Tải bản đầy đủ

Xây dựng , đánh giá và lựa chọn chiến lược kinh doanh cho công ty trách nhiệm hữu hạn Thương Mại - Dịch Vụ - Vận Tải Trường Sinh

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU
MỤC LỤC
Đề mục Trang
Nhiệm vụ luận văn
Lời cảm ơn..............................................................................................i
Tóm tắt...................................................................................................ii
Mục lục...................................................................................................iii
Danh sách hình vẽ..................................................................................iv
Danh sách bảng biểu...............................................................................v
Danh sách từ viết tắt...............................................................................vi
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU......................................................................1
I. Lý do hình thành đề tài ...............................................................1
II. Mục tiêu đề tài.............................................................................2
III. Yù nghĩa thực tiễn đề tài.............................................................2
IV. Phương pháp nguyên cứu............................................................2
V. Giới hạn đề tài.............................................................................3
VI. Bố cục luận văn...........................................................................3
CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT................................................7
I. Tầm Quan Trọng Của Chiến Lược......................................................7
I.1 Chiến lược là gì..............................................................................7
I.2 Quản trị chiến lược là gì.................................................................7

I.3 Lợi ích của quản trị chiến lược.......................................................8
II. Mô Hình Quản Trị Chiến Lược...........................................................9
II.1 Theo Garry Smith..........................................................................9
II.2 Theo Fred R David........................................................................10
II.3 Mô hình nguyên cứu.....................................................................11
III. Qui Trình Hoạch Định Chiến Lược Công Ty......................................11
III.1 Giai đoạn hoạch định chiến lược.................................................12
III.2 Giai đoạn hình thành chiến lược..................................................12
III.3 Giai đoạn thực thi chiến lược......................................................12
IV. Các Loại Chiến Lược Đặt Thù............................................................13
IV.1 Chiến lược chuyên sâu................................................................14
IV.2 Chiến lược kết hợp......................................................................14
IV.3 Chiến lược thâm nhập thị trường.................................................14
IV.4 Chiến lược phát triển thị trường..................................................14
IV.5 Chiến lược phát triển sản phẩm...................................................14
IV.6 Chiến Lược Mở Rộng Hoạt Động...............................................14
IV.6.1 Đa dạng hóa đồng tâm........................................................14
IV.6.2 Đa dạng hóa theo chiều ngang............................................14
IV.6.3 Đa dạng hóa kiểu hỗn hợp..................................................14
- 1 -
CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU
IV.7 Các chiến lược khác....................................................................14
IV.7.1 Liên doanh..........................................................................14
IV.7.2 Thu hẹp hoạt động..............................................................14
IV.7.3 Cắt bỏ hoạt động................................................................14
IV.7.4 Thanh lí...............................................................................15
IV.7.5 Tổng hợp............................................................................15
V. Một Số Công Cụ Hỗ Trợ Hoạch Định Chiến Lược.............................15
V.1 Bảng tổng hợp môi trường kinh doanh.........................................15
V.2 Ma trận SWOT..............................................................................15
V.2.1 Ưu điểm................................................................................16
V.2.2Nhược điểm..........................................................................16
V.3 Ma trận QSPM..............................................................................17
V.3.1Ưu điểm.................................................................................19
V.3.2Nhược điểm..........................................................................19
CHƯƠNG III. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY.........21
I. Giới thiệu công ty........................................................................21
II. Giới thiệu về đội xe.....................................................................23
III. Giới thiệu đội cơ giới..................................................................24
IV. Sơ đồ tổ chức..............................................................................25
V. Báo cáo tài chính các năm qua....................................................26
1. Báo cáo tài chính 2004................................................................26
2. Báo cáo tài chính 2005................................................................27
3. Báo cáo tài chính 2006................................................................28
VI. Tổng quan về giao nhận..............................................................30
CHƯƠNG IV. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH......35
A. Phân tích môi trường bên ngồi..........................................................35
A.I Phân tích môi trường vĩ mô.....................................................35
A.I.1 Yếu tố kinh tế.....................................................................35
A.I.2 Yếu tố chính trị, pháp lý.....................................................38
A.I.3 Yếu tố xã hội tự nhiên........................................................39
A.I.4 Yếu tố công nghệ................................................................42
A.II Môi trường tác nghiệp............................................................41
A.II.1 Đối thủ cạnh tranh...........................................................41
A.II.2 Khách hàng......................................................................43
A.II.3 Nhà cung cấp nguồn hàng...............................................44
A.II.4 Đối thủ tìm ẩn..................................................................44
- 2 -
CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU
A.II.5 Dịch vụ thay thế..............................................................45
A.III Bảng tổng hợp các yếu tố bên ngồi.......................................45
B. Phân tích môi trường bên trong........................................................46
B.I. Dịch vụ...........................................................................46
B.I.1 Dich vụ giao nhận –vận tải........................................46
B.I.2 Thiết bị và máy móc..................................................47
B.I.3 Kho bãi......................................................................47
B.I.4 Nguồn hàng................................................................47
B.II Chất lượng dịch vụ.........................................................48
B.III Tài chính.......................................................................49
B.IV Tiếp thị..........................................................................53
B.V Hệ thống thông tin.........................................................54
B.VI Nguồn nhân lực.............................................................54
B.VII Nề nếp tổ chức.............................................................55
B.VIII Bảng tổng hợp các yếu tố bên trong...........................56
CHƯƠNG V. XÂY DỰNG, ĐÁNH GIÁ, CHỌN CHIẾN LƯỢC kinh doanh cho
công ty trách nhiệm hữu hạn Thương Mại - Dịch Vụ - Vận Tải Trường Sinh
I. Bảng đánh giá yếu tố bên ngồi....................................................57
II. Bảng đánh giá yếu tố bên trong...................................................60
III. Xây dựng chiến lược cho công ty................................................63
IV. Giải thích cơ sở hình thành chiến lược........................................64
V. Bảng tham khảo ý kiến chuyên gia.............................................74
CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ..................................76
I. Kết luận.......................................................................................76
II. Kiến nghị.....................................................................................77
HỆ THỐNG BẢNG VÀ HÌNH
BẢNG 2.1: Qui Trình Hoạch Định Chiến Lược....................................13
BẢNG 2.2: Ma Trận SWOT..................................................................16
BẢNG 2.3: Ma Trận QSPM...................................................................18
BẢNG 3.1: Giới Thiệu Đội Cơ Giới......................................................25
BẢNG 3.2: Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh (2004)................................27
BẢNG 3.3: Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh (2005)................................28
- 3 -
CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU
BẢNG 3.4: Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh (2006)................................29
BẢNG 4.1: Tốc Độ Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam...........................35
BẢNG 4.2: Tốc Độ Lạm Phát Việt Nam...............................................37
BẢNG 4.3: Vài Thông Số Chính Công Ty EDC....................................40
BẢNG 4.4: Bảng So Sánh......................................................................42
BẢNG 4.5: Bảng Tổng Hợp Các Yếu Tố Bên Ngồi..............................46
BẢNG 4.6: Số Liệu Thương Mại Công Ty............................................47
BẢNG 4.7: Số Liệu Tài Chính Công Ty................................................49
BẢNG 4.8: Các Tỷ Số Tài Chính Công Ty............................................50
BẢNG 4.9: Tổng Hợp Các Yếu Tố Bên Trong......................................56
BẢNG 5.1: Bảng Đánh Giá Các Yếu Tố Bên Ngồi...............................58
BẢNG 5.2: Bảng Đánh Giá Các Yếu Tố Bên Trong.............................61
BẢNG 5.3: Ma Trận SWOT Của Công Ty............................................63
BẢNG 5.4: Điểm Các Chiến Lược........................................................72
BẢNG 5.5: Bảng Hoạch Định Chiến Lược............................................73
BẢNG 5.6: Bảng Tham Khảo Yù Kiến Chuyên Gia.............................74
GHI CHÚ VIẾT TẮT CÁC TỪ:
SWOT: Strength Weaknesses Opportunities Threats.
QSPM: Quantity Strategy Possibility Matrix.
SPACE: Strategy Position Action Evaluate.
BCG: Boston Consulting Group.
IE: In Element.
IEF: In Factor Element.
EFE: Exterior Factor Element.
PEST: Politicy Economy Society Technology.
WTO: World Trade Oganization.
AFTA: Asean Free Trade Area.
CFPT: Common Effective Preferencial Tariff.
- 4 -
CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU
GDP:
CHƯƠNG I MỞ ĐẦU
I. Lý Do Hình Thành Đề Tài
Trong những năm gần nay, đất nước ta phát triển rất nhanh chóng trên con đường công
nghiệp và hiện đại hóa, việc mở cửa thực hiện buôn bán thông thương với nước ngồi
giúp cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa rất cấp thiết. Chính vì vậy nghành vận tải phát
triển rất nhanh chóng, dịch vụ vận tải ngày càng đa dạng hơn.
Trước đây hàng hóa đi từ người bán đến người mua thường dưới hình thức hàng lẻ phải
qua tay người vận tải và nhiều phương thức vận tải khác nhau. Xác xuất, rủi ro mất hàng
là rất lớn, người gửi hàng phải ký nhiều hợp đồng vận tải riêng biệt với từng người vận
tải riêng biệt. Trách nhiệm của người vận tải theo đó chỉ giới hạn theo chặn đường hay
dịch vụ do anh ta đảm nhiệm mà thôi. Cách mạng Container vào những năm 60 và 70
của thế kỷ đảm bảo an tồn và tin cậy cho việc vận chuyển hàng hóa. Nhiều công ty vận
tải ra đời tập trung vào dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng Container vì dịch vụ này
mang lại lợi ích cao và không cần trình độ cao.Chính vì vậy, việc cạnh tranh giữa các
công ty là không tránh khỏi. Do vậy cần có một chiến lược kinh doanh để phát triển
công ty.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương Mại - Dịch Vụ - Vận Tải Trường Sinh là công ty
chuyên phục vụ trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa với số lượng xe chuyên chở nhiều,
đa số tập trung vào việc vận chuyển hàng hóa từ các cảng Cát Lái, Khánh Hội, Tân
Cảng, Vict khắp mọi miền đất nước. Báo cáo kết quả hoạt động công ty luôn cao hơn dự
tốn của công ty vì công ty luôn giành được những hợp đồng vận chuyển lớn.
Bên cạnh những thuận lợi cũng có những khó khăn:
 Vốn đầu tư để mua xe mới.
 Mở rộng thị phần.
 Mở rộng dịch vụ vận tải.
 Duy trì mối quan hệ làm ăn lâu dài với khách hàng.
II. Mục tiêu đề tài
 Phân tích môi trường kinh doanh công ty.
 Xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh cho công ty.
 Phương pháp nguyên cứu: Sử dụng bảng tổng hợp ý kiến của các chuyên gia để
đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh công ty, ma trận SWOT
để hình thành chiến lược và ma trận QSPM để lựa chọn chiến lược.
III. Phương pháp thu thập dữ liệu
1. Dữ liệu thứ cấp
- 5 -
CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU
Thu thập từ tài liệu và các bảng báo cáo tài chính, kết quả hoạt động của công ty, các tập
chí chuyên nghành và phương tiện thông tin đại chúng.
2. Dữ liệu sơ cấp
Thu thập thông tin bằng cách phỏng vấn và xin ý kiến của các chuyên gia và thành viên
trong công ty.
IV. Mô hình nguyên cứu
Aùp dụng mô hình Fred R.David có hiệu chỉnh.
Hình 1.1: mô hình nguyên cứu
V. Y nghĩa thực tiễn đề tài
Nhằm hoạch định chiến lược cho công ty, giúp cho công ty thấy rõ hướng đi và ban
giám đốc làm gì để đạt mục tiêu đó.
VI. Giới hạn đề tài
Do giới hạn về thời gian cũng như tình hình thực tế nên luận văn chỉ nguyên cứu giai
đoạn đầu của quá trình quản trị chiến lược là hoạch định chiến lược cho công ty.
Bố cục luận văn
Chương 1: Mở Đầu.
Chương 2: Cơ Sở Lý Thuyết.
- 6 -
Xác định chức năng và
nhiệm vụ
Phân tích môi trường
Đánh giá và kiểm
tra
Phân tích và lựa chọn phương án
chiến lược
Xác định lại chức năng
và nhiệm vụ
CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU
Chương 3: Giới Thiệu Tổâng Quan Về Công Ty.
Chương 4: Phân Tích Môi Trường Kinh Doanh.
Chương 5: Xây Dựng, Đánh Giá, Lựa Chọn Các Phương Aùn Chiến Lược.
Chương 6: Kết Luận Và Kiến Nghị.
CHƯƠNG II CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1. Tầm quan trọng của quản lí chiến lược:
 Các khái niệm chiến lược.
 Chiến lược là gì?
 Quản trị chiến lược là gì?
 Lợi ích của quản trị chiến lược.
2. Mô hình quản trị chiến lược:
 Theo Garry Smith.
 Theo Fred R.David.
 Mô hình 5 tác lực.
 Mô hình Pest.
3. Qui trình hoạch định chiến lược cho công ty:
 Các giai đoạn quản trị chiến lược.
- 7 -
CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU
 Giai đoạn hình thành chiến lược.
 Giai đoạn thực thi chiến lược.
 Giai đoạn đánh giá chiến lược.
4. Các chiến lược đặc thù:
 Chiến lược kết hợp.
 Chiến lược chuyên sâu.
 Chiến lược mở rộng hoạt động.
 Chiến lược khác.
5. Một số công cụ hỗ trợ cho việc hoạch định chiến lược:
 Ma trận SWOT.
 Ma trận QSPM.
CHƯƠNG III GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
CHƯƠNG IV PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
Phân tích môi trường bên ngồi
 Mục tiêu: nhận diện các cơ hội, nguy cơ.
 Phân tích nghành bằng mô hình 5 tác lực.
 Phân tích các yếu tố vĩ mô bằng mô hình PEST.
 Ma trận tổng hợp các yếu tố bên ngồi.
 Ma trận hình ảnh cạnh tranh.
 Phân tích nghành: (mô hình 5 tác lực).
 Đối thủ cạnh tranh.
 Nhà cung ứng.
 Khách hàng.
 Nguy cơ nhập cuộc.
 Dịch vụ thay thế.
 Phân tích các yếu vĩ mô bằng mô hình PEST.
 Tác lực kinh tế.
 Tác lực chính trị.
 Tác lực tự nhiên xã hội.
 Tác lực công nghệ.
Phân tích môi trường bên trong
- 8 -
CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU
 Mục đích:
 Đánh giá những gì tổ chức có và không có.
 Đánh giá những gì tổ chức có thể làm và không thể làm.
 Nhận diện các điểm mạnh yếu công ty.
 Phương pháp: áp dụng phương pháp kiểm tốn nội bộ.
CHƯƠNG V XÂY DỰNG LỰA CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG ÁN
CHIẾN LƯỢC.
 Xây dựng chiến lược:
 Ma trận SWOT.
 Giải thích cơ sở hình thành chiến lược.
 Lựa chọn chiến lựa cho công ty:
 Ưu nhược các chiến lược.
 Ma trận QSPM:
 Xây dựng thang điểm ứng với mỗi chiến lược.
 Phỏng vấn các chuyên gia và thành viên trong công ty.
 Các chuyên gia và thành viên trong công ty cho điểm ứng với từng loại chiến
lược.
 Hình thành ma trận QSPM lựa chọn chiến lược có điểm số cao.
CHƯƠNG VI KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
- 9 -
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
CHƯƠNG II CƠ SỞ LÝ THUYẾT
I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
Hiện nay phần lớn các công ty phải trực diện với môi trường kinh doanh đầy biến động,
phức tạp và có nhiều rủi ro. Mặc dù hiệu quả hoạt động nội bộ vẫn còn rất quan trọng,
việc làm cho thích nghi với điều kiện môi trường đã trở thành yếu tố hết sức cần thiết
cho thành công.
Quản lí chiến lược làm rõ tầm quan trọng của việc chú trọng nhiều hơn đến việc phân
tích môi trường và hoạch định các chiến lược trực tiếp liên quan đến điều kiện môi
trường. Quản lí chiến lược giúp tổ chức nâng cao kết quả của mình bằng cách tăng
cường hiệu năng, hiệu quả làm việc.
Các khái niệm chiến lược:
1. Chiến lược là gì?
Theo Afred Chandler (thuộc đại học Harvard) định nghĩa: chiến lược bao hàm ấn định
các mục tiêu cơ bản dài hạn của một doanh nghiệp, đồng thời lựa chọn cách thức hoặc
tiến trình hoạt động và phân bố các tài nguyên thiết yếu để thực hiện mục tiêu đó.
Theo định nghĩa của Jame B. Quinn, thuộc đại học Dartmouth: chiến lược là một dạng
thức hoặc một kế hoạch phối hợp các mục tiêu chính, hoặc các chính sách và các trình
tự hành động thành một tổng thể kết dính với nhau.
Theo định nghĩa của Micheal E. Potter: chiến lược là sự sáng tạo ra vị thế có giá trị và
độc đáo bao gồm các hoạt động khác biệt là sự lựa chọn đánh đổi trong cạnh tranh và là
sự tạo ra phù hợp trong các hoạt động của doanh nghiệp.
2. Quản trị chiến lược là gì?
Theo Garry Smith: là các quá trình nghiên cứu môi trường hiện tại cũng như tương lai,
hoạch định các mục tiêu tổ chức đề ra và kiểm tra việc thực hiện các quyết định nhằm
đạt được các mục tiêu đó trong môi trường hiện tại cũng như tương lai.
Theo Fred R. David: quản trị chiến lược có thể định nghĩa như một nghệ thuật và khoa
học thiết lập, thực hiện và đánh giá các quyết định có liên quan nhiều chức năng cho
phép tổ chức đạt được mục tiêu đề ra.
3. Lợi ích của quản trị chiến lược
Quản trị chiến lược cho phép công ty năng động hơn là phản ứng lại trong việc định
hình tương lai. Nó cho phép công ty sáng tạo và ảnh hưởng với môi trường do đó, kiểm
sốt được số phận mình.
Quản trị chiến lược làm tăng khả năng phòng ngừa, ngăn chặn các vấn đề khó khăn của
công ty vì nó khuyến khích tương hỗ giữa quản trị viên và chức năng.
- 11 -
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Điểm lợi ích của quản trị chiến lược là giúp công ty tạo ra những chiến lược tốt hơn
thông qua việc sửõ dụng phương cách tiếp cận hệ thống hơn, hợp lí hơn và logic hơn
đến sự lựa chọn chiến lược.
Greenley nhấn mạnh đến 14 lợi ích của quản trị chiến lược:
 Nó cho biết sự nhận biết ưu tiên và tận dụng các cơ hội.
 Nó tạo ra cái nhìn khách quan về những vấn đề quản trị.
 Nó biểu hiện cơ cấu của việc hợp tác và kiểm sốt được cải thiện đối với
các hoạt động.
 Nó tối thiểu hóa tác động của những điều kiện và thay đổi có hại.
 Nó cho phép có những quyết định chính yếu hỗ trợ tốt hơn các mục tiêu
đã thiết lập.
 Nó thể hiện phân phối hiệu quả thời gian và các nguồn tài nguyên cho các
cơ hội đã xác định.
 Nó cho phép tốn ít thời gian và tài nguyên hơn dành cho việc điều chỉnh
lại các quyết định sai sót hoặc các quyết định đặc biệt.
 Nó tạo ra cơ cấu cho việc thông tin nội bộ trong bộ phận nhân sự.
 Giúp hòa hợp sự ứng xử các cá nhân vào trong nỗ lực chung.
 Nó cung cấp cho việc làm rõ trách nhiệm cá nhân.
 Khuyến khích suy nghĩ về tương lai.
 Tạo ra phương cách hợp tác, hài hòa và nhiệt tình để xử lí các vấn đề và
cơ hội phát sinh.
 Nó khuyến khích thái độ tích cực và đổi mới.
 Nó cho ta một mức độ kỷ luật và qui cách quản trị doanh nghiệp.
II. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
Các tác giả khác nhau đã đưa ra mô hình về quản trị chiến lược khác nhau nhưng nhìn
chung đều thể hiện 3 giai đoạn quản trị chiến lược:
Giai đoạn 1: Hình thành chiến lược.
Giai đoạn 2: Thực thi chiến lược.
Giai đoạn 3: Đánh giá chiến lược.
1. Theo Garry Smith
Hình 2.1 (Mô hình về quản trị chiến lược của Garry Smith)
- 12 -
Phân tích môi trường
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Mô hình của Garry Smith có đặc điểm là đề cập việc phân tích môi trường trước khi xác
định nhiệm vụ và chức năng, mục tiêu công ty. Quan niệm này cho thấy rằng bối cảnh
cạnh tranh ngày nay càng gay gắt mãnh liệt, đòi hỏi các nhà quản trị cần phân tích, tìm
hiểu những lợi ích và khó khăn của môi trường vĩ mô trước, kế đó mới xét đến hoạt
động vi mô trong quan hệ tác nghiệp nhằm xác định các nhiệm vụ và các mục tiêu công
ty sao cho phù hợp và thích nghi nhất để tồn tại và phát triển trong môi trường đầy biến
động và phức tạp.
2. Theo Fred R. David
Đề cập việc xác định nhiệm vụ chức năng và các mục tiêu trước khi phân tích môi
trường kinh doanh nhằm loại bõ một số chiến lược không phù hợp với mục tiêu công ty.
Tuy nhiên việc xác định việc nhiệm vụ và mục tiêu trước nó ảnh hưởng đến tiến trình
hoạch định chiến lược vì phát sinh tư tưởng chủ quan trong suy nghĩ. Do đó, sau khi
phân tích môi trường cần xác định lại mục tiêu công ty.
Hình 2.2 (Mô hình Fred R. David)
- 13 -
Phân tích và lựa chọn phương án chiến
lược
Đánh giá chiến lược
Xác định chức năng nhiệm vụ và mục tiêu
Thực hiện chiến lược
Xác định nhiệm vụ
chức năng và mục
tiêu
Phân tích môi trường
Phân tích và lựa chọn các
phương án chiến lược
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
3. Mô hình nguyên cứu
Hình 2.3 (mô hình nguyên cứu)
III. QUI TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY
Trên cơ sở phân tích 2 mô hình trên và các đặc điểm của công ty là công ty chủ yếu
phục vụ vận tải nên qui trình hoạch định sẽ theo Fred Daviad có chỉnh sửa gồm các
bước sau:
Bước 1: Xác định nhiệm vụ, chức năng và mục tiêu công ty.
Bước 2: Phân tích môi trường kinh doanh và nhận định các cơ hội và nguy cơ, các điểm
yếu và mạnh.
Bước 3: Xác định lại mục tiêu công ty.
Bước 4: Xây dựng các phương án chiến lược.
Bước 5: Đánh giá và lựa chọn các phương án chiến lược.
- 14 -
Thực thi chiến lược
Đánh giá và kiểm tra
Phân tích môi
trường
Phân tích và lựa
chọn phương án
chiến lược
Xác định nhiệm
vụ và chức năng
Xác định lại mục tiêu
và chức năng
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Bước 6: Đưa ra biện pháp.
Quá trình quản trị chiến lược 3 giai đoạn:
Hình thành chiến lược, thực thi chiến lược, đánh giá chiến lược. Hoạch định chiến lược
là giai đoạn đầu trong quản lí chiến lược.
1. Giai đoạn hình thành chiến lược chiến lược
là quá trình thiết lập các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh, thực hiện điều tra nguyên cứu
để xác định các yếu tố cơ hội và nguy cơ đến với tổ chức từ bên ngồi, chỉ rõ các điểm
mạnh yếu bên trong, đề ra các mục tiêu dài hạn và lựa chọn giữa những chiến lược thay
thế.
Các kỹ thuật quan trọng để hình thành chiến lược có thể hợp nhất thành một qui trình ra
quyết định gồm 3 giai đoạn: giai đoạn nhập vào, giai đoạn kết hợp và giai đoạn quyết
định.
Giai đoan nhập vào: bao gồm ma trận đánh giá các yếu tố bên ngồi (EFE), ma trận hình
ảnh cạnh tranh (IE), ma trận yếu tố bên trong (IFE). Thông qua các ma trận này, ta rút ra
điểm mạnh, yếu, cơ hội, nguy cơ của công ty. Các yếu tố này sẽ được đưa vào giai đoạn
2.
Giai đoạn kết hợp: bao gồm ma trận SWOT, ma trận BCG, ma trận IE, và ma trận chiến
lược chính. Giai đoạn này tập trung đưa ra những chiến lược khả thi bằng cách kết hợp
các yếu tố quan trọng bên trong và bên ngồi.
Giai đoạn quyết định:
Sử dụng ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng QSPM. Giai đoạn này sử
dụng các yếu tố quan trọng rút ra từ giai đoạn nhập vào để đánh giá khách quan chiến
lược khả thi rút ra từ gia đoạn 2.
2. Giai đoạn thực thi
Khi công ty đã quyết định theo đuổi một hay nhiều chiến lược thì quá trình quản trị
chiến lược không có nghĩa kết thúc. Nó phải có sự chuyển dịch ý nghĩa chiến lược thành
hành động chiến lược. Sự chuyển dịch này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu các quản trị
viên và các nhân viên công ty hiểu được công ty, cảm thấy mình là một bộ phận trong
đó, thông qua việc tham gia vào các hoạt động thực thi chiến lược trở nên gắn bó với
việc giúp công ty thành công. Nếu không có sự hiểu biết và tận tụy đó, những nỗ lực
trong việc thực thi chiến lược sẽ gặp nhiều vấn đề. Việc vạch ra chiến lược thành công
không có nghĩa là thực thi chiến lược thành công.
3. Giai đoạn đánh giá chiến lược
Quá trình quản trị hiến lược dẫn đến kết quả những quyết định có thể mang lại những
kết quả lâu dài có ý nghĩa và ngược lại những quyết định chiến lược sai lầm có thể gây
ra những bất lợi nghiêm trọng. Vì thế, các nhà chiến lược cần thiết phải xem xét lại,
đánh giá, điều chỉnh thi hành các chiến lược. Việc đánh giá chiến lược bao gồm các hoạt
động cơ bản:
Kiểm sốt những cơ sở cơ bản chiến lược một công ty.
So sánh những kết quả mong muốn với những kết quả thực sự tiếp nhận những hoạt
động đúng để đảm bảo là công việc đang thực hiện phù hợp với kế hoạch.
- 15 -
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Bảng 2.3 (qui trình hoạch đinh chiến lược)
IV. CÁC CHIẾN LƯỢC ĐẶT THÙ
Theo Fred David có 14 chiến lược đặc thù
1. Các chiến lược kết hợp
Cho phép một công ty có thể kiểm sốt đối với các nhà phân phối, nhà cung cấp và
đối thủ cạnh tranh.
Kết hợp về trước: tăng quyền sở hữu hoặc kiểm sốt đối với nhà phân phối, nhà bán
hàng lẻ.
Kết hợp về sau: tìm kiếm quyền sở hữu hoặc kiểm sốt nhà cung cấp của công ty.
Kết hợp theo chiều ngang: tìm ra quyền sở hữu hoặc kiểm sốt đối với đối thủ cạnh
tranh.
2. Các chiến lược chuyên sâu
Đòi hỏi nỗ lực tập trung cải tiến vị thế cạnh tranh của công ty với những sản phẩm
hiện có trên cơ sở tăng cường hoạt động tiếp thị hoặc cải tiến sản phẩm hiện có mà
không thay đổi các yếu tố khác.
2.1. Thâm nhập thị trường: tìm kiếm thị phần tăng lên cho những sản phẩm hiện có
và dịch vụ trong các thị trường hiện tại có những nỗ lực tiếp thị nhiều hơn.
2.2. Phát triển thị trường: đưa các sản phẩm và dịch vụ hiện có vào khu vực mới.
- 16 -
Giai đoạn 1: Giai Đoạn Nhập Vào
Ma trận đánh giá các Ma trận hình ảnh Ma trận đánh các yếu yếu
tố bên ngồi (EFE) Cạnh tranh (IE) tố bên trong (IFE)
Giai đoạn 2: Giai Đoạn Kết Hợp
Ma trận Ma trận Ma trận Ma trận Ma trận cl chính
SWOT SPACE BCG IE
Giai đoạn 3: Giai Đoạn Quyết Định
Ma trận hoạch định có khả năng định lượng QSPM
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.3. Phát triển sản phẩm: tăng doanh số bằng việc cải tiến hoặc sửa đổi các dịch vụ.
3. Các chiến lược mở rộng hoạt động:
Gồm các chiến lược sau:
1.1Đa dạng hóa các hoạt động đồng tâm: thêm vào các sản phẩm dịch vụ mới có
quan hệ với nhau
1.2 Đa dạng hóa theo chiều ngang: thêm vào các sản phẩm và dịch vụ mới không
quan hệ gì với nhau cho những khách hàng hiện có.
1.3Đa dạng hóa hoạt động kiểu hỗn hợp: thêm vào các sản phẩm và dịch vụ mới
không quan hệ gì với nhau.
4.Các chiến lược khác
4.1 Liên doanh: hai hay nhiều công ty để hình thành công ty độc lập vì những mục
đích hợp tác.
4.2 Thu hẹp hoạt động: củng cố lại thông qua việc cắt giảm chi phí tài sản để cứu
vãn doanh số và lợi nhuận sụt giảm.
4.3 Cắt bỏ bớt hoạt động: bán đi một chi nhánh hay một phần công ty.
4.4 Thanh lí: bán tất cả tài sản công ty từng phần một với những giá trị thực của
chúng.
4.5Tổng hợp: theo đuổi hai hay nhiều chiến lược cùng lúc.
V. MỘT SỐ CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHO VIỆC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC
 Bảng tổng hợp môi trường kinh doanh
Bảng này là công cụ hữu ích cho việc phân tích môi trường vĩ mô, môi trường tác
nghiệp và tình hình nội bộ công ty. Bảng tổng hợp môi trường kinh doanh tổng hợp các
yếu tố chính yếu trong đó việc liệt kê từng yếu tố và đánh giá ảnh hưởng (tốt hay xấu)
và ý nghĩa (hoặc tác động) của các yếu tố đó đối với công ty.
Cột 1: Liệt kê yếu tố bên trong ngòai ảnh hưởng đến công ty.
Cột 2: Xác định mức độ quan trọng của nhiều yếu tố tác động đến nghành. Cho điểm từ
1 đến 4 tương ứng với mức độ từ ít quan trọng đến rất quan trọng.
Cột 3: Xác định mức độ tác động của từng yếu tố đối với công tycho điểm từ 1 đến 4
tương ứng mức độ tác động từ ít đến nhiều.
Cột 4: Tính chất tác động của các yếu tố, (+): tích cực, (-): tiêu cực.
Cột 5: Tích các cột (2), (3), (4).
Bảng tổng hợp môi trường kinh doanh:
 Ma trận SWOT
- 17 -
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Nội bộ của một tổ chức bao giờ cũng tồn tại những điểm yếu và mạnh. Song song đó,
luôn có các cơ hội và nguy cơ từ bên ngồi tác động đến. Sau khi đã chọn ra những yếu
tố ảnh hưởng từ bảng tổng hợp môi trường kinh doanh, các nhà chiến lược có nhiệm vụ
sắp xếp yếu tố theo một thứ tự nào đó để đưa ra chiến lược khả thi và có lợi nhất, ma
trận SWOT sẽ giúp họ làm điều đó.
Mô hình ma trận SWOT
Các chiến lược điểm mạnh - cơ hội (S-O).
Các chiến lược điểm yếu - cơ hội (W-O).
Các chiến lược điểm mạnh - nguy cơ (S-T).
Các chiến lược điểm yếu - cơ hội (W-T).
Sự kết hợp các yếu tố bên trong và bên ngồi là nhiệm vụ khó khăn của việc kết hợp ma
trận SWOT, nó đòi hỏi nhà quản trị phán đốn tốt, nên chú ý rằng mọi sự kết hợp chỉ có
tính tương đối.
Các chiến lược SO sử dụng điểm mạnh và tận dụng cơ hội. Các nhà quản trị mong
muốn tổ chức của họ ở vào vị trí điểm mạnh có thể được lợi dụng để sử dụng những xu
hướng và biến cố môi trường bên ngồi.
Thông thường các tổ chức sẽ theo đuổi chiến lược WO, WT, ST để tổ chức có thể ở vào
vị trí mà họ áp dụng chiến lược SO. Khi công ty có những điểm yếu lớn thì họ sẽ cố
gắng vượt qua, làm cho chúng trở thành điểm mạnh. Khi một tổ chức đối đầu với các
nguy cơ lớn thì nó sẽ tìm cách tránh né để tập trung vào những cơ hội.
Ma trận SWOT
Bảng 2.4 (Ma Trận SWOT)
Ma trận SWOT Các cơ hội (O) Các nguy cơ (T)
Các điểm mạnh (S) Các chiến lược SO, sử
dụng điểm mạnh, tận
dụng cơ hội.
Các chiến lược ST, sử
dụng điểm mạnh tránh
nguy cơ.
Các điểm yếu (W) Các chiến lược WO vượt
qua điểm yếu bằng cách
tận dụng cơ hội.
Các chiến lược WT khắc
phục tối đa các yếu tố kém
để giảm nguy cơ.
Các chiến lược WO nhằm cải thiện điểm yếu bên trong bằng cách tận dụng những cơ
hội bên ngồi.
Các chiến lược ST sử dụng các điểm mạnh của công ty tránh hay giảm ảnh hưởng các
nguy cơ bên ngồi.
- 18 -
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Các chiến lược WT là những chiến lược phòng thủ nhằm giảm bớt các điểm yếu và
tránh các nguy cơ. Trong thực tế công công ty có nhiều điểm yếu từ bên ngồi sẽ có nguy
cơ phá sản. Sử dụng chiến lược WT nhằm tồn tại, liên kết, phá sản.
1. Ưu điểm
 Giúp nhà chiến lược có cái nhìn tổng quát về điểm mạnh, yếu, cơ hội, nguy cơ.
 Xây dựng nhiều phương án hành động.
2. Nhược điểm
 Không chỉ ra được mức độ ưu tiên của từng phương án.
 Không hình thành được chiến lược kết hợp cả 4 yếu tố S, W, O, T.
Ma trận SWOT
Ngồi việc phân loại chiến lược khả thi để lập danh sách ưu tiên, theo tài liệu chỉ có một
kỹ thuật phân tích được thiết lập để lựa chọn chiến lược khả thi nào có tính hấp dẫn nhất
trong các chiến lược khả thi đề ra. Kỹ thuật này cho thấy khách quan chiến lược khả thi
nào là thích hợp nhất. Ma trận QSPM sử dụng các yếu tố đầu vào nhờ những thông tin
từ môi trường kinh doanh ở giai đoạn 1 và kết quả ở giai đoạn 2. Ma trận QSPM là công
cụ cho phép chiến lược gia, ban lãnh đạo đánh giá khách quan các chiến lược khả thi
được lựa chọn trên các yếu tố thành công bên trong và bên ngồi đã được xác định. Ma
trận QSPM đòi hỏi có phán đốn tốt về trực giác.
 Ma trận QSPM
Ma trận QSPM được thực hiện thông qua 6 bước:
Bước 1: Liệt kê các mối đe dọa, cơ hội lớn bên ngồi và các điểm mạnh yếu bên trong ở
cột bên trái của ma trận QSPM. Các thông tin này được lấy trực tiếp từ ma trận SWOT,
bao gồm tối thiểu 10 yếu tố quan trọng thành công bên ngồi và 10 yếu tố thành công
quan trọng bên trong.
Bước 3: Nguyên cứu các ma trận ở giai đoạn 2 và xác định các chiến lược khả thi nhất
mà công ty cần xem xét lựa chọn. Ghi lại các chiến lược này trên hàng đầu tiên của ma
trận QSPM.
Bước 4: Xác định số điểm hấp dẫn, đó là giá trị biểu thị tính hấp dẫn tương đối của mỗi
chiến lược. Số điểm hấp dẫn được xác định bằng cách xem xét một yếu tố thành công
quan trọng bên trong và bên ngồi từng cái một. Nếu yếu tố nào đó có ảnh hưởng đến
chiến lược có tính hấp dẫn thì cho điểm từ 1 đến 4.
Bước 5: Tính tổng số điểm hấp dẫn = số điểm phân loại * số điểm hấp dẫn tương ứng
mỗi hàng. Tổng số điểm càng cao thì chiến lược càng khả thi.
Bước 6: Tính tổng số điểm bằng cách cộng các điểm hấp dẫn theo mỗi cột.
BẢNG 2.5 ( ma trận QSPM)
- 19 -
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Các yếu tố bên trong:
1= yếu nhất; 2= ít yếu nhất;
3= ít mạnh nhất; 4= mạnh nhất;
- 20 -
Các yếu tố chính Các chiến lược có thể lựa chọn
Phân
loại
Chiến lược 1 Chiến lược2 Chiến lược 3
Điểm
hấp
dẫn
Tổng số
điểm
Điểm
hấp
dẫn
Tổng
số
điểm
Điểm
hấp
dẫn
Tổng
số
điểm
Các yếu tố bên ngồi:
Kinh tế
Chính trị/pháp luật
Xã hội, văn hóa, dân
số

Các yếu tố bên
trong:
Quản trị
Tài chính
Kếtốn, tiếp thị
Sản xuất

Tổng số điểm
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Các yếu tố bên ngồi:
1= Hành động phản ứng công ty còn nghèo.
2= Hành động phản ứng công ty còn nghèo dưới trung bình
3= Hành động phản ứng công ty trên trung bình.
4= Hành động phản ứng công ty rất tốt.
1. Ưu điểm ma trận QSPM
 Các nhóm chiến lược được nghiên cứu đồng thời hay liên tục.
 Không hạn chế số lượng chiến lược khi đánh giá cùng một lúc.
 Đòi hỏi chiến lược gia phải kết hợp các yếu tố bên ngồi và bên trong .
 Giảm khả năng bỏ sót yếu tố then chốt.
 Sử dụng thành công cho một số doanh nghiêp nhỏ.
2. Hạn chế ma trận QSPM
 Phán đốn bằng trực giác và dựa vào cơ sở kinh nghiệm.
 Cho điểm không chính xác.
- 21 -
CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG TY
CHƯƠNG III GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG
TY
I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY:
Công ty trách nhiệm hữu hạn TRƯỜNG SINH là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh
vực giao nhận vận tải tại Việt Nam. Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ vận tải vận
chuyển hàng hóa, kinh doanh khai thác kho bãi đóng gói kiểm kiện hàng hóa.
Trụ sở chính: 245 An Bình, Dĩ An, Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 6145241.
Fax: (0650) 7451233.
Mã số thuế:3700611433.
Email: www.Trườngsinh.Com
• Các dịch vụ đặc trưng:
 Cung cấp dịch vụ vận tải cho khách hàng kể cả thứ 7 và chủ nhật, ngày lễ.
 Giao nhận hàng lẻ và hàng nguyên Container đến tận công trình.
 Giao nhận vận chuyển hàng đóng gói hàng dự án bao gồm quá khổ và quá tải.
• Mục tiêu công ty:
 Với phương châm phía trước là bầu trời (about us only sky) công ty luôn phấn đấu
vươn lên trở thành nhà cung cấp dịch vụ vận tải uy tín chất lượng cao nhất.
 Xây dựng đội ngũ có trình độ chuyên nghiệp cao, văn phòng trang thiết bị hiệu quả
để phục vụ khách hàng.
• Thế mạnh công ty:
 Vận tải đường bộ:
Số lượng lớn đầu kéo Container, xe tải thùng kín, cũng như thiết bị chuyên chở siêu
trọng và siêu trường.
 Dịch vụ giao nhận:
Có hệ thống đại lí khắp nơi đảm bảo cung cấp cho khách hàng dịch vụ giao nhận tồn
diện.
- 22 -
CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG TY
 Giá cả cạnh tranh:
Có hợp đồng dài hạn với các hãng tàu, do đó có thể đưa ra mức giá cạnh tranh
nhất thời gian vận chuyển nhanh.
 Ưu đãi đặc biệt:
 Tư vấn miễn phí về hàng xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan.
 Giảm giá cước cho khách hàng đặt chỗ trước với số lượng
lớn.
 Trợ giúp khách hàng chuẩn bị các chứng từ có liên quan đến
thủ tục hải quan.
 Phòng kế tốn:
Chuẩn bị kiểm tra các chứng từ có liên quan, báo cáo tài chính hàng tháng và
các báo cáo khác, phát triển ngân quĩ và chuyển tiền.
 Phòng giao nhận:
Khai thuế hải quan, giao nhận hàng, đóng gói cũng như các công việc có liên
quan đến hậu cần.
 Phòng khai thác:
Quản lí và theo dõi tồn bộ công việc giao nhận, phát lệnh giao hàng, thông
báo hàng đến, cung cấp lịch tàu cho khách hàng và ký vận đơn.
 Bán hàng và tiếp thị:
Tìm kiếm phát triển thị trường, đàm phán trực tiếp với khách hàng, chủ hàng
để thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ công ty, duy trì và củõng cố các
hợp đồng có sẵn.
 Trợ lí giám đốc:
Hỗ trợ giám đốc quản lý, theo dõi tồn bộ hoạt động công ty, bố trí cuộc
họp,xắp xếp lịch làm việc khách hàng, soạn thảo và dịch tài liệu.
 Phòng nhân sự:
Cung cấp và tuyển dụng nhân viên có chất lượng cho công ty.
 Phòng bảo vệ:
- 23 -
CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG TY
Bảo vệ kho bãi và tài sản của công ty. Chịu trách nhiệm về mất mát tài sản
công ty.
 Phòng hành chánh:
Soan thảo văn bản giấy tờ liên quan đến pháp luật công ty.
 Đội xe:
Vận chuyển hàng hóa chính yếu công ty.
 Đội cơ giới:
Bốc xếp hàng hóa cho công ty.
II. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỘI XE CÔNG TY:
 Xe kéo hiệu International đời 98 khả năng kéo 60 đến 80 tấn, có khả năng
kéo Container 20 và 40 feet và kéo hàng siêu trọng và siêu trường.
Số lượng: 10 chiếc.
Nhà sản xuất: International, Mỹ.
 Xe kéo hiệu International đời 95 khả năng kéo 60 đến 80 tấn, có khả năng
kéo Container 20 và 40 feet và kéo hàng siêu trọng và siêu trường.
Số lượng: 12 chiếc.
Nhà sản xuất: International, Mỹ.
 Xe kéo Huyndai khả năng kéo 40 đến 50 tấn, có khả năng kéo container
20 và 40 feet và kéo hàng siêu trọng và siêu trường.
Số lượng: 10 chiếc.
Nhà sản xuất: Huyndai, Nhật.
 Xe kéo Freiligt khả năng kéo 60 đến 80 tấn, có khả năng kéo container 20
và 40 feet và kéo hàng siêu trọng và siêu trường.
Số lượng: 15 chiếc.
Nhà sản xuất: Freiligt, Mỹ
- 24 -
CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG TY
III. GIỚI THIỆU VỀ ĐỘI CƠ GIỚI CÔNG TY:
BẢNG 3.1(Giới Thiệu Đội Cơ Giới)
Số thứ tự Tên xe Nhà sản suất Số lượng Giá trị
1 Xe nâng
container
số1
Liebherr 1 2 tỷ
2 Xe nâng
container
số 2
Gottwald 1 1.5tỷ
3 Xe nâng
container
số 3
Kalmar 1 1.7 tỷ
4 Cần cẩu
di động
Gottwald 1 1.5 tỷ
5 Xe nâng
đa dụng
(Forklift)
Bollnas 1 1.9 tỷ
6 Xe đầu
kéo
Tractor
Bollnas 2 3 tỷ
7 Xe cuốc Samsumg 1 1.4 tỷ
(nguồn: tài liệu xe công ty)
- 25 -
CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG TY

IV. SƠ ĐỒ CƠ CẤU CÔNG TY
Hình 3.1 (sơ đồ tổ chức)
( nguồn: tài liệu công ty)
- 26 -
Đội cơ giới
Phòng khai
thác
Phòng giao
nhận
Phòng kế toán
Phòng tài vụ
Phòng tiếp thị
Phòng nhân
sự
Phòng hành
chính
Đội xe
Phòng bán
hàng
Phó giám đốc kỹ
thuật
Phó giám đốc
khai thác
Phó giám đốc
kinh tế
Giám đốc
Phòng bảo vệ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×