lp đo to ca doanh
nghip. iu này làm cho kh nng tip cn, ng dng, ci tin khoa hc k thut ca
ngi lao đng vào quá trình hot đng sn xut kinh doanh ca doanh nghip còn hn
ch, dn đn nng sut, hiu qu làm vic nói chung ca các DNVVN  Vit Nam là
không cao.
Khóa lun tt nghip đi hc

5
SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO
- Các DNVVN  Vit Nam hu nh trong tình trng thiu vn đu t kinh doanh,
trong khi kh nng tip cn tín dng ca ngân hàng t các doanh nghip này còn rt
hn ch. Cng theo bƠi nghiên cu ắc đim môi trng kinh doanh ca DNVVN 
Vit Nam nm 2011Ằ [3] cho thy t l đu t mi trong nm 2011 có ngun vn t
tín dng đư gim t 52% (nm 2009) xung còn 47%, các ngun vn t li nhun gi
li và khon vay phi chính thc đ đu t cho các d án mi nƠy tng lên. iu này
làm cho chi phí s dng vn đu t các d án mi tng lên, dn đn vic ci tin thit
b khoa hc công ngh hin đi đ mong mun cnh tranh vi các đi th cùng ngành
trong nn kinh t là ht sc khó khn. Mc dù NhƠ nc cng đư có nhng chính sách
h tr cho các doanh nghip này tip cn tín dng ca ngân hàng, tuy nhiên, do tài sn
đm bo ca các doanh nghip nƠy thng thp, tình hình báo cáo tài chính thiu minh
bch, cha phn ánh đúng tính hình tƠi chính, hot đng kinh doanh ca doanh nghip,
mc đ tin cy không cao. iu đó dn đn các doanh nghip nƠy thng không đáp
ng đc các điu kin đc cp tín dng ca ngân hàng, làm ngun vn xây dng và
hot đng ca nhng doanh nghip nƠy thng hình thành t vay mn ngi thân,
các khon vay vn t ngân hàng rt ít. T đó dn đn doanh nghip không tn dng
đc đòn by tƠi chính đ mang li li nhun ngày càng ti u.
1.2. TM QUAN TRNG CA TÍN DNG NGỂN HÀNG I
VI DOANH NGHIP VA VÀ NH
Có th nói, vn vay ngân hàng là mt trong nhng ngun vn quan trng nht, không
ch đi vi s phát trin ca bn thân doanh nghip, mƠ còn đi vi toàn b nn kinh
t quc dân. S hot đng và phát trin ca các ch th trong nn kinh t đu gn lin
vi dch v tài chính mà ngân hàng cung cp, trong đó có c cung ng các dch v tín
dng.
Không mt doanh nghip nào không vay vn ngân hàng nói riêng và các dch v tín
dng ngân hàng nói chung nu mun hot đng hiu qu và phát trin trong mt nn
kinh t cnh tranh khc lit nh ngƠy nay, vƠ khi đó DNVVN cng không phi là mt
ngoi l.
Nhng hin nay, các DNVVN đang đng trc nhng khó khn cn tháo g cng nh
trong quá trình phát trin đư đang vƠ đang bc l rt nhiu đim hn ch. Thiu vn là
mt trong nhng hn ch nghiêm trng vƠ thng xuyên đi vi s phát trin ca các
DNVVN. Các doanh nghip này gn nh luôn trong tình trng ắkhátẰ vn đ phc v
cho các hot đng sn xut kinh doanh, song không phi lúc nào h cng đc đáp
ng nhng nhu cu đó. Vì vy có th nói, tín dng ngơn hƠng có Ủ ngha vô cùng to
ln đi vi s hình thành và phát trin ca loi hình DNVVN trong thi gian sp ti
ca đt nc khi th trng tài chính, huy đng vn t nhng kênh khác trong nn kinh
t cha thc s phát trin.
Khóa lun tt nghip đi hc

6
SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO
 Trc ht, đơy lƠ ngun tài tr quan trng là tin đ đ m rng sn xut kinh
doanh trong các DNVVN.
Trong quá trình sn xut, hot đng kinh doanh, doanh nghip nói chung và DNVVN
nói riêng luôn cn s h tr v vn vƠ cng nh các dch v tín dng ngơn hƠng đ
đm bo cho tình hình tài chính, ngun vn kh dng đc n đnh, có đ vn đ m
rng d án, đu t chiu sâu cho doanh nghip đ t đó nơng cao nng sut lao đng,
cht lng sn phm, đm bo yu t cnh tranh v giá, nh đó mƠ tính cnh tranh ca
doanh nghip cng đc nâng cao trên th trng.
 Th hai, tín dng ngân hàng giúp nâng cao hiu qu s dng vn ca doanh
nghip.
c trng ca tín dng là s vn đng theo nguyên tc hoàn tr và có li tc. Do đó
mun đc cp tín dng t ngơn hƠng đòi hi doanh nghip phi có phng án kinh
doanh kh thi cùng vi các k hoch s dng vn vay c th, rõ ràng và mang tính
hiu qu.
Khi s dng vn t ngân hàng, các doanh nghip phi tôn trng hp đng tín dng dn
đn đòi hi doanh nghip phi quan tơm đn vic nâng cao hiu qu s dng vn vay,
gim chi phí sn xut, tng vòng quay vn to điu kin nâng cao doanh li cho doanh
nghip.
Bên cnh nhng u đim ca tín dng ngân hƠng thì cng có nhng hn ch v điu
kin cp tín dng, kim soát ca ngân hàng, chi phí s dng vn. Mt khi doanh
nghip đc ngân hàng cp tín dng thì phi chu kim soát cht ch v mc đích vƠ
tình hình s dng vn, dòng tin luân chuyn trong thi hn quan h tín dng t ngân
hàng.
ng v phía doanh nghip, điu này s gây s khó chu và không ch đng trong vic
s dng tin trong tài khon ca mình hoc có th gây thit hi ln đi vi doanh
nghip trong trng hp doanh nghip b đng trong vic chm dt hp đng tín dng
t ngân hàng khi doanh nghip không tuân th các quy đnh quy c trong hp đng
tín dng đc ký kt gia hai bên. Tuy nhiên cng nên nhìn thy mt tích cc đi vi
doanh nghip trong vic này khi doanh nghip s t giác làm n, s dng vn có k
hoch, đúng mc đích đ t đó lƠm n hiu qu hn.
ng v phía ngân hàng, ngân hàng s kim soát tình hình s dng vn, hot đng
kinh doanh ca doanh nghip, t đó có th t vn cho doanh nghip khi doanh nghip
gp khó khn, giúp doanh nghip hot đng hiu qu, đm bo cho vic thu n toàn b
vn gc và lãi t doanh nghip mt cách đy đ vƠ đúng hn.
 Th ba, góp phn tng thu hút vn nhàn ri trong nc, ngun vn nc ngoài
phc v cho hot đng và phát trin.
Khóa lun tt nghip đi hc

7
SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO
Vi vai trò trung gian tài chính, ngân hàng giúp phân phi các ngun vn trong xã hi,
t ni tha vn sang ni thiu vn, đm bo li ích hài hòa gia ba bên: bên gi tin
ngơn hƠng, bên đi vay vƠ ngơn hƠng. Cùng vi đó, khi nn kinh t phát trin và dn đi
vào n đnh vi DNVVN lƠ đu tƠu đm nhim trng trách dn dt cho s chuyn
mình ln lao đó, tín dng ngân hàng s giúp cho nhng doanh nghip này dn thc
hin tt vai trò ca mình, t đó s dn thu hút đc ngun vn t nc ngoƠi đ m
rng loi hình doanh nghip này hn trên đt nc nh HƠn Quc, Nht Bn,ầđư rt
thành công vi hng đi nƠy trong thp niên 50 ậ 70 trc đơy. T đó to đng lc
phát trin cho nn kinh t do nhng doanh nghip trong nc ngày càng phi ci tin
v mt k thut, cht lng sn phm đ có th theo kp và cnh tranh đc vi các
doanh nghip t nc ngoài vào.
M rng tín dng đi vi các DNVVN không ch là m rng th trng tín dng cho
ngơn hƠng mƠ còn giúp ngơn hƠng có điu kin đa dng hoá khách hàng, m rng đa
bàn hot đng và huy đng vn, m rng mng li nh thêm phòng giao dch, chi
nhánh Cùng vi đó, tín dng ngân hàng góp phn điu chnh chin lc phát trin
kinh t, thúc đy các DNVVN phát trin đúng hng, to môi trng kinh t n đnh,
giúp NHNN thc hin các chính sách tin t mt cách linh hot theo tình hình kinh t
xã hi ca đt nc trong tng giai đon phát trin c th.
1.3. CÁC NHÂN T NH HNG N M RNG TÍN
DNG NGỂN HÀNG I VI CÁC DOANH NGHIP VA
VÀ NH
1.3.1. Nhân t t NhƠ nc
Ngơn hƠng thng mi là t chc chu s tác đng ln nht bi các chính sách ca
NHNN. Có th nói, tình hình lu thông vƠ giá tr ca tin t có nh hng sâu rng
đn toàn b nn kinh t. Hn na, ri ro trong kinh doanh ca ngân hàng luôn mang
tín lan truyn, tính h thng cao hn hn nhiu lnh vc khác. Do đó, đòi hi các c
quan lỦ NhƠ nc phi có các bin pháp qun lý nghiêm ngt sao cho chính sách tin
t quc gia đc đm bo, h thng tƠi chính ngơn hƠng đc an toàn, cùng vi đó lƠ
các chính sách mc tiêu phát trin kinh t ca NhƠ nc đt đc nh k hoch đư đ
ra.
Thông qua vic ban hành các mc tiêu, lut đnh hay s dng các công c chính sách
tin t mƠ NhƠ nc nói chung vƠ ngơn hƠng NhƠ nc nói ring có nhng bin pháp
đ m rng hay tht cht tín dng ngơn hƠng đi vi nn kinh t. Các bin pháp đó có
th đc th hin nh sau:
 a ra các mc tiêu tng trng trong tng thi k
i vi mt đt nc mƠ tng trng GDP l thuc rt nhiu vào ngun vn đu t vƠ
tng trng tín dng t ngơn hƠng nh Vit Nam thì vic đt ra mc tiêu tng trng
Khóa lun tt nghip đi hc

8
SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO
GDP cng nh tng trng tín dng s nh hng rt ln đn xu hng m rng tín
dng hay tht cht tín dng ngân hàng ca NHNN vƠ cng nh ca các ngân hàng
trong tng thi k c th. Ví d nh: khi Chính ph đt mc tiêu tng trng tín dng
dng, điu đó chng t rng xu hng m rng tín dng ngân hàng vn đc Chính
ph, NHNN áp dng vƠ ngc li.
 nh hng ngành ngh u tiên phát trin
Tùy theo tng thi kì, mƠ NhƠ nc s đa nhng ngành ngh u tiên phát trin và
nhng ngành ngh không u tiên phát trin na do th trng đư bưo hòa, nhng hàng
hóa  ngƠnh nƠy cung đư vt quá cu. i vi nhng ngành ngh u tiên, NhƠ nc
s có nhng chính sách h tr cho nhng doanh nghip thuc nhng ngành ngh này
phát trin, trong đó có vic h tr tip cn vn t ngân hàng mt cách d dƠng hn, t
đó giúp cho vic m rng tín dng ca ngơn hƠng đi vi nhng doanh nghip này
din ra mt cách thun li hn theo đúng vi chính sách, k hoch mà Chính ph và
ngơn hƠng NhƠ nc đa ra. i vi nhng ngành ngh không đc u tiên phát trin,
do th trng  nhng ngành ngh nƠy đư bưo hòa, ngơn hƠng NhƠ nc s ra nhng
lut đnh khng ch hn mc d n đi vi nhng lnh vc này trên tng d n ca
ngân hàng, t đó s làm thu hp hot đng tín dng ca ngơn hƠng đi vi nhng
doanh nghip ngành ngh đó.
Ngoài ra, vic m rng tín dng ngơn hƠng đi vi các doanh nghip còn b nh hng
khá ln t các kênh huy đng vn khác ca doanh nghip trong nn kinh t. Nu Nhà
nc xây dng đc mt nn tƠi chính vƠ các kênh huy đng vn cho doanh nghip
nh th trng chng khoán phát trin thì s làm cho doanh nghip dn ít l thuc vn
t ngơn hƠng hn vƠ s làm vic thc hin mc tiêu m rng tín dng ngân hàng đi
vi khách hàng này s dn tr nên khó khn hn vƠ ngc li.
1.3.2. Nhân t t DNVVN
 Chính sách hot đng sn xut kinh doanh, đnh hng phát trin ca DNVVN:
Tùy vào din bin ca nn kinh t, các quy đnh chính sách ca NhƠ nc mà chính
sách hot đng sn xut kinh doanh, đnh hng phát trin ca DNVVN s thay đi
linh hot phù hp đ d thích ng vi nhng s thay đi đó, t đó mang li hiu qu
hot đng ti đa cho doanh nghip. Khi DNVVN có chính sách m rng hot đng sn
xut kinh doanh, doanh nghip s có nhu cu vn nhiu hn đ trang tri vƠ đu t,
nâng cp trang thit b khoa hc k thut đáp ng cho vic m rng sn xut nƠy. iu
này là nhân t quan trng cho vic m rng hot đng tín dng ca ngân hàng. Nu
DNVVN có tình hình kinh doanh hiu qu trong lch s, có phng án vay vn hiu
qu, mc đích s dng vn hp lý thì vic m rng tín dng đi vi nhng doanh
nghip nƠy nh lƠ mt điu tt yu đi vi ngân hàng.
 Tuy nhiên, vn t có ca DNVVN tham gia vào d án, phng án còn thp,
thng không đáp ng đc theo quy đnh ca ngân hàng. Do hu ht các DNVVN
Khóa lun tt nghip đi hc

9
SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO
đu ch có quy mô vn nh, s vn này doanh nghip chi tr vƠ đu t ht vào trong
quá trình sn xut. Nh vy, nhng phng án vay vn tip theo, DNVVN s gp khó
khn trong vic đáp ng đ vn t có theo quy đnh ca ngơn hƠng. ơy lƠ mt đim
s làm hn ch vic tip cn tín dng ca doanh nghip đi vi ngân hàng làm cho
vic m rng tín dng ca ngơn hƠng đn đi tng doanh nghip này s khó khn
hn.
 Cùng vi đó trình đ qun lý, thông tin tài chính ca DNVVN còn hn ch, đ
chính xác không cao. Ch doanh nghip còn có tâm lý che du thông tin vi ngân
hƠng. Chính điu nƠy cng lƠm cho vic cp tín dng ngơn hƠng đi vi nhng doanh
nghip này s khó khn hn vƠ b thu hp hn so vi quy mô DNVVN hin có.
1.3.3. Nhân t t ngân hàng
 Chính sách tín dng ca ngân hàng
Chính sách tín dng là mt trong nhng chính sách trong chin lc kinh doanh ca
ngơn hƠng. ó lƠ yu t đu tiên tác đng đn vic cung ng vn cho nn kinh t.
Chính sách tín dng là kim ch nam đ đm bo cho hot đng tín dng đi đúng
hng, liên quan đn vic m rng và thu hp tín dng. Mt chính sách tín dng đúng
đn, đng b vƠ đy đ s thu hút khách hƠng, đm bo cho CBTD thc hin tt
nghip v ca mình trên c s hn ch ri ro, tuân th phng pháp, đng li chính
sách ca NhƠ nc vƠ đm bo công bng xã hi đ ri t đó mang li li nhun nh
ch tiêu đư đ ra. Ngc li, mt chính sách tín dng không thng nht vƠ đng b s
gây các quyt đnh sai lch cho CBTD, ri ro ln vì không cp đúng đi tng. Chính
sách tín dng ca mi ngơn hƠng thng thay đi theo tng thi k đ phù hp vi
tình hình nn kinh t. Chính sách tín dng bao gm:
- Chính sách khách hàng:
Khách hàng ca ngân hàng thì rt đa dng và phong phú, không phân bit các thành
phn kinh t, lnh vc, ngành ngh. Phân loi khách hƠng có Ủ ngha quan trng đi
vi ngân hàng. Ngân hàng có th phân loi nhng nhóm ngành ngh u tiên cp tín
dng và nhng nhóm ngành ngh hn ch cp tín dng trong mt thi k nht đnh
hoc có th phân loi theo khách hàng truyn thng, khách hàng quan trng và khách
hƠng khác. i vi nhng nhóm ngành ngh u tiên đc cp tín dng hay nhng
khách hàng truyn thng, quan trng, ngơn hƠng thng ắthoángẰ hn trong quy trình
cp tín dng đi vi nhng khách hàng này, cùng vi đó lƠ cho hng u đưi hn so
vi các khách hƠng khác nh: lưi sut thp, dch v kèm theo,ầCòn đi vi nhng
khách hàng thuc nhng ngành ngh không u tiên đc cp tín dng là do tình hình
hot đng kinh doanh, vin cnh ca nhng khách hàng này trên th trng đang gp
khó khn vƠ tim n nhiu ri ro. Cho nên trong mt thi k nht đnh, ngân hàng s
có chính sách hn ch hoc nghiêm trng hn lƠ thu hp hn mc tín dng cp cho đi
Khóa lun tt nghip đi hc

10
SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO
tng doanh nghip nƠy đ đm bo s an toàn và li nhun cho hot đng ca ngân
hàng. NgoƠi ra, ngơn hƠng cng nên thng xuyên chm đim tín dng đi vi khách
hàng nhm xác đnh doanh nghip tt hay không tt, t đó có k hoch quan h tín
dng lâu dài hay không.
- Tài sn đm bo:
Tài sn đm bo là mt trong nhng điu kin rt quan trng mang tính cht quyt
đnh đi vi vic cp tín dng cho các đi tng tim n nhiu ri ro. ó nh lƠ mt
bin pháp nhm gim bt ri ro cho ngân hàng, khi khách hàng không th hoàn tr đy
đ gc vƠ lưi. i vi nhng khách hƠng thng hoc có đ ri ro nhiu, ngân hàng
thng yêu cu có TSB khi h có nhu cu vay vn hoc mun nhn đc s bo
lãnh t ngân hàng nhm hn ch bt các thit hi cho ngân hàng khi khách hàng có
khó khn không tr đc n. Chính sách đm bo bao gm các loi TSB cho mi
loi hình tín dng, vi các t l phn trm cho vay trên TSB, đnh giá và qun lý
TSB,ầTuy nhiên, ngơn hƠng cng có th tài tr cho doanh nghip bng uy tín đi
vi các khách hàng quan trng và truyn thng, có nhng phng án kinh doanh, hiu
qu s dng vn tt. Mc dù vy, đi vi nhng DNVVN thng nhng phng án
kinh doanh ca h cha đc rõ rƠng vƠ thng lp ra cho có nên không to ra s tin
cy cho ngân hàng. Chính vì th khi cp tín dng cho nhng doanh nghip này, ngân
hƠng thng yêu cu nhng doanh nghip nƠy TSB đ phòng nga ri ro. Trong
trng hp nƠy, chính sách TSB nh hng rt ln đn m rng tín dng ca ngân
hàng, đc bit là cho các DNVVN do hu ht các TSB ca nhng doanh nghip này
có giá tr nh, thng không đáp ng đc các yêu cu t ngân hàng.
- Chính sách lãi sut:
Lãi sut là chi phí s dng vn. Ngân hàng cn linh hot áp dng các chính sách lãi
sut đi vi tng loi tín dng, khách hàng và tng thi k phát trin c th vi nhng
thi hn vay, loi tin, quy mô tín dng phù hp. Chính sách lãi sut là mt trong
nhng nhân t nh hng nhiu đn vic m rng tín dng đi vi DNVVN ca ngân
hàng, bi l, nu lãi sut thp s khuyn khích doanh nghip s dng tín dng ngân
hƠng vƠ ngc li nu lãi sut cao s lƠ ngng cn rt ln đ các doanh nghip tip
cn ngun vn tín dng t ngân hàng.
 Quy trình tín dng ca ngân hàng
Quy trình tín dng là tp hp nhng ni dung, nghip v c bn, các bc tin hành
trong quá trình cp tín dng, thu n nhm đm bo an toàn vn tín dng. Nó bao gm
các bc bt đu t khâu chun b cp tín dng, gii ngân, kim tra trong quá trình cp
tín dng cho đn khi thu hi n.
Khóa lun tt nghip đi hc

11
SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO
Quy trình tín dng ca ngơn hƠng thng mi không nên mang tính cng nhc. i
vi mi khách hàng khác nhau, ngân hàng có th ch đng, linh hot, thc hin các
bc trong quy trình cp tín dng cho phù hp. Do đó, mt quy trình tín dng tt, gn
nh là li th trong vic m rng tín dng đi vi khách hàng nói chung và DNVVN
nói riêng.
 Phm cht đo đc ngh nghip vƠ trình đ nghip v ca cán b tín dng
Con ngi là nhân t quyt đnh đn s thành bi trong hot đng kinh doanh ca
ngân hàng nói chung và trong hot đng tín dng nói riêng. S d nh vy bi vì, cán
b tín dng lƠ ngi tham gia trc tip vƠo các bc trong quy trình cp tín dng ca
ngân hàng, h s thc hin các nghip v đ t đó s đa ra nhng đ xut, sáng kin
mi, là hình nh thu nh ca ngân hàng v thái đ phc v trong tâm trí khách hàng.
Ngân hàng là mt lnh vc kinh doanh nhiu li nhun nhng cng đy nhng ri ro.
Chính vì th ngân hàng rt cn nhng cán b không nhng gii v chuyên môn nghip
v, k nng, kinh nghim đánh giá chính xác kh thi ca d án, nng lc tài chính,
thin chí tr n ca khách hƠng,ầmƠ còn cng yêu cu nhng phm cht đo đc
ngh nghip, tinh thn trách nhim, phc v ht mình vì khách hƠng đ t đó to đc
thin cm, đáp ng ti đa s tha mãn ca khách hàng khi s dng dch v tín dng t
ngơn hƠng. Khi ngơn hƠng đư to đc s tin tng vƠ lƠm hƠi lòng đi vi các khách
hàng hin ti thì vic m rng tín dng đi vi nhng khách hàng khác trong nn kinh
t cng s d dƠng hn rt nhiu cho ngân hàng.
 Mng li chi nhánh, phòng giao dch ca ngơn hƠng cng rt quan trng
H thng kênh phân phi th hin  s lng chi nhánh, phòng giao dch vƠ các đn v
trc thuc ngơn hƠng cng nh s phân b các đn v đó theo lưnh th đa lý. Ngân
hàng có mng li hot đng rng khp thì s có nhiu c hi hn trong vic tip cn
các khách hƠng hn, ngơn hƠng s đc bit đn nhiu hn, thng hiu s cao hn
trong mt ngi dân và ch th xã hi, đ t đó có th d dàng trin khai tip th và
bán các sn phm, dch v ca mình, tng th phn cho ngân hàng nói riêng và h
thng ngân hàng nói chung. Do  Vit Nam, hot đng tín dng trong ngân hàng là
hot đng c bn và quan trng nên mng li ngơn hƠng cng lƠ nhơn t nh hng
ti vic thu hút và m rng tín dng đi vi các đi tng khách hàng, doanh nghip.
 Ngun vn ngân hàng
i vi bt k doanh nghip nào, mun hot đng kinh doanh đc thì phi có vn, vì
vn phn ánh nng lc kinh doanh. iu này th hin  vn t có, vn huy đng, vn
đi vay ca ngân hàng. Nu vn t có gi vai trò quan trng trong s thành lp ca
ngân hàng, thì ngun vn huy đng trong khon mc n phi tr quyt đnh ti quy mô
đu t, tín dng ca ngân hàng. Vì vy, vn là tin đ đ tin hành hot đng kinh
doanh ca ngân hàng. Ngân hàng nào có khi lng vn ln hn thì ngơn hƠng đó có
Khóa lun tt nghip đi hc

12
SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO
th th mnh cnh tranh trong kinh doanh đ ri t đó mang li li nhun ln cho ngân
hàng.
Mun m rng tín dng thì ngân hàng cn phi có ngun vn huy đng di dào v
khi lng và k hn nhm đáp ng nhu cu chi tr, nhu cu vn ca các thành phn
trong nn kinh t. Thông thng so vi các ngân hàng nh, các ngân hàng ln s có
nhng khon mc đu t, cho vay trung vƠ dƠi hn nhiu hn, đa dng hn vi phm
vi ln hn. Trong khi các ngơn hƠng nh, do ngun vn t có vƠ huy đng đc hn
ch nên phm vi và khi lng tín dng ca ngơn hƠng nƠy đi vi các ch th nn
kinh t cng hn ch. Vì th, nu kh nng vn ca các ngân hàng di dào thì ngân
hàng có th thc hin vic m rng hot đng tín dng ca ngân hàng mt cách d
dàng thông qua vic đa dng hóa các sn phm tín dng, phm vi và khi lng hn
đ đáp ng nhu cu vn ngày càng cao ca các thành phn kinh t.
 Công ngh ngân hàng
ơy lƠ mt trong nhng nhân t quyt đnh đn s m rng hot đng tín dng ca
ngân hàng. Vi h thng thit b và công ngh hin đi, các thao tác và quy trình s
đc rút ngn, giúp ct gim chi phí hot đng làm tin đ cho vic đa ra nhng mc
phí, lãi sut cnh tranh, t đó đáp ng đc mc đ tha mãn ca khách hƠng đi vi
các dch v tín dng ca ngân hàng.
Công ngh ngân hàng hin đi to li th cnh tranh ca ngơn hƠng trong điu kin hi
nhp kinh t quc t, lƠm tng li nhun ngân hàng t vic phát trin đa dng các loi
sn phm dch v nh ngơn hƠng đin t (E-Banking, Homebank,ầ) to c s cho s
phát trin dch v tín dng ca ngơn hƠng nh th tín dng,ầ
 S làm hài lòng khách hàng khi s dng dch v tín dng ca ngân hàng
S hài lòng hay tha mãn khách hƠng đc xem là nn tng trong khái nim ca
marketing v vic tha mãn nhu cu vƠ mong c ca khách hàng (Spreng,
MacKenzie, & Olshavshy, 1996). Khách hƠng đc tha mãn là mt yu t quan trng
đ duy trì đc thành công lâu dài trong kinh doanh và các chin lc kinh doanh phù
hp nhm thu hút và duy trì khách hàng (Zeithaml V.A., Berry L.L. & Parasuraman
A., 1996).
S hài lòng là mc đ ca trng thái cm giác ca mt ngi bt ngun t vic so sánh
nhn thc v mt sn phm so vi mong đi ca ngi đó. Theo đó, s tha mãn có ba
cp đ sau:
- Nu nhn thc ca khách hàng nh hn so vi s mong đi thì khách hàng cm
thy không hài lòng.
- Nu nhn thc ca khách hàng bng so vi s mong đi thì khách hàng cm
thy hài lòng.
Khóa lun tt nghip đi hc

13
SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO
- Nu nhn thc ca khách hàng ln hn so vi s mong đi thì khách hàng cm
thy rt hài lòng và thích thú.
Hin nay, môi trng kinh doanh cng nh tình hình nhiu bin đng ca nn kinh t
th trng, các ngân hàng luôn tìm cách làm tha mãn và hài lòng khách hàng ca
mình. VƠ đ đáp ng tt các nhu cu cng nh c mun ca khách hàng thì vic phân
tích th trng, nhu cu ca khách hƠng lƠ điu không th thiu. Tht vy, nu ngân
hƠng đem đn cho khách hàng s hài lòng cao khi s dng dch v tín dng ca ngân
hàng thì t đó khách hàng s giúp ngơn hƠng đt đc mc tiêu m rng hot đng tín
dng, góp phn tng thu nhp, li nhun và giá tr cho ngân hàng trên th trng kinh
t. iu nƠy đư đc chng minh qua các nghiên cu sau:
- Theo Nguyn Th Tuyt Hơn (2008) thì khi mong đi ca khách hƠng đc đáp
ng, khách hàng s tip tc s dng dch v đó , to c s cho ngân hàng gii thiu
cho khách hàng s dng nhiu sn phm dch v cao cp hn vi nhng giá tr và thi
gian hp đng dƠi hn, t đó giúp gia tng d n, thu nhp bán chéo sn phm nhng
vn có th đm bo cht lng tín dng cho ngơn hƠng do ngơn hƠng đư hiu khách
hàng khi quan h vi ngân hàng trong lch s.
- Cng theo Nguyn Th Tuyt Hơn (2008) thì khi mong đi ca khách hàng
đc đáp ng và có mc đ hài lòng cao thì khách hàng s k cho bn bè, ngi thân,
đi tác lƠm n v sn phm và dch v đó. Mt khách hàng hài lòng s k cho 5 ngi
khác nghe. Nói chung, khi khách hƠng c gii thiu đc khách hàng mi thì kh nng
bán đc sn phm dch v t ngân hàng cho các khách hàng mi này là rt cao. Dù
sao vi vai trò lƠ ngi ắbán hƠngẰ nh ngơn hƠng, ngơn hƠng phi hiu rng ch khi
đem đn s hài lòng cho khách hàng khi s dng các sn phm dch v ca ngân hàng
thì h mi gii thiu khách hàng mi cho ngân hàng. Mt khi đư có nhng khách hàng
trung thành, công vic ắbán hƠngẰ ca ngơn hƠng cng s din ra d dàng và thun li
hn, to tin đ cho ngân hàng hoàn thành xut sc các ch tiêu, k hoch trong nm.
- NgoƠi ra, theo Lê Vn Huy (2007) thì mt khách hàng có mc đ hài lòng cao
là mt khách hàng trung thành. Thc t kinh doanh cho thy, mt doanh nghip nu
gia tng đc 5% khách hàng trung thành thì li nhun s tng lên đc khong 25-
85%. Vì vy khi mt ngân hàng không làm tha mưn khách hƠng thì ngơn hƠng đó
không nhng mt đi nhng khách hàng hin ti mà còn mt đi rt nhiu khách hàng
tim nng vƠ c li nhun ca ngân hàng na.
 Các nhân t khác
- Môi trng kinh t:
Môi trng kinh t bao gm các ch s v mô nh: lm phát, t l tht nghip, tc đ
tng trng kinh t,ầcác ch s này không tách ri nhau mà ràng buc ln nhau, ch

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×