Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 2 chương 3 bài 6 12 trừ đi 1 số 12-8

TaiLieu.VN
TaiLieu.VN
1
TaiLieu.VN
11 – 9 =
?2
TaiLieu.VN
11 – 7 =
?4
TaiLieu.VN
11 – 1 – 5 =
?5
TaiLieu.VN
11 – 4 =
?
7
TaiLieu.VN
11 – 1 – 2 =
8?
TaiLieu.VN
2

a. 5 + x = 20
a. 5 + x = 20


x = 20 – 5
x = 20 – 5


x = 15
x = 15
b. x + 19 = 60
b. x + 19 = 60


x = 60 – 19
x = 60 – 19


x = 41
x = 41
* Muốn tìm một số hạng ta làm sao?
* Muốn tìm một số hạng ta làm sao?
TaiLieu.VN
12 – 8 = ?
Bài mới
12 - 8
12 trừ đi một số
TaiLieu.VN
12 – 8 = ?
12 – 8 = 4
Toán
12 - 8
12 trừ đi một số
Đặt tính và thực hiện phép tính: 12 – 8
Đặt tính và thực hiện phép tính: 12 – 8
* Cách đặt tính:
-
Viờ́t sụ́ 12 rụ̀i viờ́t sụ́ 8 dưới
sụ́ 2 thẳng cụ̣t.
-
Viết dấu trừ ở giữa hai số
-
Kẻ vạch ngang dưới hai số.
12

8

-
* Cách thực hiện phép tính:
-
Trừ từ phải sang trái.
-
2 trừ 8 không được, lấy 12 trừ 8
bằng 4. Viết 4 nhớ 1.
-
1 trừ 1 bằng 0.
4
12 - 3 =
12 - 4 =
12 - 5 =
12 - 6 =
12 - 7 =
12 - 8 =
12 - 9 =
9
8
7
6
5
4
3
Hình thành bảng trừ

12 - 3 =

12 - 4 =

12 - 5 =

12 - 6 =

12 - 7 =

12 - 8 =

12 - 9 =
C
ó

đ
i

u

g
ì

t
h
ú

v


v


c
á
c

sCột số
trừCột số
bị trừ
Cột
hiệu
9
8
7
6
5
4
3
C
a
́c

s
ô
́
ơ
̉
c
ô
̣t

s
ô
́
b
i
̣
t
r
ư
̀
đ
ê
̀u

l
a
̀
s
ô
́
1
2
C
a
́c

s
ô
́
ơ
̉
c
ô
̣t

s
ô
́
t
r
ư
̀
l
a
̀
c
a
́c

s
ô
́
t
ă
n
g

d
â
̀n

t
ư
̀
3

đ
ê
́n

9
C
á
c

s
c

t

h
i

u

l
à

c
á
c

s


g
i

m

d

n

t


9


v


3
12 – 3 =
9
12 – 4 =
8
12 – 5 =
7
12 – 6 =
6
12 – 7 =
5
12 – 8 =
4
12 – 9 =
3
Học Thuụ̣c Bảng Trừ
T
h

c

h
à
n
h

v
ơ
̉
b
a
̀i

t
õ
̣p

t
r
a
n
g

5
4
1
8 + 4 =
4 + 8 =
12 – 8 =
12 – 4 =
5 + 7 =
7 + 5 =
12 – 5 =
12 – 7 =
9 + 3 =
3 + 9 =
12 – 9 =
12 – 3 =
6 + 6 =
12 – 6 =
12
12
4
8
12
12
5
7
12
12
3
9
12
6
12
8
4
12
3
9
12
5
7
12
9
3
2
12
4
8
Có 12 quả trứng, trong đó có 8 quả
trứng gà, còn lại là trứng vịt. Hỏi có
mṍy quả trứng vịt ?
Tóm tắt:
3
Gà và vịt: 12 quả trứng
Gà : 6 quả trứng
Vịt .….quả trứng ?
Giải
Sụ́ quả trứng vịt có:
12 – 8 = 4 (quả)
Đáp sụ́: 4 quả
Có số quả trứng vịt:
3
34 8
16 2
5
12
5
4
45 5
62 – 17 =12 – 3 = 52 – 18 =12 – 8 =
32 - 16 = 12 - 10=
5
12
5
9
34 9
16
10
5
12
5
5
45 6
62 – 17 =12 – 4 = 52 – 18 =12 – 7 =
32 - 16 = 12 - 2 =
5
12
5
8

Học Thuộc bảng: 12 trừ đi một số
• Chuẩn bị: 32 – 8
12 TRỪ ĐI MỘT SỐ
12 – 3 = 9
12 – 4 = 8
12 – 5 = 7
12 – 6 = 6
12 – 7 = 5
12 – 8 = 4
12 – 9 = 3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×