Tải bản đầy đủ

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Xây d ng và tri n khai th c hi n ự ể ự ệ
k ho ch giáo d c theo đ nh ế ạ ụ ị
h ng phát tri n năng l c h c ướ ể ự ọ
sinh
1. M c đích c a vi c xây d ng KH giáo ụ ủ ệ ự
d c theo đ nh h ng phát tri n năng l c ụ ị ướ ể ự
h c sinhọ
a) Khắc phục những hạn chế của
chương trình và sách giáo khoa hiện
hành, cấu trúc lại chương trình giảng
dạy, giảm tải những nội dung quá khó
hoặc không cần thiết đối với học sinh,
tăng cường các nội dung mang tính
thực hành - ứng dụng, coi trọng phát
triển năng lực hợp tác, năng lực tư
duy vận dụng sáng tạo của học sinh.

b) Tăng c ng nh ng hình th c t ch c ườ ữ ứ ổ ứ
d y h c giúp h c sinh ti p c n ki n th c ạ ọ ọ ế ậ ế ứ
d dàng, hi u qu h n, nâng cao năng ễ ệ ả ơ
l c t h c t b i d ng, t duy sáng ự ự ọ ự ồ ưỡ ư

t o, năng l c v n d ng ki n th c môn ạ ự ậ ụ ế ứ
h c, ki n th c liên môn gi i quy t các ọ ế ứ ả ế
tình hu ng th c ti n…. giúp h c sinh có ố ự ễ ọ
c h i đ c rèn luy n và hình thành các ơ ộ ượ ệ
k năng h p tác làm vi c nhóm, k năng ỹ ợ ệ ỹ
giao ti p, k năng x lý tình hu ng…ế ỹ ử ố
1. M c đích c a vi c xây d ng KH GD ụ ủ ệ ự
theo đ nh h ng ….ị ướ

c) Tăng c ng tính qu n tr c a m i ườ ả ị ủ ỗ
c s giáo d c trong vi c xây d ng ơ ở ụ ệ ự
và th c hi n ch ng trình giáo d c ự ệ ươ ụ
nhà tr ng.ườ

d) B i d ng năng l c nghiên c u ồ ưỡ ự ứ
khoa h c, phát tri n CT giáo d c ọ ể ụ
nhà tr ng ph thông c a các c s ườ ổ ủ ơ ở
giáo d c.ụ
1. M c đích c a vi c xây d ng KH GD ụ ủ ệ ự
theo đ nh h ng phát…ị ướ
2. Nguyên t cắ

a) Nâng cao đ c k t qu th c ượ ế ả ự
hi n m c tiêu giáo d c c a CT ệ ụ ụ ủ
GDPT hi n hành do B GDĐT ban ệ ộ
hành.

b) Đ m b o tính lôgic c a m ch ả ả ủ ạ
ki n th c và tính th ng nh t gi a ế ứ ố ấ ữ
các môn h c và các ho t đ ng giáo ọ ạ ộ
d c.ụ

c) Đ m b o t ng th i l ng c a các ả ả ổ ờ ượ ủ
môn h c và các ho t đ ng giáo d c ọ ạ ộ ụ
trong m i năm h c không ít h n th i ỗ ọ ơ ờ
l ng quy đ nh trong CT hi n hành.ượ ị ệ

d) Đ m b o tính kh thi, phù h p v i ả ả ả ợ ớ
đi u ki n d y h c và c s v t ch t ề ệ ạ ọ ơ ở ậ ấ
c a m i c s giáo d c.ủ ỗ ơ ở ụ


2. Nguyên t cắ
3. K ho ch giáo d c theo đ nh h ng phát ế ạ ụ ị ướ
tri n năng l c h c sinh c a m i c s giáo d cể ự ọ ủ ỗ ơ ở ụ
- K ho ch d y h c các môn h c;ế ạ ạ ọ ọ
- K ho ch th c hi n các ho t đ ng giáo d c nh ế ạ ự ệ ạ ộ ụ ư
+ Ho t đ ng t p th (Văn ngh , th d c, th thao )ạ ộ ậ ể ệ ể ụ ể
+ H ng nghi p, ngh ph thôngướ ệ ề ổ
+ Ho t đ ng ngoài gi lên l p còn g i là ho t đ ng tr i ạ ộ ờ ớ ọ ạ ộ ả
nghi m sáng t o (Thi v n d ng ki n th c liên môn gi i ệ ạ ậ ụ ế ứ ả
quy t tình hu ng th c ti n dành cho h c sinh trung h c, ế ố ự ễ ọ ọ
thi KHKT dành cho h c sinh trung h c, d y h c g n li n ọ ọ ạ ọ ắ ề
v i th c ti n, d y h c tích h p), câu l c b …ớ ự ễ ạ ọ ợ ạ ộ
4. Xây d ng k ho ch d y h c b môn ự ế ạ ạ ọ ộ
cho năm h c 2014 - 2015.ọ
a. Vai trò c a Hi u tr ngủ ệ ưở
Quán tri t H ng d n th c hi n ệ ướ ẫ ự ệ
nhi m v năm h c c a B theo tinh ệ ụ ọ ủ ộ
th n công văn 4099; công văn s ầ ố
1160/SGDĐT-GDTrH ngày 22/9/2014
v H ng d n gi ng d y b môn c a ề ướ ẫ ả ạ ộ ủ
S đ n toàn th cán b , giáo viênở ế ể ộ
4. Xây d ng k ho ch d y h c b môn ự ế ạ ạ ọ ộ
cho năm h c 2014 - 2015.ọ
a. Vai trò c a Hi u tr ngủ ệ ưở
Yêu c u t /nhóm chuyên môn, giáo viên nghiên c u, ầ ổ ứ
rà soát n i dung ch ng trình sách giáo khoa hi n ộ ươ ệ
hành, c u trúc l i ch ng trình gi ng d y, gi m t i ấ ạ ươ ả ạ ả ả
nh ng n i dung quá khó ho c không c n thi t đ i ữ ộ ặ ầ ế ố
v i h c sinh, tăng c ng các n i dung mang tính ớ ọ ườ ộ
th c hành - ng d ng, coi tr ng phát tri n năng ự ứ ụ ọ ể
l c h p tác, năng l c t duy - v n d ng sáng t o ự ợ ự ư ậ ụ ạ
c a h c sinh. Xây d ng các ch đ môn h c, ch ủ ọ ự ủ ề ọ ủ
đ liên môn, xây d ng KHDH c a m i GVề ự ủ ỗ
4. Xây d ng k ho ch d y h c b môn ự ế ạ ạ ọ ộ
cho năm h c 2014 - 2015.ọ
a. Vai trò c a Hi u tr ngủ ệ ưở

Phê duy t KH d y h c c a t /nhóm chuyên môn, giáo ệ ạ ọ ủ ổ
viên làm căn c đ thanh tra, ki m tra.ứ ể ể

Th ng xuyên ki m tra đôn đ c và đi u ch nh vi c th c ườ ể ố ề ỉ ệ ự
hi n k ho ch d y h c c a t /nhóm chuyên môn, giáo ệ ế ạ ạ ọ ủ ổ
viên.

T ng k t đánh giá rút kinh nghi m 01 năm th c hi n KH ổ ế ệ ự ệ
giáo d c theo đ nh h ng phát tri n năng l c.ụ ị ướ ể ự
4. Xây d ng k ho ch d y h c b môn ự ế ạ ạ ọ ộ
cho năm h c 2014 - 2015.ọ
b. Vai trò c a t tr ng/nhóm tr ng chuyên mônủ ổ ưở ưở

- Ch trì vi c rà soát n i dung ch ng trình sách ủ ệ ộ ươ
giáo khoa hi n hành, cùng v i giáo viên trong t ệ ớ ổ
th ng nh t các ch đ d y h c c a các môn ố ấ ủ ề ạ ọ ủ
h c, ch đ tích h p liên mônọ ủ ề ợ

- Giúp HT ki m soát k ho ch d y h c c a các ể ế ạ ạ ọ ủ
giáo viên trong t .ổ

- Ch trì sinh ho t t /nhóm chuyên môn (có phai ủ ạ ổ
đính kèm).

- Đôn đ c vi c th c hi n k ho ch d y h c c a ố ệ ự ệ ế ạ ạ ọ ủ
giáo viên trong tổ

- Tham gia vào quá trình bình xét thi đua
c) Ví d 1 v C u trúc l i n i dung ch ng ụ ề ấ ạ ộ ươ
trình Môn Hóa h c THCS. ọ

K ho ch cế ạ ũ K ho ch m iế ạ ớ
H c kì I hóa h c l p 8 ọ ọ ớ
Ti t 5 : Nguyên t ế ử

Ti t 6,7: Nguyên t hoá h cế ố ọ
H c kì II hóa h c l p 9 ọ ọ ớ
Ti t 39, 40: ế S l c v b ng ơ ượ ề ả
tu n hoàn các nguyên t hoá ầ ố
h c ọ
G p l i thành ch đ : ộ ạ ủ ề
Nguyên t , nguyên t hóa ử ố
h c, b ng tu n hoàn các ọ ả ầ
nguyên t hóa h c.ố ọ
Th t các ti t theo ch đ và ứ ự ế ủ ề
k ho ch d y h c:ế ạ ạ ọ
Ti t 1 : Nguyên t ế ử
Ti t 2,3: Nguyên t hoá h cế ố ọ
Ti t 4,5: S l c v b ng tu n ế ơ ượ ề ả ầ
hoàn các nguyên t hoá h cố ọ
Ví d 2: C u trúc l i n i dung ch ng ụ ấ ạ ộ ươ
trình môn V t lí l p 10 THPTậ ớ
ch ng 1: Đ ng h c ch t đi mỞ ươ ộ ọ ấ ể
1. Bài chuy n đ ng th ng bi n đ i ể ộ ẳ ế ổ
đ u có liên quan đ n bài r i t doề ế ơ ự
2. C ch ng là 14 ti t, có th c u ả ươ ế ể ấ
trúc l i v s l ng ti t lí thuy t, bài ạ ề ố ượ ế ế
t p và th c hành nh sau:ậ ự ư
N i ộ
dung
Ch ng trình c u ươ ấ
trúc l i n i dung ạ ộ
Ch ng trình ươ
c ũ
7 ti t lí thuy t, 1 ti t ế ế ế
th c hành, 6 ti t bài ự ế
t p ậ
10 ti t lí thuy t, ế ế
2 ti t th c ế ự
hành, 2 ti t bài ế
t p ậ
N i dungộ Ch ng trình c u trúc l i n i ươ ấ ạ ộ
dung
Ch ng trình c ươ ũ
chuy n đ ng th ng bi n đ i đ u (2 ể ộ ẳ ế ổ ề
ti t): d y c chuy n đ ng nhanh d n ế ạ ả ể ộ ầ
đ u và ch m d n đ u trong t ng n i ề ậ ầ ề ừ ộ
dung II, III, IV, V, VI, c th :ụ ể
I. V n t c t c th i. Chuy n đ ng ậ ố ứ ờ ể ộ
th ng bi n đ i đ uẳ ế ổ ề
II. Gia t c trong chuy n đ ng th ng ố ể ộ ẳ
bi n đ i đ u.ế ổ ề
III. V n t c c a chuy n đ ng th ng ậ ố ủ ể ộ ẳ
bi n đ i đ u.ế ổ ề
IV. Công th c tính quãng đ ng đi ứ ườ
c a chuy n đ ng th ng bi n đ i ủ ể ộ ẳ ế ổ
đ u.ề
V. Công th c liên h gi a v n t c, ứ ệ ữ ậ ố
gia t c và quãng đ ng đi trong ố ườ
chuy n đ ng th ng bi n đ i đ u.ể ộ ẳ ế ổ ề
VI. Ph ng trình chuy n đ ng c a ươ ể ộ ủ
chuy n đ ng th ng bi n đ i đ uể ộ ẳ ế ổ ề .
Bài chuy n đ ng th ng ể ộ ẳ
bi n đ i đ u (2 ti t)ế ổ ề ế
I. V n t c t c th i. ậ ố ứ ờ
Chuy n đ ng th ng bi n ể ộ ẳ ế
đ i đ uổ ề
II. Chuy n đ ng th ng ể ộ ẳ
nhanh d n đ uầ ề
III. Chuy n đ ng th ng ể ộ ẳ
ch m d n đ u ậ ầ ề
N i ộ
dung
Ch ng trình c u ươ ấ
trúc l i n i dung ạ ộ
Ch ng trình ươ
c ũ
Bài s r i t do ( 1 ự ơ ự
ti t)ế
Thêm chuy n đ ng r i ể ộ ơ
có v n t c đ uậ ố ầ
Bài s r i t do ự ơ ự
( 2 ti t)ế
K HO CH D Y H C NĂM H C 2014-2015Ế Ạ Ạ Ọ Ọ
MÔN: HÓA H C L P: 9Ọ Ớ
Th ứ
t ự
ti t ế
d yạ
Ch đ ủ ề
môn
h c/ ọ
Ch đ ủ ề
liên môn
T nổ
g s ố
ti tế
S ố
th t ứ ự
ti t ế
theo
PPCT
chi
ti tế
Bài t ng ươ
ng trong ứ
SGV
Đ nh h ng các NL ị ướ
c n phát tri n cho ầ ể
HS
Ph ng ươ
pháp/Hình
th c t ch c ứ ổ ứ
d y h cạ ọ
Đi u ề
ch nh/ỉ
ghi
chú
Kim
Lo i ạ
9 21-29
- Năng l c quan ự
sát
- Năng l c ự
th c hành thí ự
nghi mệ
- Năng l c h p ự ợ
tác, làm vi c nhómệ
- Năng l c s d ng ự ử ụ
ngôn ng hóa h cữ ọ
- Nêu và gi i ả
quy t v n đế ấ ề
- Đàm tho i, ạ
thuy t trìnhế
21 Tính
ch t V t ấ ậ
lí, tính
ch t hóa ấ
h c Kim ọ
lo iạ
- Bài 15
Tính ch t ấ
v t lí.ậ
-
Bài 16 tính
ch t hóa ấ
h cọ
-
c a kim ủ
lo iạ
22 Luy n ệ
t p ậ
K HO CH D Y H C NĂM H C 2014-2015Ế Ạ Ạ Ọ Ọ
MÔN: HÓA H C L P: 9Ọ Ớ
Th ứ
t ự
ti t ế
d yạ
Ch đ môn ủ ề
h c/ Ch đ ọ ủ ề
liên môn
T nổ
g s ố
ti tế
S th ố ứ
t ti t ự ế
theo
PPCT
chi ti tế
Bài t ng ươ
ng trong ứ
SGV
Đ nh h ng các ị ướ
NL c n phát ầ
tri n cho HSể
Ph ng ươ
pháp/Hình
th c t ứ ổ
ch c d y ứ ạ
h cọ
Đi u ề
ch nỉ
h/
ghi
chú
23
Dãy hoạt động
hóa học của
kim
loạiNhômSắt
9 21-29 - Bài 17:
Dãy ho t ạ
đ ng hóa ộ
h c c a kim ọ ủ
lo iạ
Năng l c v n ự ậ
d ng ki n ụ ế
th c môn h c ứ ọ
gi i ả
quy t tình ế
hu ng th c ố ự
ti nễ
- Thí
nghi m ệ
tr c quanự
- d y h c ạ ọ
theo d ự
án
-
K thu t ỹ ậ
góc
-
- k ỹ
thu t ậ
khăn tr i ả
bàn
-
- b n đ ả ồ
t duyư
-
……
24
Nhôm
Bài 18:
Nhôm
và m t s ộ ố
h p ch t ợ ấ
c a Nhôm ủ
(n u d y ế ạ
h c sinh ọ
gi i)ỏ
K HO CH D Y H C NĂM H C 2014-2015Ế Ạ Ạ Ọ Ọ
MÔN: HÓA H C L P: 9Ọ Ớ
Th ứ
t ự
ti t ế
d yạ
Ch đ môn ủ ề
h c/ Ch đ ọ ủ ề
liên môn
T nổ
g s ố
ti tế
S th ố ứ
t ti t ự ế
theo
PPCT
chi ti tế
Bài t ng ươ
ng trong ứ
SGV
Đ nh h ng các ị ướ
NL c n phát ầ
tri n cho HSể
Ph ng ươ
pháp/Hình
th c t ứ ổ
ch c d y ứ ạ
h cọ
Đi u ề
ch nỉ
h/
ghi
chú
25
Sắt
9 21-29 Bài 19: S t ắ
– Luy n t pệ ậ
- Năng l c t ự ự
h c, t b i ọ ự ồ
d ngưỡ
- Năng l c s ự ử
d ng công ụ
ngh thông tinệ
- Năng l c ự
tính toán
Bàn tay n n ặ
b tộ
- B n đ t ả ồ ư
duy
- Ph ng ươ
pháp nghiên
c u bài h cứ ọ
- K thu t ỹ ậ
công não
……
26
Hợp Kim Sắt
Bài 20: H p ợ
Kim S tắ
K HO CH D Y H C NĂM H C 2014-2015Ế Ạ Ạ Ọ Ọ
MÔN: HÓA H C L P: 9Ọ Ớ
Th ứ
t ự
ti t ế
d yạ
Ch đ ủ ề
môn
h c/ ọ
Ch đ ủ ề
liên môn
T nổ
g s ố
ti tế
S ố
th t ứ ự
ti t ế
theo
PPCT
chi
ti tế
Bài t ng ươ
ng trong ứ
SGV
Đ nh h ng các NL ị ướ
c n phát tri n cho ầ ể
HS
Ph ng ươ
pháp/Hình
th c t ch c ứ ổ ứ
d y h cạ ọ
Đi u ề
ch nh/ỉ
ghi
chú
27
S ăn ự
mòn kim
lo i và ạ
b o v ả ệ
kim lo i ạ
không b ị
ăn mòn
9 21-29
Bài 21: S ự
ăn mòn kim
lo i và b o ạ ả
v kim lo i ệ ạ
không b ăn ị
mòn
- Năng l c quan ự
sát
- Năng l c ự
th c hành thí ự
nghi mệ
- Năng l c h p ự ợ
tác, làm vi c nhómệ
- Năng l c s d ng ự ử ụ
ngôn ng hóa h cữ ọ
- Nêu và gi i ả
quy t v n đế ấ ề
- Đàm tho i, ạ
thuy t trìnhế
28 Luy n ệ
t pậ
- Bài 22 :
Luy n t pệ ậ
29 Th c ự
Hành
Bài 23 :
th c Hànhự
VÍ D : K HO CH D Y H C NĂM H C 2014 – 2015Ụ Ế Ạ Ạ Ọ Ọ
MÔN: TOÁN L P 7Ớ
Th ứ
t ự
ti t ế
d yạ
Ch đ môn ủ ề
h c/ Ch đ ọ ủ ề
liên môn
T ng ổ
s ố
ti tế
S th ố ứ
t ti t ự ế
theo
PPCT
chi ti tế
Bài t ng ng ươ ứ
trong SGV
Đ nh ị
h ng các ướ
NL c n ầ
phát tri n ể
cho HS
Ph ng ươ
pháp/Hình
th c t ứ ổ
ch c d y ứ ạ
h cọ
Đi u ề
ch nh/ỉ
ghi chú
Bi u th c đ i ể ứ ạ
số
14
Năng l c ự
t h c ự ọ
và năng
l c gi i ự ả
quy t ế
v n đấ ề
- PP nghiên
c u bài ứ
h c, pháp ọ
d ánự
51,52
+ Khái ni m ệ
bi u th c đ i ể ứ ạ
số
+ Giá tr bi u ị ể
th c đ i sứ ạ ố
Khái ni m ệ
bi u th c đ i ể ứ ạ
số
Giá tr bi u ị ể
th c đ i sứ ạ ố
53,54 + Đ n th cơ ứ
+ Đ n th c ơ ứ
đ ng d ngồ ạ
Đ n th cơ ứ
Đ n th c ơ ứ
đ ng d ngồ ạ
VÍ D : K HO CH D Y H C NĂM H C 2014 – 2015Ụ Ế Ạ Ạ Ọ Ọ
MÔN: TOÁN L P 7Ớ
Th ứ
t ự
ti t ế
d yạ
Ch đ môn ủ ề
h c/ Ch đ ọ ủ ề
liên môn
Tổ
ng
s ố
tiế
t
S th ố ứ
t ti t ự ế
theo
PPCT
chi ti tế
Bài t ng ng ươ ứ
trong SGV
Đ nh ị
h ng các ướ
NL c n ầ
phát tri n ể
cho HS
Ph ng ươ
pháp/Hình
th c t ứ ổ
ch c d y ứ ạ
h cọ
Đi u ề
ch nh/ỉ
ghi
chú
55 Luy n t p v ệ ậ ề
bi u th c đ i ể ứ ạ
số
14
Luy n t p ệ ậ
v bi u ề ể
th c đ i sứ ạ ố
năng l c ự
h p tác ợ
làm vi c ệ
nhóm,
năng l c ự
tính toán
PP nêu và
gi i quy t ả ế
v n đ , ấ ề
thuy t ế
trình
56,57 + Đa th cứ
+ C ng tr ộ ừ
đa th cứ
Đa th cứ
C ng tr ộ ừ
đa th cứ
58,59 + Đa th c ứ
m t bi nộ ế
+ C ng tr ộ ừ
đa th c m t ứ ộ
bi nế
Đa th c ứ
m t bi nộ ế
C ng tr ộ ừ
đa th c m t ứ ộ
bi nế
VÍ D : K HO CH D Y H C NĂM H C 2014 – 2015Ụ Ế Ạ Ạ Ọ Ọ
MÔN: TOÁN L P 7Ớ
Th ứ
t ự
ti t ế
d yạ
Ch đ môn ủ ề
h c/ Ch đ ọ ủ ề
liên môn
Tổ
ng
s ố
tiế
t
S th ố ứ
t ti t ự ế
theo
PPCT
chi ti tế
Bài t ng ng ươ ứ
trong SGV
Đ nh ị
h ng các ướ
NL c n ầ
phát tri n ể
cho HS
Ph ng ươ
pháp/Hình
th c t ứ ổ
ch c d y ứ ạ
h cọ
Đi u ề
ch nh/ỉ
ghi
chú
60,61
Nghi m c a đa ệ ủ
th cứ
14
Nghi m c a ệ ủ
đa th cứ
năng l c ự
v n d ng ậ ụ
ki n th c ế ứ
môn h c ọ
gi i ả
quy t ế
v n đ ấ ề
th c ti nự ễ
làm vi c ệ
nhóm,
- K thu t ỹ ậ
công não
- K thu t ỹ ậ
góc
- K thu t ỹ ậ
khăn tr i ả
bàn….
62,63
Luy n t pệ ậ
64
Ki m traể
Ví d v ch đ tích h p liên môn:ụ ề ủ ề ợ
1. Tích h p liên môn theo ch đợ ủ ề

Phân bón hóa h c – Môn chính Hóa h c – Môn Tích ọ ọ
h p: Môn Sinh h c, công ngh , giáo d c công dânợ ọ ệ ụ

Bài 11: Ti t theo phân ph i ch ng trình: 16ế ố ươ

Phát tri n năng l c h p tác, làm vi c nhóm, quan ể ự ợ ệ
sát, th c hành thí nghi m, Ngôn ng hóa h c, Tính ự ệ ữ ọ
toán, t h c t b i d ng…ự ọ ự ồ ưỡ

Ph ng pháp d án, K thu t làm vi c nhóm, ươ ự ỹ ậ ệ
ph ng pháp nêu và gi i quy t v n đ , đàm tho i, ươ ả ế ấ ề ạ
ph ng pháp nghiên c u…ươ ứ

Đi u ch nh: 05 ti t (ho t đ ng tr i nghi m sáng ề ỉ ế ạ ộ ả ệ
t o)ạ
NỘI DUNG SINH HOẠT TỔ/NHÓM CHUYÊN
NỘI DUNG SINH HOẠT TỔ/NHÓM CHUYÊN
MÔN
MÔN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×