Tải bản đầy đủ

Quản lý bồi dưỡng giáo viên các trường mầm non thành phố Thái Nguyên theo chuẩn nghề nghiệp


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM

TRỊNH THỊ THANH BÌNH


QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN
CÁC TRƢỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

THÁI NGUYÊN - 2014

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM
TRỊNH THỊ THANH BÌNH
QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN
CÁC TRƢỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Mã số: 60.14.01.14
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI


THÁI NGUYÊN - 2014


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng bản thân. Các số liệu
trong luận văn là trung thực.
Kết quả của luận văn chưa từng được tác giả nào công bố trong bất kỳ các
công trình khác.


Tác giả luận văn
TRỊNH THỊ THANH BÌNH
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến:
Các Thầy cô giáo đã tham gia giảng dạy lớp Cao học Quản lý, những người Thầy,
người Cô đã trang bị cho tôi tri thức và kinh nghiệm quí báu trong lĩnh vực quản lý
giáo dục.
Tôi xin trân trọng cảm ơn các Thầy Cô giáo Khoa Sau đại học, Khoa Tâm lý giáo
dục trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thành phố Thái Nguyên, các bạn bè đồng nghiệp đã động viên và tạo điều kiện giúp
đỡ tôi hoàn thành luận văn này.
Cảm ơn giáo viên các trường mầm non trong thành phố Thái Nguyên đã giúp đỡ
tôi khảo sát về thực trạng bồi dưỡng giáo viên mầm non của thành phố Thái Nguyên.
Đặc biệt tôi xin tỏ lòng biết ơn TS.Nguyễn Thị Tuyết Mai đã tận tình hướng dẫn
và giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.


Tác giả luận văn


TRỊNH THỊ THANH BÌNH
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
LỜI CẢM ƠN ii
MỤC LỤC iii
DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT iv
DANH MỤC CÁC BẢNG v
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vi
MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 2
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2
4. Giả thuyết khoa học 3
5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
6. Phương pháp nghiên cứu 3
7. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 4
8. Cấu trúc luận văn 5
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN
MẦM NON THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 6
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề quản lý bồi dưỡng giáo viên mầm non 6
1.2. Một số khái niệm có liên quan 7
1.2.1. Khái niệm quản lý 7
1.2.2. Khái niệm quản lý giáo dục 10
1.2.3. Khái niệm bồi dưỡng giáo viên 11
1.2.4. Khái niệm chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non 12
1.3. Trường mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân 13
1.3.1. Vị trí, quyền hạn và nhiệm vụ của trường mầm non 13
1.3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng trường mầm non 13
1.3.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên mầm non 15
1.4. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non trong giai đoạn hiện nay 16
1.4.1. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống 16


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

1.4.2. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức 18
1.4.3. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm 19
1.5. Quản lý bồi dưỡng giáo viên các trường mầm non của hiệu trưởng 20
1.5.1. Nội dung quản lý bồi dưỡng giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp 20
1.5.2. Biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên mầm non của hiệu trưởng 21
1.5.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý bồi dưỡng của giáo viên mầm non 23
Kết luận chƣơng I 25
Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN CÁC
TRƢỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN THEO CHUẨN
NGHỀ NGHIỆP 26
2.1. Vài nét về tình hình kinh tế - xã hội thành phố Thái Nguyên 26
2.1.1. Đặc điểm địa lý - dân số 26
2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 26
2.2. Vài nét về giáo dục mầm non và đội ngũ cán bộ, giáo viên mầm non Thành
phố Thái Nguyên 27
2.2.1. Thực trạng giáo dục mầm non TP Thái Nguyên 27
2.2.2. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên mầm non
thành phố Thái Nguyên 31
2.3. Công tác quản lý bồi dưỡng giáo viên mầm non Thành phố Thái Nguyên
theo chuẩn nghề nghiệp 34
2.3.1. Nhận thức của khách thể khảo sát về tầm quan trọng của việc bồi
dưỡng giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp 34
2.3.2. Thực trạng mức độ biểu hiện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của
giáo viên mầm non thành phố Thái Nguyên theo chuẩn nghề nghiệp 35
2.3.3. Thực trạng mức độ biểu hiện các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức
của GVMN Thành phố Thái Nguyên theo chuẩn nghề nghiệp 37
2.3.4. Thực trạng mức độ biểu hiện kỹ năng sư phạm của giáo viên mầm
non thành phố Thái Nguyên 39
2.4. Thực trạng các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên các trường
mầm non thành phố Thái Nguyên theo chuẩn nghề nghiệp 40


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

2.4.1. Quản lý việc sắp xếp và sử dụng giáo viên 44
2.4.2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đào tạo giáo viên 44
2.4.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên 45
2.4.4. Chỉ đạo công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên 48
2.4.5. Xây dựng môi trường, tạo động lực thúc đẩy giáo viên 48
2.5. Đánh giá chung về thực trạng 49
2.5.1. Mặt mạnh và hạn chế của hiệu trưởng trong quản lý bồi dưỡng giáo viên 50
2.5.2. Nguyên nhân dẫn đến sự thành công và hạn chế 52
Kết luận chƣơng 2 56
Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN CÁC
TRƢỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN THEO CHUẨN
NGHỀ NGHIỆP 57
3.1. Nguyên tắc xây dựng các biện pháp 57
3.1.1. Đảm bảo tính pháp lý 57
3.1.2. Đảm bảo tính kế thừa 57
3.1.3. Đảm bảo tính khả thi 57
3.1.4. Đảm bảo tính đồng bộ 57
3.2. Đề xuất một số biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên các trường mầm
non Thành phố Thái Nguyên theo chuẩn nghề nghiệp 58
3.2.1. Biện pháp 1: Lập kế hoạch và chỉ đạo việc xây dựng thực hiện kế
hoạch bồi dưỡng giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp 58
3.2.2. Biện pháp 2: Tăng cường quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn
nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non 60
3.2.3. Biện pháp 3: Đổi mới quản lý hoạt động trên lớp của giáo viên và
hoạt động “Vừa học - vừa chơi” của trẻ trong trường mầm non 63
3.2.4. Biện pháp 4: Tăng cường quản lý thực hiện mục tiêu và nội dung
chương trình chăm sóc giáo dục trẻ trong trường mầm non 65
3.2.5. Biện pháp 5: Tạo môi trường thuận lợi và tạo động lực thúc đẩy
giáo viên phát huy phẩm chất đạo đức năng lực sư phạm của mình 67
3.2.6. Biện pháp 6: Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra đánh giá giáo viên 69


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 73
3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp 73
Kết luận chƣơng 3 77
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 78
1. Kết luận 78
2. Khuyến nghị 80
TÀI LIỆU THAM KHẢO 83
PHỤ LỤC


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT
Tên danh mục
Ký hiệu viết tắt
Ban giám hiệu
BGH
Cơ sở vật chất
CSVC
Công nghệ thông tin
CNTT
Công lập
CL
Cha mẹ học sinh
CMHS
Cán bộ quản lý
CBQL
Cán bộ, giáo viên
CBGV
Chăm sóc giáo dục
CSGD
Dân lập tư thục
DLTT
Giáo dục mầm non
GDMN
Hoạt động giáo dục
HĐGD
Phương pháp giáo dục
PPGD
Phòng Giáo dục và Đào tạo
PGD & ĐT
Quản lý
QL
Sở Giáo dục và Đào tạo
SGD & ĐT
Trường mầm non
TMN
Uỷ ban nhân dân
UBND


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1.1: Các tiêu chí thuộc lĩnh vực phẩm chất đạo đức, lối sống 16
Bảng 1.2: Các tiêu chí thuộc lĩnh vực kiến thức 18
Bảng 1.3: Các tiêu chí thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm 19
Bảng 2.1: Quy mô phát triển GDMN từ năm học 2010 - 2011 đến năm học
2012 - 2013 29
Bảng 2.2: Trình độ học vấn của cán bộ quản lý (từ năm học 2010 - 2011 đến năm
học 2012-2013) 31
Bảng 2.3: Trình độ chính trị 32
Bảng 2.4: Thâm niên công tác của cán bộ quản lý 32
Bảng 2.5: Trình độ chuyên môn của giáo viên MN (năm học 2012 - 2013) 33
Bảng 2.6: Cơ cấu đội ngũ giáo viên theo độ tuổi 33
Bảng 2.7: Nhận thức của khách thể khảo sát về tầm quan trọng của việc bồi
dưỡng GVMN theo chuẩn nghề nghiệp 34
Bảng 2.8. Ý kiến của HT, PHT về mức độ biểu hiện phẩm chất chính trị, đạo đức
lối sống của GVMN thành phố Thái Nguyên 35
Bảng 2.9: Ý kiến tự đánh giá của GVMN về mức độ biểu hiện phẩm chất chính
trị, đạo đức lối sống của bản thân 36
Bảng 2.10. Ý kiến của HT, PHT về mức độ biểu hiện lĩnh vực kiến thức của
GVMN thành phố Thái Nguyên 37
Bảng 2.11: Ý kiến tự đánh giá của GVMN Thành phố Thái nguyên về mức độ
biểu hiện lĩnh vực kiến thức của bản thân 38
Bảng 2.12: Ý kiến của HT, PHT về mức độ biểu hiện kỹ năng sư phạm của
GVMN thành phố Thái Nguyên 39
Bảng 2.13: GVMN thành phố Thái Nguyên tự đánh giá về kỹ năng sư phạm của
bản thân 39
Bảng 2.14: Ý kiến của CBQL về việc thực hiện các biện pháp quản lý 40
Bảng 2.15: Ý kiến của tổ trưởng và giáo viên về các biện pháp quản lý của hiệu trưởng 42
Bảng 3.1: Khảo nghiệm tính cần thiết của các biện pháp đề xuất 74
Bảng 3.2: Kết quả khảo nghiệm tính khả thi 75
Bảng 3.3: Kết quả tổng hợp khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các
biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên 76


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

Sơ đồ 1.1: Mô hình hoạt động quản lý 8
Sơ đồ 1.2: Mối quan hệ giữa các chức năng quản lý 10
Biểu đồ 2.1: Quy mô phát triển giáo dục mầm non từ năm học 2010 - 2011 đến
năm học 2012 - 2013 29
Biểu đồ 2.2: Ý kiến của CBQL về thực hiện các biện pháp quản lý của HT 41
Biểu đồ 2.3: Ý kiến của tổ trưởng và giáo viên về các biện pháp quản lý của
hiệu trưởng 43
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa VIII) đã khẳng
định, nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa, nhằm mục đích dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, vững
bước đi lên con đường chủ nghĩa xã hội. Phấn đấu năm 2020 đưa nước ta cơ bản
thành một nước công nghiệp, đó là nhiệm vụ hàng đầu đảm bảo xây dựng thành công
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đảng ta đã khẳng định: “Muốn tiến lên công nghiệp hóa,
hiện đại hóa thắng lợi, phải phát triển mạnh giáo dục và đào tạo, phát huy nguồn lực
con người là yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”. Nghị quyết Đại hội
đại biểu lần thứ VIII của Đảng nhấn mạnh: “Cùng với khoa học và công nghệ, giáo
dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi
dưỡng nhân tài”. Ngành giáo dục đào tạo có một trách nhiệm lớn là đào tạo ra nguồn
nhân lực có chất lượng cao về trí tuệ và trình độ tay nghề. Đại hội Đảng XI đánh giá
việc thực hiện chiến lược do đại hội VIII vạch ra chiến lược phát triển kinh tế xã hội
10 năm đầu của thế kỷ XXI “Chiến lược công nghiệp hóa hiện đại hóa theo định
hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở
thành một nước công nghiệp” sự phát triển của mỗi quốc gia trong thế kỷ XXI sẽ phụ
thuộc lớn vào tiềm năng tri thức của dân tộc đó. Giáo dục cùng với khoa học công
nghệ là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.
Giáo dục ngày nay được coi là nền móng của sự phát triển khoa học kinh tế và
đem lại sự thịnh vượng cho nền kinh tế quốc dân. Có thể nói rằng không có giáo dục
thì không có bất cứ sự phát triển nào đối với con người, kinh tế và văn hóa.
Là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục mầm non có mục
tiêu là giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố
đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào học lớp một. Muốn đạt được mục tiêu
trên, việc đầu tiên cần phải chăm lo phát triển cho đội ngũ giáo viên .
Để phát triển giáo dục mầm non một cách bền vững, người giáo viên phải có kiến
thức văn hóa cơ bản, phải được trang bị một hệ thống tri thức khoa học nuôi dạy trẻ, có
lập trường tư tưởng vững vàng, yêu nghề mến trẻ, nhiệt tình trong công việc. Trong quá


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

trình tổ chức hướng dẫn hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ có hiệu quả, đòi hỏi người giáo
viên phải có chuyên môn nghiệp vụ, phải tự học hỏi, nghiêm túc rèn luyện.
Muốn phát triển giáo dục mầm non một cách bền vững, người hiệu trưởng ở
các cơ sở cần có tinh thần trách nhiệm cao, năng lực quản lý và tổ chức các mặt hoạt
động phù hợp với điều kiện có được của cơ sở giáo dục do mình phụ trách. Người
hiệu trưởng có vai trò quan trọng đối với vấn đề sống còn của tổ chức như: Lập kế
hoạch chiến lược phát triển nhà trường, tổ chức bộ máy quản lý và chỉ đạo các hoạt
động giáo dục, xây dựng được hệ thống quản lý công tác bồi dưỡng cho giáo viên.
Thực tế cho thấy, ở một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Thái
Nguyên, đội ngũ giáo viên tuy đã được chuẩn hoá về bằng cấp nhưng phương pháp
giáo dục trẻ còn gò bó áp đặt, một số giáo viên tuổi đời cao nên ngại đổi mới, các
giáo viên trẻ còn thiếu kinh nghiệm trong việc chăm sóc giáo dục trẻ dẫn đến chất
lượng chưa đáp ứng được với yêu cầu đổi mới của giáo dục hiện nay. Hiện nay các
trường mầm non thành phố Thái Nguyên đang thực hiện chương trình giáo dục mầm
non mới của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành, đòi hỏi cán bộ quản lý cần có biện
pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp. Việc thực hiện
các yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non cần phải bồi dưỡng phẩm chất
chính trị, đạo đức, lối sống, kiến thức và kỹ năng sư phạm trong các trường mầm non
là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách. Toàn ngành giáo dục và các trường mầm non trong
thành phố Thái Nguyên thực hiện nghiêm túc, tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn vì
nhận thức của giáo viên không đồng đều về trình độ chuyên môn;
Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Quản lý
bồi dưỡng giáo viên các trường mầm non thành phố Thái Nguyên theo chuẩn
nghề nghiệp” góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non.
2. Mục đích nghiên cứu
Từ việc nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng, đề xuất một số biện pháp
quản lý bồi dưỡng giáo viên các trường mầm non Thành phố Thái Nguyên theo chuẩn
nghề nghiệp nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.
3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Công tác bồi dưỡng giáo viên của hiệu trưởng trường mầm non theo chuẩn
nghề nghiệp.


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

3.2. Đối tượng nghiên cứu
Các biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp
của hiệu trưởng các trường mầm non thành phố Thái Nguyên.
4. Giả thuyết khoa học
Trong thực tế hiện nay việc thực hiện quản lý bồi dưỡng giáo viên mầm non
theo chuẩn nghề nghiệp của một số trường mầm non thành phố Thái Nguyên thực
hiện khá tốt, đã thành nề nếp, bên cạnh đó, không ít trường còn gặp nhiều lúng túng,
nhất là trong công tác quản lý hoạt động này.
Nếu đề xuất được các biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên các trường mầm
non Thành phố Thái Nguyên theo chuẩn nghề nghiệp thì sẽ góp phần nâng cao chất
lượng đội ngũ giáo viên mầm non Thành phố Thái Nguyên.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về quản lý, quản lý bồi dưỡng giáo viên mầm
non, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
5.2. Đánh giá thực trạng quản lý bồi dưỡng giáo viên mầm non của hiệu trưởng một
số trường mầm non Thành phố Thái Nguyên theo chuẩn nghề nghiệp.
5.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non của hiệu
trưởng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non Thành phố Thái
Nguyên theo chuẩn nghề nghiệp.
6. Phƣơng pháp nghiên cứu
6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
Sử dụng các phương pháp phân tích, so sánh, khái quát hóa, hệ thống hoá để
nghiên cứu các vấn đề lý luận về vai trò của giáo viên, của hiệu trưởng trường mầm
non về chất lượng giáo dục mầm non, các biện pháp quản lý bồi dưỡng của hiệu
trưởng nhằm bồi dưỡng giáo viên các trường mầm non theo chuẩn nghề nghiệp.
6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
6.2.1. Phương pháp điều tra bằng phiếu: Thông qua hệ thống câu hỏi khảo sát nhận
thức của cán bộ quản lý, giáo viên mầm non về nội dung và các biện pháp quản lý


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

công tác bồi dưỡng giáo viên của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo
viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp.
6.2.2. Phương pháp quan sát
Dự giờ để đánh giá về năng lực sư phạm, trình độ nghiệp vụ của giáo viên.
6.2.3. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động:
Nghiên cứu hồ sơ sư phạm, các đồ dùng dạy học của giáo viên.
6.2.4. Phương pháp phỏng vấn:
Phỏng vấn cán bộ quản lý, giáo viên mầm non về các nội dung khảo sát.
6.2.5. Phương pháp xin ý kiến chuyên gia: Sử dụng phương pháp này để xin ý kiến
chuyên gia về các biện pháp đề xuất trong quản lý bồi dưỡng giáo viên mầm non
thành phố Thái Nguyên theo chuẩn nghề nghiệp.
6.2.6. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.
Nghiên cứu kinh nghiệm bồi dưỡng giáo viên của các trường mầm non đạt chuẩn.
6.3. Nhóm phương pháp thống kê toán học
Đề tài sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lí các kết quả nghiên
cứu thu được.
7. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu
7.1. Giới hạn về nội dung nghiên cứu: Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non theo
chuẩn nghề nghiệp thuộc trách nhiệm của Phòng Giáo dục & Đào tạo và hiệu trưởng
các trường mầm non, trong khuôn khổ luận văn, chúng tôi chỉ nghiên cứu biện pháp
quản lý bồi dưỡng giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp của người hiệu trưởng.
7.2. Giới hạn về địa bàn nghiên cứu và khách thể khảo sát: Thành phố Thái Nguyên
có 40 trường mầm non công lập và 7 trường mầm non tư thục. Trong thời gian có hạn,
chúng tôi chỉ nghiên cứu 20 trường mầm non, trong đó có cả trường công lập và tư
thục. Trưng cầu ý kiến của 20 hiệu trưởng, 40 phó hiệu trưởng, 120 giáo viên các
trường mầm non thành phố Thái Nguyên.
7.3. Giới hạn về thời gian khảo sát:
Khảo sát công tác bồi dưỡng và quản lý bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn nghề
nghiệp của hiệu trưởng các trường mầm non từ năm học 2010 - 2011 đến năm học
2012 - 2013.


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

8. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, luận văn được chia làm 3 chương.
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý bồi dưỡng giáo viên mầm non theo chuẩn
nghề nghiệp
Chương 2: Thực trạng quản lý bồi dưỡng giáo viên mầm non thành phố Thái
Nguyên theo chuẩn nghề nghiệp
Chương 3: Một số biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên mầm non thành phố
Thái Nguyên theo chuẩn nghề nghiệp

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×