Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 3 chương 2 bài 9 gấp một số lên nhiều lần

Toán
Toán
Kiểm tra bài cũ :
Kiểm tra bài cũ :
7 x 5 + 15 =
Tính
35 + 15
= 50
7 x 9 + 17 = 63 + 17
= 80
7 x 4 + 32 =
28 + 32
= 60
Toán
Toán
Gấp một số lên nhiều lần
Gấp một số lên nhiều lần
Bài toán:
Bài toán:
Đoạn thẳng , đoạn thẳng
.
Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu
xăng-ti-mét ?
B
B
A
A 2cm
AB dài 2cm
CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB.
Tóm tắt
Bài giải
Độ dài đoạn thẳng CD là
2 x 3 = 6(cm)
Đáp số: 6cm


Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó
Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó
nhân với số lần.
nhân với số lần.
? cm
C
C
D
D
Toán
Toán
Gấp một số lên nhiều lần
Gấp một số lên nhiều lần
Bài toán:
Bài toán:
Đoạn thẳng AB dài 2cm , đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng
AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét .?
B
B
A
A 2cm
Tóm tắt
Bài giải
Độ dài đoạn thẳng CD là
2 x 3 = 6(cm)
Đáp số: 6cm


Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
? cm
C
C
D
D
Bài 1/33 :
Năm nay , tuổi chị . Hỏi năm nay
?
Tóm tắt
Em :
6 tuổi
? Tuổi
Bài giải
Tuổi chị năm nay là:
6 x 2 = 12(tuổi)
Đáp số: 12(tuổi)
Chị :
em 6 tuổi gấp 2 lần tuổi em
chị bao nhiêu tuổi
Toán
Toán
Gấp một số lên nhiều lần
Gấp một số lên nhiều lần
Bài toán:
Bài toán:
Đoạn thẳng AB dài 2cm , đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng
AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét .?
B
B
A
A 2cm
Tóm tắt
Bài giải
Độ dài đoạn thẳng CD là
2 x 3 = 6(cm)
Đáp số: 6cm


Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
? cm
C
C
D
D
Bài 2/33 :
Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam
của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam ?
Tóm tắt
Con:
7 quả


Mẹ:
Bài giải
? quả cam
Số cam mẹ hái được là:
7 x 5 = 35 (quả)
Đáp số: 35 quả cam
Toán
Toán
Gấp một số lên nhiều lần
Gấp một số lên nhiều lần
Bài toán:
Bài toán:
Đoạn thẳng AB dài 2cm , đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng
AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét .?
B
B
A
A 2cm
Tóm tắt
Bài giải
Độ dài đoạn thẳng CD là
2 x 3 = 6(cm)
Đáp số: 6cm


Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
? cm
C
C
D
D
Bài 3/33: (dòng 2)
Số đã cho
3
3
6
6
4
4
7
7
5
5
0
0
Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị
Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị
8
8
11
11
9
9
12
12
10
10
5
5
Toán
Toán
Gấp một số lên nhiều lần
Gấp một số lên nhiều lần
Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm sao ?
Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số
lần.
Gấp 4 lên 5 lần Gấp 6 lên 3 lần
Gấp 7 lên 5 lần Gấp 3 lên 7 lần
Gấp 5 lên 9 lần
Gấp 7 lên 7 lần
Chúc mọi người luôn khỏe mạnh
Chúc mọi người luôn khỏe mạnh

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×