Tải bản đầy đủ

Buoi-6-bai-12-module-manager

Bài 12 Quản Lý Module Trong Joomla 2.5

Joomla Module : là một trong các thành phần mở rộng của Joomla, nó là một ứng dụng
nhỏ (thường chỉ có vài file và phần lập trình cũng không nhiều) được sử dụng chủ yếu để
lấy dữ liệu và hiển thị thông tin. Module thường được dùng kết hợp kèm với các
component nhằm mở rộng, cũng như thể hiện rõ ràng hơn các chức năng của component.


Để tạo mới một module ta nhân button New

Trong joomla 2.5. Mặc định khi ta cài , joomla cung cấp cho ta 24 module mặc định có
sẵn với các chức năng sau

Archives Articles : Hiển thị các bài viết đang được lưu trử
Breadcrumbs: Hiển Thị Breadcrumbs cho website
Custom HTML: Biên soạn và hiển thị HTML theo ý muốn
Footer: hiển thị footer trang web
Latest News: tin tức mới nhất
Latest Users: hiển thị người dung mới
Login: From đăng nhập hệ thống
Search: Chức năng tìm kiếm cho website

Statistics: Hiển thị thông tin website
Who’s Online: Hiển thị số người dung đang online trên website
Wrapper: Chèn nội dung một website khác vào website của chúng ta
……..

Ta sẽ tìm hiểu một số module có sẵn trong joomla như:
Latest News: Tin tức mới

Title: tên module ; show title : có hiển thị tên module không;
Status: Trạng Thái;Postion : vùng mà module sẽ xuất hiện

Ở đây ta có một số tùy chỉnh module khá đơn giản :
Count: số tin tức mà ta muốn hiển thị
Featured Articles : Có chọn bài viết trong chuyên mục đặc biệt không

Who’s Online: Hiển thị số người đang online trên web

Tương tự như module Latest News: Moudle who ‘s online cũng có một số thông
tin cấu hình cơ bản như title, postion ….

Ở mục Basic options: có các tùy chọn sau:
user names: chỉ hiển thị số người đang online là thành viên của web
both : Cả hai ( Người dung và thành viên)
Moudle Login : Đăng nhập Vào website

Tương tự như module Latest News: Moudle Login cũng có một số thông tin cấu hình cơ
bản như title, postion ….

Kết Quả

Random Image : Hiển thị hình ảnh ngẩu nhiên
Tương tự như module Latest News: Moudle Random Image cũng có một số thông tin cấu
hình cơ bản như title, postion ….
Để có hình ảnh để hiển thị: Ta có thể tìm kiếm trên mạng thông qua công cụ google

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×