Tải bản đầy đủ

bài giảng hóa học 8 bài 20 tỉ khối của chất khí

BÀI 20: TỈ KHỐI CỦA CHẤT
BÀI 20: TỈ KHỐI CỦA CHẤT
KHÍ
KHÍ
BÀI GIẢNG HÓA HỌC 8
1. Bằng cách nào có thể biết được
khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
BÀI 20 : TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ
B
A
A/B
M
M
d
=
(1)
d
A/B
là tỉ khối của khí A đối với khí B.
Ví dụ 1: Khí oxi nặng hay nhẹ hơn
khí hiđro bằng bao nhiêu lần?

Ví dụ 2: Khí CO
2
nặng hay nhẹ hơn
khí oxi bằng bao nhiêu lần?
375,1
32
44
2
2
22
/
===
O
CO
OCO
M
M
d
=> Khí CO
2
nặng hơn khí oxi 1,375 lần.
Ví dụ 3: Hãy điền các số thích
hợp vào ô trống ở bảng sau:
32
8
44
32
164
163
222
641
M
A
BABA
dMM
/
×=
BA
A
B


d
M
M
/
=
Trong Ví dụ 3 cho biết khí A trong
các trường hợp 1, 2, 3, 4 có thể là các
khí nào trong các khí sau đây?
CO
2
; SO
2
; O
2
; Cl
2
; CH
4
; SO
3
SO
2
CO
2
CH
4
O
2
2
/ HA
d
1. Bằng cách nào có thể biết được khí
A nặng hay nhẹ hơn khí B?
B
A
A/B
M
M
d
=
(1)
A/BBA
dMM
×=
A/B
A
B
d
M
M
=
BÀI 20 : TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ
2. Bằng cách nào có thể biết được khí A
nặng hay nhẹ hơn không khí?
d
A/B
là tỉ khối của khí A đối với khí B.
Từ công thức (1) nếu thay khí B là không
khí (kk), hãy viết công thức tính tỉ khối
khí A so với không khí?
kk
A
A/kk
M
M
d
=
gM
kk
29

Trong đó:
29
/
A
kkA
M
d
=
Thay giá trị M
kk
vào biểu thức ta có :
d
A/kk
là tỉ khối của khí A đối với không khí
Tại sao lại lấy số 29 là khối lượng
mol không khí mà không phải là số
khác?
Trong sinh học chúng ta đã biết
không khí là hỗn hợp khí gồm 2 khí
chính là khí N
2
chiếm khoảng 80%
và khí O
2
chiếm khoảng 20%.
Do đó, khối lượng của “ mol không khí ”
là khối lượng của 0,8 mol khí nitơ +
khối lượng 0,2 mol khí oxi :
M
kk
= (0,8 x 28g) + ( 0,2 x 32g) ≈ 29g
(2)
1. Bằng cách nào có thể biết được khí
A nặng hay nhẹ hơn khí B?
B
A
A/B
M
M
d
=
(1)
A/BBA
dMM
×=
A/B
A
B
d
M
M
=
BÀI 20 : TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ
2. Bằng cách nào có thể biết được khí A
nặng hay nhẹ hơn không khí?
d
A/B
là tỉ khối của khí A đối với khí B.
29
/
A
kkA
M
d
=
d
A/kk
là tỉ khối của khí A đối với không khí
Ví dụ 4: Khí O
2
nặng hay nhẹ hơn
không khí bằng bao nhiêu lần ?
Ví dụ 5: Hãy tìm khối lượng mol của
khí A đơn chất có tỉ khối đối với không
khí là: 0,06898
M
A/kk
= 29 x d
A/kk
M
A/kk
= 29 x d
A/kk
(2)
1. Bằng cách nào có thể biết được khí
A nặng hay nhẹ hơn khí B?
B
A
A/B
M
M
d
=
(1)
A/BBA
dMM
×=
A/B
A
B
d
M
M
=
BÀI 20 : TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ
2. Bằng cách nào có thể biết được khí A
nặng hay nhẹ hơn không khí?
d
A/B
là tỉ khối của khí A đối với khí B.
29
/
A
kkA
M
d
=
d
A/kk
là tỉ khối của khí A đối với không khí
M
A/kk
= 29 x d
A/kk
M
A/kk
= 29 x d
A/kk
(2)
Trong lòng đất luôn luôn xảy ra sự
phân hủy một số hợp chất vô cơ và
hữu cơ, sinh ra khí cacbon đioxit
CO
2
. Khí CO
2
không màu, không có
mùi, không duy trì sự cháy và sự
sống của con người và động vật.
Mặt khác, khí CO
2
lại nặng hơn
không khí 1,52 lần. Vì vậy khí CO
2

thường tích tụ ở đáy giếng khơi,
trên nền hang sâu. Người và động
vật xuống những nơi này sẽ bị chết
ngạt nếu không mang theo bình
dưỡng khí hoặc thông khí trước khi
xuống.
Vì sao trong tự nhiên khí cacbon
đioxit (CO
2
) thường tích tụ ở đáy
giếng khơi hay đáy hang sâu?
=>Những khớ trong khụng khớ nặng hơn
khụng khớ thường tớch tụ trong đỏy
giếng, trờn nền hang sõu
1. Bằng cách nào có thể biết được khí
A nặng hay nhẹ hơn khí B?
B
A
A/B
M
M
d
=
(1)
A/BBA
dMM
×=
A/B
A
B
d
M
M
=
BÀI 20 : TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ
2. Bằng cách nào có thể biết được khí A
nặng hay nhẹ hơn không khí?
d
A/B
là tỉ khối của khí A đối với khí B.
29
/
A
kkA
M
d
=
d
A/kk
là tỉ khối của khí A đối với không khí
M
A/kk
= 29 x d
A/kk
M
A/kk
= 29 x d
A/kk
(2)
Câu 1 : Khí N
2
nhẹ hơn khí nào
sau đây?
Bài tập 1
a. H
2
b. C
2
H
2
c. NH
3
d. O
2
1. Bằng cách nào có thể biết được khí
A nặng hay nhẹ hơn khí B?
B
A
A/B
M
M
d
=
(1)
A/BBA
dMM
×=
A/B
A
B
d
M
M
=
BÀI 20 : TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ
2. Bằng cách nào có thể biết được khí A
nặng hay nhẹ hơn không khí?
d
A/B
là tỉ khối của khí A đối với khí B.
29
/
A
kkA
M
d
=
d
A/kk
là tỉ khối của khí A đối với không khí
M
A/kk
= 29 x d
A/kk
M
A/kk
= 29 x d
A/kk
(2)
Câu 2: Chất khí nào sau đây
nặng hơn không khí ?
Bài tập 1
a. SO
2 b. CH
4
c. H
2 d. N
2
BÀI 20 : TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ
1. Bằng cách nào có thể biết được khí
A nặng hay nhẹ hơn khí B?
B
A
A/B
M
M
d
=
(1)
2. Bằng cách nào có thể biết được khí A
nặng hay nhẹ hơn không khí?
Câu3: Để điều chế khí A, người ta lắp
dụng cụ như hình vẽ:
Chất lỏng
Khí A
Khí A được thu trong thí nghiệm trên có
thể là khí nào trong số các khí sau (thì
cách thu được cho là đúng)?
a) O
2
c) H
2
b) CO
2
d) C
3
H
6
A/BBA
dMM
×=
A/B
A
B
d
M
M
=
d
A/B
là tỉ khối của khí A đối với khí B.
d
A/kk
là tỉ khối của khí A đối với không khí
M
A/kk
= 29 x d
A/kk
M
A/kk
= 29 x d
A/kk
29
/
A
kkA
M
d
=
(2)
Những khí nào có thể thu được bằng cách đặt
đứng bình, đặt ngược bình?
a. Đặt đứng bình
b. Đặt ngược bình
Khí nặng hơn không khí Khí nhẹ hơn không khí
1. Bằng cách nào có thể biết được khí
A nặng hay nhẹ hơn khí B?
B
A
A/B
M
M
d
=
(1)
A/BBA
dMM
×=
A/B
A
B
d
M
M
=
BÀI 20 : TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ
2. Bằng cách nào có thể biết được khí A
nặng hay nhẹ hơn không khí?
d
A/B
là tỉ khối của khí A đối với khí B.
29
/
A
kkA
M
d
=
d
A/kk
là tỉ khối của khí A đối với không khí
M
A/kk
= 29 x d
A/kk
M
A/kk
= 29 x d
A/kk
(2)
Bài tập 2:
Khí A có công thức dạng chung là: RO
2
.
Biết d
A/kk
= 1,5862. Hãy xác định công
thức của khí A.
O X I
H I Đ R O
H O A
K H O
N
N I
T
Ơ
4
3
2
1
Hàng ngang số 1 có 3 chữ cái : Đây là chất
khí rất cần thiết cho sự sống?
Hàng ngang số 2 có 5 chữ cái : Đây là
loại khí nhẹ nhất trong tất cả các
chất khí?
Hàng ngang số 3 có 6 chữ cái : Khái niệm nào dùng
để chỉ con số biểu thò khả năng liên kết của
nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên
tố khác?
Hàng ngang số 4 có 8 chữ cái : Đây là hỗn
hợp các chất khí có khối lượng mol là
29 g?
T
R
G
K
H
I
I
Hàng dọc có 4 chữ cái: Đây là chất khí có nhiều
nhất trong thành phần của khơng khí?
Hàng dọc có 4 chữ cái: Đây là chất khí có nhiều
nhất trong thành phần của khơng khí?
Hướng dẫn học ở nhà:
-
Làm bài 1, 2, 3, (SGKtrang 69).
20.1 (SBT trang 27)
-
Xem bài mới: Tính theo công
thức hóa học.
1. Bằng cách nào có thể biết được khí
A nặng hay nhẹ hơn khí B?
B
A
A/B
M
M
d
=
(1)
=>
A/BBA
dMM
×=
A/B
A
B
d
M
M
=
2. Bằng cách nào có thể biết được khí A
nặng hay nhẹ hơn không khí?
29
M
d
A
A/kk
=
KKAA
dM
/
29
×=
(2)
d
A/kk
: Là tỉ khối của khí A đối với
không khí.
d
A/B
: Tỉ khối của khí A đối với khí B.
BÀI 20 : TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ
Bài tập 3: Hợp chất A có tỉ khối so với
khí hiđro là 17. Hãy cho biết 5,6 lít khí A
(ở đktc) có khối lượng bao nhiêu gam ?
Bài tập 3: Hợp chất A có tỉ khối so với
khí hiđro là 17. Hãy cho biết 5,6 lít khí A
(ở đktc) có khối lượng bao nhiêu gam ?
Biết: V
A
= 5,6 lit.
d
A/
H2

= 17.
m
A
= ?
n
A
=
mol
V
25,0
4,22
6,5
4,22
==
M
A
= d

x M
A
= 17 x 2 = 34 gam
m
A
= n
A
x M
A
= 0,25 x 34 = 8,5 gam


Giải:
=>

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×