Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 2 chương 3 bài 13 14 trừ đi 1 số 14-8

Tai Lieu.VN
Toán:

11 - 5 12 - 8 13 - 5

Kiểm tra bài cũ:

Đặt tính rồi tính:
14 trừ đi một số
14 - 8
Toán:
14 - 8 = 6
14
8
-
6
14 - 5 =
14 - 6 =
14 - 7 =
14 - 8 =
14 - 9 =

?
?
?
9
8
7
6
5
?
?
14 - 8 = ?
Bài 1: Tính nhẩm
14
6
14
5
9
8
8
8 + 6 =
14 - 8 =
14 - 6 =
9 + 5 =
14 - 9 =
14 - 5 =
14 - 4 - 2 =
14 - 6 =
6 + 8 = 14
5 + 9 =
14
8
Thực hành:
Toán:
14 trừ đi một số
14 - 8
Bài 2: Tớnh
14
-
6
14
-
9
14
-
7
14
-
5
14
-
8
8
5 7
9 6
14 trừ đi một số
14 - 8
Toán:
14
và 5
a) b) 14 và 7
c) 12 và 9
Bài 3: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số
bị trừ và số trừ lần lượt là :
Bài 3: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số
bị trừ và số trừ lần lượt là :


14 trừ đi một số
14 - 8
Toán:
14
5
14
7
12
9
9 7 3

Cửa hàng có: 14 quạt điện

Đã bán : 6 quạt điện
Bài giải
Số quạt điện cửa hàng cũn lại là:
14 – 6 = 8 ( quạt)
Đỏp số : 8 quạt điện

Tóm tắt:
Còn lại : … quạt điện?
14 trừ đi một số
14 - 8
Toán:
Bài 4: Một cửa hàng cú 14 quạt điện, đã bán 6 quạt điện.
Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu quạt điện ?
Trò chơi củng cố:Ai nhanh – Ai đúng
…8
7

1
6
14
9
14 1314
4
14
5
- - - - - +
9
7
1410
5
14
14 trừ đi một số
14 - 8
Toán:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×