Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 3 chương 1 bài 4 trừ các số có ba chữ số (có nhớ 1 lần)

Thứ ngày tháng năm
Thứ ngày tháng năm
Toán
Bài cũ :
Đặt tính rồi tính :
1
a) 367 + 125 b) 168+ 503
367
125
492
+
168
503
671
+
a) b)
Thứ ngày tháng năm
Thứ ngày tháng năm
Toán
Bài cũ :Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Buổi sáng bán : 315 lít xăng
Buổi chiều bán : 458 lít xăng
Cả hai buổi bán : … lít xăng ?
Bài giải :
Số lít xăng cả hai buổi bán được là :
315 + 458 = 773 (lít)
Đáp số : 773 lít xăng
Bài giải :
Số lít xăng cả hai buổi bán được là :
315 + 458 = 773 (lít)
Đáp số : 773 lít xăng
2
Thứ ngày tháng năm
Thứ ngày tháng năm
Toán
Trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần )
a) 432 – 215 = ?
432
215
-
* 2 không trừ được 5, lấy 12 trừ 5 bằng 7, viết 7 nhớ 1 .
7
4
*1 thêm 1 bằng 2; 3 trừ 2 bằng 1, viết 1.
1
* 4 trừ 2 bằng 2, viết 2.
2
432 – 215 = 217
b) 627 – 143 = ?
627
143
-
* 7 trừ 3 bằng 4, viết 4.
* 2 không trừ được 4, lấy 12 trừ 4 bằng 8 , viết 8 nhớ 1.
* 1 thêm 1 bằng 2, 6 trừ 2 bằng 4, viết 4.
627 – 143 = 484
84
Thứ ngày tháng năm
Thứ ngày tháng năm
Toán
Trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần )
541
127
-
Tính :
1
422
114
-
564
215
-
Tính :
2
627
443
-
746
251
-
555
160
-
414
308
349
395
495
184
Thứ ngày tháng năm
Thứ ngày tháng năm
Toán
Trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần )


Bạn Bình và bạn Hoa sưu tầm được tất cả 335 con tem,
trong đó bạn Bình sưu tầm được 128 con tem. Hỏi bạn Hoa sưu
tầm được bao nhiêu con tem?
3
Bài giải :
Số con tem bạn Hoa sưu tầm được là :
335 – 128 = 207 (con tem)
Đáp số : 207 con tem
Bài giải :
Số con tem bạn Hoa sưu tầm được là :
335 – 128 = 207 (con tem)
Đáp số : 207 con tem
Thứ ngày tháng năm
Thứ ngày tháng năm
Toán
Trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần )


Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Đoạn dây dài : 243cm
Cắt đi : 27cm
Còn lại : …cm ?
Bài giải
Đoạn dây còn lại dài là :
243 – 27 = 216 (cm)
Đáp số : 216 cm
Bài giải
Đoạn dây còn lại dài là :
243 – 27 = 216 (cm)
Đáp số : 216 cm
4
Thứ ngày tháng năm
Thứ ngày tháng năm
Toán
Trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần )
(Xem sách trang 7)
Bài sau : Luyện tập
www.themegallery.com

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×