Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 1 chương 2 bài 5 phép cộng trong phạm vi 5

KIỂM TRA BÀI CŨ:
3
1
+
4
2
1
+
3
2 + 1 + 1 =
1 + 2 + 1 =
4
4
Toán:
4 +
1
5=
Toán:
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5
1

+
=
4
5
4
+
1
5
=
4
+
1
5
=
1
+
4
=
5
Toán:
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5
4
+
1
5
=
1
+
4
=
5
3
+
2
=
5
Toán:
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5
4
+
1
5
=
1
+
4
=
5
3
+
2
=
5
2
+
3
=
5
Toán:
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5
4 + 1 = 5
1 + 4 = 5
Toán:
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5
3 + 2 = 5
2 + 3 = 5
4 + 1 = 5
1 + 4 = 5
5
4
1
Toán:
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5
4
41
1
3 + 2 = 5
2 + 3 = 5
5
2
3
Toán:
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5
4 + 1 =
3 + 2 =
1 + 4 =
Bài 1: Tính
2 + 2 =
2 + 3 =
3 + 1 =
Toán:
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5
5
5
5
5
4
4
4
1
+
4
1
+
5
5
4
3
2
+
2
3
+
5
2
2
+
Bài 2: Tính
5
1
4
+
4
1
3
+
Toán:
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5
4
+
1
= 5
Bài 4: Viết phép tính thích hợp
Toán:
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5


3 + 2 =
1 + = 5
2 +
= 5
+ 3 = 5
3
6
5
2
4
1
0
4 + = 5
Trò chơi:
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5
Toán:
DẶN DÒ
1/ Thuộc bảng cộng trong phạm vi 5
2/ Làm bài tập 3, 4b/ 49
3/ Xem trước bài luyện tập trang 50

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×