Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 3 chương 4 bài 11 nhân số có năm chữ số với số có 1 chữ số

Kiểm tra bài cũ :
Toán:
60899 47358
Bài 1: Tính:
35820
25079
92684
45326
Toán:
a) Phép nhân: 14273 x 3 = ?
. 3 nhân 7 bằng 21,
. 3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8,
. 3 nhân 3 bằng 9,
. 3 nhân 4 bằng 12,
. 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4 ,
9
4
2
1
8

Vậy: 14273 x 3 = 42819
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
x
14273
3
viết 9.
viết 1 nhớ 2.

viết 8.
viết 2 nhớ 1.
viết 4.
Toán :
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Bài 1: Tính :
21526
3
40729
17092 15180
5
4
2
x
x
x
x
81458 68368 75900
6 45 78
Toán :
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Bài 2:
Số ?
95455
74963
78420
5
Thừa số
13070
6
7
Tích
Thừa số
19091
10709
Toán :
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Bài 3:
? kg
Tóm tắt:
27150 kg
Lần đầu :
Lần sau :
? kg
Lần đầu người ta chuyển 27150 kg thóc vào kho, lần sau
chuyển được số thóc gấp đôi lần đầu. Hỏi cả hai lần chuyển
vào kho được bao nhiêu ki-lô-gam thóc ?
Toán :
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Bài 3:
Bài giải :
Số ki-lô-gam thóc lần sau chuyển được là:
27150 x 2 = 54300 (kg)
Số ki-lô-gam thóc cả hai lần chuyển được là :
27150 + 54300 = 81450 (kg)
Đáp số : 81450 kg.
Cách 2
Bài giải:
Coi 27150 kg thóc chuyển lần đầu là một phần thì lần sau
chuyển được 2 phần. Tổng số phần bằng nhau là:

Bài 3:
? kg
Tóm tắt:
Lần đầu :
? kg
Lần sau :
27150 kg
1 + 2 = 3 (phần)
Cả hai lần chuyển vào kho được là :
27150 x 3 = 81450 (kg)
Đáp số : 81450 kg.
S
Đ
Đúng ghi Đ, sai ghi S
12425
x
3
37265
12425
x
3
37275
Đội A Đội B
10
98
7
65
4
3
2
1
0

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×