Tải bản đầy đủ

SKKN: Phương pháp sử dụng câu hỏi để phát huy tính tích cực và gây hứng thú cho học sinh trong giờ học lịch sử ở THPT

 !"


#$%!&'()*%!&+(,")-!
.+/01$$2)34.356$%!&
*+7564.8/1$
.9:6)%3+::+8%3;$<=-
>)86.?@AB$.+$!/+C
D<EB$.+!+-!.(+>
91$<
F>&05B86> '()*+(,"
G)-$8'+H*4.><
# -8'+I!>>I1$J0/
-5005 <KJ'"!H0+$4154+H*1
6;L*M>I)!NI05+I1I*
>-$+-+(<

=8!"! 4I+(,"G!?8+*!0*
$+-91$<#0(8>5O&
*4P:!"8!(.><Q(845!
>&*O0(8RA>!S)P>N<

E$8)I>T*0$*8)>
45*45)-*M0.1$
B0.>*8HUA+450B$!9%3!"<
VIMB$
 )* !")-*)!

K$W
 !"
>!"<X:>I6%M$/L"
*Y!+Z+MM*:0N[4?\
]+%>>A+<
^9)/.'+H>)*>,"
G)-<=8(+;_!-`$)0.+8>
OT+>>:4+I6%33C
  !"#$%&%'()*D<
^H.-3(+aY&/-5
>+(,"G).B8$*1I.5*!NI
05+II<
FO!!(3<

F3T$B$.-8>9HC
  !"#$%&%+()*D<

b06!HWW06!HWc KbK#dbefg#beh<
 
F.63(-$i
j -!.'&<
j %*-%3<
j K$8* $'k05H?.B:><
j l0.++H-!H<
j Q+$05B8!+4J))3R4'
<
K$c
 !"
!"
#$

=8!"TSI! 4I+(,"G)35.
5.`+I9<=P:B$+(/+:1$
6HI6B0j.>j!$&+PI*:+%N
S38! T(+$+$<
E:9+<d<KAAT0P1#$50mnonS)ai
,-./012314%555-./#61
%070%89#+-%1#2 9)6-
9#1:%+&;"<& =
#9!")>,"GP )-$8!+5
9*9H5&8
.%3/:+*$)+I0%>?"#%6@-"A
<&Q(%%30(8B5%3*:.9!+I:1$.
90$*!+I7%3&;$&9P+I$
<
E)3:>:6)%38B5%3*
*;!>!.$+08*?_B$*(.(
2
VI+B$+J0.+p1$-P *>+I
(390(*5:;$B8*RL
8! );0(<F30(:.>
!<
K!>B0)0(J$:p!+A+8*:9
8J$)J$+P<^:9.;)$L%B$ >
,"G)-+(0)Y&
6H<
K$q
 !"
#'(
r KbK#pb.$6L! *$$+-+(,"
G<#5:A+R6)$+-9$)<^:
9-.H0.*.&*9!"L5<F$6A+$
I!9N8! +8!.I0$*$R
-+I+6 $+0(p8& $))!-0.:<=P948
A+-)+I55+!N05J48
1$-<
V;0-P s+I6?t$1!1$4I+(*
$85I>*$&9
<KJ)U5+*+II*U5%!&+I
6!HL%*R!.5*0@+L3<
F0Z:>-a+$%!&>P *48
(S6Z$$9+$!>
A+!iB  !"#$
%&%+()*C5
")

*+, -/012
^.B:>)*>,"G)-)!Y
0(+I-0(*8!*0
4!-!H? 8&+051$6&<
bM$8$$!+$8&1$A+*A+
8T+1$4<^9)/$%!&8>4I+(
,"G '(*(T&-
B:>1$/L>05B1$$*4->)1$
0(J[<
K$u
 !"
345467869:7;,<=4,7>+, -?@:<454ABCD0
 !"#$"%
j#%3]4"H0!-!H*-/8T"04*
Z+v+1$4*+<
jQ;/kM%3$i
EFGHI:7JK:7G7L:H4,7M74>NGON4=P49-Q:8:R=SG2C>NG01L,<0T=ON4
,<2C0U-VB
WXYZ>=Wi#9=8so*G0$!"WW*$ut<
[4-/0:TB7\4
D60%&%71:%#E,FGHI0/JKLK/JKKMNO3%
@39#:)0&P#1:/Q@;071'R
WXYQ>,"!HWc<=WqC%&#%;P"=01STUVWXTUYZD
sG0$!"Wc*$wxt<
G$00+$41s#I4Wct*(HU59"
aiD,1'D=O010&1::;%E"<+9@
1'C5K%!0183$L!S>+$1$+I$%-5
%TSI<
[4-/0:TB7\4
[@EQ/!;%E#&/E-<=6R
K(N4*A+)3k050$s&'()*+
,-./.0123456*+,"78
93:;<*+="7>49?<t
K(k05-H.4+H\C408]^19)EQ/I
"A<&2/#%RC(4+H5
ETB7\4S8:-],7=^4_4`,7aSTB:7Bb4<4c2:8::TB7\4>P4:8:HIM4a,974a,
0?@,<H2BM747L:MD007J:=d0:7?e,<
VIM4.>+!T!9+6!-.M$H0.*
.&!"+IS<#4->)8+$
%8!9*A01f:7e4[:7c<
K$y
 !"
WXYG$0Ts7?e,<</!"^.$+CD=O01ST_W_/
@/JKLKDG0$!"WW*$Wzxt<
('A+1f:7e4[:7cA+T70..&
!"H$*J)A+0Z05*[-+9(
B$&ki
EW<KJ^OK5GLd$F"-({
Ec<|j^j}4"5P{
Eq<K-.H3:b50H[+W~~u{
Eu<K+3+$K$d8{
Ey<K-91$$b+#{
Ex<K-S$b+#&$bKN{
Ew<# /A15!${
E~<#$b+#{
F1$(Mi


• # d o € 
   E

e d o • f 
  ‚ K ƒ

„ K     
   

… # b , † # d 

     

# d , ‡ E b 
K
| ˆ € # d G

#         

    K ‰

K b • K K b e f Š K
 ‚ #

o ‹ | o      
4S#iE•#^ˆƒ#d
#M(6(!+ŒP4a%|0[+5*ZT5)
*A+p$!9:+$:$0)$1$(M!E•#^ˆƒ#d<
E!9489&HY).B8*0(RZ+
05+L)*•!.0N[0NT8*
K$x
 !"
>A+B:(!>I+I*0B$
+H<
ETB7\4:g0W,7:7+067T,0W:79,7h,-],79-8,7<48
E)!>4Z/+I+;$:4+I%3*$I
UZ*05!9i
WXYQ8/c1$Vo4WwiC,/&0/90GTUYUX
TU`WMDG0$!"WW*$Wzx<K+c)0.iB(2K"#>a
=]1'19b0GVYX_XTUYUMC
[4-/0:TB7\4
@?ABCD&4;7#DC1=;?"# 
@?E$B&:;F-
WXYQ>4WyC%&#%;TUYcXTUYUDsG0$!"Wc*
$Ž~t<
Q)511$F>bIX6K5!/^oosWŽqyt2<K::
45-s^3-/+>K5dH+>H
t<
[47\4
 0+"GH97I$J,'=E$;";D7>
DC
5-;(97I+K'G-L-07
b$-Y&9"1$F8!4% <
ETB7\4-/0,<?@:>+, 
K-PM0.S45*(;&!>%3A+:+! 
8<

WXY•>=WxC%&#%E-:"#dP0_XTU`WD
GdQ,"Wc$WzcsK5ct<
KB:8>5/054<K(%+>%,1'1
e9f@0- d1
[47\4iM+;0,/DC
K$w
 !"
g'(=-N;$-&&,"="3
((9.
E74D0MD:TB7\4<@4=i-Q<454ABCD0:TB7\4,7h,07;:
Q>5+qh0%8"i1jQ4&%0kl@&0
01$Vooo4WwiCOD=O01;:h0S0#VX
UXTU`W/&#TUXTVXTU`cDsG0$!"Wc*$WcWt<K5c<
K(':+4Z$L$SM$KPB$b.
ˆHb$jsc~jcjWŽuxt2<
1?P:0j,77j,7-g5,<02:g:7k01?e,<H8:7_?@:<j-Q-^467gl
[4-?212:TB7\4,7h,07;:i
K$~
!"
Câu hỏi nhận thức Dự kiến trả lời Câu hỏi gợi mở
Vì sao Đảng, Chính
phủ ta và Hồ Chủ
Tịch lại kí với thực
dân Pháp Hiệp định
sơ bộ 6 . 3 . 1946 .
Vì Pháp và T ởng kí
thoả hiệp chính trị
( 28. 2. 1946) Việc
làm này buộc Đảng
ta phải lựa chọn 1
trong 2 con đ ờng
hành động.
1. Việc Pháp và T
ởng kí Hiệp định
chính trị 28.2.
1946 đặt ra cho
ảng ta lựa chọn
1 trong 2 con đ
ờng nào?
2. Đảng ta đã lựa
chọn con đ ờng
nào ? Vì sao?
K$
Hai là : Hoà với
Pháp mợn tay
Pháp đuổiTởng về
nớc , loại bớt một
kẻ thù nguy hiểm,
kéo dài thời gian
hoà bình để chuẩn
bị lực lợng về mọi
mặt chống Pháp
sau này.
Đảng ta đã lựa
chọn con đờng
thứ 2 vì đất nớc ta
lúc này vô cùng
khó khăn không
thể một lúc đánh
nhau với nhiều kẻ
thù , hơn nữa lúc
này Pháp đa quân
ra miền Bắc với
danh nghĩa chính
thống.
Một là:
Đánh Pháp trớc
khi pháp đa quân
ra miền Bắc . Nh
vậy cùng một lúc
phải đánh cả
Pháp lẫn Tởng.
 !"
. !"#%
K(B$M-*4Z4IA+8)]4"4
+H4OH05!H<;3Y
k1$A+ ,"G!(*;4.-<
Q54!NI•<
OPA-%
X$..C  !"#
$%&%+()*C8>(S+$!>05B8$
*M P-<bS*
*J)A+40Z05+I•<
 X$M 9(S05&*&!>II!91$H
.!NI05)Œ*(H08[0Z0-<
bM$ &050!B:9+A+4H/)
I!9NHM%3) <EM>I!)
1$J$!.J$!05B81$B:1$$<
^H.3C  !"#
$%&%9)C>@"@9TT"#TV8B$+I[+
!HWz0:o!HWWsQ6WWt<E8[+!HWW0:o!HWcsQ6Wct<
Q5B84I+(!".$$i
Z*3
K$Wz
 !"
m
n3o*3p3o*qr
5,s=n3o**p3o*3r L:Mjn3o*3p3o*qr
1`,! ?P4! 1`,! ?P4!
*3* ~q*q‘ Wx*w‘ Žx‘ u‘
*3q ~q*q‘ Wx*w‘ ~Ž‘ WW‘
*3** ~W*c‘ W~*~‘ Žq*~‘ x*c‘
Z**
m
n3o*3p3o*qr
5,s=n3o**p3o*3r L:Mjn3o*3p3o*qr
1`,! ?P4! 1`,! ?P4!
*** ~q*w‘ Wx*q‘ Žq*Ž‘ x*W‘
**3 ~w*y‘ Wc*y‘ Žw*Ž‘ c*W‘
**q wx*Ž‘ cq*W‘ Wzz‘ z‘
**t ~x*u‘ Wq*x‘ Žw*w‘ c*q‘
**u ~y*W‘ Wu*Ž‘ Žy*w‘ u*q‘
K$WW
 !"
Zv$
!Zw
K(B$05B84I+(,"G1$ *(%!6)
9IS3+(0<E)S>30.$
.6-!1$F8&-/481$(I8
!iQR-4";$7'-<;$&C9<
F3/51$ -!8459!>JI4
8*J6&30.!-!H<
^%3!(;$ -$H !-!H8HU
95*.&48%1$B:>*!B
:93$LHHU1$-<
^9->6>$*>A+*$++-9)
+(,"G)-* -8Z+4Z93
*05&?_B$*(.(2K).
!+I56B$*(I <F
!+&3I1-$8)36Z*(P+0*
J]4"485?_B$<<<F50!-!H50O6
;L<
bM$-8!(9*36*+B$))
0$8><
E(0)1$$ZY&34_T4aM >6*
6<
K$Wc
 !"
mx!vy
^H3*(S$B:8>P KbK#p
b.*Y06L!>08+(0<
mvy

X$05B88>>&*(Y0(J-*3
B:8>*)+I/.>-1$
 KbK#pb.)- KbK)<
K-!M%3(S050.+B:8>
+(,"G<^9450.+ZZ0(0$)*(%
+)k*3R1$Bk/(*3&.<
d-.
K/K"KK1
K$Wq
 !"
wZz

*TC7;,<07J7L:0h6_]:7H{p,s=*|}q
n7NSB+0O5,<48GXY:r
37?e,<6786XFC7L:_]:7H{ps=3oo*
n7NSB+0O5,<48GXY:r
q#8:7<48GM7G2_]:7H{**~s=3o*3
n7NSB+0O5,<48GXY:r
t#8:7<48GM7G2_]:7H{*3~s=3o*3
n7NSB+0O5,<48GXY:r
u#8:7<48G>4`,_]:7H{**:eO5,ps=3oo}
n7NSB+0O5,<48GXY:r
•#8:7<48G>4`,_]:7H{*3:eO5,ps=3oo}
n7NSB+0O5,<48GXY:r
K$Wu
 !"
€••
‚jVrF•e
o<,’•†Eb“#F”K•o22222222222222222 K$W
oo<F„oKˆ–#d#dbo‹#E—e222222222222<<<<<< K$c
ooo<b˜V^o#dbo‹#E—e2222222222222<<<<<< K$c
o^<bˆƒ#dbl#dbo‹#E—e2222222222<<<<<< K$c
=<#™o•e#d
o<EƒGr,’,eš#2222222222222222222 K$q

oo<EƒGrKb›EKog#22222222222222222< K$u
ooo<#™o•e#d^•#F”222222222222222<<<< K$u

E<QŠK,eš#
o<=•ob“EQo#b#dbohV222222222<22<<222< K$Wc
oo<bˆœ#db•=oŠ#Ež‚F”K•o22222222222< K$Wq
ooo<bˆœ#d#dbo‹#E—eKoŠEž‚F”K•o2222222 K$Wq
•<K•o,oheKb‚VQbŸ†222222222< K$Wu
}<V E, E222222222222222< K$Wy
¡<#bš#n¢Kb™oF£#dQb†‚b“E2222< K$Wx
K$Wy
 !"
¡<¤QoŠ##bš#n¢K*Fl#bdol*nŠ,†˜oEž‚i
bI?0$ i
2222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222
bI?0$i
2222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222
22222222222222
K$Wx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×