Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 1 chương 1 bài 5 các số 1,2,3

Bài 5
Các số 1,2,3
Bài 5
Các số 1,2,3
BÀI GIẢNG TOÁN LỚP 1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Các số 1,2,3
Các số 1,2,3
1
1
2
3
3
1
2
3
3
2
1

1 2 2 1
1 2 3
3 2 1
NGHỈ GIỮA TIẾT
1. Viết số 1, 2, 3
2
3
1
3
2
3. Viết số hoặc vẽ chấm tròn thích hợp
1 2
3
2
1 2
3
1 3
Bài học kết thúc!

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×