Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 2 chương 1 bài 3 đề - xi mét

TaiLieu.VN
Đề-xi-mét
TaiLieu.VN
Toán
Kiểm tra bài cũ:
Cả lớp làm vào bảng con:
34
42
29
40
62
5
+
+
+
76
69
67
TaiLieu.VN
Toán
Đề-xi-mét

0
1cm
1dm
Đề-xi-mét là một đơn vị đo độ dài.
Đề-xi-mét viết tắt là dm.
1dm = 10cm
10cm = 1dm
TaiLieu.VN
Toán
Đề-xi-mét
Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi:
1
1dm
A B
C
D
a) Điền bé hơn hoặc lớn hơn vào chỗ chấm nào cho
thích hợp?
- Độ dài đoạn thẳng AB …………. 1dm.
- Độ dài đoạn thẳng CD …………. 1dm.
lớn hơn
bé hơn
TaiLieu.VN
Toán
Đề-xi-mét
Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi:
1
1dm
A B
C
D
b) Điền ngắn hơn hoặc dài hơn vào chỗ chấm nào cho
thích hợp?
- Độ dài đoạn thẳng AB …………. đoạn thẳng CD.
dài hơn
- Độ dài đoạn thẳng CD …………. Đoạn thẳng AB
ngắn hơn
TaiLieu.VN
Toán
Đề-xi-mét
Tính (theo mẫu):
2
1dm + 1dm = 2dm
a)
8dm + 2dm =
3dm + 2dm =
9dm + 10dm =
8dm – 2dm = 6dm
b)
10dm – 9dm =
16dm – 2dm =
35dm – 3dm =
10dm
5dm
19dm
1dm
14dm
32dm
TaiLieu.VN
Toán
Đề-xi-mét
Không dùng thước đo , hãy ước lượng độ dài của
mỗi đoạn thẳng rồi ghi số thích hợp vào chỗ chấm:
3
1dm
A B
C
D
Khoảng … cm
Khoảng … cm
9
12
TaiLieu.VN
Toán
Đề-xi-mét
Củng cố:
- Cả lớp viết vào bảng con.
-
1dm =… cm.
-
10cm=… dm
Dặn dò:
- Chuẩn bị bài: Luyện tập
10
30
1
2
3 dm =……cm.
20 cm =… dm.
TaiLieu.VN
CHÚC
C
Á
C
E
M
G
I

I
HỌC
CHĂM
NGOAN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×