Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 2 chương 1 bài 2 số hạng - tổng

TaiLieu.VN
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TaiLieu.VN
Đặt tính rồi tính: 28 + 5
B
KIỂM TRA
BÀI CŨ
TaiLieu.VN
TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG
6 + 4 = 10
10
6

4
6 = 10 - 4
4 = 10 - 6
10
4
x

x + 4 = 10

x = 10 - 4
x = 6x
x
=
=
10
6

x
6 + x = 10
x = 10 - 6
x = 4
Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.
=
B
TaiLieu.VN
TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG
6 + 4 = . . .
10
6

4
6 = 10 - . . .
10
4
x

x + 4 = . . .
x = 10 - . . .
x
=
=
10
6

x
6 + x = . . .
x = 10 - . . .
4 = 10 - . . .
x = . . .
x = . . .
Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.
45
TaiLieu.VN
TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG
6 + 4 = 10
10
6

4
6 = 10 - 4
10
4
x

x + 4 = 10
x = 10 - 4
x
=
=
10
6

x
6 + x = 10
x = 10 - 6
4 = 10 - 6
x = 6
x = 4
Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.
TaiLieu.VN
x = 6
x + 3 = 9
x = 9 -3
Bài 1.Tìm x (theo mẫu)
TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG
TaiLieu.VN
b. x + 5 = 10
x = 10 - 5
x = 5
c. x + 2 = 8
x = 8 - 2
x = 6
e. 4 + x = 14
x = 14 - 4
x = 10
B
TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG
Bài 1.Tìm x (theo mẫu)
TaiLieu.VN
21
18
10
221 0
Bài 2.
Sè h¹ng 12 9 15 17
Sè h¹ng 6 24 21
Tæng 10 34 15 42 39
Viết số thích hợp vào ô trống.
TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG
Bài 1.Tìm x (theo mẫu)
S
TaiLieu.VN
Bài 3.
Bài giải
Số học sinh gái có là:
35
Đáp số: 15 học sinh.
Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống.
- 20 = 15 (học sinh)
V
TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG
Bài 1.Tìm x (theo mẫu)
TaiLieu.VN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×