Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 2 chương 4 bài 3 ôn tập về đo lường

a) Hãy vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 20cm
b) Hãy vẽ đoạn thẳng CD có độ dài 1dm
Toán
20cm
1dm
C
B
D
A
Bài cũ:
Toán
Bài 1: a/ Con vịt cân nặng mấy ki-lô-gam?
b/ Gói đường cân nặng mấy ki-lô-gam?
c/ Lan cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Toán
Toán
Toán
10
Thứ hai 6 13 20 27
Thứ ba

7 14 21 28
Thứ tư 1 8 15 22 29
Thứ
năm
2 9 16 23 30
Thứ sáu 3 10 17 24 31
Thứ bảy 4 11 18 25
Chủ
nhật
5 12 19 26
a) Tháng 10 có bao
nhiêu ngày?
Có mấy ngày chủ
nhật? Đó là các ngày
nào?
Bài 2: Xem lịch rồi cho biết:
11
Thứ hai 3 10 17 24
Thứ ba
4 11 18 25
Thứ tư 5 12 19 26
Thứ
năm
6 13 20 27
Thứ sáu 7 14 21 28
Thứ bảy 1 8 15 22 29
Chủ
nhật
2 9 16 23 30
b) Tháng 11 có bao
nhiêu ngày?
Có mấy ngày chủ
nhật? Có mấy ngày
thứ năm?
Toán
a) Tháng 10 có bao nhiêu ngày? Có mấy ngày
chủ nhật? Đó là các ngày nào?
Bài 2: Xem lịch rồi cho biết:
b) Tháng 11 có bao nhiêu ngày? Có mấy ngày
chủ nhật? Có mấy ngày thứ năm?
Thảo luận nhóm đôi
SGK/86
Thảo luận nhóm đôi
SGK/86
Thảo luận nhóm đôi
SGK/86
Thảo luận nhóm đôi
10
Thứ hai 6 13 20 27
Thứ ba
7 14 21 28
Thứ tư 1 8 15 22 29
Thứ
năm
2 9 16 23 30
Thứ sáu 3 10 17 24 31
Thứ bảy 4 11 18 25
Chủ
nhật
5 12 19 26
a) Tháng 10 có bao
nhiêu ngày?
Có mấy ngày chủ
nhật? Đó là các ngày
nào?
- Tháng 10 có 31 ngày
- Tháng 10 có 4 ngày
chủ nhật. Đó là các
ngày 5, 12, 19, 26
Bài 2: Xem lịch rồi cho biết:
11
Thứ hai 3 10 17 24
Thứ ba
4 11 18 25
Thứ tư 5 12 19 26
Thứ
năm
6 13 20 27
Thứ sáu 7 14 21 28
Thứ bảy 1 8 15 22 29
Chủ
nhật
2 9 16 23 30
b) Tháng 11 có bao
nhiêu ngày?
Có mấy ngày chủ
nhật? Có mấy ngày
thứ năm?
- Tháng 11 có 30 ngày
- Tháng 11 có 5 ngày
chủ nhật, 4 ngày thứ 5
10
Thứ hai 6 13 20 27
Thứ ba
7 14 21 28
Thứ tư 1 8 15 22 29
Thứ
năm
2 9 16 23 30
Thứ sáu 3 10 17 24 31
Thứ bảy 4 11 18 25
Chủ
nhật
5 12 19 26
a) Ngày 1 tháng 10
là ngày thứ mấy?
Ngày 10 tháng 10 là
ngày thứ mấy?
- Ngày 1 tháng 10 là
ngày thứ tư.
- Ngày 10 tháng 10
là ngày thứ sáu.
Bài 4:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×