Tải bản đầy đủ

GA Lớp 5 Bài :12 Nhân một số thập phân với một số thập phânThø t ngµy 03 th¸ng 11 n¨m 2011
To¸n
Tính nhẫm:
Bµi tËp:
1,48 x 10 =
15,5 x 10 =
5,12 x 100 =
2,571 x 1000 =
14,8
155
512
2571

Toán
Nhân một số thập phân với một số thập phân
a) Ví dụ 1: Một mảnh vờn hình chữ nhật có chiều dài 6,4 m, chiều
rộng 4,8 m. Hỏi diện tích của mảnh vờn đó bằng bao nhiêu mét
vuông?
Ta phải thực hiện phép tính:

Ta có:
6,4 m = dm
4,8 m = dm
3072 dm
2
= m
2
64
48
x
251
625
2
703
(dm
2
)
30,72
6,4 x 4,8 = .( m
2
)
Thứ t ngày 03 tháng 11 năm 2011
64
48

Toán
Nhân một số thập phân với một số thập phân
6,4
4,8
x
251
6
25
2
7
0
(m
2
)
Thực hiện phép nhân nh nhân
các số tự nhiên.
Hai thừa số có tất cả hai chữ số ở
phần thập phân, ta dùng dấu phẩy
tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải
sang trái.
Vậy 6,4 x 4,8 = 30,72
,
3
64
48
512
256
3072 (dm
2
)
x
Thứ t ngày 03 tháng 11 năm 2011

Toán
Nhân một số thập phân với một số thập phân
b) Ví dụ 2: 4,75 x 1,3 = ?
4,75
1,3
x
5
2
5
7
5
71
6
4
14
,
Thực hiện phép nhân nh nhân các số tự
nhiên.
Hai thừa số có tất cả ba chữ số ở phần
thập phân, ta dùng dấu phẩy tách ở tích
ra ba chữ số kể từ phải sang trái.
Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm nh sau:
- Nhân nh nhân các số tự nhiên.
- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu
chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải
sang trái.
6,175
Thứ t ngày 03 tháng 11 năm 2011

Toán
Nhân một số thập phân với một số thập phân
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
c) Luyện tập :
25,8
1,5
x
1290
258
38,70
9750
16,25
6,7
x
11375
108,875
0,24
4,7
x
168
96
1,128
7,826
4,5
x
39130
31304
35,2170
a)
b)
c) d)
25,8 x 1,5
7,826 x 4,5
16,25 x 6,7 0,24 x 4,7
Thứ t ngày 03 tháng 11 năm 2011

Toán
Nhân một số thập phân với một số thập phân
Bài 2 :
c) Luyện tập:
a) Tính rồi so sánh giá trị của a x b và b x a:
a b a x b b x a
2,36 4,2
3,05 2,7
2,36 x 4,2 = 9,912
4,2 x 2,36 = 9,912
3,05 x 2,7 = 8,235
2,7 x 3,05 = 8,235
Nhận xét: Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán:
Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi.
a x b = b x a
Thứ t ngày 03 tháng 11 năm 2011

Toán
Nhân một số thập phân với một số thập phân
Bài 2:
c) Luyện tập:
b) Viết ngay kết quả tính:
4,34 x 3, 6 = 15,624
9,04 x 16 = 144,64
3,6 x 4,34 = 16 x 9,04 =
15,624

144,64
Bài 3 ( tr 59)
Tóm tắt
Chiều dài : 15,62 m
Chiều rộng : 8,4 m
C = ? S = ?
Bi gii
Chu vi vờn cây hình chữ nhật là:
( 15,62 + 8,4 ) x 2 = 48,04 ( m )
Diện tích vờn cây hình chữ nhật là:
15,62 x 8,4 = 131,208 ( m
2
)
Đáp số: Chu vi: 48,04 m
Diện tích: 131,208 m
2
Thứ t ngày 03 tháng 11 năm 2011

Toán
Nhân một số thập phân với một số thập phân
Điền số thích hợp vào các ô trống dới đây:
T : 1,1 x = 3,3
ô : x 2,16 = 216
S : 3,5 x = 10 x 3,5
H : x 2 = 8
P : 5,1 x 1,0 =
 : 2,4 x 2,00 =
N : x 1,2 = 1,2 x 2,1
Viết các chữ tơng ứng với các số
tìm đợc vào các ô ở hàng cuối
cùng của bài, em sẽ biết đợc tên
một dạng số mà chúng ta đã học.
10
100
3
4
4,8
5,1
4
5,1 4,8
2,1
Thứ t ngày 03 tháng 11 năm 2011

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×