Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 1 chương 2 bài 6 phép trừ trong phạm vi 5

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 1
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5

Tính :
4 – 1 = 3 – 2 =
2 + 1 = 3 + 1 =
3
3
3
3
1
1
4
4
Kiểm tra bài cũ
5 – 1 = 4
5 – 1 = 4
5 – 3 = 2
5 – 3 = 2
5 – 2 = 3

5 – 2 = 3
5 – 4 = 1
5 – 4 = 1
5 – 1 = 4
5 – 1 = 4
5 – 3 = 2
5 – 3 = 2
5 – 2 = 3
5 – 2 = 3
5 – 4 = 1
5 – 4 = 1
Hãy cùng học thuộc nhé
Hãy cùng học thuộc nhé
4
5
1
23
5
+
14
=
1
+
4
=
3 + 2 = 5
5 - 2 = 3
2 + 3 = 5
5 - 3 = 3
5
-
4 114
555
=
-
=
Thực hành
Thực hành

Bài 1
Bài 1
: Tính
: Tính
2 – 1 = 3 – 2 = 5 – 3 =
2 – 1 = 3 – 2 = 5 – 3 =
3 – 1 = 4 – 2 = 5 – 4 =
3 – 1 = 4 – 2 = 5 – 4 =
4 – 1 = 5 – 2 = 5 – 1 =
4 – 1 = 5 – 2 = 5 – 1 =
1
1
2
2
3
3
3
3
2
2
1
1
2
2
1
1
4
4
Đúng rồi

Bài 2
Bài 2
: Tính
: Tính
1 + 4 = 2 + 3 = 5 – 3 =
1 + 4 = 2 + 3 = 5 – 3 =
4 + 1 = 3 + 2 = 5 – 4 =
4 + 1 = 3 + 2 = 5 – 4 =
5 – 1 = 5 – 2 = 4 + 1 =
5 – 1 = 5 – 2 = 4 + 1 =
1
1
1
1
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
2
2
3
3
Đúng rồi
Bài 3: Tính
Bài 3: Tính


2
2
3
3
4
4
1
1
2
2
3
3
5
5
3
3
5
5
2
2
5
5
1
1
5
5
4
4
4
4
2
2
4
4
1
1


Đúng rồi
Bài 4: Viết phép tính thích hợp
Bài 4: Viết phép tính thích hợp

5 – 2 = 3
Dặn dò
Dặn dò

Về nhà học thuộc bảng trừ trong phạm vi 5

Làm bài tập 4(b)
Bài giảng kết thúc
Bài giảng kết thúc

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×