Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 2 chương 3 bài 7 32-8

TaiLieu.VN
Môn: Toán - Lớp 2 C
Bài 32 - 8
TaiLieu.VN
Toán:
§Æt tÝnh råi tÝnh:
12 - 9 12 - 7
Kiểm tra bài cũ
TaiLieu.VN
32- 8 = ?
32 - 8
Toán:
TaiLieu.VN
32- 8 = ?
32- 8 = 24
3
2
8
-
4


2 không trừ được 8, lấy 12
trừ 8 bằng 4, viết 4, nhớ 1
Toán: 32 - 8
TaiLieu.VN
32- 8 = ?
32- 8 = 24
3
2
8
-
4

2 không trừ được 8, lấy 12
trừ 8 bằng 4, viết 4, nhớ 1
2

3 trõ 1 b»ng 2, viÕt 2
Toán: 32 - 8
TaiLieu.VN
Bài 1: Tính
52
9
82
4
22
3
62
7
42
6
43
78 19 55
36
Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:
a) 72 và 7
b) 42 và 6
Toán: 32 - 8
TaiLieu.VN
Bài 3: Hoà có 22 nhãn vở, Hoà cho bạn 9 nhãn vở.
Hỏi Hoà còn lại bao nhiêu nhãn vở?
Tóm tắt
Hoà có : 22 nhãn vở
Cho bạn : 9 nhãn vở
Còn lại : nhãn vở?

Toán: 32 - 8
TaiLieu.VN
Bài 4: Tìm x
a) x + 7 = 42
b) 5 + x = 62
Muèn t×m mét sè
h¹ng trong mét
tæng ta lµm thÕ
nµo?
Toán: 32 - 8
TaiLieu.VN
11-2
11-9
4
=
9
=
4=
4=
4
=
11-8
12-4
=
8
12-3
11-5
22-6
=16
12-8
11-6
42-5
11-4
11-3
32-7
=25
=37
7
=
TaiLieu.VN
32- 8 = ?
32- 8 = 24
3
2
8
-
4

2 không trừ được 8, lấy 12
trừ 8 bằng 4, viết 4, nhớ 1
2

3 trõ 1 b»ng 2, viÕt 2
Toán: 32 - 8
TaiLieu.VN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×