Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 2 chương 1 bài 4 số bị trừ - số trừ - hiệu

TaiLieu.VN
TaiLieu.VN
Kiểm tra bài cũ
Bài 1: Đặt tính rồi tính tổng, biết :
-
Các số hạng là: 23 và 24
23
+
24


Bài 2: Số:
1dm =10cm
30cm = 3dm
47
TaiLieu.VN
Toán
Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
59 – 35 = 24
Số bị trừ Số trừ Hiệu
59

-
35
24
Số bị trừ
Số trừ
Hiệu
TaiLieu.VN
Bài 1: Nối( theo mẫu)
Số bị trừ Số trừ Hiệu
39
-
5
=
34 66
-
22 44
=
TaiLieu.VN
Bài 2: Số?

Sè bÞ trõ
28 60
98
79 16 75
Sè trõ
7
10
25
70 0 75
HiÖu
21 50 73
9 16 0
TaiLieu.VN
Bài 3: Đặt tính rồi tính hiệu (theo mẫu) , biết:
a) Số bị trừ là79, số trừ là 25
79
25
-
45
b) Số bị trừ là 87, số trừ là 32
87
32
-
55
c) Số bị trừ là 24, số trừ là 18
68
18
-
05
d)Số bị trừ là 49, số trừ là 40
49
40
-
9
TaiLieu.VN
Bài 4:
Tóm tắt:
Mảnh vải dài: 9dm
May túi hết : 5dm
Còn lại : …dm?
Bài giải
Mảnh vải còn lại dài số đề – xi – mét là:
9 - 5 = 4(dm)
Đáp số : 4dm
TaiLieu.VN
Bài 5: Viết ba phép trừ có số bị trừ bằng số trừ
4 - 4 = 0
Hướng dẫn về nhà
TaiLieu.VN
TaiLieu.VN
Xin chúc mừng!
Hãy chỉ câu trả lời
đúng
Cho phép tính trừ
65 - 30 = 35
a) Số bị trừ là 56, số
trừ là 30, hiệu là
25
b) Số hạng là 65 và
30, tổng là 95
c) Số bị trừ là 65, số
trừ là 30, hiệu là
35
TaiLieu.VN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×