Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 3 chương 1 bài 5 ôn tập bảng nhân

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
KÍNH CHÀO THẦY, CÔ GIÁO CÙNG CÁC EM HỌC SINH
MÔN: TOÁN LỚP 3
Toán
Ôn tập bảng nhân
1
a) Tính nhẩm:
3 4 =
×
3 7 =
×
3 5 =
×
3 8 =
×
2 6 =
×
2 8 =
×
2 4 =
×

2 9 =
×
4 3 =
×
4 7 =
×
4 9 =
×
4 4 =
×
5 6 =
×
5 4 =
×
5 7 =
×
5 9 =
×
12
21
15
24
12
16
8
18
12
28
36
16
30
20
35
45
Toán
Ôn tập bảng nhân
1
a) Tính nhẩm:
200 3
Nhẩm : 2 trăm 3 = 6 trăm
Vậy : 200 3 = 600
×
×
200 2 =
×
200 4 =
×
100 5 =
×
300 2 =
×
400 2 =
×
500 1 =
×
400
800
500
600
800
500
Toán
Ôn tập bảng nhân
1
Tính nhẩm (theo mẫu):
Mẫu:
4 3 + 10 = 12 + 10
= 22
×
a) 5 5 + 18
×
= 25 + 18
b) 5 7 – 26
×
c) 2 2 9
×
×
= 43
= 35 – 26
= 9
= 4 9
×
= 36
Toán
Ôn tập bảng nhân


Trong một phòng ăn có 8 cái bàn, mỗi bàn
xếp 4 cái ghế. Hỏi trong phòng ăn đó có bao
nhiêu cái ghế?
3
Bài giải :
Số cái ghế trong phòng ăn đó có là:
4 8 = 32 (cái ghế)
Đáp số : 32 cái ghế
Bài giải :
Số cái ghế trong phòng ăn đó có là:
4 8 = 32 (cái ghế)
Đáp số : 32 cái ghế
×
Toán
Ôn tập bảng nhân
1
Tính chu vi hình tam giác ABC có kích
thước ghi trên hình vẽ:
1
0
0
c
m
1
0
0
c
m
100cm
A
B C
Chu vi hình tam giác ABC là
100 3 = 300 (cm)
Đáp số : 300 cm
×
Toán
Ôn tập bảng nhân
(Xem sách trang 9)
Bài sau: Ôn tập các bảng chia
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC
CHÚC THẦY, CÔ GIÁO CÙNG CÁC EM SỨC KHỎE

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×