Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 3 chương 2 bài 20 nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số

BÀI 20:
NHÂN SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ
VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ
Toán
Tính:
KIỂM TRA BÀI CŨ
8 x 3 + 8 8 x 9 + 8= 24 + 8 = 72 + 8
= 32
= 80
Toán
1. Ví dụ:
Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số
* 2 nhân 3 bằng 6, viết 6.
* 2 nhân 2 bằng 4, viết 4.
* 2 nhân 1 bằng 2, viết 2.
a) 123 x 2 = ?
Vậy 123 x 2 = 246
123
2
x
642

Toán
1. Ví dụ:
Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số
* 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1.
* 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7.
* 3 nhân 3 bằng 9, viết 9.
b) 326 x 3 = ?
a) 123 x 2 = ?
Vậy 326 x 3 = 978
326
3
x
879
Toán
1. Ví dụ:
Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số
* 2 nhân 3 bằng 6, viết 6.
* 2 nhân 2 bằng 4, viết 4.
* 2 nhân 1 bằng 2, viết 2.
* 5 nhân 3 bằng 15, viết 5 nhớ 1.
* 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7.
* 3 nhân 1 bằng 3, viết 3.
a) 123 x 2 = ?
b) 326 x 3 = ?
326
3
x
879
123
2
64 2
x
Toán
1. Ví dụ:
Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số
2. Luyện tập:
Bài 1: Tính
936 88 4 906
341
x
2
2 8 6
213
x
3
212
x
4
203
x
3
110
x
5
055
Toán
1. Ví dụ:
Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số
2. Luyện tập:
Bài 1: Tính
Bài 2: Đặt tính rồi tính:
437 x 2
205 x 4
Toán
1. Ví dụ:
Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số
2. Luyện tập:
Bài 1: Tính
Bài 2: Đặt tính rồi tính:
b) 319 x 3
171 x 5
Toán
1. Ví dụ:
Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số
2. Luyện tập:
Bài 3:
Mỗi chuyến mỏy bay chở được 116 người. Hỏi 3
chuyến mỏy bay như thế chở được bao nhiờu người?
Tóm tắt:
1 chuyến : 116 người
3 chuyến : người?
Toán
1. Ví dụ:
Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số
2. Luyện tập:
Bài 3:
Tóm tắt:
1 chuyến : 116 người
3 chuyến : người ?
Bài giải
Cả 3 chuyến máy bay chở được số người là :
116 x 3 = 348 (người)
Đáp số: 348 người
Toán
1. Ví dụ:
Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số
2. Luyện tập:
Bài 4: Tìm X :
a) x : 7 = 101
b) x : 6 = 107
x = 101 x 7
x = 707
X = 107 x 6
X = 642

x
124
2
228

x
121
4
484

x
206
3
608
S
Đ S
Toán
1. Ví dụ:
Nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số
2. Luyện tập:
Bài 1: Tính
Bài 2: Đặt tính rồi tính:
Bài 3: Bài toán.
Bài 4: Tìm x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×