Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 4 chương 1 bài 1 ôn tập các số đếm 100,000

Bài giảng môn toán lớp 4
ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN
100000
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1
a)
Tính nhẩm:
6000 + 2000 – 4000 =
90000 – (70000 – 20000)=
90000 – 70000 – 20000 =
12000 : 6 =
4000
40000
0
2000
1
Tính nhẩm:
b)
21000 x 3 =
9000 – 4000 x 2 =
(9000 – 4000) x 2 =

8000 - 6000 : 3 =
63000
1000
10000
6000
2
Đặt tính rồi tính:
6083
6083
++ 23782378 28763
28763
-
-
23359
23359
2570
x 5
40075 7
1
64
8
4
0
450
05812
5
5
0
7
17
2
3 5
5
0
2
Đặt tính rồi tính:
b) 21000 x 3 43000 - 21308
13065 x 4 65040 : 5
21000
x 3
43000
21308
-
13065
x 4
65040 5
000
36
2
9612
06
225
1
15
3
00
0
4
0
0
8
0
3
Tính giá trị của biểu thức:
a) 3257 + 4659 – 1300
b) 6000 – 1300 x 2
c)(70850 – 50230) x 3
a) 3257 + 4659 – 1300
= 7916 – 1300
= 6616
b) 6000 – 1300 x 2
= 6000 – 2600
= 3400
c)(70850 – 50230) x 3
= 20620 x 3
= 61860
- Chỉ có phép cộng và phép
trừ hoặc phép nhân và phép chia
mà không có ngoặc đơn thì thực
hiện từ trái sang phải.
- Có cả phép nhân, chia,
cộng, trừ mà không có ngoặc đơn ta
thực hiện nhân chia trước, cộng
trừ sau.
- Nếu có ngoặc đơn, ta thực
hiện trong ngoặc đơn trước.
4
Tìm x:
a) x + 875 = 9936
b) x x 2 = 4826
x - 725 = 8259
x : 3 = 1532
a) x + 875 = 9936
x = 9936 - 875
x = 9061
x - 725 = 8259
x = 8259 + 725
x = 8984
b) x x 2 = 4826
x = 4826 : 2
x = 2413
x : 3 = 1532
x = 1532 x 3
x = 4596
5
Một nhà máy sản xuất
trong 4 ngày được 680 chiếc ti
vi. Hỏi trong 7 ngày nhà máy
đó sản xuất được bao nhiêu
chiếc ti vi, biết số ti vi sản xuất
mỗi ngày là như nhau ?
Tóm tắt:
4 ngày : 680 chiếc
7 ngày : ? chiếc
Muốn tìm được số ti vi sản
xuất trong 7 ngày, trước
tiên ta phải tìm số ti vi sản
xuất trong mấy ngày?
Bài giải:
Số ti vi sản xuất được trong 1
ngày là:
680 : 4 = 170 (chiếc)
Số ti vi sản xuất được trong 7
ngày là :
170 x 7 = 1190 (chiếc)
×
Đáp số : 1190 chiếc
Tiết học kết thúc

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×