Tải bản đầy đủ

Trắc nghiệm Nghiệp vụ Ngân hàng có đáp án

Câu 40: T i kho n vãng lai ph n ánh s d nh th n o?à ả ả ố ư ư ế à
Không có s d .ố ư
Ch có d có.ỉ ư
Ch có d n .ỉ ư ợ
*Có th có d có,có th có d n .ể ư ể ư ợ
Câu 41: Cho vay tiêu dùng có nh ng hình th c n o?ữ ứ à
Cho vay c m c (1)ầ ố
Cho vay có m b o b ng thu nh p c a ng i lao ng(2).đả ả ằ ậ ủ ườ độ
*Cho vay có m b o b ng t i s n hình th nh t v n vay,(1),(2).đả ả ằ à ả à ừ ố
(1) v (2).à
Câu 42: Cho vay trung v d o h n có nh ng c i m gì?à ạ ạ ữ đặ đ ể
G n v i luân chuy n v n c nh,t i tr do thi u v n c nh, áp ng yêu ắ ớ ể ố ố đị à ợ ế ố ố đị đ ứ
c n mua s m TSC ,ho n tr trong m t chu k .ầ ắ Đ à ả ộ ỳ
Không g n v i luân chuy n v n c nh,t i tr do thi u v n c nh, áp ắ ớ ể ố ố đị à ợ ế ố ố đị đ
ng yêu c n mua s m TSC .ứ ầ ắ Đ
G n v i luân chuy n v n c nh,t i tr do thi u v n c nh, áp ng yêu ắ ớ ể ố ố đị à ợ ế ố ố đị đ ứ
c n mua s m TSC ,ho n tr trong nhi u kì,v cho vay c nhu c u v n l u ầ ắ Đ à ả ề à ả ầ ố ư
ng(3).độ
*(3),g n v i d án u t ,ti m n nhi u r i ro v th ng lãi su t cao.ắ ớ ự đầ ư ề ẩ ề ủ à ườ ấ
Câu 43: Có nh ng hình th c cho vay trung v d i h n n o?ữ ứ à à ạ à
Cho vay theo d án u t .ự đầ ư

Cho vay h p v n,cho vay theo d án u t .ợ ố ự đầ ư
*Cho vay h p v n,cho vay theo d án u t ,cho vay tiêu dùng.ợ ố ự đầ ư
Cho vay theo s án u t ,cho vay tiêu dùng.ự đầ ư
Câu 44: N i dung chính c a m t d án u t bao g m nh ng gì?ộ ủ ộ ự đấ ư ồ ữ
M c tiêu c a d án,các k t qu c a d án.ụ ủ ự ế ả ủ ự
*M c tiêu c a d án,các k t qu c a d án,các ho t ng c a d án,các ụ ủ ự ế ả ủ ự ạ độ ủ ự
ngu n l c,hi u qu d án.ồ ự ệ ả ự
M c tiêu c a d án,các k t qu c a d án,các ngu n l c.ụ ủ ự ế ả ủ ự ồ ự
M c tiêu c a d án,các ho t ng c a d án,các k t qu .ụ ủ ự ạ độ ủ ự ế ả
Câu 45: M t d án ph i m b o nh ng yêu c u c b n n o?ộ ự ả đả ả ữ ầ ơ ả à
Tính khoa h c,tính pháp lí,tính trung th c.ọ ự
Tính pháp lí,tính th c ti n,tính giám sát.ự ễ
Tính pháp lí,tính th c ti n,tính th ng nh t,tính trung th c,tính giám sát.ự ễ ố ấ ự
*Tính khoa h c,tính pháp lí,tính th c ti n,tính th ng nh t,tính ph ng nh.ọ ự ễ ố ấ ỏ đị
Câu 46:Trình b y n o d i ây ph n ánh y các giai o n c a chu à à ướ đ ả đầ đủ đ ạ ủ
trình m t d án?ộ ự
Chu n b u t ,th c hiên u t .ẩ ị đầ ư ự đầ ư
*Chu n b u t ,th c hiên u t ,v n h nh k t qu u t .ẩ ị đầ ư ự đầ ư ậ à ế ả đầ ư
Chu n b u t ,th c hi n u t ,v n h nh k t qu u t ,th m nh d ẩ ị đầ ư ự ệ đầ ư ậ à ế ả đầ ư ẩ đị ự
án u t .đà ư
Chu n b u t ,th c hi n u t ,th m nh u t .ẩ ị đầ ư ự ệ đầ ư ẩ đị đầ ư
Câu 47: hãy ch n câu tr l i úng nh t d i ây v n i dung th m nh c aọ ẻ ờ đ ấ ướ đ ề ộ ẩ đị ủ
1 d án.ự
Th m nh d án c n thi t v m c tiêu c a d án,phân tích r i ro d án.ẩ đị ự ầ ế à ụ ủ ự ủ ự
Th m nh s c n thi t v m c tiêu c a d án,th m nh ph ng di n th ẩ đị ự ầ ế à ụ ủ ự ẩ đị ươ ệ ị
tr ng c a d án,phân tích r i ro d án(2).ườ ủ ự ủ ự
Th m nh s c n thi t v m c tieu c a d án,th m nh ph ng di n k ẩ đị ự ầ ế à ụ ủ ự ẩ đị ươ ệ ỹ
thu t,phân tích r i ro.ậ ủ
*G m(2),th m nh ph ng di n k thu t,th m nh t i chính,th m nh ồ ẩ đị ươ ệ ỹ ậ ẩ đị à ẩ đị
ph ng di n kinh t ,xã h i,môi tr ng.ươ ệ ế ộ ườ
Câu 48: Ngiên c u,th m nh ph ng di n t i chính báo g m nh ng n i ứ ả đị ươ ệ à ồ ữ ộ
dung gì:
Xác nh m c v n u t cho d án,xác nh k thu t c a d án.đị ứ ố đầ ư ự đị ỹ ậ ủ ự
Xác nh m c v n u t cho d án,xác nh ngu n v n,xác nh thu ph i đị ứ ố đầ ư ự đị ồ ố đị ế ả
n p.ộ
*Xác nh m c v n u t cho d án,xác nh ngu n v n v s m b o đị ứ ố đầ ư ự đị ồ ố à ự đả ả
ngu n t i tr cho d án,th m nh v chi phí,daonh thu,l nhu n.ồ à ợ ự ẩ đị ề ợ ậ
Xác nh m c v n u t cho d án,xác nh ngu n v n,th m nh v chi đị ứ ố đầ ư ự đị ồ ố ẩ đị ề
phí,doanh thu,l i nhu n,xác nh l i nhu n c n n p v l i.ợ ậ đị ợ ậ ầ ộ à để ạ
Câu 49:Quy trình cho vaytheo d án thông th ng bao g m nh ng b c ự ườ ồ ữ ướ
n o?à
Ti p nh n h s xin vay,th m nh v quy t nh cho vay,ký k t h p ng ế ậ ồ ơ ẩ đị à ế đị ế ợ đồ
tín d ng.ụ
Ti p nh n h s xin vay,th m nh v quy t nh cho vay,lí l t h p ng ế ậ ồ ơ ẩ đị à ế đị ế ợ đồ
TD,gi i ngân.ả
Ti p nh n h s xin vay,th m nh v quy t nh cho vay,kí k t h p ng ế ậ ồ ơ ẩ đị à ế đị ế ợ đồ
TD,gi i ngân,giám sát quá trình s d ng v n.ả ử ụ ố
*Ti p nh n h s xin vay,th m nh v quy t nh cho vay,kí k t h p ng ế ậ ồ ơ ẩ đị à ế đị ế ợ đồ
TD,gi i ngân,giám sát quá trình s d ng v n, thanh lí h p ng.ả ử ụ ố ợ đồ
Câu 50: Các tr ng h p th ng c áp d ng trong cho vay v n l gì:ườ ợ ườ đượ ụ ố à
Nhu c u vay v n ho c b o lãnh c a ch u t d án v t quá gi i h n t i ầ ố ặ ả ủ ủ đầ ư ự ượ ớ ạ ố
a cho phép i v i 1 khách h ng c a TCTD(1).đ đố ớ à ủ
Do nhu c u phân tán r i ro trong kinh doanh c a TCTD.ầ ủ ủ
Do nhu c u phân tán r i ro trong kinh doanh c a TCTD,kh n ng ngu n v n ầ ủ ủ ả ă ồ ố
c a 1 TCTD không áp ng nhu c u c a d án(3).ủ đ ứ ầ ủ ự
*(1) v (3).à
Câu 51: quy trình cho vay h p v n(b o lãnh) bao g m nh ng khâu n o?ợ ố ả ồ ữ à
Ti p nh n h s ,th ng nh t ph ng án cho vay h p v n.ế ậ ồ ơ ố ấ ươ ợ ố
Ti p nh n h s ,kí k t h p ng t i tr v h p ng tín d ng.ế ậ ồ ơ ế ợ đồ à ợ à ợ đồ ụ
Ti p nh n h s ,kí k t h p ng t i tr v h p ng tín d ng v th c hi nế ậ ồ ơ ế ợ đồ à ợ à ợ đồ ụ à ự ệ
h p ng tín d ng ng t i tr .ợ đồ ụ đồ à ợ
*Ti p nh n h s ,kí k t h p ng t i tr v h p ng tín d ng v th c ế ậ ồ ơ ế ợ đồ à ợ à ợ đồ ụ à ự
hi n h p ng tín d ng òng t i tr ,th ng nh t ph ng án cho vay v n, ệ ợ đồ ụ đ à ợ ố ấ ươ ố
thanh lí h p ng tín d ng ng t i tr .ợ đồ ụ đồ à ợ
Câu 52: Cho vay tiêu dùng có nh ng c i m gì?ữ đặ đ ể
Nhu c u TD phong phú, a d ng,m c ích s d ng v n linh ho t.ầ đ ạ ụ đ ử ụ ố ạ
Nhu c u TD phong phú, a d ng,m c ích s d ng v nlinh ho t,có r i ro caoầ đ ạ ụ đ ử ụ ố ạ ủ
h n các lo i TD khác.ơ ạ
*Nhu c u TD phogn phú, a d ng ,m c ích s d ng v n linh ho t ,có r i ro ầ đ ạ ụ đ ử ụ ố ạ ủ
cao h n các TD khác,lãi su t th ng cao hoen TD khác,th i h n cho vay c ơ ấ ườ ờ ạ ả
ng n,trung v d i h n.ắ à ạ ạ
Nhu c u TD phong phú, a d ng,m c ích s d ng v n linh ho t,lãi su t ầ đ ạ ụ đ ử ụ ố ạ ấ
th ng cao h n TD khác.ườ ơ
Câu 53: Theo lu t các TCTD c a VN thì cho thuê t i chính c nh ngh a ậ ủ à đượ đị ĩ
nh th n o?ư ế à
Cho thuê t i chính l ho t ng TD trong v d i h n trên c s h p ng à à ạ độ à ạ ạ ơ ở ợ đồ
cho thuê t i s n gi a bên cho thuê v khách h ng thuê.à ả ữ à à
Cho thuê t i chính l ho t ng TD trong v d i h n trên c s h p ng à à ạ độ à ạ ạ ơ ở ợ đồ
cho thuê t i s n gi a bên cho thuê l TCTD v i khách h ng thuê.Khi k t thúcà ả ữ à ớ à ế
th i h n thuê khách h ng mua l i t i s n ó(2).ờ ạ à ạ à ả đ
Cho thuê t i chính l ho t ng TD trong v d i h n trên c s h p ng à à ạ độ à ạ ạ ơ ở ợ đồ
cho thuê t i s n gi a bên cho thuê l TCTD v i khách h ng thuê.Khi k t thúcà ả ữ à ớ à ế
th i h n thuê khách h ng mua l i t i s n ó,do c ti p t c thuê t i s n ó ờ ạ à ạ à ả đ ặ ế ụ à ả đ
theo các i u ki n ã tho thu n trong h p ng thuê.đ ề ệ đ ả ậ ợ đồ
*(2),ho tiêpw t c thuê l i t i s n ó theo các i u ki n ã tho thu n trongặ ụ ạ à ả đ đ ề ệ đ ả ậ
h p ng thuê. Trong th i h n cho thuê các bên không c n ph ng hu ợ đồ ờ ạ đ đơ ươ ỷ
b h p ng.ỏ ợ đồ
Câu 54: c tr ng c a cho thuê t i chính g m nh ng n i dung n o?Đặ ư ủ à ồ ữ ộ à
H p ng cho thuê có bao h m quy n mua l i t i s n v i giá danh ngh a v oợ đồ à ề ạ à ả ớ ĩ à
cu i th i h n thuê,bên cho thuê ko c chuy n giao s h u cho bên thuê khi ố ờ ạ đ ể ở ữ
kêt thúc h p ng.ợ đồ
Bên cho thuê chuy n giao quy n s h u cho bên thuê khi kêt thúc th i h n ể ề ở ữ ờ ạ
thuê n u t ng giá tr cá kho n ti n thuê hi n t i t ng ng ho c cao h n ể ổ ị ả ề ệ ạ ươ đươ ặ ơ
giá tr c a t i s n(2).ị ủ à ả
*G m(2),vi c cho thuê nh m v o ho t ng s n xu t kinh doanh,th i h n ồ ệ ằ à ạ độ ả ấ ờ ạ
h p ng cho thuê ph i có t l t ng ng v i th i h n s d ng c a t i ợ đồ ả ỉ ệ ươ đươ ớ ờ ạ ử ụ ủ à
s n.H p ng cho thuê có bao h m quy n mua l i t i s n v i giá danh ngh aả ợ đồ à ề ạ à ả ớ ĩ
v o cu i th i h n thuê.à ố ờ ạ
H p ng cho thuê có bao h m quy n mua l i t i s n v i giá danh ngh a v oợ đồ à ề ạ à ả ờ ĩ à
cu i th i h n thuê.Vi c cho thuê nh m v o ho t ng s n xu t kinh doanh.ố ờ ạ ệ ằ à ạ độ ả ấ
Câu 55: VN theo quy nh hi n h nh thì n i dung n o sau ây tho mãn ở đị ệ à ộ à đ ả
l trong nh ng i u ki n c a 1 giao d ch cho thuê t i chính?à ữ đ ề ệ ủ ị à
*Khi k t thúc th i h n thuê h p ng,bên thuê c chuy n quy n s h u ế ờ ạ ợ đồ đượ ể ề ở ữ
t i s n thuê ho c ti p t c thuê theo tho thu n gi a các bên.à ả ặ ế ụ ả ậ ữ
Khi k t thúc th i h n thuê theo ng , bên thuê c chuy n s h u t i s n ế ờ ạ đồ đượ ể ở ữ à ả
thuê ho c ti p t c thuê theo tho thu n gi a các bên,v th i h n thuê t i s nặ ế ụ ả ậ ữ à ờ ạ à ả
ít nh t ph i b ng 60% th i gian c n thi t kh u hao t i s n thuê.ấ ả ằ ờ ầ ế để ấ à ả
Khi k t thúc th i h n thuê theo ng , bên thuê c chuy n s h u t i s n ế ờ ạ đồ đượ ể ở ữ à ả
thuê ho c ti p t c thuê theo tho thu n gi a các bên,v th i h n thuê t i s nặ ế ụ ả ậ ữ à ờ ạ à ả
ít nh t ph i b ng 60% th i gian c n thi t kh u hao t i s n thuê.Khi k t ấ ả ằ ờ ầ ế để ấ à ả ế
thúc th i h n thuê bên thuê c quy n ch n mua t i s n thuê theo giá danh ờ ạ đượ ề ọ à ả
ngh a th p h n giá tr th c t c a t i s n thuê t i th i i m mua l i.ĩ ấ ơ ị ự ế ủ à ả ạ ờ đ ể ạ
Khi k t thúc th i h n thuê theo ng , bên thuê c chuy n s h u t i s n ế ờ ạ đồ đượ ể ở ữ à ả
thuê ho c ti p t c thuê theo tho thu n gi a các bên,v th i h n thuê t i s nặ ế ụ ả ậ ữ à ờ ạ à ả
ít nh t ph i b ng 60% th i gian c n thi t kh u hao t i s n thuê. Khi k t ấ ả ằ ờ ầ ế để ấ à ả ế
thúc th i h n thuê bên thuê c quy n ch n mua t i s n thuê theo giá danh ờ ạ đượ ề ọ à ả
ngh a th p h n giá tr th c t c a t i s n thuê t i th i i m mua l i.T ng sĩ ấ ơ ị ự ế ủ à ả ạ ờ đ ể ạ ổ ố
ti n cho thuê m t lo i t i s n quy nh t i h p ng thuê ph i t ng ngề ộ ạ à ả đị ạ ợ đồ ả ươ đươ
vs giá các t i s n ó trên th tr ng v o th i i m kí h p ng.à ả đ ị ườ à ờ đ ể ợ đồ
Câu 56: L i ích c a cho thuê t i chính i v i bên thuê ?ợ ủ à đố ớ
T ng ngu n l c s n xu t trong i u ki n thi u v n,ho c không i u ă ồ ự ả ấ đ ề ệ ế ố ặ đủ đ ề
kiên vay v n(1).ố
T ng ngu n l c s n xu t trong i u kiên thi u v n, c áp ng v n cao ă ồ ự ả ấ đ ề ế ố đượ đ ứ ố
h n b t c ph ng th c t i tr n o.ơ ấ ứ ươ ứ à ợ à
*G m (1), c áp ng v n cao h n b t c ph ng th c t i tr n o,m t ồ đượ đ ứ ố ơ ấ ứ ươ ứ à ợ à ộ
ph ng th c t i tr linh ho t có nhìu thu n l i.ươ ứ ạ ợ ạ ậ ợ
T ng ngu n l c s n xu t trong i u ki n thi u v n, vi c c p v n nhanh ă ồ ự ả ấ đ ề ệ ế ố ệ ấ ố
g n.ọ
Câu 57: L i ích c a cho thuê t i chính i vs bên cho thuê l gì?ợ ủ à đố à
Có r i ro th p,b o m s d ng v n úng m c ích,có hi u qu thu độ ủ ấ ả đả ử ụ ố đ ụ đ ệ ả
c nhi u l i nhu n.đượ ề ợ ậ
Có r i ro th p,b o m s d ng v n úng m c ích,có hi u qu ,t o độ ủ ấ ả đả ử ụ ố đ ụ đ ệ ả ạ
liên k t gi a nh cung c p v ng i cho thuê.ế ữ à ấ à ườ
Có r i ro th p,b o m s d ng v n úng m c ích,có hi u qu ,thu độ ủ ấ ả đả ử ụ ố đ ụ đ ệ ả
c chênh l ch v n khi ã h t h p ng trong tr ng h p ng i thuê tr đượ ệ ố đ ế ợ đồ ườ ợ ườ ả
l i thi t b .ạ ế ị
*Có r i ro th p,b o m s d ng v n úng m c ích,có hi u qu ,thu độ ủ ấ ả đả ử ụ ố đ ụ đ ệ ả
c chênh l ch v n khi ã h t h p ng trong tr ng h p ng i thuê tr đượ ệ ố đ ế ợ đồ ườ ợ ườ ả
l i thi t b , a d ng hoá kinh daonh,phân tán r i ro.ạ ế ị đ ạ ủ
Câu 58: L i ích c a thuê t i chính i v i n n kinh t ?ợ ủ à đố ớ ề ế
T ng ngu n v n cho u t . ă ồ ố đầ ư
T ng ngu n v n cho u t ,giúp các doanh nghi p trong n c ti p thu că ồ ố đầ ư ệ ướ ế đượ
công ngh cao v nh ng ti n b khoa h c k thu t.ệ à ữ ế ộ ọ ỹ ậ
*T ng ngu n v n cho u t ,giúp các doanh nghi p trong n c ti p thu ă ồ ố đầ ư ệ ướ ế
c công ngh cao v nh ng ti n b khoa h c k thu t,h tr ,c u cánh đượ ệ à ữ ế ộ ọ ỹ ậ ỗ ợ ứ
cho các doanh nghi p v a v nh phát tri n.ệ ừ à ỏ ể
T ng ngu n v n cho u t ,h tr ,c u cánh cho các daonh nghi p v a v ă ồ ố đầ ư ỗ ợ ứ ệ ừ à
nh phát tri n.ỏ ể
Câu 59:T ng s ti n cho thuê t i chính bao g m cho nh ng chi phí n o?ổ ố ề à ồ ữ à
Chi phí mua s m t i s n,chi phí v n chuy n.ắ à ả ậ ể
Chi phí mua sám t i s n,chi phí l p t ch y th .à ả ắ đặ ạ ử
Chi phí mua s m t i s n,chi phí khác.ắ à ả
*Chi phí mua s m t i s n,chi phí v n chuy n,chi phí l p t ch y th ,chi ă à ả ậ ể ắ đặ ạ ử
phí khác.
Câu 60: Vi c xác nh th i h n cho thuê d a trên nh ng c s n oệ đị ờ ạ ự ữ ơ ở à
Th i gian ho t ng c a t i s n,t c l i th i c a t i s n,giá c c a t i ờ ạ độ ủ à ả ố độ ỗ ờ ủ à ả ả ủ à
s n.ả
Th i h n ho t ng c a t i s n,t c l i th i c a t i s n,c ng s ờ ạ ạ độ ủ à ả ố độ ỗ ờ ủ à ả ườ độ ử
d ng c a t i s n,kh n ng thanh toán.ụ ủ à ả ả ă
Th i gian ho t ng c a t i s n,t c l i th i c a t i s n,các r i ro trên ờ ạ độ ủ à ả ố độ ỗ ờ ủ à ả ủ
th tr ng,c ng s d ng c a t i s n.ị ườ ườ độ ử ụ ủ à ả
*Th i gian ho t ng c a t i s n,t c l i th i c a t i s n,các r i ro trên ờ ạ độ ủ à ả ố độ ỗ ờ ủ à ả ủ
th tr ng,c ng s d ng c a t i s n,kh n ng thanh toán,tính ch t c a ị ườ ườ độ ử ụ ủ à ả ả ă ấ ủ
t ng lo i t i s n.ừ ạ à ả
Câu 61: Nh ng n i dung c b n v thánh toán không dùng ti n m t l gì?ữ ộ ơ ả ề ề ặ à
c i m,m v s d ng t i kho n,m c nhi u t i kho n.Đặ đ ể ở à ử ụ à ả ở đ ề à ả
M v s d ng t i kho n,l nh thanh toán v ch ng t ,t ng c phí thanh ở à ử ụ à ả ệ à ứ ừ ă đượ
toán.
*M v s d ng t i kho n,l nh thanh toán v ch ng t ,quy n v ngh a v ở à ử ụ à ả ệ à ứ ừ ề à ĩ ụ
c a t ch c cung ng d ch v thanh toán v khách h ng s d ng d ch v .ủ ổ ứ ứ ị ụ à à ử ụ ị ụ
M v s d ng t i kho n,l nh thanh toán v ch ng t , c i m.ở à ử ụ à ả ệ à ứ ừ đặ đ ể
Câu 62: T ch c cung ng d ch v thanh toán có nh ng quy n gì?ổ ứ ứ ị ụ ữ ề
Quy nh phí,m c th u chi,yêu c u khách h nh cung c p thông tin liên quan đị ứ ấ ầ à ấ
n s d ng d ch v thanh toán(1).đế ử ụ ị ụ
Quy nh phí,m c th u chi,yêu c u khách h nh cung c p thông tin liên quan đị ứ ấ ầ à ấ
n s d ng d ch v thanh toán.Không c t ch i cung c p d ch v thanh đế ử ụ ị ụ đượ ừ ố ấ ị ụ
toán k c khi khách h ng không áp ng các i u ki n s d ng d ch vể ả à đ ứ đ ề ệ để ử ụ ị ụ
ho c vi ph m các quy nh v thanh toán.ặ ạ đị ề
Quy nh phí,m c th u chi,yêu c u khách h nh cung c p thông tin liên quan đị ứ ấ ầ à ấ
n s d ng d ch v thanh toán,không c t ch i các d ch v thanh toán đế ử ụ ị ụ đượ ừ ố ị ụ
m khác h ng yêu c u.à à ầ
*G m (1),t ch i cung c p d ch v thanh toán khi khách h ng cung c p thôngồ ừ ố ấ ị ụ à ấ
tin liên quan n s d ng d ch v ho c vi ph m các quy nh v thanh đế ử ụ ị ụ ặ ạ đị ề
toán,t ch i các d ch v thanh toán b th p pháp.ừ ố ị ụ ấ ợ
Câu 63: T ch c cung ng d ch v thanh toán có ngh a v gì?ổ ứ ứ ị ụ ĩ ụ
Th c hi n các d ch v thanh toán nhanh, y ,chính xác,an to n theo yêu ự ệ ị ụ đầ đủ à
c u c a khách h ng(1).ầ ủ à
*G m(1),niêm y t công khai phí d ch v thanh toán, gi bí m t s d t i ồ ế ị ụ ữ ậ ố ư à
kho n,cung c p thông tin nh k , t xu t cho ch t i kho n v s d t i ả ấ đị ỳ độ ấ ủ à ả ề ố ư à
kho n v các d ch v thanh toán có liên quan khác.ả à ị ụ
Th c hi n các d chv thanh toán nhanh, y , chính xác, an to n theo yêu ự ệ ị ụ đầ đủ à
c u c a khách h ng,không c n gi bí m t s d t i kho n c a khách h ng.ầ ủ à ầ ữ ậ ố ư à ả ủ à
Th c hi n các d chv thanh toán nhanh, y , chính xác, an to n theo yêu ự ệ ị ụ đầ đủ à
c u c a khách h ng, gi bí m t s d t i kho n,không c n niêm y t công ầ ủ à ữ ậ ố ư à ả ầ ế
khai phí d ch v thanh toán.ị ụ
Câu 64: Phát bi u n o v quy n h n c a khách h ng d i ây trong thanh ể à ề ề ạ ủ à ướ đ
toán l chính xác nh t?à ấ
Có quy n yêu c u t ch c cung ng d ch v thanh toán cung c p các d ch về ầ ổ ứ ứ ị ụ ấ ị ụ
thanh toan,cung c p thông tin v s d ti n g i t i kho n thanh toán(1).ấ à ố ư ề ử à ả
*G m (1), cung c p thông tin v sô d t i kho n ti n g i thanh toán,cung ồ ấ à ư à ả ề ử
c p thông tin liên quan n giao d ch thanh toán trên t i kho n.Có quy n ấ đế ị à ả ề
khi u n i òi b i th ng thi t h i n u các t ch c cung ng d ch v thanh ế ạ đ ồ ườ ệ ạ ế ổ ứ ứ ị ụ
toán vi ph m các tho thu n.ạ ả ậ
Có quy n yêu c u t ch c cung ng d ch v thanh toán cung c p các d ch về ầ ổ ứ ứ ị ụ ấ ị ụ
thanh toán,cung c p thông tin v s d ti n g i t i kho n thanh toán, Có ấ à ố ư ề ử à ả
quy n khi u n i òi b i th ng thi t h i n u các t ch c cung ng d ch v ề ế ạ đ ồ ườ ệ ạ ế ổ ứ ứ ị ụ
thanh toán vi ph m các tho thu n.ạ ả ậ
Có quy n yêu c u t ch c cung ng d ch v thanh toán cung c p các d ch về ầ ổ ứ ứ ị ụ ấ ị ụ
thanh toán, cung c p thông tin v s d ti n g i t i kho n thanh toán,cung ấ à ố ư ề ử à ả
c p các thông tin liên quan n giao d ch thanh toán trên t i kho n.ấ đế ị à ả
Câu 65: Séc l gì?à
Séc l ph ng ti n thanh toán, l nh cho ng i thanh toán tr 1 s ti n nh t à ươ ệ ệ ườ ả ố ề ấ
nh cho ng i th h ng.đị ườ ụ ưở
Séc l ph ng ti n thanh toán do ng i kí phát l p ra,l nh cho ng i thanh à ươ ệ ườ ậ ệ ườ
toán tr 1 s ti n nh t nh cho ng ng th h ng.ả ố ề ấ đị ườ ụ ưở
Séc l ph ng ti n thanh toán do ng i kí phát l p d i hình th c ch ng tà ươ ệ ườ ậ ướ ứ ứ ừ
tho m u in s n,l nh cho ng i thanh toán tr 1 s ti n nh t nh cho ng i ẫ ẵ ệ ườ ả ố ề ấ đị ườ
th h ng.ụ ưở
*Séc l ph ng ti n thanh toán do ng i kí phát l p d i hình th c ch ng à ươ ệ ườ ậ ướ ứ ứ
t tho m u in s n,l nh cho ng i thanh toán tr không i u ki n m t s ti nừ ẫ ẵ ệ ườ ả đ ề ệ ộ ố ề
nh t nh cho ng i th h ng có tên ghi trên t séc ho c cho ng i c m ấ đị ườ ụ ưở ờ ặ ườ ầ
séc.
Câu 66: VN theo quy nh hi n h nh v s d ng séc thì n i dung ch y u ở đị ệ à ề ử ụ ộ ủ ế
bao g m:ồ
Ng i kí phát,ng i tr ti n,ng i th h ng,ng i th c hi n thanh toán.ườ ườ ả ề ườ ụ ưở ườ ự ệ
Ng i kí phát,ng i tr ti n,ng i th h ng,ng i th c hi n thanh toán, ườ ườ ả ề ườ ụ ưở ườ ự ệ
ng i thu h ,th i h n xu t trình.ườ ộ ờ ạ ấ
*Ng i kí phát,ng i tr ti n,ng i th h ng,ng i th c hi n thanh toán, ườ ườ ả ề ườ ụ ưở ườ ự ệ
ng i thu h ,th i h n xu t trình, a i m thanh toán,các y u t c b n c a ườ ộ ờ ạ ấ đị đ ể ế ố ơ ả ủ
t séc.ờ
Ng i kí phát,ng i tr ti n,ng i th h ng,ng i th c hi n thanh toán, ườ ườ ả ề ườ ụ ưở ườ ự ệ
ng i thu h ,th i h n xu t trình,các y u t c b n c a t séc.ườ ộ ờ ạ ấ ế ố ơ ả ủ ờ
Câu 67: Tr ng h p s ti n ghi trên séc có chênh lêhc gi a s ti n ghi b ng ườ ợ ố ề ữ ố ề ằ
s v s ti n ghi b ng ch thì thanh toán nh th n o?ố à ố ề ằ ữ ư ế à
*Không c thanh toán.đượ
S ti n c thanh toán l s ti n ghi b ng ch .ố ề đượ à ố ề ằ ữ
S ti n thanh toán l s ti n ghi b ng s .ố ề à ố ề ằ ố
Thanh toán s ti n nh ,ố ề ỏ
Câu 68: Th i h n xu t trình thông th ng c a séc l bao nhiêu ng y?ờ ạ ấ ườ ủ à à
Trong vòng 30 ng y.à
L 30 ng y.à à
*L 30 ng y k t ng y kí phát.à à ể ừ à
Không quá 6 tháng.
câu 69: séc c xu t trình sau th i h n c xu t trình có c thanh đượ ấ ờ ạ đượ ấ đượ
toán không?
c thanh toán.Đượ
Không c thanh toán.đượ
c thanh toán nh ng ch a quá 6 tháng.Đượ ư ư
* c thanh toán nh ng ch a quá 6 tháng k t ng y kí phát v ng i th cĐượ ư ư ể ừ à à ườ ự
hi n thanh toán không nh n c thông báo ình ch thanh toán i v i séc ệ ậ đượ đ ỉ đố ớ
ó.đ
Câu 70: U nhi m chi l gì?ỷ ệ à
L l nh thanh toán c a ng i tr ti n l p theo m u do t ch c cung ng d chà ệ ủ ườ ả ề ậ ẫ ổ ứ ứ ị
v thanh toán quy nh.ụ đị
L l nh thanh toán c a ng i tr ti n l p theo m u do t ch c cung ng d chà ệ ủ ườ ả ề ậ ẫ ổ ứ ứ ị
v thanh toán quy nh,g i cho t ch c cung ng d ch v thanh toán n i ụ đị ử ổ ứ ứ ị ụ ơ
mình m t i kho n.ở à ả
*L l nh thanh toán c a ng i tr ti n l p theo m u do t ch c cung ng à ệ ủ ườ ả ề ậ ẫ ổ ứ ứ
d ch v thanh toán quy nh, g i cho t ch c cung ng d ch v thanh toán n iị ụ đị ử ổ ứ ứ ị ụ ơ
mình m t i kho n,yêu c u trích m t s ti n nh t nh trên t i kho n c a ở à ả ầ ộ ố ề ấ đị à ả ủ
mình tr cho ng i th h ng.để ả ườ ụ ưở
L l nh thanh toán c a ng i tr ti n l p theo m u do t ch c cung ng d chà ệ ủ ườ ả ề ậ ẫ ổ ứ ứ ị
v thanh toán quy nh, yêu c u trích m t s ti n nh t nh trên t i kho n ụ đị ầ ộ ố ề ấ đị à ả
c a mình tr cho ng i th h ng.ủ để ả ườ ụ ưở
Câu 71:L nh chi(u nhi m chi) g m nh ng y u t n o?ệ ỷ ệ ồ ữ ế ố à
Ch l nh chi ho c u nhi m chi,s sêri,h tên, a ch c a ng i tr ủ ệ ặ ỷ ệ ố ọ đị ỉ ủ ườ ả
ti n,tên, a ch c a t ch c cung ng d ch v thanh toán ph c v ng i tr ề đị ỉ ủ ổ ứ ứ ị ụ ụ ụ ườ ả
ti n,h tên, a ch c a ng i th h ng.ề ộ đị ỉ ủ ườ ụ ưở
Ch l nh chi ho c u nhi m chi,s sêri,h tên, a ch c a ng i tr ủ ệ ặ ỷ ệ ố ọ đị ỉ ủ ườ ả
ti n,tên, a ch c a t ch c cung ng d ch v thanh toán ph c v ng i tr ề đị ỉ ủ ổ ứ ứ ị ụ ụ ụ ườ ả
ti n,h tên, a ch c a ng i th h ng, tên, a ch t ch c cung ng d ch ề ộ đị ỉ ủ ườ ụ ưở đị ỉ ổ ứ ứ ị
v thanh toán ph c v ng i th h ng,s ti n thanh toán b ng ch s ho cụ ụ ụ ườ ụ ưở ố ề ằ ữ ố ặ
b ng s .ằ ố
Ch l nh chi ho c u nhi m chi,s sêri,h tên, a ch c a ng i tr ủ ệ ặ ỷ ệ ố ọ đị ỉ ủ ườ ả
ti n,tên, a ch c a t ch c cung ng d ch v thanh toán ph c v ng i tr ề đị ỉ ủ ổ ứ ứ ị ụ ụ ụ ườ ả
ti n,h tên, a ch c a ng i th h ng, tên, a ch t ch c cung ng d ch ề ộ đị ỉ ủ ườ ụ ưở đị ỉ ổ ứ ứ ị
v thanh toán ph c v ng i th h ng,s ti n thanh toán b ng ch s ho cụ ụ ụ ườ ụ ưở ố ề ằ ữ ố ặ
b ng s .Ng y tháng n m l p u nhi m chi,ch kí c a ch t i kho n ho c ằ ố à ă ậ ỷ ệ ữ ủ ủ à ả ặ
ng i c ch t i kho n u quy n(3).ườ đượ ủ à ả ỷ ề
*G m (3),các yêu t khác do t ch c cung ng d ch v thanh toán quy nh ồ ố ổ ứ ứ ị ụ đị
không trái pháp lu t.ậ
câu 72: các ch th tham gia thanh toán liên ngân h ng i n t bao g m ủ ể à đ ệ ử ồ
nh ng th nh viên n o?ữ à à
Ng i phát l nh,ng i nh n l nh.ườ ệ ườ ậ ệ
Ng i phát l nh,ng i nh n l nh,ngân h ng nh n l nh,ngân h ng g i l nh.ườ ệ ườ ậ ệ à ậ ệ à ử ệ
*Ng i phát l nh,ng i nh n l nh,ngân h ng nh n l nh,ngân h ng g i ườ ệ ườ ậ ệ à ậ ệ à ử
l nh,trung tâm thanh toán.ệ
Ng i phát l nh,ng i nh n l nh, trung tâm thanh toán.ườ ệ ườ ậ ệ
Câu 73: i u ki n các th nh viên tham gia thanh toán bù tr i n t trên Đ ề ệ để à ừ đ ệ ử
a b n t nh th nh ph l gì?đị à ỉ à ố à
Các th nh viên tham gia ph i m i t i kho n t i chi nhánh NHNN ho c 1 NHà ả ở à ả ạ ặ
ch trì n o ó trên a b n t nh th nh ph . Các th nh viên ph i có v n b n ủ à đ đị à ỉ à ố à ả ă ả
ngh tham gia v ch p h nh các quy nh c a h th ng thanh toán bù đề ị à ấ à đị ủ ệ ố
tr (1).ừ
G m(1), các th nh viên tham gia ph i ho n to n ch u trách nhi m v s li u ồ à ả à à ị ệ ề ố ệ
ch ng t ,b ng TTBT.N u sai sot,t n th t ph i b i th ng cho ng i ứ ừ ả ế để ổ ấ ả ồ ườ ườ
thi t h i(2).ệ ạ
G m (3),ng i c u quy n tr c ti p l m th t c TTBT v giao nh n ồ ườ đượ ỷ ề ự ế à ủ ụ à ậ
ch ng t ph i ng kí m u ch kí c a mình v i các n v th nh viên v ứ ừ ả đă ẫ ữ ủ ớ đơ ị à à
NH ch trì.ủ
*G m(2),Ngân h ng ch trih có trách nhi m t ng h p k t qu TTBT c a các ồ à ủ ệ ổ ợ ế ả ủ
n v th nh viên v th c hi n thanh toán s chênh l ch bù tr .N u có s đơ ị à à ự ệ ố ệ ừ ế ự
chênh l ch phát sinh,các n v th nh viên ph i thanh toán k p th i s chênh ệ đơ ị à ả ị ờ ố
l ch ph i thanh toán ó.ệ ả đ
Câu 74: Nh ng quy nh chung v thanh toán i n t liên NH trên ph m vi ữ đị ề đ ệ ử ạ
to n qu c l gì?à ố à
Có 1 trung tâm thanh toan chính th c qu c gia t t i h N i v 1 trung tâm ứ ố đặ ạ à ộ à
thanh toán d phòng S n Tây,x lý thanh toán cách kho n giá tr cao,giá tr ự ở ơ ử ả ị ị
th p.các th nh viên tham gia h th ng ph i có i u ki n v c ch p ấ à ệ ố ả đủ đ ề ệ à đượ ấ
thu n c a NHNNVN.Các kho n giá tr th p c x lý bù tr trên a b n ậ ủ ả ị ấ đượ ử ừ đị à
t nh th nh ph .S chênh l ch ó c chuy n v trung tâm TTBT qu c ỉ à ố ố ệ đ đượ ể ề ố
gia(s giao d ch NHNN)x lí t c th i.Ch kí i n t (1).ở ị ử ứ ờ ữ đ ệ ử
G m (1).h n m c n ròng c xác nh cho t ng th nh viên(2).ồ ạ ứ ợ đượ đị ừ à
G m (2) ,các th nh viên ph i kí g i t i s giao d ch NHNN.ồ à ả ử ạ ở ị
*G m (1),chia s thi u h t trong thanh toán,h n m c n ròng c xác nh ồ ẻ ế ụ ạ ứ ợ đ đị
cho t ng th nh viên.ừ à
Câu 75:C c ph ng ti n thanh toán qu c t ch y u g m nh ungx ph ng ấ ươ ệ ố ế ủ ế ồ ư ươ
ti n n o?ệ à
*H i phi u,k phi u,séc.ố ế ỳ ế
H i phi u,séc.ố ế
K phi u.ỳ ế
Séc.
Câu 76: các ph ng th c thanh toán qu c t ch y u l gì?ươ ứ ố ế ủ ế à
Ph ng th c chuy n ti n.ươ ứ ể ề
Ph ng th c chuy n ti n,ph ng th c nh thu.ươ ứ ể ề ươ ứ ờ
Ph ng th c nh thu.ươ ứ ờ
*Ph ng th c chuy n ti n,ph ng th c nh thu, ph ng th c tín d ng ươ ứ ể ề ươ ứ ờ ươ ứ ụ
ch ng t (L/C).ứ ừ
Câu 77: Nh ng n i dung ch y u c a th tín d ng?ữ ộ ủ ế ủ ư ụ
S hi u th tín d ng, a i m v ng y m th tín d ng,lo i th tín d ng.ố ệ ư ụ đị đ ể à à ở ư ụ ạ ư ụ
S hi u th tín d ng, a i m v ng y m th tín d ng,lo i th tín ố ệ ư ụ đị đ ể à à ở ư ụ ạ ư
d ng,tên a ch nh ng ng i liên quan n nh TD,s ti n c a th tín ụ đị ỉ ữ ườ đế ư ố ề ủ ư
d ng.ụ
*S hi u th tín d ng, a i m v ng y m th tín d ng,lo i th tín ố ệ ư ụ đị đ ể à à ở ư ụ ạ ư
d ng,tên a ch nh ng ng i liên quan n nh TD,s ti n c a th TD,th i ụ đị ỉ ữ ườ đế ư ố ề ủ ư ờ
h n tr ti n,th i h n giao h ng,các ch ng t ng i xu t ph i xu t trình,camạ ả ề ờ ạ à ứ ự ườ ấ ả ấ
k t c a NH m L/C.ế ủ ở
S hi u th tín d ng, a i m v ng y m th tín d ng,lo i th tín ố ệ ư ụ đị đ ể à à ở ư ụ ạ ư
d ng,tên a ch nh ng ng i liên quan n nh TD,s ti n c a th TD,th i ụ đị ỉ ữ ườ đế ư ố ề ủ ư ờ
h n tr ti n,th i h n giao h ng,s cam k t c u NH m L/C.ạ ả ề ờ ạ à ự ế ả ở
Câu 78: có các loại thư TD?
Thư TD có thể huỷ ngang,thư TD không thể huỷ ngang,thư TD không thể huỷ
ngang miễn truy đòi,thư TD không thể huỷ ngang có xác nhận.
*Thư TD có thể huỷ ngang,thư TD không thể huỷ ngang,thư TD không thể huỷ
ngang miễn truy đòi,thư TD không thể huỷ ngang có xác nhận,thư TD chuyển
nhượng,thư TD tuần hoàn,thư TD đối ứng,Thư TD thanh toán dần.
Thư TD có thể huỷ ngang,thư TD không thể huỷ ngang,thư TD không thể huỷ
ngang miễn truy đòi,thư TD không thể huỷ ngang có xác nhận,thư TD chuyển
nhượng.
Thư TD có thể huỷ ngang,thư TD không thể huỷ ngang,thư TD không thể huỷ
ngang miễn truy đòi,thư TD không thể huỷ ngang có xác nhận,thư TD chuyển
nhượng,thư TD tuần hoàn.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×