Tải bản đầy đủ

GIAO AN DIA LY 10 - BAI 1 DEN BAI 30 (2010-2011)
Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 -

- Ban cơ bản
Ban cơ bản Ban cơ bản
Ban cơ bản.
. .
. Năm học : 2010
Năm học : 2010 Năm học : 2010
Năm học : 2010

-

- 2011.
2011. 2011.
2011.
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà

GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà -

- Diễn Châ
Diễn Châ Diễn Châ
Diễn Châu
u u
u -

- Nghệ An !
Nghệ An ! Nghệ An !
Nghệ An !


1
S GIO DC & O TO NGH AN
TRNG THPT NGễ TR HềAGiáo viên địa lý


Ngoõ Quang Tuaỏn

Nm hc : 2010 - 2011
Giáo án
địa lý 10 - ban cơ bản
Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 -

- Ban cơ bản
Ban cơ bản Ban cơ bản
Ban cơ bản.
. .
. Năm học : 2010
Năm học : 2010 Năm học : 2010
Năm học : 2010

-

- 2011.
2011. 2011.
2011.
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà -

- Diễn Châ
Diễn Châ Diễn Châ
Diễn Châu
u u
u -

- Nghệ An !
Nghệ An ! Nghệ An !
Nghệ An !


2

Phần một : Địa lý tự nhiên
Chơng i : Bản đồ
===============

================
Ngy son: 15 / 7 / 2010 Tit PPCT : 1


BI 1 : CC PHẫP CHIU HèNH BN C BN.

I. MC TIấU BI HC :
1. Kin thc :
- Hiu c vỡ sao cn cú cỏc phộp chiu hỡnh bn .
- Hiu rừ c mt s phộp chiu hỡnh bn c bn.
2. K nng :
- Phõn bit c mt s dng li kinh - v tuyn khỏc nhau ca bn , t ú bit c li kinh v tuyn
ú ca phộp chiu hỡnh bn no.
- Thụng qua phộp chiu hỡnh bn , bit c khu vc no l khu vc tng i chớnh xỏc ca bn , khu
vc no kộm chớnh xỏc hn.
3. Thỏi :
- Thy c s cn thit ca bn trong hc tp.

II. PHNG TIN DY HC :
- Bn Th gii, bn vựng cc Bc, bn Chõu u. Qu a Cu.

III. HOT NG DY V HC :
1. ễn nh lp :
2. Ni dung bi mi :

Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Kin thc c bn
H1: Cỏ nhõn.
Bc 1: GV yờu cu HS quan sỏt 3 bn núi trờn
v phỏt biu khỏi nim bn
Bc 2: GV yờu cu HS quan sỏt a Cu (mụ hỡnh
ca Trỏi t) v bn th gii, suy ngh cỏch thc
chuyn h thng kinh v tuyn trờn a Cu lờn mt
phng.
Bc 3: GV yờu cu HS quan sỏt tr li 3 bn v
tr li cỏc cõu hi:
- Ti sao h thng kinh, v tuyn trờn 3 bn ny cú
s khỏc nhau?
- Ti sao phi dựng cỏc phộp chiu hỡnh bn khỏc
nhau?


I. Phộp chiu hỡnh bn .
- Khỏi nim bn : SGK.


1. Khỏi nim phộp chiu hỡnh bn .
- Phộp chiu bn l cỏch biu din mt cong ca
Trỏi t lờn mt mt phng, mi im trờn mtGiáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 -

- Ban cơ bản
Ban cơ bản Ban cơ bản
Ban cơ bản.
. .
. Năm học : 2010
Năm học : 2010 Năm học : 2010
Năm học : 2010

-

- 2011.
2011. 2011.
2011.
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà -

- Diễn Châ
Diễn Châ Diễn Châ
Diễn Châu
u u
u -

- Nghệ An !
Nghệ An ! Nghệ An !
Nghệ An !


3H2: Cỏ nhõn.
Bc 1: GV s dng tm bỡa thay mt chiu, cun li
thnh hỡnh nún v hỡnh tr.
Bc 2: GV yờu cu HS quan sỏt hỡnh 1.1 trong
SGK v cho bit cỏc phộp chiu c bn.

H3: Cỏ nhõn.
Bc 1: GV s dng tm bỡa thay mt chiu.
Bc 2: GV yờu cu HS quan sỏt hỡnh 1.2 trong
SGK v cho bit cỏc v trớ tip xỳc ca mt phng vi
a Cu.

H4: Nhúm.
Bc 1: GV chia lp ra thnh cỏc nhúm nh t 4 - 6
HS.
Bc 2: GV yờu cu cỏc nhúm quan sỏt hỡnh v
trong SGK, nhn xột v phõn tớch v: V trớ tip xỳc
ca mt phng vi a Cu, c im ca li kinh,
v tuyn trờn bn , s chớnh xỏc trờn bn , dựng
v khu vc no trờn a Cu.
- Nhúm 1, 2, 3: hỡnh 1.3a v Hỡnh 1.3b.
- Nhúm 4, 5, 6: hỡnh 1.4a v Hỡnh 1.4b.
- Nhúm 7, 8, 9: Hỡnh 1.5a v hỡnh 1.5b.
Bc 3: GV yờu cu i din 3 nhúm trỡnh by
nhng iu ó quan sỏt v nhn xột.cong tng ng vi mt im trờn mt phng, mi
im trờn mt cong tng ng vi mt im trờn mt
phng.

2. Mt s phộp chiu hỡnh bn .
Khi chiu, cú th gi nguyờn mt chiu l mt phng
hoc cun li thnh hỡnh nún, hỡnh tr.

a. Phộp chiu phng v.

- Phộp chiu phng v l phng phỏp th hin
mng li kinh v tuyn trờn a Cu lờn mt chiu
l mt phng.
- Tu theo v trớ tip xỳc ca mt phng vi a Cu
m cú cỏc phộp chiu phng v khỏc nhau.
+ Phộp chiu phng v ng.
- Mt phng tip xỳc vi a Cu cc.
- H thng kinh v tuyn: Kinh tuyn l nhng on
thng ng quy cc, v tuyn l nhng vũng trũn
ng tõm cc.
- Nhng khu vc gn cc tng i chớnh xỏc.
- Dựng v nhng khu vc quanh cc.
+ Phộp chiu phng v ngang:
- Mt phng tip xỳc vi a Cu gia Xớch o.
- H thng kinh v tuyn: Xớch o v kinh tuyn
gia l ng thng, cỏc v tuyn l nhng cung trũnGiáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 -

- Ban cơ bản
Ban cơ bản Ban cơ bản
Ban cơ bản.
. .
. Năm học : 2010
Năm học : 2010 Năm học : 2010
Năm học : 2010

-

- 2011.
2011. 2011.
2011.
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà -

- Diễn Châ
Diễn Châ Diễn Châ
Diễn Châu
u u
u -

- Nghệ An !
Nghệ An ! Nghệ An !
Nghệ An !


4v cỏc kinh tuyn cũn li l nhng ng cong.
- Nhng khu vc gn xớch o v kinh tuyn gia
tng i chớnh xỏc.
- Dựng v bỏn cu ụng, bỏn cu Tõy.
+ Phộp chiu phng v nghiờng:
- Mt phng tip xỳc vi a Cu mt im bt k.
- H thng kinh v tuyn: kinh tuyn gia l ng
thng, cỏc v tuyn v kinh tuyn cũn li l nhng
ng cong.
- Nhng khu vc gn ni tip xỳc tng i chớnh
xỏc.
- Dựng v nhng khu vc v trung bỡnh.

b. Phộp chiu hỡnh nún.
+ Phộp chiu hỡnh nún l phng phỏp th hin mng
li kinh v tuyn trờn a Cu lờn mt chiu l hỡnh
nún.
+ Tu theo v trớ tip xỳc ca hỡnh nún vi a Cu
m cú cỏc phộp chiu hỡnh nún khỏc nhau.
+ Phộp chiu hỡnh nún ng:
- Trc hỡnh nún trựng vi trc qu cu.
- H thng kinh v tuyn: Kinh tuyn l nhng on
thng ng quy nh hỡnh nún. V tuyn l nhng
cung trũn ng tõm l nh hỡnh nún.
- Nhng khu vc v tuyn tip xỳc tng i chớnh
xỏc.
- Dựng v cỏc khu vc v trung bỡnh.

c. Phộp chiu hỡnh tr.
+ Phộp chiu hỡnh tr l phng phỏp th hin mng
li kinh v tuyn trờn a Cu lờn mt chiu l hỡnh
tr.
+ Tu theo v trớ tip xỳc ca hỡnh tr vi a Cu
m cú cỏc phộp chiu hỡnh tr khỏc nhau.
+ Phộp chiu hỡnh tr ng:
- Hỡnh tr tip xỳc vi a Cu theo vũng Xớch o.
- H thng kinh v tuyn: Kinh tuyn v v tuyn u
l nhng ng thng song song v thng gúc nhau.Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 -

- Ban cơ bản
Ban cơ bản Ban cơ bản
Ban cơ bản.
. .
. Năm học : 2010
Năm học : 2010 Năm học : 2010
Năm học : 2010

-

- 2011.
2011. 2011.
2011.
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà -

- Diễn Châ
Diễn Châ Diễn Châ
Diễn Châu
u u
u -

- Nghệ An !
Nghệ An ! Nghệ An !
Nghệ An !


5


H5: Cỏ nhõn.
Bc 1: GV cun giy v thnh hỡnh nún.
Bc 2: GV yờu cu HS quan sỏt hỡnh 1.6 trong
SGK, nhn xột v cỏc v trớ tip xỳc ca hỡnh nún vi
mt a Cu.

H6: Cỏ nhõn.
Bc 1: GV cun giy v thnh hỡnh nún.
Bc 2: GV yờu cu HS quan sỏt hỡnh 1.7a v 1.7b
trong SGK, nhn xột v phõn tớch v: V trớ tip xỳc
ca hỡnh nún vi a Cu, c im ca li kinh v
tuyn trờn bn , s chớnh xỏc trờn bn , khu vc
v.

H7: Cỏ nhõn.
Bc 1: GV yờu cu 1 HS cun giy v thnh hỡnh
tr.
Bc 2: GV yờu cu HS quan sỏt hỡnh 1.8 trong
SGK, nhn xột v cỏc v trớ tip xỳc ca hỡnh tr vi
a Cu.

H 8: Cỏ nhõn.
Bc 1 : GV yờu cu 1 HS cun giy v thnh hỡnh
tr v cho hỡnh tr ny tip xỳc vi a Cu nhng
v trớ khỏc nhau.
Bc 2: GV yờu cu HS quan sỏt hỡnh 1.8a trong
SGK, nhn xột v phõn tớch v: V trớ tip xỳc ca
hỡnh tr vi a Cu, c im ca li kinh v tuyn
trờn bn , s chớnh xỏc trờn bn , khu vc v.

H 9: Cỏ nhõn.
Bc 1: GV hi: Ti sao phi phõn loi bn ?
Phõn loi bn cú th da vo nhng tiờu chớ no?
Bc 2: GV yờu cu HS nghiờn cu trong SGK
tr li tng cỏch phõn loi. Sau ú GV yờu cu HS v
s phõn loi bn vo tp.
- Nhng khu vc Xớch o tng i chớnh xỏc.
- Dựng v nhng khu vc gn Xớch o.

II. Phõn loi bn .
1. Theo t l.
- Bn t l ln.
- Bn t l trung bỡnh.
- Bn t l nh.
2. Theo ni dung bn .
- Bn a lớ chung.
- Bn chuyờn .3. Theo mc ớch s dng.
- Bn tra cu.
- Bn giỏo khoa.

4. Theo lónh th.
- Bn th gii.
- Bn bỏn cu.
- Bn cỏc chõu lc.
- Bn cỏc i dng.

Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 -

- Ban cơ bản
Ban cơ bản Ban cơ bản
Ban cơ bản.
. .
. Năm học : 2010
Năm học : 2010 Năm học : 2010
Năm học : 2010

-

- 2011.
2011. 2011.
2011.
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà -

- Diễn Châ
Diễn Châ Diễn Châ
Diễn Châu
u u
u -

- Nghệ An !
Nghệ An ! Nghệ An !
Nghệ An !


6


IV. NH GI :

Hóy in nhng ni dung thớch hp vo bng sau õy:


Th hin trờn bn
Phộp chiu
bn
Cỏc
kinh tuyn
Cỏc
v tuyn
Khu vc tng
i chớnh xỏc
Khu vc kộm
chớnh xỏc
Phng v ng
Hỡnh nún ng
Hỡnh tr ng


V. HOT NG NI TIP :

- Tr li cõu 1 v 2 trang 8 sgk .
- Chun b trc bi mi.

VI. PH LC :
Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 -

- Ban cơ bản
Ban cơ bản Ban cơ bản
Ban cơ bản.
. .
. Năm học : 2010
Năm học : 2010 Năm học : 2010
Năm học : 2010

-

- 2011.
2011. 2011.
2011.
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà -

- Diễn Châ
Diễn Châ Diễn Châ
Diễn Châu
u u
u -

- Nghệ An !
Nghệ An ! Nghệ An !
Nghệ An !


7


Ngy son: 17 / 7 / 2010 Tit PPCT : 2

BI 2 : MT S PHNG PHP BIU HIN CC I TNG A Lí
TRấN BN .

I. MC TIấU BI HC :
1. Kin thc :
- Hiu c mi mt phng phỏp u cú th biu hin c mt s i tng a lớ nht nh trờn bn v
tng c im ca i tng u c th hin tng phng phỏp.
2. K nng :
- Hiu rừ c h thng ký hiu dựng th hin cỏc i tng.
- Nhn thy c s cn thit ca vic tỡm hiu bng chỳ gii khi c bn .
3. Thỏi :

II. PHNG TIN DY HC :
- Bn khung Vit Nam. Bn Cụng nghip Vit Nam. Bn Nụng nghip Vit Nam.
- Bn Khớ hu Vit Nam. Bn T nhiờn Vit Nam. Bn Phõn b dõn c Chõu .

III. HOT NG DY V HC :
1. Kim tra bi c :
- Hóy cho bit tng phộp chiu hỡnh bn thng dựng v bn khu vc no ?
2. Ni dung bi mi :
Trc tiờn, gii thiu bn khung Vit Nam, sau ú gii thiu mt s bn Vit Nam vi cỏc ni
dung khỏc nhau v yờu cu HS cho bit bng cỏch no chỳng ta biu hin c ni dung bn .
Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Kin thc c bn
H: Nhúm.
Bc 1: GV chia lp ra thnh cỏc nhúm nh t 6 - 8
HS.
Bc 2: GV yờu cu cỏc nhúm quan sỏt cỏc bn
trong SGK, nhn xột v phõn tớch v: i tng biu
hin v kh nng biu hin ca tng phng phỏp:
- Nhúm 1: Nghiờn cu hỡnh 2.1 v hỡnh 2.2 trong SGK
hoc bn Cụng nghip VN.
- Nhúm 2: Nghiờn cu hỡnh 2.3 trong SGK hoc bn
Khớ hu VN.
- Nhúm 3: Nghiờn cu hỡnh 2.4 trong SGK.
- Nhúm 4: Nghiờn cu hỡnh 2.5 v bn Nụng
nghip VN.
- Nhúm 5: Nghiờn cu hỡnh 2.6 trong SGK hoc bn
Cụng nghip VN.
Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 -

- Ban cơ bản
Ban cơ bản Ban cơ bản
Ban cơ bản.
. .
. Năm học : 2010
Năm học : 2010 Năm học : 2010
Năm học : 2010

-

- 2011.
2011. 2011.
2011.
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà -

- Diễn Châ
Diễn Châ Diễn Châ
Diễn Châu
u u
u -

- Nghệ An !
Nghệ An ! Nghệ An !
Nghệ An !


8

Bc 3: GV yờu cu i din 3 nhúm trỡnh by nhng
iu ó quan sỏt v nhn xột.

1. Phng phỏp ký hiu.
a. i tng biu hin.
Dựng biu hin cỏc i tng phõn b theo nhng
im c th. Nhng ký hiu c t chớnh xỏc vo v
trớ phõn b ca i tng trờn bn .
b. Cỏc dng ký hiu.
- Ký hiu hỡnh hc.
- Ký hiu ch.
- Ký hiu tng hỡnh.
c. Kh nng biu hin.
- V trớ phõn b ca i tng.
- S lng ca i tng.
- Cht lng ca i tng.

2. Phng phỏp ký hiu ng chuyn ng.
a. i tng biu hin.
Dựng biu hin s di chuyn ca cỏc i tng,
hin tng t nhiờn v kinh t - xó hi.
b. Kh nng biu hin.
- Hng di chuyn ca i tng.
- S lng ca i tng di chuyn.
- Cht lng ca i tng di chuyn.

3. Phng phỏp chm im.
a. i tng biu hin.
Dựng biu hin cỏc i tng phõn b khụng ng
u bng nhng im chm.
b. Kh nng biu hin.
- S phõn b ca i tng.
- S lng ca i tng.

4. Phng phỏp bn - biu .
a. i tng biu hin.
Dựng biu hin cỏc i tng phõn b trong nhg
n v phõn chia lónh th bng cỏc biu t trong
cỏc n v lónh th ú.
b. Kh nng biu hin.
- S lng ca i tng.Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 -

- Ban cơ bản
Ban cơ bản Ban cơ bản
Ban cơ bản.
. .
. Năm học : 2010
Năm học : 2010 Năm học : 2010
Năm học : 2010

-

- 2011.
2011. 2011.
2011.
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà -

- Diễn Châ
Diễn Châ Diễn Châ
Diễn Châu
u u
u -

- Nghệ An !
Nghệ An ! Nghệ An !
Nghệ An !


9

- Cht lng ca i tng.
- C cu ca i tng.

5. Phng phỏp khoanh vựng.
a. i tng biu hin.
Dựng biu hin cỏc i tng khụng phõn b trờn
khp lónh th m ch phỏt trin nhng khu vc nht
nh.
b. Kh nng biu hin.
- S phõn b ca i tng.
- S lng ca i tng.

IV. NH GI :
Hóy in nhng ni dung thớch hp vo bng sau õy:

Phng phỏp biu hin
i tng
biu hin
Cỏch thc
tin hnh
Kh nng
biu hin
Phng phỏp ký hiu
Phng phỏp ký hiu ng chuyn ng
Phng phỏp ng ng tr
Phng phỏp chm im
Phng phỏp khoanh vựng
Phng phỏp bn - biu


V. HOT NG NI TIP :
- Tr li cõu 1 v 2 trang 14 sgk .
- Chun b trc bi mi.

VI. PH LC :Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 -

- Ban cơ bản
Ban cơ bản Ban cơ bản
Ban cơ bản.
. .
. Năm học : 2010
Năm học : 2010 Năm học : 2010
Năm học : 2010

-

- 2011.
2011. 2011.
2011.
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà -

- Diễn Châ
Diễn Châ Diễn Châ
Diễn Châu
u u
u -

- Nghệ An !
Nghệ An ! Nghệ An !
Nghệ An !


10


Ngy son: 19 / 7 / 2010 Tit PPCT : 3

BI 3 : S DNG BN TRONG HC TP V I SNG.

I. MC TIấU BI HC :
1. Kin thc :
- Hiu rừ ý ngha ca bn trong hc tp v i sng.
- Hiu rừ mt s nguyờn tc c bn khi s dng bn v Atlat trong hc tp.
2. K nng :
- Cng c v rốn luyn k nng s dng bn v Atlat trong hc tp.
3. Thỏi :
- Cú thúi quen s dng bn trong sut quỏ trỡnh hc tp.

II. PHNG TIN DY HC :
- Mt s bn v a lý t nhiờn v a lý kinh t - xó hi ca mt lónh th no ú.
- nh mỏy bay, nh v tinh mt s khu vc. Bn a hỡnh cựng mt khu vc.
III. HOT NG DY V HC :
1. Kim tra bi c :
- Cỏc i tng a lý trờn hỡnh 2.2 v 2.3 c biu hin bng cỏc phng phỏp no ? Cỏc phung phỏp ú
th hin c nhng ni dung no ca i tng a lý ?
2. Ni dung bi mi :
Chỳng ta cn s dng bn nh th no cú th hc tp tt mụn a lý trờn bn .
Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Kin thc c bn
H 1: C lp/ cỏ nhõn.
Bc 1: GV yờu cu HS tr li cõu hi: Ti sao hc
a lớ cn phi cú bn ?
Bc 2: GV yờu cu HS c lp suy ngh v phỏt biu
v vai trũ trong hc tp v trong i sng.
Bc 3: Sau khi HS phỏt biu nhiu ý kin khỏc
nhau, GV tng kt cỏc ý kin.

I. Vai trũ ca bn trong hc tp v i sng.

1. Trong hc tp.
- Hc ti lp.
- Hc nh.
- Kim tra.

2. Trong i sng.
- Bng ch ng.
- Phc v cỏc ngnh sn xut.
- Trong quõn s.
Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 -

- Ban cơ bản
Ban cơ bản Ban cơ bản
Ban cơ bản.
. .
. Năm học : 2010
Năm học : 2010 Năm học : 2010
Năm học : 2010

-

- 2011.
2011. 2011.
2011.
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà -

- Diễn Châ
Diễn Châ Diễn Châ
Diễn Châu
u u
u -

- Nghệ An !
Nghệ An ! Nghệ An !
Nghệ An !


11


H 2: C lp.
Bc 1: GV yờu cu HS phỏt biu v nhng vn
cn lu ý khi s dng bn trong hc tp c nờu
ra trong SGK.
Bc 2: GV yờu cu Hs gii thớch ý ngha ca nhng
iu cn lu ý ú v cho vớ d thụng qua mt s bn
c th.


H 3: Cỏ nhõn:
- Ti sao phi xỏc nh c
phng hng trờn bn
? (V trớ)

- Giỏo viờn ly vớ d
: Hng chy ca sụng liờn
quan n a hỡnh > tỡm hiu trong mi quan h
vi a hỡnh.


II. S dng bn trong hc tp.
1. Nhng vn cn lu ý.

a. Chn bn phự hp.

b. c bn phi tỡm hiu v t l v ký hiu bn .

c. Xỏc nh phng hng trờn bn .

d. Tỡm hiu mi quan h gia cỏc yu t a lớ trờn bn
.

2. Hiu mi quan h gia cỏc yu t a lý trong bn
, trong Atlat.


IV. NH GI :
- Nờu nhng im cn chỳ ý khi s dng bn trong hc tp.
- Th no l c bn ? Vỡ sao khi c bn cn chỳ ý vic liờn kt, i chiu cỏc kớ hiu vi nhau?

V. HOT NG NI TIP :
- Tr li cõu 1, 2 v 3 trang 16 sgk .
- Chun b trc bi mi :
chun b cho tit thc hnh, GV chia HS ra thnh 5 nhúm ( Cú th gi nguyờn nhúm trong tit hc ny
hoc chia theo nguyn vng ca HS ) v yờu cu mi nhúm su tm cỏc bn cho mt phng phỏp biu hin.
Vớ d: Nhúm 1, su tm cỏc bn biu hin bng phng phỏp ký hiu

VI. PH LC :


Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 -

- Ban cơ bản
Ban cơ bản Ban cơ bản
Ban cơ bản.
. .
. Năm học : 2010
Năm học : 2010 Năm học : 2010
Năm học : 2010

-

- 2011.
2011. 2011.
2011.
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà -

- Diễn Châ
Diễn Châ Diễn Châ
Diễn Châu
u u
u -

- Nghệ An !
Nghệ An ! Nghệ An !
Nghệ An !


12


Ngy son: 21 / 7 / 2010 Tit PPCT : 4
BI 4 : THC HNH - XC NH MT S PHNG PHP BIU HIN
CC I TNG A Lí TRấN BN .

I. MC TIấU BI HC :
1. Kin thc :
- Hiu rừ cỏc i tng a lớ c th hin trờn bn bng nhng phng phỏp no.
- Nhn bit c nhng c tớnh ca i tng a lớ biu hin trờn bn .
2. K nng :
- Phõn bit c cỏc phng phỏp biu hin trờn cỏc bn khỏc nhau.
3. Thỏi :

II. PHNG TIN DY HC :
- Cỏc bn : cụng nghip, nụng nghip, khớ hu, phõn b dõn c, bn a hỡnh, cỏc vựng cụng nghip.

III. HOT NG DY V HC :
1. Kim tra bi c :
- Chng minh rng bn l mt phng tin s dng rng rói trong i sng hng ngy .
- trỡnh by v gii thớch ch nc ca mt con sụng, cn phi s dng nhng bn no ?

2. Ni dung bi mi :

H: C lp, nhúm. Cú th tin hnh theo 2 phng ỏn:
* Phng ỏn 1: HS su tm, thu thp bn theo s phõn cụng ca GV v chun b ni dung bỏo cỏo.
* Phng ỏn 2: GV chun b bn v giao cho cỏc nhúm chun b ni dung bỏo cỏo.

Bc 1:
- GV nờu lờn mc ớch yờu cu ca gi thc hnh cho c lp rừ.
- Kim tra vic chun b ca cỏc nhúm ó phõn v giao nhim v trong tit hc trc.
- Hng dn ni dung trỡnh by ca cỏc nhúm theo trỡnh t sau:
+ Tờn bn .
+ Ni dung bn .
+ Phng phỏp biu hin ni dung trờn bn .
- Tờn phng phỏp.
- i tng biu hin ca phng phỏp.
- Kh nng biu hin ca phng phỏp.

Bc 2:
- Ln lt cỏc nhúm lờn gii thiu cỏc bn ó thu thp v trỡnh by phng phỏp ó c phõn cụng:
Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 -

- Ban cơ bản
Ban cơ bản Ban cơ bản
Ban cơ bản.
. .
. Năm học : 2010
Năm học : 2010 Năm học : 2010
Năm học : 2010

-

- 2011.
2011. 2011.
2011.
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà -

- Diễn Châ
Diễn Châ Diễn Châ
Diễn Châu
u u
u -

- Nghệ An !
Nghệ An ! Nghệ An !
Nghệ An !


13

+ Nhúm 1: Phng phỏp ký hiu.
+ Nhúm 2: Phng phỏp ký hiu ng chuyn ng.
+ Nhúm 3: Phng phỏp chm im.
+ Nhúm 4: Phng phỏp khoanh vựng.
+ Nhúm 5: Phng phỏp bn biu .

- Sau mi ln trỡnh by, cỏc nhúm cũn li nhn xột, b sung.

Bc 3:
- GV nhn xột v s chun b, ni dung trỡnh by ca tng nhúm v tng kt bi thc hnh.

IV. NH GI :
Tng kt bi thc hnh:
Phng phỏp biu hin
Tờn bn
Tờn phng phỏp
biu hin
i tng
biu hin
Kh nng
biu hin
V. HOT NG NI TIP :
- Tip tc hon thin bi thc hnh. .
- Chun b trc bi mi :

VI. PH LC :

Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 -

- Ban cơ bản
Ban cơ bản Ban cơ bản
Ban cơ bản.
. .
. Năm học : 2010
Năm học : 2010 Năm học : 2010
Năm học : 2010

-

- 2011.
2011. 2011.
2011.
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà -

- Diễn Châ
Diễn Châ Diễn Châ
Diễn Châu
u u
u -

- Nghệ An !
Nghệ An ! Nghệ An !
Nghệ An !


14

Chơng ii : Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động
của trái đất.
===============

================
Ngy son: 25 / 7 / 2010 Tit PPCT : 5

BI 5 : V TR. H MT TRI V TRI T. H QU CHUYN NG
T QUAY CA TRI T.

I. MC TIấU BI HC :
1. Kin thc :
- Nhn thc c : V Tr l vụ cựng rng ln. H Mt Tri trong ú cú Trỏi t ch l mt b phn rt nh
bộ trong V Tr. Hiu cỏc khỏi nim: V tr, Thiờn H, Di Ngõn H, H Mt Tri.
- Gii thớch c cỏc hin tng : S luõn phiờn ngy ờm, gi trờn Trỏi t, s lch hng chuyn ng ca
cỏc vt th trờn b mt Trỏi t.
2. K nng :
- Bit xỏc nh hng chuyn ng ca cỏc hnh tinh trong H Mt Tri, v trớ ca Trỏi t trong H Mt
Tri.
- Xỏc nh cỏc mỳi gi, hng lch ca cỏc vt th khi chuyn ng trờn b mt Trỏi t.
3. Thỏi :
- Nhn thc ỳng n quy lut hỡnh thnh v phỏt trin ca cỏc thiờn th.

II. PHNG TIN DY HC :

III. HOT NG DY V HC :
1. Kim tra bi c :
- Kim tra v thc hnh ca hc sinh.
2. Ni dung bi mi :
- Con ngi cú ý thc tỡm hiu v thiờn nhiờn t rt sm. Trỏi t rng ln, V Tr bao la cha ng bao n
s luụn thỳc gic con ngi tỡm tũi, khỏm phỏ tỡm ra li lý gii. Trong bi hc hụm nay, chỳng ta s tỡm hiu
nhng nột khỏi quỏt v V Tr, v H Mt Tri, v Trỏi t v nhng H qu do su chuyn ng t quay
quanh trc ca Trỏi t gõy nờn.
Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Kin thc c bn
H1: C lp.
HS da vo hỡnh 5.1, kờnh ch trong SGK, vn hiu
bit, tr li cỏc cõu hi:
- V Tr l gỡ?
- Phõn bit Thiờn H vi Di Ngõn H.
+ Thiờn H: l mt tp hp ca rt nhiu thiờn th,
khớ, bi, bc x in t.
+ Di Ngõn H: l Thiờn H cú cha H Mt Tri
ca chỳng ta.
I. Khỏi quỏt v V Tr, H Mt Tri, Trỏi t
trong H Mt Tri.

1. V Tr.

Khong khụng gian vụ tn, cha hng trm t Thiờn
H.

Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 -

- Ban cơ bản
Ban cơ bản Ban cơ bản
Ban cơ bản.
. .
. Năm học : 2010
Năm học : 2010 Năm học : 2010
Năm học : 2010

-

- 2011.
2011. 2011.
2011.
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà -

- Diễn Châ
Diễn Châ Diễn Châ
Diễn Châu
u u
u -

- Nghệ An !
Nghệ An ! Nghệ An !
Nghệ An !


15

Chuyn ý: H Mt Tri ca chỳng ta cú c im gỡ?

H 2: Cỏ nhõn
Bc 1:
* HS da vo hỡnh 5.2, kờnh ch trong SGK, vn
hiu bit, tr li cỏc cõu hi:
- H Mt Tri c hỡnh thnh t khi no?
- Hóy mụ t v H Mt Tri.
- K tờn cỏc hnh tinh trong H Mt Tri theo th t
xa dn Mt Tri.
Gi ý: Khi mụ t v H Mt Tri chỳ ý qu o ca
cỏc hnh tinh (qu o hỡnh elip gn trũn, tr qu
o ca Diờm Vng tinh, qu o cỏc hnh tinh khỏc
u nm trờn mt mt phng) v hng chuyn ng
ca cỏc hnh tinh.

Bc 2: HS phỏt biu, GV chun kin thc. Cỏc
thiờn th gm: cỏc hnh tinh, tiu hnh tinh, v tinh,
sao chi, thiờn thch.Chuyn ý: Trỏi t v trớ th my trong H Mt
Tri? Trỏi t cú nhng chuyn ng chớnh no?.

H 3: Cp/ nhúm.
Bc 1:
HS quan sỏt cỏc hỡnh 5.2 trong SGK v da vo kin
thc ó hc, tr li cỏc cõu hi sau:
- Trỏi t l hnh tinh th my tớnh t Mt Tri? V
trớ ú cú ý ngha nh th no i vi s sng?
- Trỏi t cú my chuyn ng chớnh, ú l cỏc
chuyn ng no?


2. H Mt Tri.
- H Mt Tri: hỡnh thnh cỏch õy 4,5 n 5 t nm.
- H Mt Tri gm cú Mt Tri gia, cỏc thiờn th
quay xung quanh v cỏc ỏm mõy bi khớ.
- Cú 8 hnh tinh ln: Thu Tinh, Kim Tinh, Trỏi t,
Ho Tinh, Mc Tinh, Th Tinh, Thiờn Vng Tinh,
Hi Vng Tinh.
- Cỏc hnh tinh va chuyn ng quanh Mt Tri,
va t quay quanh trc.3. Trỏi t trong H Mt Tri.

- V trớ ca Trỏi t trong H Mt Tri :

+ V trớ th ba theo th t xa dn Mt Tri.
+ Khong cỏch TB t Trỏi t n Mt Tri l
149,6 triu km2.

- Trỏi t va t quay quanh trc, va chuyn ng
tnh tin xung quanh Mt Tri.Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 -

- Ban cơ bản
Ban cơ bản Ban cơ bản
Ban cơ bản.
. .
. Năm học : 2010
Năm học : 2010 Năm học : 2010
Năm học : 2010

-

- 2011.
2011. 2011.
2011.
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà -

- Diễn Châ
Diễn Châ Diễn Châ
Diễn Châu
u u
u -

- Nghệ An !
Nghệ An ! Nghệ An !
Nghệ An !


16

Bc 2:
- HS trỡnh by kt qu, dựng Qu a Cu biu din
hng t quay ca Trỏi t.
GV giỳp HS chun kin thc, k nng.
Gi ý:
- Biu din hin tng t quay: t Qu a Cu
trờn bn, dựng tay y sao cho Qu a Cu quay t
trỏi sang phi, ú chớnh l hng t quay ca Trỏi
t.

H 4: C lp.
GV yờu cu HS c lp da vo kin thc ó hc, tr
li cõu hi:
- Vỡ sao trờn Trỏi t cú ngy v ờm ?
- Vỡ sao ngy ờm k tip khụng ngng trờn Trỏi
t?

H 5: Cỏ nhõn
Bc 1: HS quan sỏt hỡnh 5.3, kờnh ch SGK, kt
hp vi kin thc ó hc tr li cõu hi:
- Phõn bit s khỏc nhau gia gi a phng v gi
quc t.
- Vỡ sao ngi ta phi chia ra cỏc khu vc gi v
thng nht cỏch tớnh gi trờn th gii.
- Trờn Trỏi t cú bao nhiờu mỳi gi? Cỏch ỏnh s
cỏc mỳi gi? Vit Nam mỳi gi s my?
- Vỡ sao ranh gii cỏc mỳi gi khụng hon ton
thng theo kinh tuyn?
- Vỡ sao phi cú ng i ngy quc t?
- Tỡm trờn hỡnh 5.3 v trớ ng i ngy quc t v
nờu quy c quc t v i ngy.

Gi ý: Trỏi t l khi cu v t quay t Tõy sang
ụng nờn cựng mt thi im, cỏc ni trờn Trỏi
t
cú gi khỏc nhau. tin cho vic tớnh gi v giao
dch quc t ngi ta chia Trỏi t thnh 24 mỳi gi,
ly khu vc cú ng kinh tuyn gc i qua l khu
vc gi gcII. H qu chuyn ng t quay quanh trc ca
Trỏi t.

1. S luõn phiờn ngy ờm.
- Do Trỏi t cú hỡnh cu -> hin tng ngy ờm.
- Do Trỏi t t quay quanh trc -> hin tng luõn
phiờn ngy - ờm.

2. Gi trờn Trỏi t v ng chuyn ngy quc t.Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 -

- Ban cơ bản
Ban cơ bản Ban cơ bản
Ban cơ bản.
. .
. Năm học : 2010
Năm học : 2010 Năm học : 2010
Năm học : 2010

-

- 2011.
2011. 2011.
2011.
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà -

- Diễn Châ
Diễn Châ Diễn Châ
Diễn Châu
u u
u -

- Nghệ An !
Nghệ An ! Nghệ An !
Nghệ An !


17


Bc 2: HS phỏt biu, xỏc nh trờn Qu a Cu
mỳi gi s 0 v kinh tuyn 180, GV chun kin thc.
H 6: Cỏ nhõn/ cp.
Bc 1:
HS da vo hỡnh 5.4 SGK v vn hiu bit:
- Cho bit, na cu Bc cỏc vt chuyn ng b
lch sang phớa no, na cu Nam cỏc vt chuyn
ng b lch sang phớa no so vi hng chuyn
ng ban u.
- Gii thớch vỡ sao li cú s lch hng ú.
- Lc lm lch hng cỏc chuyn ng cú tờn l gỡ?
Nú tỏc ng ti chuyn ng ca cỏc vt th no trờn
Trỏi t?

Bc 2: HS trỡnh by, GV chun kin thc.
- Gi a phng (gi Mt Tri): Cỏc a im thuc
cỏc kinh tuyn khỏc nhau s cú gi khỏc nhau.
- Gi quc t: Gi mỳi gi s 0 c ly lm gi
quc t hay gi GMT

3. S lch hng chuyn ng ca cỏc vt th.
- Lc lm lch hng l lc Cụriụlit.
- Biu hin:
+ Na cu Bc: lch v bờn phi.
+ Na cu Nam: lch hng v bờn trỏi.
- Nguyờn nhõn: Trỏi t t quay theo hng ngc
chiu kim ng h vi vn tc di khỏc nhau cỏc v
.
- Lc Cụriụlit tỏc ng n s chuyn ng ca khi
khớ, dũng bin, dũng sụng, ng n bay trờn b
mt Trỏi t

IV. NH GI :
- Phõn bit cỏc khỏi nim: V Tr, Thiờn H, Di Ngõn H.
- Dựng Qu a Cu biu din v trỡnh by v hin tng t quay quanh trc ca Trỏi t.

V. HOT NG NI TIP :
- Tr li cõu 1, 2 v 3 trang 21 sgk .
- Su tm ti liu , chun b bi mi.
VI. PH LC :Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 -

- Ban cơ bản
Ban cơ bản Ban cơ bản
Ban cơ bản.
. .
. Năm học : 2010
Năm học : 2010 Năm học : 2010
Năm học : 2010

-

- 2011.
2011. 2011.
2011.
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà -

- Diễn Châ
Diễn Châ Diễn Châ
Diễn Châu
u u
u -

- Nghệ An !
Nghệ An ! Nghệ An !
Nghệ An !


18


Ngy son: 27 / 7 / 2010 Tit PPCT : 6

BI 6 : H QU CHUYN NG XUNG QUANH MT TRI CA TRI T.

I. MC TIU BI HC :
1. Kin thc :
- Gii thớch c cỏc h qu sinh ra do s chuyn ng ca Trỏi t xung quanh Mt Tri, ú l : Chuyn
ng biu kin hng nm ca Mt Tri, hin tng mựa, hin tng ngy ờm di ngn theo mựa.
2. K nng :
- Bit s dng tranh nh, hỡnh v, mụ hỡnh trỡnh by v gii thớch cỏc h qu ca s chuyn ng xung
quanh Mt tri ca Trỏi t.
3. Thỏi :
- Nhn thc ỳng n cỏc quy lut t nhiờn.

II. PHNG TIN DY HC :
- Mụ hỡnh Trỏi t - Mt Trng - Mt Tri (nu cú).
- Qu a Cu. Phúng to cỏc hỡnh v trong SGK.

III. HOT NG DY V HC :
1. Kim tra bi c :
- Hóy trỡnh by cỏc h qu chuyn ng t quay quanh trc ca Trỏi t.
- Cn c vo bn cỏc mỳi gi, hóy tớnh gi v ngy Vit Nam, bit rng thi im ú, gi GMT ang l
24h ngy 31 / 12 .
2. Ni dung bi mi :
- Cú l khụng ai trong chỳng ta li khụng bit cõu ca dao :
ờm thỏng nm cha nm ó sỏng
Ngy thỏng mi cha ci ó ti
- Vỡ sao li cú hin tng c phn ỏnh trong cõu ca dao trờn ? Cỏc em s tỡm thy li gii ỏp cõu tr li
ny qua bi hc hụm nay :
Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Kin thc c bn
H 1: Nhúm.
Chia lp thnh 6 nhúm.
Bc 1:
* Cỏc nhúm 1, 2: Da vo hỡnh 6.1 v 6.2 kờnh ch
trong SGK, tho lun theo gi ý:
- Hin tng Mt Tri lờn thiờn nh l gỡ?
- Ni no ca Trỏi t cú Mt Tri lờn thiờn nh
mi nm 2 ln, ni no ch 1 ln?
- Th no l chuyn ng biu kin hng nm ca
Mt Tri?
- Nguyờn nhõn no sinh ra s chuyn ng biu kin
ca Mt Tri hng nm?Do trc Trỏi t nghiờng v khụng i phng
trong khi chuyn ng quanh Mt Tri nờn ó sinh ra
cỏc h qu :Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 -

- Ban cơ bản
Ban cơ bản Ban cơ bản
Ban cơ bản.
. .
. Năm học : 2010
Năm học : 2010 Năm học : 2010
Năm học : 2010

-

- 2011.
2011. 2011.
2011.
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà -

- Diễn Châ
Diễn Châ Diễn Châ
Diễn Châu
u u
u -

- Nghệ An !
Nghệ An ! Nghệ An !
Nghệ An !


19

* Cỏc nhúm 3, 4: Da vo hỡnh 6.2 - 6.3 v kin thc
ó hc tho lun:
- Vỡ sao cú hin tng mựa trờn Trỏi t?
- Xỏc nh trờn hỡnh 6.2:
+ V trớ v khong thi gian ca cỏc mựa: xuõn, h,
thu, ụng.
+ V trớ cỏc ngy: xuõn phõn, h chớ, thu phõn, ụng
chớ.
- Gii thớch vỡ sao: Mựa xuõn m ỏp, mựa h núng
bc, mựa thu mỏt m, mựa ụng lnh lo.
- Vỡ sao cỏc mựa ca hai na cu trỏi ngc nhau?Gi ý cho nhúm 3,4: Khi gii thớch v mựa cn chỳ ý
mi quan h gia trc nghiờng khụng i phng ca
Trỏi t khi chuyn ng quanh Mt Tri vi ln
ca gúc chiu sỏng v s hp thu nhit, to nhit ca
b mt Trỏi t.

Vớ d: T 21 thỏng 3 n 22 thỏng 6, do trc nghiờng
nờn na cu Bc ng v Mt Tri, dn ti úc nhp x
(gúc hp bi tia sỏng Mt Tri vi b mt Trỏi t)
ln, thi gian c chiu sỏng ln hn thi gia trong
búng ti (ngy di hn ờm); iu ú lm cho na
cu Bc nhn c nhiu nhit t Mt Tri, nhng
I. Chuyn ng biu kin hng nm ca Mt Tri.

- Khỏi nim : Chuyn ng biu kin l chuyn ng
nhin thy bng mt, nhng khụng cú thc.
- Biu hin :
+ Mt Tri chuyn ng biu kin gia khu vc 2
chớ tuyn Bc v Nam.
+ Hin tng Mt Tri lờn thiờn nh ln lt xut
hin t chớ tuyn Nam n chớ tuyn Bc.

II. Cỏc mựa trong nm.
- Khỏi nim : Mựa l mt phn thi gian trong nm,
nhng cú nhng c im riờng v thi gian v khớ
hu.
- Biu hin : Mựa 2 bỏn cu s trỏi ngc nhau v
thi gian.- Cỏch phõn chia mựa :
+ Bn mựa theo dng lch (BCB) : Cỏc ngy xuõn
phõn , h chớ , thu phõn v ụng chớ l ngy khi u
ca 4 mựa.
+ Bn mựa theo m dng lch (BCB) : Thi
im bt u ca 4 mựa c tớnh sm hn mựa
dng lch khong 45 ngy.
Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 -

- Ban cơ bản
Ban cơ bản Ban cơ bản
Ban cơ bản.
. .
. Năm học : 2010
Năm học : 2010 Năm học : 2010
Năm học : 2010

-

- 2011.
2011. 2011.
2011.
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà -

- Diễn Châ
Diễn Châ Diễn Châ
Diễn Châu
u u
u -

- Nghệ An !
Nghệ An ! Nghệ An !
Nghệ An !


20

do mt t va b hoỏ lnh vo mựa ụng nờn lỳc ny
mi m lờn, ú l mựa xuõn (mựa xuõn m ỏp). T
ngy 22/6 n ngy 23/9, na cu Bc vn ng v
Mt Tri, nờn gúc nhp x vn ln ngy di hn
ờm, na cu Bc nhn c nhiu nhit, li cng
vi lng nhit ó tớch c vo mựa xuõn nờn nhit
tng cao, ú l mựa hn núng bc

* Cỏc nhúm 5,6 : Da vo hỡnh 6.2 - 6.3 v kờnh
ch, vn hiu bit, tho lun theo gi ý:
- Thi gian no, nhng mựa no na cu Bc cú
ngy di hn ờm, na cu Nam cú ngy ngn hn
ờm? Vỡ sao?
- Thi gian no, nhng mựa no na cu Bc cú
ngy ngn hn ờm, na cu Nam cú ngy di hn
ờm? Vỡ sao?
- Nờu kt lun v hin tng ngy ờm di ngn theo
mựa trờn Trỏi t.
- Vo nhng ngy no khp ni trờn Trỏi t cú
ngy bng ờm?
- Hin tng ngy ờm di ngn khỏc nhau cú thay
i nh th no theo v ? Vỡ sao?

Gi ý cho nhúm 5, 6:
Khi quan sỏt hỡnh 6.3, chỳ ý:
- V trớ ca ng phõn chia sỏng ti so vi hai cc
Bc, Nam.
- So sỏnh din tớch c chiu sỏng vi din tớch
trong búng ti ca mt na cu trong cựng mt thi
im (21/6 hoc 22/12).

Bc 2:
- Cỏc nhúm ln lt trỡnh by.
- GV giỳp HS chun kin thc.
III. Hin tng ngy ờm di ngn theo mựa, theo
v .
- Ngy ờm di ngn theo mựa (BCB) :
+ Mựa xuõn v h : Ngy di ờm ngn
+ Mựa thu v ụng : Ngy ngn ờm di.
+ Ngy 21/3 v 23/9 : Ngy di bng ờm.
+ Ngy 21/3 : Ngy di nht, ờm ngn nht.
+ Ngy 23/9 : Ngy ngn nht, ờm di nht.


- Ngy ờm di ngn theo v :
+ xớch o: di ngy ờm bng nhau.
+ Cng xa Xớch o v 2 cc di ngy ờm cng
chờnh lch.
+ T 2 vũng cc v 2 cc : Cú hin tng ngy
hoc ờm di 24 gi.
+ Ti 2 cc : s ngy hoc ờm di 24 gi kộo di
sut 6 thỏng.

Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 -

- Ban cơ bản
Ban cơ bản Ban cơ bản
Ban cơ bản.
. .
. Năm học : 2010
Năm học : 2010 Năm học : 2010
Năm học : 2010

-

- 2011.
2011. 2011.
2011.
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà -

- Diễn Châ
Diễn Châ Diễn Châ
Diễn Châu
u u
u -

- Nghệ An !
Nghệ An ! Nghệ An !
Nghệ An !


21


IV. NH GI :
1. Ti sao chuyn ng ca Trỏi t quanh Mt Tri li to nờn cỏc mựa trong nm?
2. Khoanh trũn ch mt ch cỏi u ý em cho l ỳng: Khi no c gi l Mt Tri lờn thiờn nh?
A. Thi im Mt Tri lờn cao nht trờn bu tri mt a phng.
B. Lỳc 12h tra hng ngy.
C. Khi tia sỏng Mt Tri chiu thng gúc vi tip tuyn b mt t.
D. Khi tia sỏng Mt Tri chiu thng gúc vi chớ tuyn Bc v chớ tuyn Nam.
3. Ti sao cú cỏc mựa khớ hu ? S thay i mựa cú tỏc ng nh th no n cnh quan thiờn nhiờn v hoat
ng sn xut ca con ngi ?

V. HOT NG NI TIP :
- Tr li cõu 1, 2 v 3 trang 24 sgk .
- Chun b bi mi.

VI. PH LC :


Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 -

- Ban cơ bản
Ban cơ bản Ban cơ bản
Ban cơ bản.
. .
. Năm học : 2010
Năm học : 2010 Năm học : 2010
Năm học : 2010

-

- 2011.
2011. 2011.
2011.
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà -

- Diễn Châ
Diễn Châ Diễn Châ
Diễn Châu
u u
u -

- Nghệ An !
Nghệ An ! Nghệ An !
Nghệ An !


22

Chơng iii : cấu trúc của trái đất.
Các quyển của lớp vỏ địa lý.
===============

================
Ngy son: 1 / 8 / 2010 Tit PPCT : 7

BI 7 : CU TRC CA TRI T. THCH QUYN. THUYT KIN TO MNG.

I. MC TIấU BI HC :
1. Kin thc :
- Hiu c cu trỳc ca Trỏi t v c im ca mi lp bờn trong ca Trỏi t. Bit c khỏi nim thch
quyn, phõn bit c v Trỏi t v Thch quyn
- Trỡnh by c ni dung c bn ca thuyt kin to mng.
2. K nng :
- Quan sỏt v nhn bit c trờn bn v hỡnh v cu trỳc ca Trỏi t, cỏc mng kin to v cỏc cỏch tip
xỳc ca cỏc mng kin to.
3. Thỏi :
- Vn dng thuyt kin to mng cú nhn thc ỳng n v vn ng to nỳi ca Trỏi t.

II. PHNG TIN DY HC :
- Tranh nh, hỡnh v v s hỡnh thnh Trỏi t. Cỏc hỡnh v trong SGK phúng to.
- Bn Cỏc mng kin to, cỏc vnh ai ng t v nỳi la.
- Bn T nhiờn th gii. Mu khoỏng vt v ỏ (nu cú).

III. HOT NG DY V HC :
1. Kim tra bi c :
- Hóy gii thớch cõu ca dao Vit Nam : ờm thỏng nm cha nm ó sỏng
Ngy thỏng mi cha ci ó ti
- Gi s Trỏi t khụng t quay quanh trc m ch chuyn ng xung quanh Mt Tri thỡ Trỏi t cú ngy
v ờm khụng ? Nu cú thi gian ban ngy v ban ờm l bao nhiờu ? Khi ú, b mt Trỏi t cú s sng
khụng ? Ti sao ?
2. Ni dung bi mi :
- Lm th no nghiờn cu c cu trỳc ca Trỏi t ? Trỏi t cú cu to ra sao, ni dung thuyt kin to
mng l gỡ ? ú l cỏc ni dung chỳng ta cn tỡm hiu trong bi hc hụm nay.

Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Kin thc c bn
H 1: Cp/ nhúm.
- GV gii thiu khỏi quỏt ti sao nghiờn cu cu trỳc
ca Trỏi t cỏc nh khoa hc thng dựng phng
phỏp a chn.

Bc 1: HS c ni dung kờnh ch v quan sỏt hỡnh
7.1, hỡnh 7.2 (SGK), cho bit:
+ Trỏi t cu to gm my lp? Nờu tờn tng lp.I. Cu trỳc ca Trỏi t.Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 -

- Ban cơ bản
Ban cơ bản Ban cơ bản
Ban cơ bản.
. .
. Năm học : 2010
Năm học : 2010 Năm học : 2010
Năm học : 2010

-

- 2011.
2011. 2011.
2011.
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà -

- Diễn Châ
Diễn Châ Diễn Châ
Diễn Châu
u u
u -

- Nghệ An !
Nghệ An ! Nghệ An !
Nghệ An !


23

+ c im khỏc nhau ca cỏc lp l gỡ? Cho vớ d?
+ So sỏnh s ging nhau v khỏc nhau ca lp v
la a v lp v i dng?
+ Trỡnh by vai trũ quan trng ca lp v Trỏi t,
lp Manti.

Bc 2: HS trỡnh by, GV giỳp HS chun kin thc


* GV kt lun: Trỏi t c cu to thnh rt nhiu
lp, gm ba lp chớnh. Do cú s khỏc bit v cu to
a cht, v dy nờn lp v Trỏi t phõn ra hai
kiu: v lc a v v i dng. Ngoi hai kiu v
chớnh ú, cũn cú kiu v hn hp. Lp v Trỏi t l
lp mng nht nhng li rt quan trng vỡ õy l ni
tn ti cỏc thnh phn khỏc nhau ca Trỏi õt nh
khụng khớ, nc, cỏc sinh vt

V bao Manti: Lp Manti phõn chia ra rt nhiu tng,
gm hai tng chớnh. Vt cht ca bao Manti trờn cú
trng thỏi quỏnh do, khụng chy lng c nhng
vn cú th chuyn ng thnh cỏc dũng i lu- õy
l mt trong nhng nguyờn nhõn lm cho thch
quyn di chuyn trờn lp quỏnh do ny.

H 2: Cp/ nhúm.
Bc 1: GV v hỡnh v lc a Pan-go-a, s nt v
lc a gii thiu qua v Thuyt trụi lc a.
- Hng dn HS quan sỏt, nhn xột v s n khp
ca b ụng cỏc lc a Bc M, Nam M vi b
Tõy lc a Phi trờn bn T nhiờn th gii.
- Nờu giỏ tr v nhng mt cũn hn ch ca gi thuyt
ny.
- Trỏi t cú cu to khụng ng nht, c cu to
theo lp.
+ Ba lp chớnh: V Trỏi t, Manti, Nhõn.
+ Cỏc lp ú cú c im khỏc nhau v dy,
th tớch, vt cht cu to
+ Lp v Trỏi t gm: V lc a v v i
dng.

- Thch quyn: Gm lp v Trỏi t v lp Manti
trờn, cú sõu khong 100 km.II. Thuyt kin to mng.
- Thuyt trụi lc a:
+ Trc õy, Trỏi t ó cú lỳc l mt lc a duy
nht, sau b góy v, nt ra .
+ Gi thuyt da trờn s quan sỏt v hỡnh thỏi, a
cht, di tớch hoỏ thch.Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 -

- Ban cơ bản
Ban cơ bản Ban cơ bản
Ban cơ bản.
. .
. Năm học : 2010
Năm học : 2010 Năm học : 2010
Năm học : 2010

-

- 2011.
2011. 2011.
2011.
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà -

- Diễn Châ
Diễn Châ Diễn Châ
Diễn Châu
u u
u -

- Nghệ An !
Nghệ An ! Nghệ An !
Nghệ An !


24

Bc 2: HS quan sỏt cỏc hỡnh 7.3 v 7.4 kt hp c
ni dung SGK nhn xột, phõn tớch v gii thớch
c ni dung ca thuyt kin to mng theo nhng
ni dung sau:
+ Tờn ca 7 mng kin to ln ca Trỏi t.
+ Nờu mt s c im ca cỏc mng kin to? (cu
to, s di chuyn ).
+ Nờu nguyờn nhõn ca s chuyn dch cỏc mng
kin to.

Bc 3: HS trỡnh by ch bn , GV giỳp HS chun
kin thc.


GV kt lun: Cỏc nh khoa hc ó da vo nhng
kt qu ca nghiờn cu mi v a t, a chn, v
cu to bờn trong ca Trỏi t, b sung gi
thuyt ca A.Vờghờne xõy dng nờn thuyt kin
to mng.
- Thuyt kin to mng gii thớch nguyờn nhõn ch
yu lm cho cỏc mng di chuyn l do cỏc dũng i
lu trong lp quỏnh do phn trờn bao Manti. Cỏc
dũng i lu c hỡnh thnh do s chuyn dch, sp
xp li vt cht trong lũng Trỏi t: cỏc vt cht nh
i lờn v Trỏi t, vt cht nng chỡm xung sõu.
- Khi cỏc mng chuyn dch, ranh gii, ch tip
xỳc ca chỳng thng to ra cỏc dóy nỳi cao, to ra
nt góy ln, hot ng ca ng t, nỳi la

- Thuyt kin to mng.
+ Thch quyn c cu to bi cỏc mng kin
to.
+ Nguyờn nhõn ca cỏc hin tng kin to, ng
t, nỳi la l do hot ng chuyn dch mt s
mng kin to ln.
+ Ranh gii, ch tip xỳc gia cỏc mng kin to:
Vựng bt n; thng xy ra cỏc hin tng kin to,
ng t, nỳi la
IV. NH GI :
- Hóy trỡnh by cu trỳc ca Trỏi t.
- Th no l mng kin to ? Thuyt kin to mng l gỡ ?
- Nờu cỏc cỏch tip xỳc gia cỏc a mng v hu qu ca nú .

V. HOT NG NI TIP :
- Tr li cõu 1 v 2 trang 28 sgk . Chun b trc bi mi.Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10
Giáo án : Địa lý 10 -

- Ban cơ bản
Ban cơ bản Ban cơ bản
Ban cơ bản.
. .
. Năm học : 2010
Năm học : 2010 Năm học : 2010
Năm học : 2010

-

- 2011.
2011. 2011.
2011.
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà
GV: Ngô Quang Tuấn. Trờng THPT Ngô Trí Hoà -

- Diễn Châ
Diễn Châ Diễn Châ
Diễn Châu
u u
u -

- Nghệ An !
Nghệ An ! Nghệ An !
Nghệ An !


25


VI. PH LC :
Cu trỳc ca Trỏi t

Ni dung so sỏnh

Lp v Lp Manti Lp nhõn
V trớ
- Ngoi cựng. - Nm trung gian. - trong cựng.
dy
5 ->70 km 15 > 2.900 km 2.900 -> 6.370 km
( 3.470 km )

Cu to
- Gm cú 3 tng :
+ Tng trm tớch ( 0 -> 15
km): khụng liờn tc.
+ Tng granit : nn ca lc
a.
+ Tng bazan : thng l ra
ỏy i dng.

- Cú 2 kiu :
+ V L: dy ln, cu to
y 3 tng.
+ V D: dy mng hn,
cu to thng cú 2 tng.
- Gm cú 2 tng :
+ Manti trờn : 15 700 km
+ Manti di: 700 2.900
km.
- Thch quyn :
+ Gm v Trỏi t v lp
Manti trờn.
+ sõu khong 100 km.
- Gm 2 tng :
+ Nhõn ngoi : 2.900 n
5.100 km. p sut t 1,3
n 3,1 triu atm.
+ Nhõn trong : 5.100 n
6.370 km. p sut t 3
n 3,5 triu atm.
Trng thỏi
- Rt cng. - Quỏnh do. - Lng , rn.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×