Tải bản đầy đủ

Đức tính giản dị của Bác Hồ Tiết 93 Ngữ văn 7


Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thanh
Thuû
Häc sinh: Líp 7

Hå chÝ minh
(1890 - 1969)

Phạm Văn Đồng
TiÕt 93: v¨n b¶n

- Phạm Văn Đồng (1906-2000)
- Nhà cách mạng,nhà văn hóa lớn.
- Thủ tướng Chính phủ trên 30
năm.
- Là học trò xuất sắc của Chủ tịch
Hồ Chí Minh.
- Quê ở Đức Tân,Mộ
Đức,Quãng Ngãi.
Ph¹m v¨n ®ång
1. T¸c gi¶


Ngh lun
a. Xut x vn bn:
2. Tác phẩm
b. Phng thc biu t:
c trớch t bi Ch tch H Chớ Minh, tinh hoa v khớ
phỏch dõn tc, lng tõm ca thi i - din vn trong
L k nim 80 nm ngy sinh Ch tch H Chớ Minh (1970).
c. B cc:
- Mở b i: Câu 1 2: Nêu vấn đề cần nghị luận
- Thân b i: Còn lại: Những lí lẽ v dẫn chứng chứng
minh vấn đề.

Điều rất quan trọng cần phải làm nổi bật là sự nhất
quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất với đời
sống bình th<ờng vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ
tịch.
Rất lạ lùng, rất kì diệu là trong 60 năm của một cuộc
đời đầy sóng gió diễn ra ở rất nhiều nơi trên thế giới cũng nh<
ở n<ớc ta, Bác Hồ vẫn giữ nguyên phẩm chất cao quý của một
ng<ời chiến sĩ cách mạng, tất cả vì n<ớc, vì dân, vì sự nghiệp
lớn, trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp.

đặt vấn đề

Điều rất quan trọng cần phải làm nổi bật là

!"#$%&'()*+,)
-
Rất lạ lùng, rất kì diệu là trong 60 năm của một cuộc
đời đầy sóng gió diễn ra ở rất nhiều nơi trên thế giới cũng nh<
ở n<ớc ta, Bác Hồ vẫn giữ nguyên phẩm chất cao quý của một
ng<ời chiến sĩ cách mạng, tất cả vì n<ớc, vì dân, vì sự nghiệp
lớn, trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp.

đặt vấn đề
Nêu
vấn
đề
Giải
thích,
mở
rộng
vấn đề

ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ
b÷a ¨n C¸i nhµ Lèi sèng Lêi nãi vµ bµi viÕt
Gi¶I quyÕt vÊn ®Ò

Giản dị trong bữa ăn:
./%
,0(123%
4%!'$56#
,(7%-
8*+,9:
4 ;%(%1<()%=>?@
AB%0C -
8D@E F:
Bữa ăn chỉ có vài ba món giản đơn,
lúc ăn Bác không để rơi vãi một hột
cơm, ăn xong cái bát bao giờ cũng sạch
và thức ăn còn lại thì đ7ợcc sắp xếp t7
ơm tất.

Giản dị trong cách ở:
Cái nhà sàn của Bác vẻn vẹn chỉ có vài ba phòng,
và trong lúc tâm hồn của Bác lộng gió thời đại , thì
cái nhà nhỏ đó luôn luôn lộng gió và ánh sáng,
phảng phất h7ơng thơm của hoa v7ờn, một đời
sống nh7 vậy thanh bạch và tao nhã biết bao!
?%4FF(B
GH ((I("F
G (J/KB/F1
A)LMN(-
8A*:

Giản dị trong lối sống và
trong quan hệ với mọi ng7
ời:
Bác suốt đời làm việc, suốt ngày làm việc, từ việc
rất lớn: việc cứu n7ớc, cứu dân đến việc rất nhỏ,
trồng cây trong v7ờn, viết một bức th7 cho một
đồng chí, nói chuyện với các cháu miền Nam, đi
thăm nhà tập thể của công nhân
? &!(%B@
?J$J<? %4
,#? %) -
Bác Hồ bên bàn làm việcBác Hồ nói chuyện với đồng chí, đồng bào
Bác Hồ trồng cây cùng nhân dân

Giản dị trong lời nói
và bài viết
G<)? &!O#('
ấ(MK(%P(
,N4 CN
AK%= %#K(-
8A*:
Hồ chủ tịch cũng rất giản dị trong lời nói và
bài viết, vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu
đ7ợc, nhớ đ7ợc, làm đ7ợc. Suy cho cùng, chân lí,
những chân lí lớn của nhân dân ta cũng nh7 của
thời đại là giản dị: Không có gì quí hơn độc lập,
tự do , N7ớc Việt nam là một, dân tộc Việt
Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn,
song chân lí ấy không bao giờ thay đổi

Nh7ng chớ hiểu lầm rằng Bác sống khắc khổ theo lối nhà tu hành,
thanh tao theo kiểu nhà hiền triết ẩn dật. Bác Hồ sống đời sống giản
dị thanh bạch nh7 vậy, bởi vì ng7ời sống sôi nổi, phong phú đời sống
và cuộc đấu tranh gian khổ của quần chúng nhân dân. Đời sống vật
chất giản dị càng hoà hợp với đời sống tâm hồn phong phú , với những
t7 t7ởng, tình cảm, những giá trị tinh thần cao đẹp nhất. Đó là đời
sống thực sự văn minh mà Bác Hồ nêu g7ơng sáng trong thế giới ngày
nay.
Câu hỏi thảo luận đôi:
Trong đoạn văn này, tác giả đã sử dụng lí lẽ hay dẫn
chứng? Tác dụng của cách viết này là gì?

Tổng kết

Nội dung
C TNH GIN D CA BC H
bữa ăn Cái nhà Lối sống Lời nói và bài viết

Nghệ thuật:
Nghệ thuật nghị luận đặc sắc
Kết hợp các yếu tố
giảI thích, bình luận, biểu cảm
Lập luận chặt chẽ
Luận cứ toàn diện,
dẫn chứng tiêu biểu

GHI NHỚ:
Giản dị là đức tính nổi bật của Bác Hồ:
Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với
mọi người, trong lời nói và bài viết. ở Bác,
sự giản dị phù hợp với đời sống tinh thần
phong phú, với tư tưởng và tình cảm cao
đẹp. Bài văn vừa có những chứng cứ cụ
thể và nhận xét sâu sắc,vừa thấm đượm
tình cảm chân thành.
* S7u tầm những bài thơ viết về Bác.
* Soạn bài ý nghĩa văn ch7ơng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×