Tải bản đầy đủ

nghiên cứu các bài toán quy hoạch để áp dụng vào việc giảng dạy khối chuyên tin thpt


ị ì_ẹ ĩ í ấ` `ẹ è ẹ
ì ỉ í ` ề ề
éỉòề ấ ề ễ ềỉềỉìVề í ậ í_í ị`ì èẹ_ề ẽậầ ỉẹ íỉ
_é ĩ ề ấ`ẹ ấì í ì ề ĩ ầ
ếỉ ì íỉậầVề èìề èỉéè

íáôĐ6 ạ@á ổ ếá á ẵ ?Đ ơ3á
ể= - ổ ờũỡốũù


èMể è è
ễậ ề ấ ề èỉ í ế èỉậ è


@ ề ạ ú ề ợùớ

í
í
,
,


ơ
ơ
đ
đ
4
4


á
á


á
á


@
@
ơ
ơ
á
á
@
@


á
á


ơ
ơ
ã
ã


ì
ì
í
í


`
`
ã
ã


á
á
à
à
á
á


á
á
é
é
ũ
ũ
è
è


ế
ế


ũ
ũ


è
è


í
í


í
í


ì
ì


é
é
á
á


ã
ã
ù
ù
è
è


ũ
ũ
ô
ô


á
á
ô
ô


é
é
á
á


ã
ã


è
è


ũ
ũ


@
@


è
è
á
á
ã
ã


ô
ô
ê
ê
=
=
ê
ê


ơ
ơ
đ
đ


ã
ã


á
á


ô
ô
ê
ê
ơ
ơ
ơ
ơ


á
á
ã
ã
è
è
á
á
-
-
ô
ô
ơ
ơ
đ
đ


à
à
ã
ã


á
á


á
á


á
á
ơ
ơ
ã
ã


ã
ã


á
á
@
@


ê
ê
@
@
@
@
Đ
Đ


ù
ù
ơ
ơ
á
á
?
?


ù
ù
ù
ù
ù
ù


í
í
-
-


ơ
ơ
á
á


ơ
ơ
4
4
á
á
ã
ã
ô
ô
ô
ô
ê
ê
ơ
ơ
ã
ã


ú
ú


è
è
đ
đ
ô
ô


ơ
ơ
>
>
è
è
á
á
,
,


ơ
ơ
ã
ã
ú
ú


ã
ã
ô
ô
ã
ã


á
á
@
@


ú
ú


è
è
á
á


ê
ê
ã
ã
è
è
đ
đ


ã
ã


á
á
ế
ế
ã
ã


á
á


ơ
ơ
ã
ã


á
á
@
@
ù

ể ậ
ùũè3á ẵ ơáã ơ ẵ ơ@ã
ẽôĐ á ẵá ạ @ ơ á ê ẵ ạáã6 ẵ ô = ẵ- ơ >ô ã ê@
ẵ- áã ô ạ ẳ ạ áã ãũ è - ôĐ á ẵá ạ ạ@Đ ẵ@ạ àá ạ
á ẵ ê ơđ3 ô ơđ ạ ? ẳ ạ ạã ã ôĐ ơ ẵ?ẵ ắ@ã ơ? ơá ẵ ơ ũ
ẽôĐ á ẵá ạ àá,ạ á ạ ẵ- á ạ ạ ẳ ạ ơđạ ơá ẵ ơ
@ ẵ. @ ẵ,ạ ẵ ẵ ẵ ẵá ạ@á ẵ,ạ ạá ơá,ạ ơãũ ề- ạã&
ẵá&ạ ơ , ơ ẳ ẳ@ạ ẵ?ẵ ắ@ã ơ? á ẵ ơ ẵ ơá ụ ơ - ơ ẵ- ơá
= á- ẵ?ẵ ắ@ã ơ? - ê@ ?Đ ơ3áũ ềạ@ã đ ôĐ á ẵá ạ ẵ
- ẳ ạ ạã ã ôĐ ơ ẵ?ẵ ắ@ã ơ? ơđạ áã ô á ê ẵ àá?ẵ áôũ
ỉã Đ ẵ- đ ơ áã ô ơ@ã ã ôụ -?ẵáụ ạã? ơđ4á = êã ơ ê ôĐ
á ẵá ạ ê ã á ạ ã ẳôạ áạ á&ụ Đ ạã& ẵá á ạ
ạ ã ô ạáã6 ẵ ô ê ôĐ á ẵá ạ ơá àá ũ èôĐ áã6 á ô
á ơ ẵ?ẵ ơ@ã ã ô ẵá ạáã6 ẵ ô ê # ơáôĐ ơ ê@ ă>Đ ẳ ạ ẵ?ẵ ơáô ơ ơ?
ẵáôạ ẵá ẵ?ẵ ắ@ã ơ? @ ẵá ẵ- áã ô ơ@ã ã ô êã ơ ê ẵ?ẵ ạ ẳ ạ
ẵ?ẵ ơáô ơ ơ? ạã ã ẵ?ẵ ắ@ã ơ? ạ ẳ ạ ẵ ơá ũ
ễ@ ơ ạã? êã6 ạ ạã ạ ẳ Đ ẵáôĐ6 èã èỉéèụ ẵá&ạ ơ,ã
đ ơ ẵ ơáã ơ á ạ ơ@ã ã ô êã ơ ê ẵ?ẵ ạ ẳ ạ ẵ?ẵ ơáô ơ ơ? ạã ã
ôĐ ơ ơ - ắ@ã ơ? ạ ẳ ạ ôĐ á ẵá ạũ ị , ơã á ẵ ạ@Đ
ẵ@ạ á?ơ ơđã ụ á ẵ -ãá ạ@Đ ẵ@ạ ẵ- áô ẵ ô ơ4 áã ô ê ắ , ơã
á ẵ ê ẵá êã ẵ á ẵũ èôĐ áã6 ẵá á ẵ -ãá ẵáôĐ6 èã èỉéè
ẵ- ơá ơã ẵ ẵ à ơáô ơ ơđ4á ẵ ơđ ạ ẵ á ạ á? ôĐ
á ẵá ạ @ ơ ơđ ơđ ẵ đ ơ áã ô ạã? êã6ũ íá3á ê4 ê Đ ơ,ã
ẵá đ ạ ã ẳôạ ẵ ơ@ã @Đ ẵ- ơá á' á ê ã ẵ?ẵ ắ á ẵ -ãá
ẵáôĐ6 ơã á ơá,ạụ -ãá êã6ũ
èáã ơ ạá ơ@ã ã ô @Đ ẵ ạ ẵ- ơá ẳ'ạ ơ@ã ã ô ơá àá
ẳ Đ ẵ?ẵ ẵáôĐ6 ẵ ẵ?ẵ ơđ ạ á ơá,ạũ
ẩô ơ á?ơ ơ áô ẵ ô ơđ6 ơ,ã ẵá 8 ơ@ãổ ềạáã6 ẵ ô ẵ?ẵ ắ@ã


ơ? ôĐ á ẵá ? ẳ ạ ê@ êã ẵ ạã ạ ẳ Đ àá ã ẵáôĐ6 ơã
èỉéè á ẵ 3ẵá á ẵ ê ơ ơ á ẵá ạã? êã6 ê@ á ẵ
-ãáụ ạ ơá ã - @ á ạ ạáã6 ẵ ô ơ ơ ẵá ẵ,ạ ơ?ẵ ạã ạ ẳ Đ ẵ
ắ ơá>ũ
ợũ ể ẵ ơã6ô ạáã6 ẵ ô
ể ẵ 3ẵá ẵá3á ẵ ơ@ã @ổ ềạáã6 ẵ ô ẵ?ẵ ắ@ã ơ? ôĐ
á ẵá ? ẳ ạ ê@ êã ẵ ạã ạ ẳ Đ àá ã ẵáôĐ6 ơã èỉéèũ
úề á ạ àá?ã ã ẵ ắ á ạ á? ôĐ á ẵá ạũ
úẩ>Đ ẳ ạ ơ - ơáô ơ ơ? ắ ạ ôĐ á ẵá ạũ
ú ạ ẳ ạ ơ - ẳ ạ ôĐ á ẵá ạ ẳ ạ ôĐ ơ ắ@ã ơ?ũ
úềá ẳ ạ ơ - ắ@ã ơ? èã á ẵ ẵ- ơá - ẳ ạ á ạ
á? ôĐ á ẵá ạũ
ớũ ã ơ ạ ê@ á êã ạáã6 ẵ ô
ũ ã ơ ạ ạáã6 ẵ ô
ễ# ơáôĐ ơ ôĐ á ẵá ạ ê@ ạ ẳ ạ ôĐ á ẵá ạũ
ắũéá êã ạáã6 ẵ ô
èđạ àáô, àá ô ẵ ê ơáô ẵ ã ạáã6 ẵ ô ê@ ạ
ẳ ạụ ơ,ã ẵá ạã ã á ạáã6 ẵ ô ẵ?ẵ ê -ôổ
ừ ễ# ơáôĐ ơ ôĐ á ẵá ạụ ẵ?ẵ ạ ẳ ạũ
ừ ẩ>Đ ẳ ạ ê@ á ơá ạ á- ơ - ạ ẳ ạ ẵ ẵ?ẵ ơáô ơ
ơ? ã6 ô ôĐ á ẵá ạ á á ẵ ê ẵá êã ẵ ắ ã ẳ ạ
á ẵ -ãá ạã ã ẵ ẵáôĐ6 ơã èỉéèũ
ỡũéá ạ á? ạáã6 ẵ ô
ũéá ạ á? ạáã6 ẵ ô # ơáôĐ ơ
ừ ềạáã6 ẵ ô # ơáôĐ ơ ôĐ á ẵá ạụ ẵ?ẵ ơáô ơ ơ? ạ
ẳ ạ ôĐ á ẵá ạũ


ừ ỉ ơá ạ á- ơ - ạ ẳ ạ ẵ ôĐ á ẵá ạũ
ắũéá ạ á? ạáã6 ẵ ô ơá ẵ ạáã
ẳ ạ á ạ á? ạáã6 ẵ ô # ơáôĐ ơ à ơ á ê ã ạáã6
ẵ ô ơá ẵ ạáã ổ
ừ èáôĐ ơ à ẵ?ẵ ơáô ơ ơ? ạ ẳ ạũ
ừ ấã ơ ẵ?ẵ ẵá ạ ơđ4á ẵá ẵ?ẵ ắ@ã ơ? ạ ẳ ạ ẵ ơá ũ
ừ íá Đ ơá ạáã ê@ ô ơđ ẵ?ẵ à ơ ô ơ ẵụ ?á ạã? ã
à ơ ô ũ
ởũị ẵ ẵ ơ@ã
ềạ@ã á ô ê@ à ơ ô ũ è@ ắ ã ẳôạ ẵ ô ê
ẵ ẵáã ơá@á ớ ẵá ạ á -ôổ
íá ạ ùổ è ạ ô ẳ Đ ê@ á ẵ àá ã ẵáôĐ6 èã èỉéè
ừ èđ4á ắ@Đ á ạ á? ẳ Đ ê@ á ẵụ ẵ?ẵ àá?ã ã ẵ ắ ụ ẵ?ẵ
ẵ ơá' ẵ ắ , ơã á ẵũũũ
ừ èđ4á ắ@Đ ẵ?ẵ ẳ ạ ôĐ á ẵá ạũ
íá ạ ợổ ễ# ơáôĐ ơ ôĐ á ẵá ạổ
ừ ể ơ - àãá ạáã àáã @ ôĐ á ẵá ạũ
ừ ễ# ơáôĐ ơ ê@ ắ@ã ơ ê ẳ ạũ
ừ ẩ>Đ ẳ ạ ôĐ á ẵá ,ạ ắ ạ á ạ á? á> ơ3ẵá ẳ
ã ô ẵô ãổ ếá?ã ã ê ẳ ã ô ẵô ãụ ẵ - ơ? á ẵ
ừ ể ơ - á á ạ ẵá êã ẵ á ạá ắ@ã ơ? ẵ ê@ ă?ẵ
á ẵ ô ơđ&ẵ ơ ã ôổ ẳ ạ á ô ơ ụ ẳ ạ áã áĐ áã ô ơã ơ ũ
íá ạ ớổ _ ẳ ạ ôĐ á ẵá ạ ạã ạ ẳ Đ àá ã ẵáôĐ6 ơãũ
èđạ ẵá ạ @Đ ạã ã ơáã ô ơ - ắ@ã ơ?ụ ạ ơá ã á
ơá ạ á-ụ á> ã ẳ ạ ắ@ã ơ? ạ ẳ ạ ẵ?ẵ ơáô ơ ơ? ơđ6 ôĐ
á ẵá ạũ
ềạ@ã đ ơđạ ẵá ạ @Đ ẵ ạ ạã ã ơáã ô ơ - ắ@ã ơ? ạ
ẳ ạ ơá ẵ ơ ơđạ ẵ?ẵ à ơáã á ẵ -ãá ạã ãụ Đãẵụ ẽô ẵ ạãũíỉ ề ù
è ề ẽậòề ĩ ầ ấ` ỉ í ếỉ ì íỉậầVề èìề èỉéè

ùũùũ éỉ ề éỉ_é ĩ ầ ỉ í éỉ_è ỉì ề ấ` ì ì ẽậầ è
ấ ề ũ
ùũùũùũ í - # ô
ũ í - ơđã ơ á ẵ
ắũ í - ơ> # á ẵ
ẵũ í - ạã? ẳ ẵ á ẵ
ùũùũợũ ềá ạ àá?ã ã ẵ ắ
ũấ
ắũè4á áô ạ ạ ã ê
ẵũ ẵ ã ẵ ẳ Đ á ẵ á?ơ áã ê@ ạã ã ôĐ ơ ê
ùũùũớũ èá ẵ áã ẳ Đ á ẵ á?ơ áã ê@ ạã ã ôĐ ơ ê
ẽô? ơđ4á @Đ ẵ- ơá ẵáã ơá@á ẵ?ẵ ắ ẵ ẳ ã >Đụ ơđạ - ắ ẵ
@ụ àá>ô @ ẳ á ẵ ơđ. ơ @ á ẵ ẵ- - ạ ã # ẵ ơá Đ á ẵ ẵá ơáằ
ẳ+ã ơá Đ ơđ4á ắ@Đ @ ơô ơáô ẵ - ẵá ơ ẵ ơá3ẵá á ũ
ị ẵ ùổ éá?ơ áã á ẵ ơá> á ê ũ
ú éá?ơ áã ê ơ ơ ơ4á áô ạ ạ ã ê ơá ạ @ ẳ
ơá Đ ơ đũ í- ơá ã6 ơ ạ á ạ ẵ?ẵá -ôĐ ạá ơ4 ơ.ãụ ẳ ?ũ
ú ã ã ơá3ẵá ê@ ẵá3á ă?ẵ á? ơ4á áô ạ ứàáã ẵ ơáã ơữ áã ô
&ạ ê ẵ ơ đũ
ú éá?ơ ắã ô ê ê@ ơ ẵ ơã6ô ạã ã ôĐ ơ ê -ũ
ị ẵ ợổ è4 ạã ã á?ũ
ú è4 ơ ẵ?ẵá ạã ã ôĐ ơ ê ũ


ú ô àáã = ơ4 đ ơ ạã ã á?ụ ẵ- ơá ơã ơ ẵ ơ4 ơá6
á ạ ạã ã á? àá?ẵụ - -?á ẵá&ạ ê ã áô ơ4 đ ạã ã á? á
# á ơũ
ị ẵ ớổ èđ4á ắ@Đ ạã ã á?ũ
ếáã = ạã ã ôĐ ơ ẵ ê ơ đụ ạ ã á ẵ ơđ4á ắ@Đ ã
ơ@ ắ ơ êã ẵ á?ơ ắã ô ê ẵá ơ ã ạã ã á?ũ ề ô ê @ ơ
ắ@ã ẵá - ơá4 ẵ- ơá àá,ạ ẵ á?ơ ắã ô ã ê ũ èđạ àáã
ơđ4á ắ@Đụ ẵ ơô> ơá ẵ?ẵ ẵáô ẵ đ ơđạ á@ ơđ ạ á ạáã
đ+ ạã ơáã ơụ à ơ ô ã ê ã ắ@ã ơ? ẵá ạ ãáụ á> ắã ơ ẵ?ẵ á ổ
á> ơ3ẵáụ ẵ?ẵá ẳ ạụ ẵá ạ ãáụ ắã ô ã ê ã ắ@ã ơ? ẳ ạ
á4áụ ạã ạ4 ê - ẵá ẵá ũũũ
ị ẵ ỡổ ềạáã6 ẵ ô ->ô ạã ã á?
ú è4 áã ô á ạ àá ạ ạ ẳ ạ à ơ ô ũ
ú ăô ơ á ạ ê ã ẵ- ã6 ô á ă7ơ ơ ạ ơ ụ àá?ã
ô?ơ á?ụ ơ ạ ẵ ê ũũũ ê@ ạã ã ôĐ ơ ô ẵ- ơá ũ
ềá ê Đ ạã? êã6 ẵ- ơá - ẳ ạ á ạ á? á?ơ áã ê@
ạã ã ôĐ ơ ê ê@ êã ẵ ẳ Đ ẵá á ẵ -ãá ơ á ạ á? ạã ã ắ@ã
ơ ơ? - @ ? ẳ ạ # ơáôĐ ơ ơá ũ ã? êã6 ắ? -?ơ ê@ ắ
ắ ẵ ẵ á ạ á? ẳ Đ á ẵ = 6ô ơđ6ũ í ơá ổ
ừ ạ ơđ ẵ ơ ắ@ã ơ? ê ơ đ @ ã ô ẵ- ơá ẵáôĐ
ã áĐ - ẳ ạ # ơáôĐ ơ ơá ạã ã áĐ àá,ạỏ >Đ ẵá3á @ ắ ẵ
á?ơ áã ê@ ơá> á ê ứắ ẵùữũ
ừ ếáã ă?ẵ á ẵ ắ@ã ơ? ẵ- ơá ? ẳ ạ # ơáôĐ ơ ơá
ạã ã ơ ơã ơ ẵ ơ4 àã ơá ẵ @ ẵ- ã6 ô ơđạ # ơáôĐ ơ ơá -
? ẳ ạ ạã ã áĐ >Đ ẵá3á @ ã ơ4 ạã ã á? ứắ ẵ ợữũ
ừ èđ4á ắ@Đ ã ạã ã ứắ ẵ ớữ


ừ ềạáã6 ẵ ô ->ô ã ạã ãũ ẩ7ơ ăằ ã ô đ ạ ắ@ã ơ? ẵ- ơá àá?ã
ô?ơ á? ẵ àá,ạ ê@ ẵ- ơá ă7ơ ơ ắ@ã ơ? ơ ạ ơ áĐ àá,ạũũũ
ềá ê Đ ẵ- ơá ơá Đ á ạ á? ẳ Đ á ẵ ẵá @ á' á ũ
ùũợũ èỉ í èẻ ề ĩ ầ ấ` ỉ í ếỉ ì íỉậầVề èìề èỉéè
ùũợũùũ èá ẵ ơđ ạ
ùũợũợũ í?ẵ ẵ ơá' ô ơđ ạ ẵ , èã á ẵ ẳ Đ ơđạ
àá ã ẵáôĐ6 ơã èỉéè
ùũợũớũ éá ạ á? ê@ ẵ?ẵá ơã á@á ạã ạ ẳ Đ , èã
á ẵ àá ã ẵáôĐ6 èỉéè
èã á ẵ @ ơ , á ẵ ãụ àá,ạ á ạ ã ê ã ẵá&ạ ơ @
ẵ. ã ê ã ẵ ơá ạã ãũ ếá,ạ ẵ- áã ô àãá ạáã ơđạ êã ẵ ẳ Đ
, á ẵ @Đ ơ ã ấã ơ ề ẵ ạ á ơđ6 ơá ạã ãũ
ừ éá ạ á? ạã ạ ẳ Đ # ơáôĐ ơ
ừ éá ạ á? ạã ạ ẳ Đ ơáằ ẳôằ
ùũớũ éỉ ề éỉ_é ì ì ị ề ẽậầ ỉẹ íỉ ề
ùũớũùũ éá ạ á? ẳ ơđ6 ạôĐ6 3 ơ ã ô ẵ ịằểổ
è ơ ạ ẵá ẵ á ạ á? @Đ ẳ ơđ6 ạôĐ6 3 ơ ã
ô ẵ ịằể á?ơ ắã ô á -ôổ
ề ô ơ ẳ=Đ ẵ?ẵ ẵá @ ơ ã ô ơá4 ã ẳ=Đ ẵ ẵ -
ẵ ạ ơ ã ô
ềạ@ã đ àáã ơáã ơ à ẵ?ẵ ơáô ơ ơ? ôĐ á ẵá ạ ơ ơá ạ
ẳ'ạ à ơáô ơ éá> ê'ạ ă 3ũ ềạá @ ạã ã ôĐ ơ ơ ắ@ã
ơ? ơ ẵáã - ơá@á áã ô ắ@ã ơ? ẵ ẵ- ơá ạã ã ôĐ ơ ẵ ũ
èđạ á ạ á? ôĐ á ẵá ạụ êã ẵ ơá áã ạôĐ6 3 @Đ ẵ
Đ ẵ ẵ ũ ạã ã ôĐ ơ ẵ?ẵ ắ@ã ơ? ôĐ á ẵá ạ ơ ẵ- ơá
ơáằ - -ôổ


ũ ễ á ơá ẵổ ễ á ơá ẵ ắã ô ẳã ơ ạ ô ôĐ ơ á
ẵ ắ ẵ ạ ă 3 ê ã ẵ?ẵ ắ ẵ = ă 3 ơđ ẵ -ũ ỉ ơá ẵ @Đ
ơá ạ @ ẵ?ẵ ắã ô ơá ẵ ôĐ ẳ - ẳ ơá Đ áã ơ ạ ơđ@ ắ á
ắũ è ẵá ẵ ĩ ã ô ẵá ạ ơđ4áổ è ẵá ẵ ẳ ã ô ơ3á ơ?
ẳ ơáằ ơ ạ ắ ẵũ ề6 ơ4 ẵ?ẵá àá ôĐũ èá,ạ ơá ạụ ơđạ
ẵ?ẵ ắ@ã ơ? ơã ẵá&ạ ơ áĐ ạ .ã á ã ơ ê@ã ạ ũ
ẵũ ễ@ ổ ễ@ ơáô ơ ơ? ắ ạ ẵ?ẵá ơáô ạ á ơá ẵ ôĐ
á ẵá ạ ê@ ạã à3ẵá ơá ẵ ã á ũ
í?ẵ ơá ơ?ẵ ơ ạ ô?ơ ẵ ôĐ á ẵá ạổ
ùũ ẩ>Đ ẳ ạ á@ ôĐ á ẵá ạ
ợũ ễ ắ ạ ô ã ạã? ơđ ẵ á@
ớũ è3á ẵ?ẵ ạã? ơđ ắ ô ẵ ắ ạ
ỡũ è3á ẵ?ẵ ạã? ơđ ẵ. ã ơáằ à3ẵá ơá ẵ ơ ạ ẳ ẵ ắ ạ ẵá
àáã ơ ẵ ạã? ơđ ơ ã ô ẵ ơ4
ởũ ĩ'ạ ắ ạ ô ơđôĐ ăô ơ ã ạã ã ơ ã ôũ
ùũớũợũ í?ẵ ẳ ạ ơ?
èđạ ẵ?ẵ ã á ạ ẳ ẵ?ẵ ắ@ã ơ?ụ ơ,ã - ẵ?ẵ ắ ã ơáằ
ơ ạ á á - ạã ã ôĐ ơ ơđ6ũ íá&ạ ơ ẵ- ơá á> ã ẵ?ẵ ắ@ã
ơ? ôĐ á ẵá ạ ơáằ áã ô ẵ?ẵáụ ơ,ã ăã á> ã ơáằ ẵ?ẵá ô
ứơ ẵ @ ơ ẵá ẵ ẵá ạ ơđ4áữ @ ẵ?ẵ ạ ơ ẵáã ô áĐ áã ô ẵáã ôũ
ũ ĩ ạ ùổ éá ẳ ạ ắ@ã ơ? ơá ạ ạ ơđạ ã @Đ
- @ ã ẵ- ẵ,ạ ơá ẵ ơđôĐ á ã á -ôổ
ử á ạá ổ ẵá á@ - Đóứăữ ã6 ơ ẵ ơđ6 ụắ ơđạ
- ĩóƠă
ù
ụ ă

ụũũũũũũũụă

Ê ơáô ẵ ụắũ
ểãĐóãƠứă
ù
ữụ ứă

ữụũũũũũụứă

ữÊ ồ ă
ã
ơáô ẵ ồắ
ểăĐóãƠứă
ù
ữụ ứă

ữụũũũũũụứă

ữÊ ồ ă
ã
ơáô ẵ ồắ
Ơểãẳãổóểã Ơểãẳả ừ ã? èđ ơ ơ ã ả
ã
ồ ảóũ ũ ãÊ ỉ ẵ @ổ


ểăẳãổóểăƠểăẳả ừ ã? èđ ơ ơ ã ả
ã
ồ ảóũ ũ ãÊũ Ê
íá&ạ ơ ẵ- ơá ơá Đ đ+ đ@ạ ã ê ã ẵ?ẵ ắ@ã ơ? @ ẵá&ạ ơ -
ă7ơ -ô >Đổ
i ị@ã ơ? ã ơã
íá - ơã -ụ ê@ ơ ơã ê ã ẵ?ẵ á ạã? ùụ ợụũụ
á=Đ êã ơ ẵá ạ ơđ4á ơ3á - ơ ơã ẳ'ạ 3ơ á ơ ã - ơã -ũ
è ẵá ẵ ẳ ã ôổ
ĩ ã ô ê@ổ íá ắ ã ãằ ĩẹìèìềũìềé ạ ổ
ừ ĩ.ạ ơá á ơ ẵá ợ - -ụ
ừ ĩ.ạ ơã ơáằ ẵá ẵ?ẵ - ạôĐ6 ùụợụũ
ĩ ã ô đổ áã ơđạ ãằ ĩẹìèìềũẹậè ạ ù - ẳôĐ á ơ @
- ơ ơã 3ơ á ơ ẵ ãụ ô àá,ạ ơ ơ ã ẵ?ẵá ã ơá4 ạáã - ũ
ấ3 ẳ ổ -óỗốồ óởồ
ớụởụùụợụở
i ị@ã ơ? ô ê7
íá ề ạ 4 ă á@ạ ô ê7ụ ?á - ù ơáằ ơá ơ ạ
ơđạ á@ạũèá ã ạã á ẵ ê ắ? ê7 ẵá ạ ã ơá ã @ ãũ ể ã ạ ã
ẵ ô ù ê7 á ạ ẵ ôĐ ô ơ ã ợ ê7ụêã ơá ù - ạ ã ẵ- ơá
á ạ ã ạ ạĐ ơđ ẵ 4á ô á ê7ũềạ ã ơá ì á ô ê7
ẵá ạ ã ơá ãừù ơá4 ơá ã ạã ô ê7 ẵá ợ ạ ã ắãũ
ầ6ô ẵ ôổè3á ơá ã ạã á á ơ ắ? ê7 ăạ ẵá ề ạ ãũ
è ẵá ẵ ẳ ã ôổ
ĩ ã ô ê@ổ ẵ ơ ãằ ểậòấũìềéồ
ừĩ.ạ ơá á ơ ạáã - ềũ
ừĩ.ạ ơá ợ ạáã ề - ạôĐ6 ẳ ạ ùụợụụũ
ừĩ.ạ ơá ớ ạáã úù - ắùụắợụắúùũ


ĩ ã ô đổ ế ơ ô ạáã ê@ ãằ ểậòấũẹậèũ
ừĩ.ạ ơá á ơ ạáã ơ ạ ơá ã ạã á ẵ ê ắ? ê7
ừí?ẵ ẳ.ạ ơã ơáằ ạáã ẵá - àá?ẵá á@ạ á ô ê7 á ũ
ấ3 ẳ ổ óở
ợ ở ộ ố ỡ
ớ ỗ ù ù
ắũ ĩ ạ ợổ í?ẵ ị@ã ơ? ẳ ạ @Đ ơá ạ ẵ- ẵá ạ ơđ4á
ạã ạ ơáô ơ ơ? đẳúịằũ
ẻằằơ
ẹàổóèđôằ ồ
ì ơ4 ẵ ểãẳã @ ơá = ểãẳãõểãẳảừạã? ơđ ơ ả
ã èáằ
ịằạã
ẹàổó-ằ ồ
ểãẳãổóểãẳảừạã? ơđ ơ ả ã
ẳ ồ
ậơã ẹà ồ
èạ ơ ẵá ểăẳ ãũ ấ ã ô? ơđ4á ả ã @ ơ ô? ơđ4á
ơá = ã ô àã ẵ ắ@ã ơ?ũ
i ị@ã ơ? òâằđ
íá&ạ ơ á ạá á@ òẻ ứụ ữụ ê ã ụ @ á ạ - ơ
áã6 ứọọùụ ọọùữũ @ ơ - ơ áã6 - ẵá àáã ẵá&ạ ơ
ắã ô ẳã ắ ạ ẵ?ẵ á7 ơ?ổ ừụ úụ ửụ ủ ê@ ẵ?ẵ á7 ơ? ạá7 - ụ ơá4
- á á ơ ẵ ơáã ơ ẵ?ẵ ẵá - ẵ à ơ ô @ - @ ạã? ơđ
ẵ á@ òẻ ứụ ữũ
ù

ẵá ẵ?ẵ ắ ẳ áã ô ẵá&ạ ơ ă7ơ á@ òẻ ứỡợụ ợữ óỡ ê4 ơ ẵ-
ẵ?ẵá ắã ô ẳã ổ
ợửợợúợóỡợ áĐ ẵá&ạ ơ ẵ- òẻ ứợợụ ùữ ó ỡ ê4ổ ùùử ứùừùữ óợợũ
ị@ã ơ? ơ đ ẵá ẵá&ạ ơ @ á=Đ ơ4 òẻ ứụ ữụ ê ã ụ ắã ơ
ơđ ẵũ
è ẵá ẵ ẳ ã ô ổ
ĩ ã ôổ ấ@ ơ ãằ ê ắ òâằđũ ì ạ áã ô ắ - ụ ũ
ể ã ẳ.ạ êã ơ ơ ắ - ũ
ế ơ ô ổ áã đ ãằ ê ắ òâằđũ ẹôơ ạ áã ô ẳ.ạụ ã
ẳ.ạ ạ ê ã à ơ ẵ ã ẳ.ạ ẵ ãằ ãôơũ
ấ3 ẳ ổ
òéẹẫẻũ ìề òéẹẫẻũ ẹậè
ỡợ ợ ợợ ù ờ ớ ỡ ỡ ớ
ẵũ ĩ ạ ớổ ễ ô ẳ ĩ ã ô ê@ ẵ?ẵá ơã ơ àã ắã ổ
i ị@ã ơ? ãạ
ã? ẵ ơ ẵ,ạ ơã ơđ?ẵá áã á ô á ô ăã ẵá à3
ẵ ,ạ àã ơđ&ẵ - ơđ ạ ơá@á á á6 ẳôĐ ơ ẳ ? ă>Đ ẳ ạ ơđ
- @ êã ẵ ẵ ẵ,ạ ơĐũ ,ạ àã ơđ&ẵ - ơđ ạ ẵá à# ê@ ạã Đ á7
àáã ắ@ ơá à# ẵ ,ạ ơ = à# ẳôĐ ơ ê@ ạã Đ á7ũ ị@ ơá à3 @ êã ẵ
ơ ã ơ ạ ơá ể ẵ ơ ơ@ á@ ẵ ?á - ơ ù ểụ ơ ơá 6
ẵũ ể ã ơ ạ ẵ ơ@ á@ ẵ- ề á.ạ ẵ ?á - ơ ù ềụ ơ ơđ?ã
-ạ á ãũ èđạ ã á.ạ ẵá ẵ- ù á> êã6 @ êã ẵũ ã Đ á7
ẵ ắ@ ơá à3 à# ẳôĐ ơ àáã ẵ- 3ơ á ơ ơ á> êã6 ã ơ ạ ẵ ơ@
á@ = à3 ă?ẵ á ũ ể ơ á> êã6 ắ ơ à ẵ- ơá ẵá à3 ă?ẵ á ê@
ạã Đ á7 àáã ẵ- 3ơ á ơ ơ ơđạ ẵ?ẵ ã ô àã -ô ẵ ơá =ổ
ú ềá> êã6 - @ êã ẵ ơ ạ ù
ùù

ú ã Đ á7 = ẵ à3 ă?ẵ á ắ ã ơ á> êã6 @ êã ẵ
á.ạ ã à ứáã á.ạ ẵ ạ ã @ ã à àáã ẵá - á.ạ -ã àá?ẵ
áô ơ ê ữ
ú ã Đ á7 ẵ à# ă?ẵ á ắ ã á> êã6 @ êã ẵ á.ạ
ẵ'ạ - á.ạ ơ ạ ẳ ãũ
ể ã á> êã6 àáã = à3 ă?ẵ á ô á ã ẵ- ơ ẵáã á3 á ơ
áũ á=Đ ẵá đ ẵ?ẵá ăã ẵá à3 - ẵá ăã ẵ ẵá à3 ẵ ,ạ àã
ơđ&ẵ - ơđ ạ @ ẵáã á3 ắ đ @ 3ơ á ơũ
è ẵá ẵ ẳ ã ôổ
ĩ ã ôổ ấ@ ơ ãằ ãạũ ì á -ôổ
ú ĩ.ạ ô ơã6 ạáã ểụ ề ứù ọó ể ọóù ồ ùọóềọóởữ ồ
ú ĩ.ạ ơá ã ơđạ - ể ẳ.ạ ạáã ề - ắã ô ẳã ẵáã á3 àáã
á ã à3 á.ạ -ũ ứíãảọóùỗữ
ứè ạ ẵáã á3 ẵ ơđ @ 3ơ á ù


ế ơ ô ổ áã đ ãằổ ãạũ ẹôơ á -ôổ
ú ĩ.ạ ô ơã6 ạáã áã - ụ ế ơáằ ơá ơ @ ẵáã á3 ẵ ơđ
ê@ - ạ á.ạ ẵ ã ô
ú í?ẵ ẳ.ạ ơã ơáằ ẵá ạáã - ẵ ẵ?ẵ á.ạ ơáằ ơá ơ ẵ
ã ôụ ã ẵá - ạáã ơđ6 ơ ẳ.ạũ
ấ3 ẳ ổ
ãạũ ì ãạũ ẹôơ
ớ ỡ ù ù ù ù ợ ợ ợ ù ù ù ù ù ố ở ớ ớ ợ ù
ùợ

íỉ ề ợ
ễC èỉậầ è ẽậầ ỉẹ íỉ ề

ẽôĐ á ẵá ạ @ ơ á ạ á? á ô áã ô ạã ã ôĐ ơ
ơ ắ@ã ơ? ơ ã ôũ ềá ạ ắ@ã ạã ã ắ ạ ôĐ á ẵá ạ ô ẵá à ơ
ô ơ ơ ê ẵ ? - ơá ã ạãũ ềá ạ á?ơ áã đ ê@ ẵ@ã ơ ơ ơ
ơ ắ@ã ôĐ á ẵá ạ @ đ ơ àá- àá ũ èá ạ ơá4 ẵá&ạ ơ áĐ ơã
ẵ ê ã á ạ ắ@ã ơ? ôĐ á ẵá ạ @ ẵ 6 = ẵ- ạĐ ẳ ạ
áĐ á ạ á? ạã ãụ á ạ á ê Đ @ ẵá ắ ã ôĐ á ẵá
ạ àá,ạ ẳ ạ ã -ũ íá&ạ ơ ẵá ẵ- ơá ạã?ẵ ạ ơ ơ ạ
ạã ã ơ ắ@ã ôĐ á ẵá ạ ẵá ẵá&ạ ơ àá,ạ ơá á ẵ á ơ ẵ
ơ@ ắ ã á ạ á? ôĐ á ẵá ạũ èđạ ẵá ạ @Đ ẵ ạ
ê Đụ ẵ- - ẵ ạ ẵá ẵá ơ ắã ơ ê@ á4á ẳôạ á á ê ơ -
áô ạ á? ôĐ á ẵá ạ ê@ á ạ àãá ạáã àáã @ ơ ắ@ã
ơ? ôĐ á ẵá ạ @ ơ,ã đ&ơ đ ô ô? ơđ4á á ẵ ơ ê@ ạã ạ ẳ Đũ
ợũùũ ể è ếìềỉ ềỉì ể ếỉì ễ`ể ẽậầ ỉẹ íỉ ề
ợũùũùũ ễ3 ơáôĐ ơ
ợũùũợ ị@ã ơ? ê ẳ ạ
ũ ị@ã è? ĩ=Đ í è ạ í ẵ ã
ắũ ị@ã ơ? ẵ?ã ơ&ã
ợũợũ ẩ^ầ ĩ ề íLề èỉ í ẽậầ ỉẹòíỉ ề ị ề
éỉ ề éỉ_é éỉ^ề èSíỉ ĩ ễì ậ íậ ì
ợũợũùũ ếá?ã ã ê ẳ ã ô ẵô ã
ợũợũợũ í - ơ? á ẵổ
ợũợũớũ éá ạ á? ôĐ ổ
ợũợũỡũ í,ạ ơá ẵ ơđôĐ á ãổ
í- áã ẳ ạ ẵ,ạ ơá ẵ ơđôĐ á ã ẵá&ạ ơ - - ẳ ạổ
ùớ

ùủ ể ơ ẳ=Đ - á@ ơ@ ă?ẵ á àáã ắã ơ à ạã? ơđ ô ơã6 ê@
ẵ,ạ ơá ẵ ă?ẵ á ơ - á ạ ơáằ à - á ạ ã ơđ ẵ -ổ
ƠÊ ă?ẵ á ô ắã ơ
ù


ụũũũụ
à
ê@ ẵ,ạ ơá ẵ

ó ứ
úù

ú

ụũũũụ
úà
ữũ
ợủ ể ơ ẳ=Đ - á@ ơ@ ă?ẵ á àáã ắã ơ ạã? ơđ ô ơã6 ê@
ẵ,ạ ơá ẵ ă?ẵ á ơ - á ạ ơáằ ẵ?ẵ - á ạ ơđ ẵ -ổ
ƠÊ ă?ẵ á ô ắã ơ
ù
ê@ ẵ,ạ ơá ẵ

ó ứ
úù

úợ
ụũũũụ
ù
ữũ
ấã ẵ ơ3á ẵ?ẵ ạã? ơđ ắ ô
ù


ụ ũũũụ
à
ạ ã @ ắ ẵ ẵ - ụ êã ẵ
ơ4 ẵ,ạ ơá ẵ ẵá á7 ơ3á ơ - á ạ ẵ ẳ=Đ ơáằ ẵ?ẵ - á ạ
ơđ ẵ - ạ ã @ ắ ẵ ôĐ ũ
ợũợũởũ ị@ã ơ? ? ẳ ạổ
ô >Đ ăã ẵ 6ô ơ - ắ@ã ơ? ơá Đ ẵ á ạ ê
ẳ ạ áạ á& ẵ êã ẵ á> ơ3ẵá ê ẳ ã ô ẵô ãũ í?ẵ ắ@ã ơ?
ẵ ẵá ô @ ơáã ơđạ ẵ?ẵ à ơáã á ẵ -ãá ạã ã àáô ê ẵụ ẽô ẵ
ạã ê@ ơáã ẵ áã ô ẵ ơđ6 ơá ạã ãũ
ũ ị@ã ơ? ùổ
íá - ạôĐ6 ẳ ạ ũ è3á - ă>ô á á> ẳ@ã àá,ạ
ẵ- ợ ẵá - ù ã áôũ
ắũ ị@ã ơ? ợ ứể đ ạữổ
è ạ ơ á ơđ6ụ ơ ă>Đ ẳ ạ ẵ,ạ ơá ẵ ơ3á - ă>ô á á>
ẳ@ã àá,ạ ẵ- à ẵá - ù ã áô ứàõóợữũ
ợũớũ ể è ềỉ ỉ ề íỉẹ ấì í ềỉ ềỉ ò ị`ì
èẹ_ề íẹề ấ` ẩ_í ềỉ í ậ èẻFí è ì ậ
ợũớũùũ ĩ ạ ơã ơ ứá ô ơ ữũ
ũũ á ạá ắ@ã ơ? ẵ
ị@ã ơ? ẳ ạ @Đ ê ã ô ê@ ứãôơữ ơá ạ @ ơ ẳ=Đ ạ
ơá@á á ă
ù
ụ ă

ụ ụ ă

ũ ếáã - êã ẵ á> ẵáã ắ@ã ơ? ơá@á ẵ?ẵ
ùỡ

ắ@ã ơ? ẵ ẳ ạ ơã ơ @ổ ă
ù
ụ ă

ụ ụ ă
ã
ụ ê ã ã ũ í?ẵ ắ@ã ơ? ẵ
ẳ ạ á ô ơ @ổ ă
ã
ụ ă

ụ ụ ă

ụ ê ã ã ùũ ếáã á> ẵáã ắ@ã ơ? ắ
ô ơá@á ẵ?ẵ ắ@ã ơ? ẵ ẳ ạ ơã ơ ơ ẵ- , á4á á -ôổ

ỉ4á ùổ ể, á4á ẳ ạ ơã ơ ũ
ắũ ẩ?ẵ á ẵ ô ơđ&ẵ ẵ ơ ã ô
èđ ạ á ùổ í ô ơđ&ẵ ẵ ơ ã ô ẵ ã ắ@ã ơ? ẵ á
ơáô ẵ ơ - ắ@ã ơ? ẵ ẵ ă?ẵ á ứàá,ạ ẵ á ã ơ4 àã ữũ
í ô ơđ&ẵ ôĐ ẳ ạ @Đ á ẵ á á>ụ á ẵ ơ á>ụ
ử ị@ã ơ? ùổ íá ẳ=Đ - ạôĐ6 ẳ ạ
ù
ũ ỉ=Đ ẵá
ơ - - á ạ ẵ ẳ=Đ á ạ àá,ạ ẵ ẵá ớ - á ạ ã áôụ
- ẵá ơ ạ ạã? ơđ ẵ?ẵ - á ạ ẵ ẵá @ á ơũ
ấ3 ẳ ổ ò ó ứờụ ùụ ùớụ ỗụ ốụ ùữụ ẵ- ơá ẵá ứờụ ùớụ ỗụ ùữ ẵ?ẵá
ẵá @Đ ẵ- ơ ạ ạã? ơđ ợỗụ ẵ- ơá ẵá ứờụ ùụ ỗụ ốữ ẵ?ẵá ẵá @Đ ẵ-
ơ ạ ạã? ơđ @ ớớ @ ẵ?ẵá ẵá ẵ- ơ ạ ạã? ơđ á ơũ
èđ ạ á ợổ í ô ơđ&ẵ ẵ ơ ã ô ẵ ã ắ@ã ơ? ẵ á
ơáô ẵ ơ - ắ@ã ơ? ẵ ẵ ẵá ẵ ă?ẵ á ứẵ á ã ơ4
àã ữũ í ô ơđ&ẵ ôĐ ẵ ắ@ã ơ? ơá ạ ẳ ạ ơôĐ ơ3áũ
ử ị@ã ơ? ợổ ĩ=Đ ẵ ã ô ơ ạ ẳ@ã á ơũ
ùở

íá ẳ=Đ - ạôĐ6 òụ
ù


ụ ụ

ũ ể ơ ẳ=Đ ẵ ẵ ẳ=Đ ò @
ẳ=Đ ơáô ẵ ắ ạ ẵ?ẵá ẵá đ ơ ò ơ - á ơ ê@ ạã ạôĐ6
ơá ơ ẵ ẵá&ạũ
ỉ=Đ ơ4 ẳ=Đ ẵ ã ô ơ ạ ẵ ò ẵ- ẳ@ã á ơ ắ ơ ô
ơ
ù
ũ
ấ3 ẳ ổ ê ã ò ó ứởụ ợụ ốụ ờụ ớụ ờụ ỗụ ộữ ơá4 ứợụ ớụ ờụ ỗữ @ ơ ẳ=Đ
ẵ ã ô ơ ạ ẳ@ã á ơ ẵ òũ
ợũớũợũ ĩ ạ áã áĐ áã ô ơã ơ ứá ô ơ ữũ
ị@ã ơ? ẳ ạ @Đ ê ã ô ê@ ứãôơữ ơá ạ @ áã áĐ áã ô
ẳ=Đ - ơá@á á ẵ ã ẳ=Đ ẵ- ơá àá?ẵ áôũ è ă7ơ ợ ẳ=Đ -ô ẩ
ó ă
ù
ụ ă

ụ ụ ă

ê@ ầ ó Đ
ù
ụ Đ

ụ ụ Đ

àáã - ã ắ@ã ơ? ẵ ẵ ẳ ạ
@Đ @ ợ ơã ơ ẵ ẩ ê@ ầ ă
ù
ụ ă

ụ ụ ă
ã
ụ ê ã ã ê@ Đ
ù
ụ Đ

ụ ụ Đ

ụ ê ã
ả ũ ếáã á> ẵáã ắ@ã ơ? ắ ô ơá@á ẵ?ẵ ắ@ã ơ? ẵ ẳ ạ
ơã ơ ơ ẵ- , á4á á -ôổ

á ợổ ể, á4á ắ@ã ơ? ẵ
ùờ

í ô ơđ&ẵ ẵ ơ ã ôổ ơ ạ ạ ê ã ô á ạã ợ ơã ơ ũ
èá,ạ ơá ạ @ ơ - ắ@ã ơ? ẵ ă?ẵ áũ
ũ ị@ã ơ? ớổ ĩ=Đ ẵ ẵáôạ ẳ@ã á ơ ứễíữũ
íá ẩ ó ă
ù
ụ ă

ụ ụ ă

ê@ ầ ó Đ
ù
ụ Đ

ụ ụ Đ

ũ ỉ=Đ ơ4 ẳ=Đ ẵ
ẵáôạ ặ ẵ ẩ ê@ ầũ
ấ3 ẳ ổ


ùộ

íỉ ề ớ
_é ĩ ề ẽậầ ỉẹ íỉ ề ì ề ĩ ầ ếỉ ì
íỉậầVề èìề

ớũùũ éỉ_è ịì ậ í_í ị`ì èẹ_ề ẽậầ ỉẹ íỉ ề
ớũùũùũ

ãẵẵããắẵẵã

ẵ ă?ẵ á

ắ ã

ẵ,ạ

ơá ẵổ
ó

ù
óù


ó
úù

úợ
ê ã ợ
ỉ=Đ

ă?ẵ

á

-

ãắẵẵã

ơá
ũ
ũ

í
?
ẵá

ù


_

ẳ ạ

á ạ

á?

ẵáã

ơđ ụ

ơ

ơ3á


ê@


úù

ê@


úợ

èáô ơ ơ? ôĐổ
ềạôĐ6 # ẵáôạổ ã ơ à6 ẵ?ẵ ẵ ô á4á ó -
ù
-

ũũũũũ-
à
ơáô ơ ơ?
ạã - ẵ- ẵ ô á4á ẵ -
ù
-

ũũũũũ-
ãúù
ũ ắ ẵ ơá ơ4 ạã? ơđ -
ã
ụ èđĐứãữụ
ẳôĐ ơ ô ã ạã? ơđ ả ẵ ẵ ẵá -
ã
ê@ ơá ẵ áã ỡ ắ ẵ -ôổ
ừ ị ẵ ùổ -
ã
ó ảồ
ừ ị ẵ ợổ ọèáĐ ã ơđ ạ ơá?ãõồ
ừ ị ẵ ớổ ề ô ẵ ô á4á ứãóàữ ơá4 đãơứ-ữ ạ ẵ ãụ ạ ã
ôĐ ơá ẵá -
ãừùụ
èđĐứãừùữồ
ừ ị ẵ ỡổ ọèđ ã ơđ ạ ơá?ã ẵ õồ
íá ạ ơđ4á êã ơ ắ ạ ôĐổ
ôẵơã ứổ ạãơữổ ãơờỡồ
ắằạã
ã ọóù ơáằ ổó
ùố

ằ-ằ ổó ứ ú ùữ ừ ứúợữồ ằẳồ
ịìề
đằẳứữồ ẫđãơằứứữữồ
ềĩũ

ỉ@

ôĐ

ứữ

ơ3á

-

ãắẵẵã

ơá

ũ

ấ3


ó
ờụ

ẵá ạ

ơđ4á

ẵá3á

ạ ã

ứờữụ

-

-

ạ ã

ơã

ứởữ

ê@

ứỡữ

ơ3á

ũũũ

ẽô?

ơđ4á

ơ3á

ơ?

ẵ-

ơá

ê

á

ẵ>Đ

ẳ ã >Đũ

è

á

ơá Đ

ơ3á

ứờữ

-

á ã

ơ3á

ùứởữụ

áãứỡữụ

ứớữụ

ứợữụ

ứùữũ


í
?
ẵá
éá ạ á? ôĐ á ẵá ạũ

è

-

ẳ ạũũểăềụ

ã

ô

ã

ã

ạã ã

ẵá

ắ@ã

ơ?

ơ3á

-

ãắẵẵã

ơá

ãũ
ẵ-ơ ểăềóởồ
êđ ổđđĐũũểăề ãơờỡồ
ụà ổạãơồ
ôẵơã ứổạãơữổãơờỡồ
ắằạã
ã óúù ơáằ
ùỗ

ắằạã
Ơ

@
ã ơ
?
ẵá ẵ ạã ã ơá4 - ơã á
@
á ạã ã
Ê
ã ọóù ơáằ ổó
ằ-ằ ổóứúùữ ừ ứúợữồ ằẳồ
Ơ
ô ắ
@
ã ơ
?
= ẵ ạã ã ơá4
à
á,ạ ẵ ạã ã@

Đ
ô,
à
ơ ô
Ê

ổóồ
ằẳồ
ịìề
đằẳứữồ
đ àổó ơ ểăề ẳ àổóùồ âđãơằứứữữồ
ềĩũ
è

á

ơá Đụ

ã

ắ@ã

ơ?ẵáạã ã

&ạ

ơ

ũ

ỉ=Đ

ẵ@ã

ơ

ẵá ạ

ơđ4á

ơđ6

ê@

ơá

ẵá Đ

ê ã
ó


ơá Đ

ẵ -

àá?ẵ

ắã ơ

è

ẵ ạ

ẵ-

ơá

ẵ@ã

ơ

á ạ

á?

ôĐ

á ẵáẵá

ắ@ã

ơ?

á

-ôổ
í-ơ ăề óởồ
ấđ ổ đđĐũũăề ìơờỡồ
ã ổ ạãơồ
ịìề
đằẳứữồ
ổó ùồ ù ổó ùồ
đ ã ổó ợ ơ ẳ
ã ổó ãúùừãúợồ
ẫđãơằứữồ


ềĩũ
èđ ẵ

á ơ

-

ơ3á

-ê@

ùụ

ơ

-

ơ3á

ơã

ợụ

ã

ơ3á

ơãớụ

ỡụũũụ

ũ
P
đạ

ã

ạã?

ơđ

ãắẵẵã

ẵá

á ã

ơ3á

ù

ũ

ớũùũợ ị@ã ơ? ê Đ

ớũùũớ ị@ã ơ? í àã

ớũợũ èỉậ è èẹ_ề í_í ị`ì èẹ_ề ì ì ẽậầ ỉẹ íỉ ề

ớũợũùũ èáô ơ ơ? ôĐ á ẵá ạ ơđ6 ẳ=Đ -
ũ ị@ã ơ? ơ ạã?ẵ -
íá ù ơ ạã?ẵ ô ẵ- ẳ@ã ẵ á @ ẵá ẵ?ẵ - ạôĐ6
ứá4á ãá á ắ6 ẳ ãữụ
ẩô ơ á?ơ ơ á ơđ6 ẵ'ạ ẵ ơ ạã?ẵụ á=Đ ơ4 ạ ã
?Đ ơ ạã?ẵ - ẵá ơ ạ ẵ?ẵ - ơđ6 ạ ã @ á ơụ ô #ụ ã
ắ ẵ ã ẵá ẵ ã ẵá7 ăô ạ á3 ơđ?ã á ẵ ẵá7 ăô ạ á3 ẳ ã
á ãũ
ấ3 ẳ ổ
ềóở

ớ ố
ố ù
ợ ộ ỡ ỡ
ỡ ở ợ ờ ởợù

ểãá á ắ ạ ơ ạã?ẵổ

ù


ỡ ỡ


ợ ờ ở
ếơ ô ổ@ ạ ã ơđ6 á4á ê ổ ộừớừốừộừởóớũ
ắũ ị@ã ơ? ơđ. ẵá ã ắ ẵ - ãổ
ẵũ ị@ã ơ? íáã ơá ạũ
ẳũ ị@ã ơ? òèểũ
ằũ ị@ã ơ? ơằ-
ũ ị@ã ơ? ơđ. ẵá ã ểòẻìẹ
ạũ ị@ã ơ? ơá ô
ớũợũợũ èáô ơ ơ? ôĐ á ẵá ạ ơđ6 ă>ô
ử ị@ã ơ? éãẳđằổ
ĩ=Đ à3 ơ ẵ ạ ã @ ã ă ạứãẳđằữ ô á àáã ẵ
ăô,ã ẵ ạ ạã ạ á ẵ ạ ẵũ
ấ3 ẳ ổ-ẳạẳ-ũ
íá ù ă>ô à3 ơ ụ Đ6ô ẵ ô á=Đ ă?ẵ ơ4 ẳ@ã ă>ô à3 ơ ẵ ã
ă ạ ẳ@ã á ơ ẵ -ũ
ấ3 ẳ ổ ẵá ->ô óắẳằẳắẳắ ơá4 ơ ẵ- ă>ô ẵ ã ă ạ ẳ@ã
á ơ @ ắẳằẳắ ê ã ẳ@ã á ơ óộũ
ớũợũớũ èáô ơ ơ? ôĐ á ẵá ạ ơđ6 ơá

ử ị@ã ơ? - ạ
ợợ

ớũợũ í`ì è íỉ ề èẻTềỉ
íá ạ ơđ4á ẵ ẵ?ẵ ắ@ã ơ? ôĐ á ẵá ạ = ẵ ơđ4á
ê@ ẵá Đ ơá ạáã ơ ơ ẵá ẵ à ơ ô ơ ã ôũ
ớũợũùũ èáô ơ ơ? ôĐ á ẵá ạ ơđ6 ẳ=Đ -
ũ ị@ã ơ? ơ ạã?ẵ -
ắũ ị@ã ơ? ơđ. ẵá ã ắ ẵ - ã
ẵũ ị@ã ơ? íáã ơá ạ
ẳ ị@ã ơ? òèể
ằ ị@ã ơ? ơằ-
ũ ị@ã ơ? ơđ. ẵá ã ểòẻìẹ
ớũợũợũ èáô ơ ơ? ôĐ á ẵá ạ ơđ6 ă>ô
i ị@ã ơ? éãẳđằ
ĩ=Đ à3 ơ ẵ ạ ã @ ã ă ạứãẳđằữ ô á àáã ẵ
ăô,ã ẵ ạ ạã ạ á ẵ ạ ẵũ
ấ3 ẳ ổ-ẳạẳ-ũ
íá ù ă>ô à3 ơ ụ Đ6ô ẵ ô á=Đ ă?ẵ ơ4 ẳ@ã ă>ô à3 ơ ẵ ã
ă ạ ẳ@ã á ơ ẵ -ũ
ấẳổ ẵá ->ô óắẳằẳắẳắ ơá4 ơ ẵ- ă>ô ẵ ã ă ạ ẳ@ã
á ơ @ ắẳằẳắ ê ã ẳ@ã á ơ óộũ
ớũợũớũ èáô ơ ơ? ôĐ á ẵá ạ ơđ6 ơá

i ị@ã ơ? - ạ
ị ô # ạ ắ ô ơô - ơ ơ ẵ ể ẵ ạ ã ã
ạã ề ã ụ ẵ?ẵ ã ẵ ?á - ơ ù ềũ ẳ ã
>Đ ẵá ê ã ề óốũ èá ã ạã - ơ ẵ ạ ã ơ ã áã ã
àá,ạ ê ơ ô? ùũ ị ô # ơáô6 ơ @ á> ẵ,ạ ơô -
ể ẵ ạ @Đ ê ã ôĐ áổ
ú ể ã á> ẵ,ạ ơđạ @ ô ăô ơ á?ơ ơ ơ ã ù ơô
- ơ - ẵ ạ @ - đ ã ã ềũ
ợớ

ú è ã ã ạã ụ @ á> ẵ,ạ á ã á> ơá@á ẵ?ẵ á-ụ
ã á- á ã ơô - ơ ơôĐ ạ đ á?áũ ềạá @ ơ ơ ẵ ẵ?ẵ
ơôĐ ạ ô ẵ ơô - ũ ứấ3 ẳ ổ è ã ã ùụ á- ẵ á>
ơá@á ợ á- ẵụ ơ á- ơô - ạ ã ợ ê@ ơ
á- ơô - ạ ã ớữũ ề ô á- ơ ã @
- - á ơá4 á- - á ã ẵá ơ ơ ẵ ẵ?ẵ á- àá?ẵ ,ạ
đ ã ã á> ơá@á ẵ?ẵ á- ẵ ơã ơ ẵ á@á ơđ4á @ êã ẵũ ứấ3
ẳ ổ í- ớ á- ã ởụ ạã - ơá ã ã ắ ơ ô @ êã ẵ @
ơá4 á- ô ơã6 ã ở ê@ ơá ã ã ỗụ á- @Đ á ã ẵá
áã á- ơ ã ớ ê@ ỡữũ íá ẵ- ẳôĐ á ơ ơ ã ăô ơ
á?ơ @ ã ù ê@ ơ ã à ơ ơá&ẵ @ ã ềũ è
ã ăô ơ á?ơ ô, ẵ- ạ ã ắ ơ à4 ã @ ơđạ ẵ?ẵ
ã ẵ. ãụ ạ ơá ã ơ ơ ã ắ ơ à4 ô, ẵ- ạ ã
ã ềũ ã ơáã ơ @ àá,ạ ẵ- ẵáô ơđ4áụ ơá ã ã ắ ơ ô @ êã ẵ
@ ụ ơá ã ạã á> ẵáã á- @ àá,ạ ?ạ à ũ
ầ6ô ẵ ôổ è3á ơá ã ã - á ơ ơô - á@ ơá@á ể ẵ
ạũ
ế ơ ô ổ
í- áã ô ắ@ã ơ? ạ ẳ ạụ ô ẵ , ơ ơ ơ ắ ạ
ôĐ á ẵá ạ ơá4 - ẳ ẳ@ạ ạã ã ôĐ ơ ẵ ơđ6 ?Đ ơ3áũ ạ
ẳ ạ ẵ?ẵ ơáô ơ ơ? ắ ạ ôĐ á ẵá ạ @ đ ơ ơá ẵ ơã ê@ ô
ơđ ạ ạã& ẵá êã ẵ á ẳ ạ ê@ á á ạ ẵá ơ - ắ@ã ơ? ẵ-
ơ3á ẵá ơ ôĐ á ẵá ạ ơđạ ẵ?ẵ à ơáã ẵá á ẵ -ãá ạã ã ơáụ
Đãẵụ ẽô ẵ ạãũ ấã ẵ ạáã6 ẵ ô ôĐ á ẵá ạ ê@ ẵ?ẵ ạ ẳ ạ
ẵ - ạ- á á?ơ ơđã ẵ?ẵ à ơáô ơ ơã á ẵũ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×