Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 2 chương 3 bài 8 52-28

TaiLieu.VN
TaiLieu.VN
Đặt tính rồi tính:
52 - 3 72 - 7
Toán
5 2
3
9 4
7 2
7
5 6
Bài cũ:
TaiLieu.VN
52 -28
TaiLieu.VN
52 - 28 = ?
Vậy 52 – 28 = 24
Toán
52 -28
TaiLieu.VN
Toán

10 10 10 10 10
52 -28
TaiLieu.VN
52 – 28 =
?
24
Toán
10 101010 10
Có 52 que tính, bớt đi 28 que
tính, Hỏi còn lại bao nhiêu que
tinh?
52 -28
TaiLieu.VN
* 2 không trừ được 8, ta lấy 12 trừ 8 bằng 4
* 2 không trừ được 8, ta lấy 12 trừ 8 bằng 4


viết 4, nhớ 1.
viết 4, nhớ 1.
* 2
* 2


thêm 1 bằng 3, 5 trừ 3 bằng 2
thêm 1 bằng 3, 5 trừ 3 bằng 2


viết 2.
viết 2.
Vậy : 52 – 28 = 24
5 2
2 8
42
Toán
52 – 28
TaiLieu.VN
* 2 không trừ được 8, ta lấy 12 trừ 8 bằng 4
* 2 không trừ được 8, ta lấy 12 trừ 8 bằng 4


viết 4, nhớ 1.
viết 4, nhớ 1.
* 2
* 2


thêm 1 bằng 3, 5 trừ 3 bằng 2
thêm 1 bằng 3, 5 trừ 3 bằng 2


viết 2.
viết 2.
Vậy : 52 – 28 = 24
5 2
2 8
42
Toán
62
13
-
94

52 – 28
TaiLieu.VN
Ai nhanh hơn?
5 2
3
1 8
8
2 7
5 5

2
1
5
7
7
Điền chữ số thích hợp vào ô trống.
4
2
9
Toán
52 – 28
7 2
2
4 8
4
TaiLieu.VN
Bài 1: Tính
62
19
-
32
16
-
82
37
-
92
23
-
72
28
-
3
4

16
45
69
44
Toán
52 – 28
TaiLieu.VN
a) 7 2 và 2 7
7 2
2 7


4 4
Bài 2 : Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:
b) 8 2 và 3 8
4 5

8 2
3 8
- -
Toán
52 – 28
TaiLieu.VN
Bài 3: Đội Hai trồng được 92 cây, đội Một trồng được ít hơn
đội Hai
8 cây. Hỏi đội Một trồng được bao nhiêu cây?
Tóm
tắt:
Đội Hai
:
92 cây
?cây
38 cây
Đội Một :
Bài
giải
Số cây đội Một trồng là:
92 – 38 = 54(cây)
Đáp số : 54 cây
Toán
52 – 28
TaiLieu.VN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×