Tải bản đầy đủ

MỘT số KINH NGHIỆM TRONG VIỆC GIÚP học SINH VIẾT ĐÚNG TRONG GIỜ CHÍNH tả

Trờng Tiểu Học Kỳ Sơn
Một số kinh nghiệm trong việc giúp học sinh viết đúng
trong giờ chính tả
I. vị trí của môn chính tả :
Chớnh t l mt trong nhng phõn mụn Ting Vit Tiu hc. Theo nh ngha
trong mt s t in chớnh t l vit ỳng, hp vi chun nhng quy tc v cỏch
vit chun li núi sang dng thc nt vo hot ng giao tip. Nu tp vit dy
hc sinh bit vit, tc l hot ng to ra ch, thỡ chớnh t dy cỏch t chc, kt
hp cỏc ch ỳng quy c ca xó hi lm thnh hin thc hoỏ ngụn ng.
Ch vit l kớ hiu bng hỡnh nh th giỏc (cỏc hỡnh nột) ghi li ting núi. Mi
hỡnh nột tng ng vi mt on õm thanh cú ý ngha ca ting núi. Mt t hp
gm cỏc chui hỡnh nột c liờn k theo nhng cỏch thc nht nh (dng thc
vit ca ngụn ng) ghi li li núi õm thanh v tr thnh phng tin truyn t
ni dung trong li núi. Chớnh t thc hin nhng quy c xó hi i vi ch vit;
phũng, ngn nga s vn dng tu tin, vi phm cỏc quy c lm tr ngi cho
tri giỏc ngụn ng trong quỏ trỡnh giao tip.
Tr em n tui hc, thng bt u quỏ trỡnh hc tp bng ch vit.
giai on u tiờn (bc tiu hc) tr em tip tc c hon thin nng lc núi
ting m . Tr em bit ch mi cú phng tin hc Ting Vit v hc cỏc
mụn khoa hc t nhiờn, khoa hc xó hi khỏc. M mun bit c thụng vit tho,
tr em phi c hc chớnh t. Chớnh t l phõn mụn cú tớnh cht cụng c. Nú cú

v trớ quan trng trong giai on hc tp u tiờn ca tr em.
I. cơ sở lý luận
Lê Thị Long
1
Trờng Tiểu Học Kỳ Sơn
Vit ỳng chớnh t khụng ch l nhng vn ng ca c bp nh s phi hp
thun thc cỏc ngún tay, bn tay, c tay, cỏnh tay m cũn l thao tỏc trớ úc ca
ngi vit.
Vic hỡnh thnh k nng chớnh t khng nh vai trũ ca ý thc. K nng
chớnh t cú ý thc phi t ti mc t ng hoỏ mt cỏch t giỏc. vit ỳng
chớnh t nu ó nm c s phõn tớch cu trỳc õm on ca õm tit v thuc
bng ch cỏi, thỡ ch vic phỏt thnh ting hay c thm tng õm tit v biu hin
cỏch kt hp ch cỏi th hin cỏc õm on theo trt t ca chỳng.
III cơ sở thực tiễn
Trong nhng nm gn õy hc sinh vit chớnh t thng mc nhiu li. Mt s
em cha nm c quy tc chớnh t n gin. iu ú ó gõy nh hng khụng
nh n s tip thu tri thc vn hoỏ, khoa hc.
Hc sinh vit khụng ỳng lm nh hng n quỏ trỡnh giao tip, t duy.
Hc sinh khụng th chuyn li núi di dng vn bn vit - vn l mt loi vn
bn cú kh nng chuyn t v bo lu mi t tng ca loi ngi qua mi thi
gian v khụng gian trong mi hon cnh v vi mi i tng s dng.
* Kết quả khảo sát đầu năm :
Tổng số
HS
Tốt Khá Trung bình Yếu
sl Tl% Sl Tl% sl Tl% sl Tl%
14 1 7.1% 2 14.2% 9 64.2% 2 14.2%
IV- biện pháp tiến hành
Qua thc t ging dy, cú nh hng ỳng trong quỏ trỡnh sa li
chớnh t cho hc sinh, tụi ó tỡm hiu nguyờn nhõn vit sai chớnh t ca cỏc em.
Cú th nờu mt s nguyờn nhõn chớnh sau õy:
Lê Thị Long
2
Trờng Tiểu Học Kỳ Sơn
a. Do nh hng ca phng ng, th ng:
Học sinh vùng Hùng Cờng thơng đọc sai phơng ngữ địa phơng.
Ví dụ:
* Trong bài chính tả chuyện bốn mùa học sinh thờng viết sai
- Nàng tiên tiên viết nàng tim.
- Vờn bởi viết vừn bửi.
* Bài gió học sinh thờng viết sai chính tả:
- Cánh diều viết cánh dùi.
- Cây bởi viết cây bửi.
- Mẹ cời viết mẹ cừi.
- Anh viết ăn.
- Đu đủ viết u ủ , đọc cũng u ủ.
Th ng l bin dng ca ngụn ng ton dõn phm vi lónh th nh hp hn
so vi phng ng.
Hc sinh thuc phng ng Trung B cú u im l khụng vit sai thanh iu
v vn song thng hay vit ln ln mt s ch in ph u: tr/ch, s/x, r/d/gi, l/n.
khc phc hin tng ny tụi ỏp dng theo nguyờn tc kt hp ghi nh
hỡnh thc ch vit ca t v ngha t ca chỳng biu hin. Mun vy cn t t
ú trong ngụn ng cnh hc sinh d hiu.
Ví dụ : Em dnh cho bộ H chic ko. Em khụng ginh ly phn hn cho
mỡnh. Tụi thng xuyờn cho cỏc em luyn tp qua cỏc dng bi tp nh: in t
vo ch trng trong cõu, dựng t t cõu iu ny cú tỏc dng rt ln trong
vic rốn k nng vit ỳng chớnh t cho hc sinh.
b. Do hn ch vn t:
Mun vit ỳng chớnh t, ngi vit phi hiu ngha ca t v cỏch vit c th
ca t ú.
Vớ d: mun khi no vit truyn khi no vit chuyn ngi vit phi phõn
bit c s khỏc nhau v ngha ca hai t ny t ú rỳt ra cỏch vit ỳng
chớnh t.
Lê Thị Long
3
Trêng TiÓu Häc Kú S¬n
- Viết là “truyện” khi muốn chỉ tác phẩm văn học được in (VD: truyện ngắn,
truyện cười )
- Viết là “chuyện” khi muốn chỉ một sự việc được kể lại (VD: câu chuyện,
chuyện tâm tình, hay chỉ một công việc cụ thể như: chưa làm nên chuyện).
Trước khi viết một từ do giáo viên đọc, học sinh có thể hiểu nghĩa cỉa từ đó
bằng cách mô tả sơ lược hoặc đặt câu với từ đó. Để giúp học sinh nghe hiểu và
chủ động viết đúng tôi có thể kết hợp “liên tưởng” hay “so sánh” ngắn gọn về
chữ khó viết ngay trong khi đọc chính tả [ví dụ: trăng khuyết (khuyết trong
khuyết điểm), đi làm nương (nương khác lương trong lương thực)].
Một sè biện ph¸p gióp học sinh viết đúng chính tả là luyện cho học sinh phát
âm đúng ví dụ so sánh phát âm l/n. Giáo viên nên tạo điều kiện cho học sinh
được phát âm và tri giác chữ viết, tạo điều kiện cho học sinh quan sát chữ viết, tự
phân tích tiếng (theo 3 bộ phận: phụ âm đầu, vần, thanh điệu) được luyện theo
thao tác chữ viết để ghi nhớ mặt chữ lâu hơn. Trong các tiết học trước khi viết bài
tôi cho học sinh viết bảng con, viết nháp phân tích tiếng khó.
c. Do chưa thuộc quy tắc chính tả:
Muốn viết đúng quy tắc chính tả, học sinh phải học và nắm vững các quy tắc
chính trả trong tiếng việt. Trong giảng dạy, trước khi viết chính tả, theo tôi giáo
viên nên hướng dẫn học sinh nắm quy tắc chính tả trước khi viết.
Ví dụ : Tìm những chữ trong bài phải viết hoa ?
Tại sao những chữ này phải viết hoa (tên riêng, đầu câu) từ đó học sinh tự rút
ra quy tắc chính tả. “Những chữ đầu câu và tên riêng phải viết hoa” hoặc quy tắc
ng/ngh, c/k, g/gh, i/y)
Lª ThÞ Long
4
Trờng Tiểu Học Kỳ Sơn
Nm c nguyờn nhõn mc li ca hc sinh, giỏo viờn phi rốn luyn v
chớnh t thụng qua cỏc bi luyn tp. õy cng l phn cng c, trau di k nng
vit ỳng chớnh t mt cỏch cú h thng.
Vớ d: Sau khi vit xong bi chớnh t Cú cụng mi st cú ngy nờn kim- giỏo
viờn cho hc sinh lm bi tp cng c quy tc chớnh t qua bi tp:
in vo ch trng : c hay k?
- im khõu; u bộ; iờn nhn; b .
Mt trong nhng yờu cu quan trng ca vic dy chớnh t l giỏo viờn phi
chm, cha bi cho hc sinh tht chu ỏo v trỏch nhim cao. Tụi ó thc hin
chm ton b hc sinh trong bi chớnh t. Chm xong mi bi chớnh t ca hc
sinh giỏo viờn thng kờ cỏc loi li ó mc t ú cú k hoch rốn sa chớnh t cho
cỏc em. Trong khi chm tụi dựng bỳt gch di nhng ch vit sai chớnh t v
yờu cu hc sinh vit li cho ỳng ch mc ó mc li ghi nh, mi ch 1-2
dũng. Qua vic thc hin mt s bin phỏp va nờu trờn trong gi dy chớnh t,
qua mt thi gian tụi thy cỏc em hc sinh lp tụi ó t c mt s kt qu
nht nh .
V kết quả
* Kết quả khảo sát cuối kỳ :
Tổng số
HS
Tốt Khá Trung bình Yếu
sl Tl% Sl Tl% sl Tl% sl Tl%
14 2 14.2% 4 28.4% 8 51.4% 0 0%
Hc sinh ó vit ỳng chớnh t mt cỏch cú ý thc, khụng b vit sai do cha
c bit, cha c hc.
Hc sinh nm c quy tc chớnh t - to thnh thúi quen. Vớ d: Ch u
dũng, u cõu vit hoa.
Lê Thị Long
5
Trờng Tiểu Học Kỳ Sơn
ng trc i, e, ờ, l ngh
- Bit phõn tớch ting khú trc khi vit.
- Do ú hc sinh b mc li gim xung rừ rt, tc vit nhanh hn. Lp t
danh hiu vit sch ch p chim t l 82%
Trờn õy l mt s bin phỏp ca tụi trong gi chớnh t. Tụi rt mong nhn
c s úng gúp ý kin ca cỏc ng nghip tôi xin chân thành cảm ơn !
Kỳ Sơn, ngay 18 tháng 4 năm 2009
Ngời viết
Lê Thị Long
Lê Thị Long
6
Trêng TiÓu Häc Kú S¬n
Lª ThÞ Long
7
Trêng TiÓu Häc Kú S¬n
Lª ThÞ Long
8

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×