Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức nhanh và khéo léo cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 12 13 trường cao đẳng thể dục thể thao Thanh Hóa

 


 !"#$$%!
&''(# )!*+,-+.
/
#%0&
-,1+2
1
 


 !"#$$%!
&''(# )!*+,-+.
/
3456778973:4;7<45=7>3?>3@A
(BCD:E1+21+12
#%0&
FG78HI7J3A@3KL:

-,1+2

2
(

 !"#$%&'(&)*
)+,- !/%&'

845M7N7O73
3
(&PQ
RS&PQT#
 
 
 
  
 !"
# $%
&'( )!"*+,(
 !"
# -/!0
1 !"2,
' ', 34
-5- -5,"
-56 -5+,7
# -/!0
8' 85, 34
 
 ,93:
3 $3:
161 1;%2,
1 !"2,
3 ',
 <,=
 =
-5- -5,"
-56 -5+,7
.- .>%,?:
.8 .!@ 
4
#A, #A,BC@DE,
.8 .!@ 


U#
 <,=
F F,
 +
 =
3 ',
(VW
 &X3O=4 67YO?4YZ78[9YO?4\] ^@78
#0(G
)$3H ,;@@ ),37
$+%-161A,)4I3!@7
J,G(KGL)4IM
NOGDP
G #0(G
)$3H ,;@@ ),37
2E==2;%2,#5
6  7  J,  GQKG( )4I    M  
 
QD
Q #0(Q
F9*0@R2!S<3 , 37
2E==161#56 7
J,GQKG(
QT
5
 &X3O=4 67YO?4YZ78[9YO?4\] ^@78
( #0((
+,4A*,U <3 , 37
2E==?161#5 7
J,GQKG()4IM
QV
D #0(D
F9*0/ W%,;? <3 
, 372E==161#5
 7J,GQKG()4IM

(X
L #0(L
3 )$372E==?
161#56 7J,GQKG()4I
M 2$%#56
 
(Q
Y #0(Y
F9*0@R2!S,;@@ ),
372E==161#56
7J,GQKG()4IM

(Y
Z #0(Z
F9*0  @R2! / W %,!
"372E==161
#56 7J,GQ[G()4IM
 
LG
T #0(T
F9$2I,,!"+,4C
,7)%
LD
V #0(V
3 E9*0E,)?,5-62
--)4\,"
LL
GX #0(GX
F9*0E,),,$GNY P?
,5--2-6
LY
GG #0(GG
3 E9*0E,)?,5]-62
--3%^,"
LZ
6
 &X3O=4 67YO?4YZ78[9YO?4\] ^@78
GQ #0(GQ
F9*033 +,,9 <3 ,
37$+%)4\23,"
LT
G( #,_(G
#,_W@^)4`372E==
?5,"3G^
LV
GD #,_(Q
#,_W@^)4`372E==
?5+,73G^
LV
7
(

$_(`_abc
G
U+: *dbc !
D
+e+e ;7  \f 34;7  <45=7 >3? <gL >^A78  34;7  <45=7  >3?
>3@A@O>^hLi@>3?<gL>^A783Aj>\k78lO<kO
D
GGQG  E ,,"A0W2,"2?9?
!"161A,7J,GQKGDN,,
$!" P
DGG
GG(GG F ,,"2a+!-U9+,@+,,"
*0"@ ), +!161
A,%,
DGY
GGGQ F ,,"2a!" D
GGQ b:]%,2,"2!"37$+
%)!"
T
GGQG b:?!" T
GGQQ -%,2,"2!" T
+e, (DOm4@73=8On@LoL>DL3;>>3?<gL>^A78[O=L7p78
L@A>3973>qL3rJO?4YlO>^Fs7C;t
GX
+e. P783u@Li@>DL3;>CvLwj73>DL\k[GO[O=L7p78L@A
>3973>qL3rJO?4YlO>^Fs7C;t
GQ
8
+e2 xL\O?wLlYZ7>^A7834;7<45=7CvLwj73>DL\k G(
+ey xL\O?w>pwCO73<X7@w<v@>4zO+ +y GL
U,: ({Q($U$$*!
 !
GT(L
QG 84A@ @,7c,7 QQ(L
QQ J7,7-,"2,7 (L
Q( 6W,,784A@ @,7 Q(L
QD J7,7 DX
U.:
&|>m4Z783O67Lv4[9Y97<4}7"
QbQ"~•
U!*+,-+2€ 
(•     _‚  -      /

QDDQ
.e+e 3gL>^j78>3gL3O=7LoL7kOH47834;7<45=7>3?<gL
L3A    YlO <v@  >4zO  +,-+2 r  ^Fs78  @A  \ƒ78
3@73Aoo738Oo>3gL>^j78C„H…78Y9O
>}tt3o>>^O?7CvLwj73>DL\kL3A7@w[}7\k78
[O67YlO>^Fs7C;t<v@>4zO+ +y>^Fs78@A\ƒ78
3@73Ao
QDDQ
(GQG )$3H ,;@@ ),37$+%
2;%2,A,)4I3!@7J,G(KGL
)4I    M       @4A  @ @]
@4A,";@"@ ), +!
161  A,  7  J,  GQKGD  `  )4I   M  

QDLG
(G(Q )$2?
161  A,  7  J,  GQKGD  `  )4I   M  
 ,aE,"A3`2;!@2 
!"?)4IM
QZLD
(G( S<3 , 37$+% 2;
%2,A,)4I3!@7J,G(KGL)4IM
 
QT
(GDde
-'Df
6 , )$2a37$+% 2;
%2,A,)4I3!@7J,G(KGL)4IM
 -'gh-ijklm-no
'gpg  8q8  jrh-  s-  -t  -u-'  lv
gwj&jpjx-jrw-ykv161#eg
il  jzg GQKGD  { |d}-'  lv  6~-'  
l-vq
(LYY
.e,2e+e 83O67Lv4<g@L3K7[9\o738Oo3O=4m4Zv78H…78
Y9O>}tt3o>>^O?7CvLwj73>DL\kL3A7@w[}7\k78
[O67YlO>^Fs7C;t<v@>4zO+ +y>^Fs78@A\ƒ78
3@73Ao†oL\‡73LoLLN7Lv<g@L3K78OZO
t3ot
(YYY
9
DQ S,0,@ @•,"*0
!"161A,7J,GQKGD`)4I
M
YT
(QGD( S,;@@ ),37$+%2;
%2,A,)4I3!@7J,G(KGL)4IM
 6 , ,"*07 ,0,
@ @>S)!"161A,
7J,GQKGD`)4IM
(YZ(
(QQ i ,;@ @ ),37$+%
2;%2,A,)4I3!@7J,G(KGL)4I
M 
LZ
&S#&S
YLTY
Q(&V
TT
$
(

$_(`_
G
U+:
*dbc !
D
+e+e 1!a!")!" D
GGG  E ,,"A0 D
GGGG F ,,"2a+! D
GGGQ F ,,"2a!" D
GGQ b:]%,2,"2!" Z
GGQG b:?!" Z
GGQQ -%,2,"2!" Z
+e,
+,*",U +!)2,"
c`#5 
V
+e.
b:?+!372E==+,2\,2,"
c?161#5 
GG
+e2 6€,3,•1617J,GQKG( G(
+ey -U)‚,75,* GL
U,:
$U$$*! !
GZ
QG 84A@ @,7 GZ
QQ J7,7 QG
U.:
&SdV !#
Q(
.e+e
6 , )$3H,;@@ ),37
2E==161#5 7J,GQKG()4I
M 
Q(
(GG )$3H,;@@ ),372E=
=161#56 7J,GQKG()4I
Q(
10
M
(GQ
S<3 , 372E==
161#56 7J,GQKG()4IM

QL
(G(
6 , )$2a372E==
2;%2,#56 7J,GQKG()4IM

(G
.e,
-,7S2 , ,"*07,
;@@ ),372E==161#5
6 7J,GQKG()4IM 
((
(QG
S2 , ,"*0 ,;@@ ),37
2E==2;%2,56 7
J,GQKG()4IM
((
(QGG . W ƒS,;@ ((
(QGQ F9*0S ,;@ (D
(QQ
.    E9  $  !  "    +,  4C  
,"
DV
(QQG . W%,!"372E== DV
(QQQ .E9$!"," LQ
(Q(
i ,;@@ ),372E==
161#56 7J,GQKG()4IM

L(
&S#&S
YX
Q(&V
Y(
abc
#5 !@„23,%]5)‚
%,aE…,"]!@„2537$†,,‡‡ˆ4C4I,
A,];@"2J%2,EJ_E55
3 4C2‚955 ,†1‰€E ]#5
11
Š@4A,"?3,42^5]‚0,U4I,],U 
E2)9,\,]E@,"]?%2, 
)U^]5 1,"-)@ ),5
W@S3 2\, a#5 E2‹4)9,\,2>ˆ
4CUƒC, E]4#5 U(^,,
4A2Œl'<3]#5 2W6-q^QXXT],
4A$$,Œl'<3GT]QX]QQ]QL2%3+,0,!E 
,]Uc543/72\,3*?60]
4\23R,?4I,%2*ˆ•ZŽ]•LZŽ]•LVŽ]
•Y(Ž]•YDŽ
-]#5 ,"$,Š,R,?@0,5%)‚%•W
+5E+,4C2;%4f$+%]$
/!@ !I]3H$ % E•;)4\@2\,+,
@4A-,)] ?@0, % E•;% 
5]c/ 4E•; 5],U5]„5]3ˆ5
),aE,"5+,@4A)4\@]0@ c2‚2;]+!
372E==>)`%)U4\)‚%2
%E== ?5 )!0 ]€,"
#5 !"372E==ƒ,a2\, 
),!1!a3H ,;@@ ),37‘4C
 ]!"2,5E,,"`4\*
,]2,"3H ,;@2„?9)E,,"2U
‚4\,E@’C@2\,25‹4)‚%E•;]
? ?4\]5‹%)U„9
c#5 4\4$2W)c)2)9,\,
&*3 %,2,"-,!] ?>,"4C+,
A,AMU^)4\2!a2„2!a!+
? ?4\?E=%,$`U@)
4\@])+%]3$=,$?% E•;],aA%,
,WR“6#5 1,"-€2\, 4\)E
2]2)9,\,]Š,R,@0,5%I,,,234
12
cC@%)U4*)S!342aE•^
9")”6c9"$,,"5 4\
)4A,•GŽ]•(Ž]•DŽ]•TŽ]•G(Ž
2;+,2\,$]!"5 ,9,?•
5]2,"ˆ•9!"+!372E==Š44C
*,7FS, !>/ W4C
*;]€,],9)‚@ ), +!2E•^2;%
A0?)”’"+ @4A@ @],aE,"004A71c
f37]^2;%E=”?)”^],a2;
C,!‘L]YJ,9)4\;‚5@ ),ˆ•U)Š
A,2;%,$],;@;,>4EE=,]€]:]
c`–-94C;@3\ˆˆ]@07+%5^!@(K
L32\,4I,E;@
)A3`@c•:]*)S2c!@,9?2!a]
ˆ,$$
 ! !!"#$"%&'()'*+,-!".
/0$"!12%3$"456
(…L\qL3783O67Lv4:
&,7A3`•;2*,—S ,;@@ 
),+!372E==•5@@,"*0!
"]$1615 7J,GQKG(?•5
3O=w[…783O67Lv4:
6,0,*9c,7)a,,9,0,*9Q,"
23f
3O=w[…+f-,7)$372E==?2;
%2,#5 7J,GQKG()4IM ,,$
5
K6 , )$3H ,;@@ ),372E==
)* )‚!"161#5 7J,GQKG()4I
M 
13
K-,7S <3 , 372E==
161#5 7J,GQKG()4IM 
K6 , )$+!372E==?161#5
7J,GQKG()4IM 
3O=w[…,:-,7S2 , ,"*0,;@@ ),
372E==161#5 7J,GQKG()4IM
 
KS,;@@ ),372E==161#5
7J,GQKG()4IM 
Ki2 , ,"*0 ,;@@ ),372E=
=161#5 7J,GQKG()4IM 
U
*dbc !
+e+e;7\f34;7<45=7>3?<gL>^A7834;7<45=7>3?>3@Ae
+e+e+eoLJ3oO7O=wLlYZ7
'6'6'6'67%89:
c,"3E 2S24AE0^!
?4I,1‚2;,a^?4I,>24CE, ),"
•$c!)%,! ,,92a$
14
7]•c]E•;2?161U9+*9Wc

%)U+*)S]*9W9,"*0
?!"<*,? ,0-— 28$+
‚f+!U€,]%@4A+,),,")
?4I,24I4C,L$,A0f7]37
$]37a]E0^@+,C@2;%2%”<*,? 
,04&,"@28$Wjf†+!$%5
@ ), €E ?^$%25D+!
$%?9f7]37$]37a2E==‰•QDŽ]•QLŽ
1‚2;!")2!a4C*€,"
? ES] ,] !"2,
'6'6'6(67%8:27
!",aac]2a
€0!]7%@ ), +!@%2)$ ,7
^!$?,aA*2"+A& )‚;@"@ 
), +!‹c* )‚," "+7
^,U2,)Š?9)$%
€E ]!"161%* )‚, 
]?9•"+ ,;@•," ^!]
00161$c!)!"2,!& )‚
!"@0,^72€,+,4C]7J,?1612
€’?]3H ,"@ @]@4A,"@’C@5
42;!"\,$,"*0
!"%* )‚,]4I/25E9$
A?161]* )‚ %33ƒ\,"E,]",
$]Aƒ@‹4 A*%,$?4I,!,+5
c/!3ƒ)%5])4\,@0,5+!
@ ),@’C@2\,5 €E4C,
˜4fF•,9;]•]•c–•QŽ]•YŽ]•VŽ]•GXŽ]•GQŽ
15
+!4I4C,L$,A0f7]
37$]37a]E0^@+,C@2;%NE==P2a”-4
),—!" +!)4IE,W
A”ˆ5+,*"4A „],a>4C 
ES7,4f#3<2,NGVTXP] ƒ2a@4A@ @
)H,"34@$•S2 )]#H]
-—9)aNGVTYP]F,)^!2•DŽ]•VŽ
9!","_$,)!,a*,2a!"
1615 ,0)•f& )‚!"161
2,"4\9?+ "+A*?AE0^
7@;?ˆ]_I,2,"@ ), +!2;%N37
]37$]37a]a”2E==P
-4>)‚`)]* )‚!"161_f
!"* )‚@ ),," +!
‹4E0^7@;?AE€)4%$%
),,"25$,aE,",9,"*0* )‚!
"!"* )‚, •
@ ),2,"U^!4A72\,€,
3]5,"2@ ),\,7+,U^5
?161!"4\9?+2E0
^2,"?A*7@;] J!@’C@2\,Š,R,
S•GDŽ]•GZŽ]•GTŽ]•GVŽ]•QXŽ
!"a02,"
,]<*,,"$,5E@0,* )‚
!"/!@ ‘?!"
S@4A,"2@4A@ @@’C@
!",Q@f
K!"A3`
64C‚2@ ),)a072
E==?1613™A)A3`37a161-4
16
2;55,),!"a0]Š2,"S
,"@ @cC@$,U€)4?],aa‚
 +!31,"‚
A3`? EE…4A+,E5E^{5Q
 Sf
š7!f#• €@$,,a $%c€)4?
S
š7,f€@$,2˜? ,;@,!?c
5
-9S2,"EˆU,;@‚2@ 
), +!A3`3™„9U3,
) A*7@;],a3™04`92,"@ 
),c?161c2‚2; ,;@4CS
@4A,", +!A3`Š@0,4C,"
2\,4I%€E ]E+,4C," ,;@, +
!A3`@0,c \,2,"3HE+,4C,;@
U€)4?4A7@’C@
K!"A0
cc2,"97,93@ ),? 
+!2;%2E0^7@;? A*%,$)4\U
Š,R,?S@ ), +!2;%
A0@%?92 ,;@€’? ,
;@54C,"2\,4I%4A4A,!& )‚!"
?161E=,]4I‘G9,a ]:5,—))
I,E…•W2)3+I,E…,!?B,E…!"', 
+!,9@0,?U*W),2\,U
@4A@ @2,"@ @, ),
5U*,)•f!"@0,
ƒ,a2\, $%E•;6,aˆ44?]`,2,", 
17
@ ), +!161 @0,
%* )‚!","2\, @4A@ @$2,a
@4A,"E 5c€’?253E9C@?
 9+E•;K,9;?5•QGŽ]•QQŽ]•Q(Ž]•QYŽ]•QZŽ
+e+e,eP783u@7kOH478[973O=w[…34;7<45=7>3?<gL
'6'6(6'6;<=:27
!"%%@;*)S? !"
#56 * !"5^4I37
E”161]•@ ),% ," +!]
^$%A!"+3™$,aa2,"5
2,)Š*)Sˆ•2,"ƒ2UE•;],9;]37W
4I%\]4C2;%\]•c]a@Š
!4A2E=,J,S161N)‚cP
'6'6(6(6#>7%?:27
!"3!"3H,a$,
;@E •^4I@2+,2\,161]ˆ•^
4I37E”161]^$%?"+A*
%,$•$,@ ),," +!20,,"
‚ ,A161
) 5,]+,*",U!"
2)!;,9ˆˆ•„@ ),]
97,,a*;W),9@?+!2;
%!"% 0A3`+2,"!
"]4C$,!"+]`)‚
%!W3™ˆ•)‚%-I3!","]+
!4C@ ),% ,"]_I,161ƒ2U2
,"E•^]E•/02;%25 ,""E,
2;% 4A7
+,*",U2%€5 
ˆ•„@ ),]4Š€4C$,E,a9„]
18
$920)`]9Eƒ2UU€,3™
04`93@ ),?ˆ5] ,;@4C3H
!"+!161]!,9@0,^72+,*"
,U!"2,9S 
,;@•E,+)c3ƒ@/9@% ESC@•2,9%
 ;)S]••‚\,4C%)‚%!"
F,,9 $!"+!]@0,:)•,U
ˆ2\,E@ ),% ;@5+,,*0
4`„]ˆ•2E,a9„#`,2‚!0 +!
a‚7,,"),"+E,)4A
-5,"`,3J,3,•!W23@0 2a3, 
c2‚9]_I,2\,3@ ),?%+!5‚!
W +!E ‹W04`c,a]),9@€, 
,9@4I9@ ),%+!504`93@ 
),?%+!E 4I,S,53W+!2;
%1cfF,@ ),+!37a+%]!W5304`
93@ ),?+!3724C$,
W?+!2;%2!a,—) 
!"+!]•5‚,3),—ƒ2U *
;_$,E+9U,aE,"W\,54C,"
*0+-4C$,9*4$,2\,*;W‚3™0)`
3@ ),? +!E ]‘5„904`32@ 
),•%+!?161
€E ])* )‚!"‚,32ƒ
4C*;W’$,2WE $,]*;
W),9@2*;W, ,9@]@0,€,"4•
•2,aE,"?3W+23W/!,)S2,"
S%,2 ?$!"),"2+)c3ƒ@/9@@0,
ES]42;\,4C!4C!"
19
+e,e(DOm4@73=8On@LoL>DL3;>>3?<gL>^A78[O=L7p78L@A>3973
>qL3rwˆ7‰78\oe
)* )‚," ,;@>,—)U,9J,2a
•]3,•]3, )A** )‚,9J,5,ˆ@A
c72\,4C2;%
)* )‚,7JC@ ,,",*9c
,7?a,]a,!)••QVŽ]•(XŽ]•(GŽ]•(QŽ]•(DŽf
 +!2;%N+!P%)U9+*
)S*9W\,3@ ),c5,2#56 5,
),24C,L$,A0f7]37$]37a]E0^
@+,C@2;%NE==P2%a”B,+!)a5U
€,),4ˆ5+,*")!;,92\,]+!
5@@?++!E,]9,9%)U+!5‚3™
04`E+2,"c`2;%2,#5 
& )‚!"•c161#5 @0,
)A3`a0?53@ ),," +!B,
+!a5%2,)Š€)4)* )‚!"
+!37*9W9E0^@07%)550
@072;%A,02@072;%@7$@6_I,5
+52,)Š*9W9+%,"% N+%„5]
+%,E5P6U9+,925•:)!
\);@"#5 €,"7J,GQKG(N,,$
 P
+!37$5•:2\,2,"3H)," %
 )5 43ˆ5]…›+,@4A])!@5&
,7!c?161#56 ,"$,Š,R,)!2a
E0^37$6_I,2,"@ ),37$‹5•:25
+,*")!\+,2\,E0^+%?161
20
+!37aE0^A)‚E0^2;%)I,
,,])5 5,),2,"$,5,‚37a?
161Šc3)‚E0^$%2\,3!\)3+
I,,;@"2,!," );,!5 ,—)2\,
+%)!] ‚+)!@5*9,"],a);!E=,
Š,R,161@0,5a037a+5@ ),37a5•:
)!\,ˆ@161)‚4CE0^;@))3+);,!
F0^@+,C@2;%NE==P2a”52,)Š*
)S)2,","*0?* )‚!"F0^@+,C@
2;%NE==P003@+,C@W@?A]) 4C 
% ‘]) 4C,^4C% >@c€E 7
%@ ),+!a”52,)Š*)S2c?161
#56 +!a”,ˆ@161% 2\,,%\
24CM,9c2‚™) !"ˆ
4) ,;@$)‚%;@" +!E=
=]a”‹4@ ), 5+!)
 +!)5+,*";,92\,]J3„
‘@c)55,@ ),c•#5
6 ‚@0,ƒ2\,@ ),_@ ),37]
37$]37a]E==2a”97,f)#5
2€,",,$ NGQ[G(P+*9W
c372E==2;+c`#56
2;"+,;@@ ),372E==@’C@2\,+,
4C;@",a937*)S2E,94C)*
)‚!"+4C372E==‚2,"
S4C"+ ,;@@’C@,a)!,9
+e.eP783u@Li@>DL3;>CvL73@73[9J3ŠA<ŠA\DO[GO[O=L7p78L@A
>3973>qL3Li@‰78\o
21
&9!c•)#5 @%2)!
,a9+4f,aE,"A3`2;!]),9W;@"],aE,",
!]!])$ ,•65 9+*"9#56 5,
),2 5,&E0 _4,"] 
)‚,7ES?,a,):2•;2a
@4A@ @!")4\4f1^„]-— ]
8$+! ESa)•f& )‚!
"1614\92,"E0^7@;?"
+A**4C2;%N ,;@!P24
2;_I,> %9* )‚@ ),? +!2;%6
5,*,5/4\34@$)* )‚,  +
!2;%
4\,5%S]  ,04&,"@]8$Wj
)•f!"2)!"
U,9J,c,2a€3,SN!)ˆ27^P,—))
A1614\, %?;@"4C,,—`^$%
!@
4\,5%•] ,08$-S1,—]1^.<)•f&
)‚•W2161* )‚,0,*9
UE5E^,*92,","U%E•;]@’
C@U9+•)$%2;@",!?161]
JC@ •E,9)!f& )‚!"
?1613 %54\c?4C2;%N,;@
!P161•‚]@ ),E0^2;%,,"
," ^!N37$]37]37a]E0^@+,
C@2;%2%”P]2,"E0^$%? A*
7@;4A72\,^2;%?161]@’C@2\,,—
!"]4I,Š,)%3++!5cBC@f37
22
2E==]37a+%]37$a)5372E=
=a,,7%)U+!)
AU/4\5 ,"$,Š,R,161@0,537
N+%P2E•;NE==P++%,ˆ@ ?5E0
^,]„5]/3`/H• ‚+Š,R,I,,ƒ
F0^E==,ˆ@2,",]E+95],U52/H•
 ‚+5$,"*0]!U‚+5E,
$˜@)9‚E0^˜2E==),!#5
6 52,)Š)!\]€,"U@%@ ],
1," , +,*")a,•cf8c+,
*"? •,372E==2\,c;@"2,
!161#5 
6 , @c •,372E==2S%3+
,;@•@ ),372E==@’C@2\,2,"
c`#5 &,7!]•:?372E=
=+,2\,#5 5•:•((Ž]•(LŽ]•(YŽ]•(ZŽ]•DGŽ
+e2exL\O?w>pwCO73<X7@w<v@>4zO+,-+.e
+e2e+exL\O?w>pw<X<v@>4zO+,-+.
{7J, <54\02S2a!2,6,a5
4C,")œ`B < ˆJ,!A3J,)4`
6,,$E@0,)”‹E@0,4I,\ 
@•!\,2a•c]c ‚]`7J,3@ ),
,—)@7$@]I,3+•Š„]5,aJ,%,9
 <>+EMWc%;@?0],a550
4`9•72 ,%?0‚ <,9%@
@ ]WC2;]94C, ˆƒ‚EU
Eƒ@4CU,ŠEA,;4C9+c)
_2‚0? <
7ˆ/!,"),a=\,% )œ)"A]c
!a2UA]33ƒA]@@ˆA]3•3,2:2
23
4C` <7ˆ],ˆ@ <,4C•:]2,)Š?+,
2\,/>%,]5•7, c
.ˆ04A+,$™2‚2; <—WEc%]E=?
*)`,9]‹,€,")U)4IC@’
7ˆ
 @•!2a•c?7J,4C@ ),)!,a
2!a•7];E@0,ˆ <‹,ˆ{J,
 <)S]EcU=c 0]‹0]*00
-42;]7J,7J,)!$053@ ),€,"
$™],$? €c 3+)4I†
)™‰ <45= ca2U)2,5,a
@7$@]„1‚2;]) , !@0,4I
/*3 2, @’C@A3`@ cc]c3 
$,9,a•2J7$% <•DQŽ]•D(Ž]•DDŽ]•DYŽ]•LLŽ
+e2e,exL\O?wCO73<XLi@>3O|47O67<v@>4zO+,-+.
@074A
->%)I,E…•]$%?"E,4
JW]4@!,9491‚2;]);@" <—;@)4
4`,]9ƒ <;@")I,,,]%,›
]‚7$%A,"‚E,—"R,2@ 3ˆ•

6€,E,7J,)!,$] <—,9@ %
 \,1,)Š"+c,"Q)* ‚@0/$5,aE,"@ 
),49E,96,a5€)* )‚,0$2
!"%,@0,@@ˆ]@4A@ @,0$2J7,IS
@0,,$]E7ƒ]A,"],0,0,2„5)S
ˆˆ
24
@07B+CA
6),,$@ ),2a,a,23J,@
 S?/4A]^%a7]A*$„?/4A"+
3Ec@Š,R,,aE,"+@ ),2,"2;, 
!5 +93@ ),?/4A4@0,ˆ•949]
93+,)$%) 3@ ),3,"?"/4A2
E‚>3@ ),2a,a,
@07CA
8 ),;32\,3@ ),?"/4A#ƒ@WŠ0?
9@ ),2a,a,],9,"@ ),; A]A@ ),
$AAB,]AR3@ ),E_a],9+,
 <E@ 4C37$2ˆ"R,1‚2;]), 
!ˆ•@ ),^4IAƒ@]@ ),,"
@074!A
,@ ),;A32\,3@ ),?$ ]375@
Š9]E0^,aS%?,4JWE,$%
* ,a]* ^Mˆ3™"R,1‚2;];@"4I
/3™504`+9$%?,4Cc
725E0^WE+,4C2;%\32;)
* )‚;@"00ƒ2‘372ƒ^
]) $%* 372$%%%
@073:A
8J,? <4,"]@9ŠR !@4@ 
),]1‚2;] <@0,`,a]`5"!"
! <@0,,"]@0,ˆ• A!@]_I,$ 
<,9 `5]`342;52,"$%4C,
K", f8 ),E +],"*0!@ !,4“*
34I, 4A+,]161`,,$—W,09%
,4“23,$
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×