Tải bản đầy đủ

BIEN BAN SH LOP

Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Lớp: 9A1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP
  
Hôm nay, vào lúc …… giờ, thứ …… ngày …… tháng …… năm 2011
Tại phòng học lớp 9A1 có tổ chức sinh hoạt lớp thường kỳ.
Thành phần tham dự của buổi sinh hoạt gồm có:
- Tổng số học sinh của lớp: ………… HS
+ Có mặt: ……………………… HS + Vắng mặt: ……………………………… HS
+ Vắng có lý do: …………… HS + Vắng không có lý do: …………….. HS
- Chủ toạ:…………………………………………… GVQN lớp.
- Thư ký: ……………………………………………. Là học sinh của lớp 9A1
- Đại biểu: …………………………………………… Là ………………………………… của …………………………
QUÁ TRÌNH DIỄN BIẾN CỦA BUỔI SINH HOẠT LỚP:
A- ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG TUẦN QUA:
I- BÁO CÁO CỦA CÁC TỔ TRƯỞÛNG – BAN CÁN SỰ LỚP:
1- Các tổ trưởng báo cáo về tình hình của tổ:
Tổ 1:
a- Nhận xét chung: - Thực hiện tốt: ………………………………………………………… - Thực hiện không tốt: ……………………………………………..
b- Nhận xét cá nhân tiêu biểu: - Thực hiện tốt: ………………………………………………………… - Thực hiện không tốt: ……………………………………………..
c- Dự kiến nguyên nhân: ……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........………………………….

……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
d- Kiến nghò lên GVQN: - Tuyên dương: ………………………………………………………………… - Phê bình: …………………………………………………………………….
Tổ 2:
a- Nhận xét chung: - Thực hiện tốt: ………………………………………………………… - Thực hiện không tốt: ……………………………………………..
b- Nhận xét cá nhân tiêu biểu: - Thực hiện tốt: ………………………………………………………… - Thực hiện không tốt: ……………………………………………..
c- Dự kiến nguyên nhân: ……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........………………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
d- Kiến nghò lên GVQN: - Tuyên dương: ………………………………………………………………… - Phê bình: …………………………………………………………………….
Tổ 3:
a- Nhận xét chung: - Thực hiện tốt: ………………………………………………………… - Thực hiện không tốt: ……………………………………………..
b- Nhận xét cá nhân tiêu biểu: - Thực hiện tốt: ………………………………………………………… - Thực hiện không tốt: ……………………………………………..
c- Dự kiến nguyên nhân: ……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........………………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
d- Kiến nghò lên GVQN: - Tuyên dương: ………………………………………………………………… - Phê bình: …………………………………………………………………….
Tổ 4:
a- Nhận xét chung: - Thực hiện tốt: ………………………………………………………… - Thực hiện không tốt: ……………………………………………..
b- Nhận xét cá nhân tiêu biểu: - Thực hiện tốt: ………………………………………………………… - Thực hiện không tốt: ……………………………………………..
c- Dự kiến nguyên nhân: ……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........………………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
d- Kiến nghò lên GVQN: - Tuyên dương: ………………………………………………………………… - Phê bình: …………………………………………………………………….
2- Các lớp phó báo cáo:
a- Lớp phó học tập báo cáo:
- Nhận xét cá nhân tiêu biểu: - Thực hiện tốt: ………………………………………………………… - Thực hiện không tốt: ……………………………………………..
- Dự kiến nguyên nhân: ……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........……………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
- Kiến nghò lên GVQN: - ĐV cá nhân: …………………………… - ĐV tổ: : ………………………………………… - ĐV lớp: : …………………………………
b- Lớp phó lao động báo cáo:
- Nhận xét cá nhân tiêu biểu: - Thực hiện tốt: ………………………………………………………… - Thực hiện không tốt: ……………………………………………..
- Dự kiến nguyên nhân: ……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........……………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
- Kiến nghò lên GVQN: - ĐV cá nhân: …………………………… - ĐV tổ: : ………………………………………… - ĐV lớp: : …………………………………
c- Lớp phó kỷ luật báo cáo:
- Nhận xét cá nhân tiêu biểu: - Thực hiện tốt: ………………………………………………………… - Thực hiện không tốt: ……………………………………………..
- Dự kiến nguyên nhân: ……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........……………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
- Kiến nghò lên GVQN: - ĐV cá nhân: …………………………… - ĐV tổ: : ………………………………………… - ĐV lớp: : …………………………………

3- Lớp trưởng báo cáo:
- Nhận xét chung:
- Thực hiện tốt: ……………………………………………………………………………………………. - Thực hiện không tốt: ………………………………………………………………… …………….
……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
- Dự kiến nguyên nhân: ……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........……………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
- Tổng hợp thi đua:
Tuyên dương Phê bình
- Đối với cá nhân: …………………………………………...……………………………. …………………………………………...…………………………….
- Dối với tổ: …………………………………………...……………………………. …………………………………………...…………………………….
- Kiến nghò lên GVQN:
- Đối với cá nhân: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Đối với tổ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Đối với lớp: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
4- Các báo cáo khác:
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
II- NHẬN XÉT CỦA GVQN:
1- Về học tập:
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
2- Về nề nếp:
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
3- Các công việc khác:
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
III- XỬ LÝ HỌC SINH VI PHẠM:
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
B- TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUẦN TỚI:
1- Về học tập:
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
2- Về nề nếp:
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
3- Các công việc khác:
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
Buổi sinh hoạt kết thúc vào lúc ………… giờ ……… cùng ngày.
Tân Bình, ngày ……… tháng ……… năm 2011
Chủ toạ - GVQN: Thư ký:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×