Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 2 chương 4 bài 1 ôn tập về phép cộng và phép trừ

TaiLieu.VN
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC
Lớp 2
Bài: Ôn phép cộng và phép trừ
TaiLieu.VN
Toán :
Kiểm tra bài cũ :
1. Xem tờ lịch tháng 12 năm nay cho biết :
-Ngày 1 tháng 5 là ngày thứ mấy?
-Các ngày thứ bảy trong tháng 5 là ngày nào?
- Thứ tư tuần này là ngày 12 tháng 5. Thứ tư tuần trước là ngày nào ?
2.Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ:
8 giờ sáng; 21 giờ
TaiLieu.VN
Toán :
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ
1. Tính nhẩm:
7 + 9 =
9 + 7 =
4 + 8 =
8 + 4 =

12 - 8 =
12 - 4 =
16 - 9 =
16 - 7 =
11 - 5 =
11 - 6 =
5 + 6 =
6 + 5 =
11 - 9 =
11 - 2 =
9 + 2 =
2 + 9 =
9
7
16
16
8
4
12
12
6
5
11
11
2
9
11
11
TaiLieu.VN
2. Đặt tính rồi tính:
a,
81 - 27
38 + 42
63 - 18
47 + 35
100 - 42
36 + 64
b,
+
38
42
47
35
36
64
+
+
100
82
80
81
27
63
18
100
42
- - -
54 45
058
Toán :
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ
TaiLieu.VN
3. Số ?
c,
9 + 6 =
9 + 1 + 5 =
9 + 8 =
a,
9
+ 1
+ 7
10 17
17
15
15
Toán : ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ
TaiLieu.VN
4. Lớp 2A trồng được 48 cây, lớp 2B trồng được nhiều hơn lớp 2A 12 cây. Hỏi lớp 2B trồng
được bao nhiêu cây?
Tóm tắt:
Lớp 2A trồng :
Lớp 2B trồng :
48 cây
12 cây
? cây
Bài giải:
Số cây lớp 2B trồng được là:
48 + 12 = 60 ( cây)
Đáp số: 60 cây
Toán :
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ
TaiLieu.VN
Củng cố-Dặn dò
TaiLieu.VN
Tiết học kết thúc

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×