Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 2 chương 4 bài 2 ôn tập về hình học

TaiLieu.VN
TaiLieu.VN
TaiLieu.VN
TaiLieu.VN
Luyện tập
Thực hành
Củng cố
Các hoạt động :
TaiLieu.VN
TaiLieu.VN
A B
D
E
C
Quan sát hình bên, hãy chỉ ra :
a) Đoạn thẳng song
song với AB;
b) Đoạn thẳng vuông
góc với BC.
1
TaiLieu.VN

TaiLieu.VN
Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm và chiều
rộng 4cm. Tính chu vi và diện tích của hình chữ
nhật đó.
3
Diện tích của hình chữ nhật là:
5 x 4 = 20 (cm
2
)
Chu vi của hình chữ nhật là :
Đáp số: Diện tích 20 cm
2

( 5 + 4 ) x 2 = 18 (cm)
Chu vi 18 cm
TaiLieu.VN
Cho hình H tạo bởi
hình bình hành
ABCD và hình chữ
nhật BEGC như hình
vẽ bên. Tính diện tích
của hình H.
4
3cm
3cm
4cm
A
D
B
C
E
G
TaiLieu.VN
TaiLieu.VN
Hình vuông ABCD và hình chữ nhật MNPQ có
cùng diện tích. Hãy chọn số do chỉ đúng chiều
dài của hình chữ nhật :
8cm
A B
D C
4cm
M
Q
N
P
a) 64cm b) 32cm d) 12cmc) 16cm
TaiLieu.VN
Làm bài 2/174
Chuaån bò baøi : Ôn tập về tìm số
trung bình cộng.
TaiLieu.VN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×